Умумий психология фани. 5210200- психология йўналиши 1-курс талабалари учун


Hayvonlarning biologik ehtiyojlariga qarab instinktiv harakatlari qanday turlarga bo’linadiDownload 145.5 Kb.
bet5/7
Sana22.09.2019
Hajmi145.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Hayvonlarning biologik ehtiyojlariga qarab instinktiv harakatlari qanday turlarga bo’linadi


barcha javoblar to’g’ri


nasl qoldirish


poda-poda bo’lib yashash


ovqatlanish saqlanish


202

O’zini boshqa kishi o’rniga qo’yish orqali unga o’zini tenglashtirish bu…….


identifikasiya


muloqot


kommunikasiya


refleksiya


203

Tabiiy tajriba metodini fanga kiritgan olim qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan

A.F.Lazurskiy


Dj.Moreno


I.P.Pavlov


I.M.Sechenov


204

Subyektning u bilan munosabatga kirishgan sherigi tomonidan qay tarzda idrok etishini anglab yetishi ………… deb ataladi


refleksiya


muloqot

identifikasiya

kommunikasiya


205

Sezgilar klassifikasiyasi dastlabki kim tomonidan ishlab chiqilgan.

Ch.Sherrington


I.Pavlov.


A.Orbeli

A.R.Luriya


206

Sezgi a’zolarimizga bevosita ta’sir etib turib, ongimizda bir butun holda aks etishiga ... deyiladi

Idrok

Sezgi


Xotira


Xayol


207

Psixologiyada narsa va hodisalardagi xossa belgi xususiyat alomatlarini topish va shu umumiylik asosida birlashtirish tushuniladi. Mazkur fikr qaysi fikrlash operasiyasiga tegishli.

Umumlashtirish


Abstraksiyalash


Klassifikasiyalash


Konkretlashtirish

208

Psixologiya fanini fanlar tizimidagi o’rni qaysi qatorda ko’rsatilgan.

Oraliq fanlar

Eumanitar fanlar tarkibida


Falsafiy fanlar tarkibida


Tabiiy fanlar tarkibida


209

Psixologik ma’lumotlarga ko’ra gavdaning fazodagi holati, qaysi sezgilar orqali seziladi.

Statik sezgilar.


Ekstroreseptiv sezgilar.


Interoseptiv.


Nospesifik.


210

Obyekt va fon bu...

Shaxs uchun ayni paytda ahamiyatli narsa (obyekt), muhim bo’lmagan narsa (fon).

Sezgi va idrokning bir-biriga bog’liqligi


Uyni, gulni batafsil idrok qilish


Narsalarning hajmini idrok qilish


211

Nerv jarayonlarining induksiyasi qonuni qaysi olim tomonidan kashf qilingan.


I.P.Pavlov


I.M.Sechenov


A.R.Luriya

A.A.Uxtomskiy

212

Narsalarning sharoiti o’zgarsada obrazining o’zgarmasligi bu...


Idrok konstantaligi


Xotira


Eallyusinasiya


Idrok


213

Diqqat bu –


Ong bir nuqtaga to’planishi ong doirasining torayishidan iborat jarayon


Ongni bir nuqtaga to’plab, bir obyektga qaratilishi.


Diqqat har kanday faoliyatni zaruriy shartidir.

Barcha javoblar to’g’ri.


214

Dastlabki psixologik tadqiqot labaratoriyasi qaysi universitet qoshida tashkil qilindi.


Leypsig


Parij


Lomonosov


Oksford


215

Gallyusinasiya – bu ...

Yo’q narsalarni idrok qilish


Shaxsning idrok qilish qobiliyati


Bor narsani noto’g’ri idrok qilish


Idrokning shaxs va uning tajribasiga bog’liqligi


216

Biologik omillarga maxsus harakatlar bilan reaksiya qilish usullariga …… deb ataladi.


tropizm


sezuvchanlik


seskanuvchanlik


instinkt

217

Agar siz tabiatning biror narsasini ravshan tushunib, olishni istasangiz uning o’ziga juda o’xshash bo’lgan narsalardan tafovutini topingiz va uning o’zidan juda uzoq bo’lgan narsalar bilan o’xshashlik topingiz. Ana shunda siz shu narsaning eng muhim hamma belgilarini payqab olasiz demak shu narsani tushunib olasiz” mazkur fikr qaysi tafakkur operasiyasining mazmunini ochib berishga qaratilgan.

TaqqoslashSintez


Analiz


Klassifikasiya218

..............shunday bir tafakkur operasiyasidirki uning yordami bilan biz narsa va hodisalarni fikran yoki amaliy xususiyatlarni tahlil qilamiz.


Analiz


Sintez


Taqqoslash


Klassifikasiya


219

Shaxsning guruhlarda ijtimoiy o’rnini aniqlashda qaysi metoddan foydalanish maqsadga muvofiq.


SosiometriyaSuhbat


TestEksperiment


220

Xotira jarayonlarini aniqlang.


Esda olib qolish, esda saqlash, tanish, esga tushirish va unitish


Sezgi, idrok, tasavvurEsda saqlash, tanish, esga tushirish


Esda olib qolish,unitish,tanish


221

Tafakkur qilish shakllarini aniqlang?


Hukm, xulosa, tushuncha


Mulohaza, muxokama, muammo


Xulosa, fikr, gipoteza


Hukm, umumlashtirish, taqqoslash


222

Mavjud obrazlar, tasavvurlarning qayta tiklanish va ular hosil bo’lish jarayoni psixologiyada qanday ataladi?


Xayol


Xotira


Tafakkur

Idrok

223

Assosiasiya bu nima?

Bir vaqtning o’zida ikki psixik taassurot yoki hodisa o’rtasida hosil bo’ladigan aloqa, bog’lanish


Narsa va hodisalar o’rtasida aloqa


Narsa va hodisalarning aks ettirilishi


Sezgi, idrok, xotira o’rtasidagi aloqalar224

Narsa va hodisalar o’rtasida aloqa o’rnatmasdan quruq yodlash yo’li bilan esga olib qolish bu …


Mexanik xotira


Eydetik xotira


Ixtiyorsiz xotira


Qiska muddatli xotira

225

Pianinochi qorong’ida chalganda xotiraning qaysi turi ishga solinadi?


Harakat xotira


Operativ xotira


Qisqa a muddatli xotira


Obrazli xotira


226

Temperament tiplarining asosida nimalar yotadi?


Qo’zgalish prosessi


Shaxsning individual xususiyatlari


Ko’zgalish va tormozlanish prosesslari o’rtasidagi munosabatlar


Xarakter xususiyatlari

227

Qatiy bir maqsad asosida amalga oshiriladigan va ayrim qiyinchiliklarni yengish bilan boglik bolgan harakatlar bu:


Iroda

Idrok


Ijod

Tafakkur


228

Qobiliyatlarning tabiiy asoslari deganda nimani tushunasiz?


Layoqat nishonalari


Odatlar


Malakalar

Ko’nikmalar


229

Nihoyatda kuchli qisqa muddatli va tez orada o’tib ketadigan emosional holat buAffekt

Stress


Xotira

Salbiy emosiya

230

Shaxs faoliyatining muvaffaqiyatli amalga oshirish sharti hisoblangan bilim, konikma hamda malakalarni egalash dinamikasida yuzaga chiqadigan individual psixologik xususiyat psixologiyada qanday ataladi?


Qobiliyat


Xarakter


Faoliyat


Temperament231

Shaxsning xususiyatlari, layoqat va qobiliyatlarining rivojlanishi osishi bilimlarni ozlashtirganlik darajasini aniqlashda qanday psixologik metoddan foydalanish maqsadga muvofiqdir?


Test

Kuzatish


Intervyu

Anketa


232

Neyronlar tuzilishi kuyidagilardan tarkib topganXo’jayra tanasi, neyronlar, dentritlar va akson o’simtalaridan


Bosh miya va orka miyadan

Miyacha, miya o’qi, gipotalamusdan


Muhitdan ma’lumot qabul qiluvchi hujayralardan


233

Shartsiz reflekslarni tavsiflovchi jumlani ajrating.


Atrof muhit ta’sirlariga tug’ma javob qaytarish reaksiyasi

bergan javobi
Tajriba ortirish bilan bog’liq bo’lgan yozish sur’atining oshib borishi


O’quvchining o’qituvchiga

Bola tomonidan talaffuz etilgan birinchi so’zlar


234

Psixologiyada Konformizm tushunchasi nimani anglatadi?


Shaxsning ma’lumotlarni «ta’sirni», tanqidsiz, tahlilsiz qabul qilishi


Tashqi ta’sirlardan himoyalanish


Hissiyot uyg’otadigan narsalarga ishonishni


O’zgalarning borligidan, ularning xulq-atvoridan ta’sirlanish


235

Psixologiyada ijtimoiy norma nimani anglatadi?


Shaxsning jamiyatdagi biron-bir vaziyatdagi bajarishi lozim bo’lgan xatti-harakatlari


Jamiyatning o’z a’zolari xul-atvoriga, ko’pchilik tomonidan e’tirof etilgan harakatlarga nisbatan talablardir


Shaxsning ko’pchilikning fikriga qarshi borishi


Shaxsning jamiyat tomonidan qo’yilgan talablarni bajarishi


236

Ijtimoiy sanksiyabu ….A) Normalarning shaxs xulqida namoyon bo’lishini nazorat qiluvchi jazo va rag’batlantirish mexanizmlari


B) Jamoat tomonidan shaxsga qo’yiladigan talablar


D)Shaxsning ijtimoiy normalarni bajarishi

E)Shaxsning ijtimoiy faoligi


237

Psixologiya tarixida birinchi sof psixologik asarni ko’rsating.

»


Aristotel «Jon haqida»


Ibn Sino «Donishnoma

Aristotel «Hayvonlar tarixi»


A.I. Eersen «Hayvonlar rivojlanishining tarixi»


238

XIX asr oxirida paydo bo’lgan «Bixeviorizm» oqimi namoyondalarini ko’rsating.


E. Torndayk, D. UotsonZ. Freyd, D. Jeymы

Suqrot, Platon, Arastu


E. Titchener, D. Jeyms


239

Avstriyalik psixolog Zigmund Freyd asos solgan yo’nalishni ko’rsating.

Psixoanaliz

Strukturalizm


Bixeviorizm


)Funksionalizm


240

Psixologiya fani nimani o’rganadi?

psixik faktlar va uning mexanizmlari, qonuniyatlari haqidagi fan

jon va ruh haqidagi ta'limot


ruhiy jarayonlar bilish faoliyatlari, indvidual psxologik

xususiyatlarni

inson shaxsi uning psixologik xususiyatlarini241

Qaysi qatorda dastlabki psixologiya to’g’risidagi ilk tasavvur ko’rsatilgan?

animism


dualism

afaziya


ideyalar tug’ma bo’ladi


242

"Ideyalar abadiy va ozgarmas mohiyatdir, ularning tabiiy olamidan tash qarida oliy olam mavjud bolib, ularni odam kozi bilan kora olmaydi" mazkur fikr muallifini toping?

Aflotun

Geraklit

Demokrit

Arastu

243

"Bosh miya reflekslari" asarining muallifi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

I.M.Sechenov


I.P.Pavlov

A.R.Luriya


M.Teplov

244

Hayvonlarning o’z ehtiyojlarini qondirish uchun qiladigan tug’ma murakkab harakatlari ………… deb ataladi?

instinkt


seskanuvchanlik

ko’nikma


tropizm


245

Hayvonlarning individual hayoti davomida paydo bo’ladigan harakatlar bu…………..


ko’nikma


instinkt


malaka


tajriba


246

Hayvon ko’nikmalarini nimalar asosida vujudga keladi?


shartsiz refleks

instinktlarilgari hosil qilingan reflekslar


instinktlar

ilgari h,

osil qilingan reflekslar247

Idrok jarayonida gallyusinasiya hodisasi nimani anglatadi?

Ayni vaqtda yo’q narsalarni idrok qilish

Anglangan ma’lumotlarni idrok qilish

Narsalarni sezgi azolariga tasirisiz idrok etilishi


Shaxsning o’ziga tanish narsalarni o’zgarishsiz, turg’un idrok qilinishi

248

Shaxsning xususiyatlari, layoqat va qobiliyatlarining rivojlanishi osishi bilimlarni ozlashtirganlik darajasini aniqlashda qanday psixologik metoddan foydalanish maqsadga muvofiqdir?


Test


Anketa


Kuzatish


Eksperement


249

Psixologiyada shaxsning «Men emas» tushunchasi nimani anglatadi?


Shaxsning jamiyat normalariga to’g’ri kelmaydigan, noma’qul sifatlarini anglamasligi yoki

«yashirish» Shaxsning ijtimoiy normalardan qochishini


Shaxsni o’rab turgan, ta’sir etib turgan obyektlarni


Shaxsning o’z-o’ziga bahoning pastligini


250

………………- shaxsga nisbatan shunday tushunchaki, uning konkret hayotiy vaziyatlardagi xuquq va burchlaridan iborat xarakatlari majmuini bildiradi. Nuqtalar o’rniga mosini toping.

Rollar


Ijtimoiy norma


Ijtimoiy sanksiya

adekvatlik


255

Download 145.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik