Умумий психология фани. 5210200- психология йўналиши 1-курс талабалари учунDownload 145,5 Kb.
bet1/7
Sana22.09.2019
Hajmi145,5 Kb.
#22469
  1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
Psixologiya yonalishi 1-kurs talabalari uchun test
Asarlar, 2 5193166848765461495, 2 5193166848765461495, qqs maqala, qqs maqala, qqs maqala, uliwma til bilimi paninen, Nutq madaniyati, All irregular verb list Rustem, All irregular verb list Rustem, Sirtqi 203-guruh talabasi Umarova Adiba) 5(1), Boboqandova Feruza, Yevrosiyoning tabiat zonalari. Sovuq va mo’ta~, сиртки ведомость
Умумий психология фани. 5210200- Психология йўналиши 1-курс талабалари учун.


1

2

To’g’ri javob

noto’g’ri javob

noto’g’ri javob

noto’g’ri javob

1

Ontogenezda shaxs taraqqiyotini bir necha bosqichlarga ajratishda A.V.Petrovskiy nimani hisobga oladi

ijtimoiylashuvi xususiyatini


faoliyatga ko’ra munosabat


rivojlanishdagi inqirozni


motivasion yondashish


2

………………psixikaning eng yuksak darajasi bo‘lib u faqat insongagina xosdir.


ong


tafakkur


ongsizlik


psixika


3

. ………………. shunday psixik jarayonlar, holatlar yig‘indisiki unda inson o‘z xatti-harakatlariga javob bermaydi, anglamaydi.

ongsizlik


alahlash


gallyusinatsiya

patologik hodisalar


4


Organizmning tashqi va ichki ta’sirotlarga markaziy nerv tizimi orqali beradigan javob reaksiyasi ………… deb ataladi.


refleks


instinkt

ko‘nikma


malaka


5

Psixoanaliz maktabiga kim asos solgan?

Z.Freyd


K.N Kornilov


E.Torndayk


Dj.Uotson


6

. ……………… psixika yashash sharoiti bilan belgilanadi va sharoit o‘zgarishi bilan o‘zgaradi.

determinizm

ong va faoliyat birligi


ongni faoliyatda rivojlanishi

barchasi to‘g‘ri


7

……………….. ong va faoliyat bir-biriga qarama-qarshi ham aynan bir narsa emas ular bir butunlikni tashkil etadi.


ong va faoliyat birligi

determinizm


ongning faoliyatda rivojlanishi


psixika


8

Qaysi qatorda tashkiliy guruh metodlari ko‘rsatilgan?

longityud, qiyoslash, kompleks

genetik donalash kuzatish anketa


kuzatish, eksperiment, longityud qiyoslash


sotsiometriya, kuzatish kompleks qiyoslash


9

Inson faoliyati natijasining so‘nggi obrazi sifatida namoyon bo‘ladigan va ehtiyojlarning amalga oshirilishi bu……..

maqsad


ish-harakat


motiv

odat


10

Kishini faoliyatga undaydigan va unga mazmun baxsh etadigan kuch bu……….

motiv


ish-harakat


maqsad


odat


11

………….bajarilishi ehtiyojga aylangan harakat yoki xulq-atvorning tarkibiy qismi.

odat

maqsad


motiv


sa’i –harakat


12

Tashqi real rejadan ichki ideal rejaga o‘tish jarayoni bu………..

interiorizatsiya

ko‘nikma


malaka

sa’i –harakat


13

Ichki aqliy harakatdan tashqi predmetli harakatga o‘tish jarayoni bu………..

eksteriorizatsiya


malaka


ko‘nikma

sa’i –harakat

14

Biror faoliyatni amalga oshirish uchun mavjud bilimlardan va malakalardan foydalana olish………deb ataladi.


ko‘nikma

interiorizatsiya


sa’i –harakat


Eksteriorizatsiya

15

Odamdagi maqsadga muvofiq harakatlarning amalga oshirilishi va avtomatlashuvi ………..deb ataladi.

malaka

sa’i –harakat


interiorizatsiya

eksteriorizatsiya


16

………..ma’lum ijtimoiy foydali moddiy yoki madaniy ma’naviy boylik yaratishga qaratilgan faoliyat turi.

mehnat


ko‘nikma


malaka

o‘yin


17

Psixologiyada taraqqiyotning rekapitulyasiya qonuni muallifi kim?

Xoll.

Gekkel.

Krechmer.

Myuller.


18

Temperamentning konstitutsional nazariyasi muallifi:

Krechmer


Xoll.

Myuller.


Gekkel.


19

SHaxs faolligi deganda nimani tushuniladi?

Odamning atrofdagi tashqi muhitga ko‘rsatadigan faol ta’siri.

Tashqi muhit bilan aloqasi.


Tevarak atrofdagi olam bilan munosabatda bo‘ladi

SHaxsning qiziqishlari va ehtiyojlarida aks etadi.

20

Hozirgi zamon psixologiyasida shaxs faolligi manbai, zarurat – bu …

Ehtiyoj

Qiziqish


Ishtiyoq

Jinsiy mayllar


21

Xatti-harakatga undovchi kuch ……… deb ataladi.

Motiv


Jinsiy mayllar.


Ishtiyoq.


Ehtiyoj.


22

Avval ongli bajarib, keyinchalik avtomatlashgan hatti-harakatlarga …… aytiladi.

Malaka


Ko‘nikma.


Maqsad.


Odat

23

Ehtiyojlar kelib chiqishiga ko‘ra turlari


tabiiy va madaniy


moddiy va ma’naviy


tabiiy va ma’naviy


moddiy va madaniy


24

Qaysi qatorda diqqat tushunchasiga to‘g‘ri ta’rif berilgan?

Ongimizning muayyan ob’ektga yo‘naltirilishi va to‘planishidan iborat psixik jarayon

ma’lum ob’ektga uzoq vaqt davomida muttasil qaratilishi


bir vaqtda bir necha ob’ektga yoki faoliyatga taqsimlanishi


markaziy nerv tizimining vaqtincha hukmron qismi bo‘lib, boshqa qismlar faoliyatini tormozlaydi


25

Dominanta tushunchasini fanga kiritgan olim qaysi qatorda ko‘rsatilgan?

A.A. Uxtomskiy

A.R.Luriya

I.M.Sechenov


P.YA.Galperin

26

Oliy nerv faoliyatidagi qo‘zg‘alishi va tormozlanish jarayonlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabat………….. deb ataladi.

nerv jarayonlarining induksiyasi


diqqatsizlik


dominantaparishonxotirlik


27

Muayyan nerv uchastkasidagi kuchli qo‘zg‘aluvchanlik qobiliyatiga ega bo‘lgan markaz……………….. deb ataladi.

. dominanta

nerv jarayonlarining induksiyasi


parishonxotirlik


diqqatsizlik


28

Nerv jarayonlarining induksiyasi qonuni qaysi olim tomonidan kashf qilingan?

I.P.Pavlov

A.A.Uxtomskiy


A.R.Luriya


D.B. Nebilitsin


29

.. ………….. deb oldindan belgilangan qat’iy bir maqsad asosida va ongli ravishda diqqatimizni ma’lum narsa hamda hodisalarga qaratilishiga aytiladi.


ixtiyoriy

ixtiyorsiz


ixtiyoriydan keyingi diqqat


diqqat tanqisligi


30

Diqqatning ko‘lami qaysi asbob yordamida o‘lchanadi?


taxistoskop


varometr


manometr


sekundomer


31

Agar diqqatimiz faqat bitta ob’ektga qaratilishi…….


diqqatning konsentratsiyasi

diqqatning bo‘linuvchanligidiqqatning ko‘lami


diqqatning taqsimlanganligi


32

Agar diqqatimiz ayni bir vaqtda bir necha ob’ektga qaratilishi:


diqqatning taqsimlanganligi

diqqatning konsentratsiyasi

diqqatning ko‘lami

diqqatning kuchi va barqarorligi


33

Faoliyat jarayonida diqqatning ongli ravishda bir ob’ektdan ikkinchi ob’ektga o‘tkazilishi …………… aytiladi.

diqqatning ko‘chishi

diqqatning bo‘linuvchanligi


diqqatning konsentratsiyasidiqqatning ko‘lami


34

Ixtiyoriydan keyingi diqqat tushunchasi kim tomonidan fanga kiritilgan?

N.F.Dobrinin


D.B.Elkonin


I.M. Sechenov

I.P.Pavlov


35

Diqqat tushunchasini ustanovka bilan bog‘lagan olim qaysi qatorda ko‘rsatilgan?

D.N.Uznadze


D.B.Elkonin


L.S.Vigotskiy


P.P.Blonskiy


36

Sezgi bu ...

eng oddiy psixik jarayon bo‘lib, narsa va hodisalarning ayrim xususiyatlarini ongimizda aks etishidir


o‘tmishdagi voqea-hodisalarga munosabat

shaxs hulq-atvori, xususiyati


o‘tmishdagi voqea-hodisalarga munosabat


37

«Sezgi kuchi ta’sir etuvchi kuchiga logarifmik proporsionaldir» mazkur qonun mualliflari qaysi qatorda ko‘rsatilgan?


Veber, Fexner

Dubrovina, Pavlov


Kuzmina, Lichko


Mexler, Kabanova


38

Sezgi organlarining ularga ta’sir etuvchi stimullarga moslashish bu...

adaptatsiya

interotseptiv

konstantligi


sensibilizatsiya


39

Sensibilizatsiya bu...

mashq qilishi natijasida sezgi organlarini sezuvchanligi ortishibir sezgiga ta’sir etuvchi qo‘zg‘atuvchilar yig‘indisi


ko‘z gavharini moslashishi


predmetlarni u haqidagi ma’lumotlarni jamlangan holati


40

Bir sezgiga a’zosiga ta’sir etuvchi qo‘zg‘atuvchi ikkinchi sezgini yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi. Mazkur qonuniyat nima deb ataladi?

sinesteziya


adaptatsiya


konstatuktiv


sensibilizatsiya
41

Idrok bu ...


sezgi a’zolariga bevosita ta’sir etib turgan narsa va hodisalarning obrazlarining kishi ongida bir butun holda aks ettirilishidir

sezgi a’zolariga ta’sir etib turgan narsa va hodisalar ayrimlarini aks etishi


bor narsani noto‘g‘ri anglash

yo‘q narsani his qilish

42

Gallyusinatsiya – bu ...


yo‘q narsani noto‘g‘ri idrok qilish

bor narsani noto‘g‘ri idrok qilish

idrokning shaxs va uning tajribasiga bog‘liqligi


mavjud narsalarni bo‘rttirib idrok qilish


43

Narsalarning fizik holati (ko‘z to‘r pardasidagi obrazi) o‘zgarsa-da, obrazining o‘zgarmasligi bu...


idrok konstantligi

gallyusinatsiya


idrok


sezgi


44

Idrok konstantligi bu...

narsalarning fizik holati (ko‘z to‘r pardasidagi obrazi) o‘zgarsa-da, obrazining o‘zgarmasligi

shaxsning idrok qilish qobiliyati


idrokning shaxs va uning tajribasiga bog‘liqligi


vaqtni idrok qilish45

Illyuziya bu...

bor narsani noto‘g‘ri, yanglish idrok qilish


bir nimani his qilib anglash


idrokning shaxsga bog‘liqligi


yo‘q narsani idrok qilish46

Appersepsiya – bu ...


idrokning shaxs va uning tajribasiga bog‘liqligi


vaqtni, harakatni idrok qilish


yo‘q narsani idrok qilish


o‘smirlikning o‘tish davri krizisi


47

Ob’ekt va fon bu...

shaxs uchun ayni paytda ahamiyatli narsa (ob’ekt), muhim bo‘lmagan narsa (fon).

sezgi va idrokning bir-biriga bog‘liqligi


uyni, gulni batafsil idrok qilish

narsalarning hajmini idrok qilish48

Insonni inson tomonidan idrok qilinishi nima deb ataladi?

ijtimoiy persepsiya


ijtimoiy konstantligi


ijtimoiy kommunikativlik


ijtimoiy tashkilotchilik


49

Insonni inson tomonidan idrok etilishi kim tomonidan tadqiq etilgan?

A.A.Bodalev


A.R.Luriya


I.Pavlov

A.Orbeli50


Qaysi qatorda xotira tushunchasiga to‘g‘ri ta’rif berilgan?

ilgari idrok qilgan predmet va hodisalarni yodda saqlash, keyinchalik ularni esga tushirishdan iborat jarayon


miyada iz hosil bo‘lishi


miyadagi muvaqqat bog‘lanishlar


kundalik bilimlarni esda olib qolishga

51

Turli xil harakatni esda olish, esda saqlash va qayta esga tushirishdan iborat esda olib qolish………..deb ataladi

harakat xotirasi


hissiy xotira


obrazli xotira


ixtiyorsiz xotira


52

Tasavvurlar tabiat va hayot manzaralari shu bilan birga tovush hidlar ta’mlar bilan bog‘liq xotira…….

obrazli xotira


harakat xotirasi


ixtiyorsiz xotira


ixtiyoriy xotira53

O‘tmishda idrok qilingan narsalarning his-tuyg‘u, fikr va ish-harakatlarning ongimizda qayta tiklanishi………. deb ataladi

esga tushirish

tanish


eslash

bevosita esga tushirish


54

………. ilgari idrok qilingan narsa va hodisalarni takror idrok qilish natijasida esga tushirishdir

tanish


esga tushirish


eslash bevosita


esga tushirishDownload 145,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
vazirligi muhammad
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
O'zbekiston respublikasi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti