Умумий психология фани. 5210200- психология йўналиши 1-курс талабалари учун


Muloqotning perseptiv tomonining mazmuni to’g’ri keltirilgan javobni ko’rsatingDownload 145.5 Kb.
bet4/7
Sana22.09.2019
Hajmi145.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

.Muloqotning perseptiv tomonining mazmuni to’g’ri keltirilgan javobni ko’rsating

Muloqotga kirishuvchi tomonlarnnng bir-birlarini idrok etishlari va tushunishlari bilan boglik murak­kab psixologik jarayon

Muloqotga kirishuvchilarning bir-birining o’rniga qo’yib ko’rishlari


Muloqotga kirishuvchilar urtasidagi ma`lumotlar almashinuvi jarayoni


Muloqotga kirishuvchi tomonlarnnng xulk-atvorlariga ta`sir jarayoni


152

Muloqotning kommunikativ tomonining mazmuni to’g’ri keltirilgan javobni ko’rsating

Muloqotga kirishuvchilar urtasidagi ma`lumotlar almashinuvi jarayoni


Muloqotga kirishuvchi tomonlarnnng xulkatvorlariga ta`sir jarayoni


Muloqotga kirishuvchi tomonlarnnng bir-birlarini idrok etishlari va tushunishlari bilan boglik murak­kab psixologik jarayon

Muloqotga kirishuvchilarning bir-birining o’rniga qo’yib ko’rishlari


153

. Muloqotning noverbal tasiri vositalari ko’rsat

Tashqi ko’rinish, fazoviy joylashuv,mimika va pantomimikalar


Nutqning tezligi, baland-pastligi, pauza va intonasiyalar


Muloqot jarayonida tomonlarning bir-birini tushinishlari


Tasirchan so’zlar, iboralar, maqollar bilan tasir ko’rsatish

154

Muloqotning paralingvistik tasir vositalari ko’rsating


Nutqning tezligi, baland-pastligi, pauza va intonasiyalar


Muloqot jarayonida tomonlarning bir-birini tushinishlari


Tasirchan so’zlar, iboralar, maqollar bilan tasir ko’rsatish


Tashqi ko’rinish, fazoviy joylashuv,mimika va pantomimikalar


155

Idrok jarayonida gallyusinasiya hodisasi nimani anglatadi?

Ayni vaqtda yo’q narsalarni idrok qilish

Anglangan ma’lumotlarni idrok qilish

Narsalarni sezgi azolariga tasirisiz idrok etilishi


Narsalarni sezgi azolariga tasirisiz idrok etilishi


156

Shaxsning xususiyatlari, layoqat va qobiliyatlarining rivojlanishi o’sishi bilimlarni o’zlashtirganlik darajasini aniqlashda qanday psixologik metoddan foydalanish maqsadga muvofiqdir?

Test


Anketa


Kuzatish


Eksperement


157

. Psixologiyada shaxsning «Men emas» tushunchasi nimani anglatadi?

Shaxsning ijtimoiy normalardan qochishini


Shaxsni o’rab turgan, ta’sir etib turgan obyektlarni


Shaxsning jamiyat normalariga to’g’ri kelmaydigan, noma’qul sifatlarini anglamasligi yoki «yashirish»

Shaxsning o’z-o’ziga bahoning pastligini


158

Test metodi fanga kim tomonidan kiritilgan?


1905 yil psixolog A.Bine va G.Simonlar


1920 yilda V.Shtern


1937 yilda ingliz psixologi D.Veksler


1943 yil Amerika psixologi G.Markey.


159

. Bosh miya necha qismdan iborat?

4

3

2

5

160

Psixologiya qaysi fandan ajralib chiqqan?

A) Falsafa

B) Sosiologiya

S) Pedagogika


D) Fiziologiya

161

. ……………………………deb nomlanuvchi testlar ham borki, testning asl maqsadi tekshiriluvchiga sir bo’ladi. Nuqtalar o’rniga mosini toping.


A) Proyektiv test


B) Test-sinov


S) Sosiometrik test


D) Blis test


162

. Shaxslarning o’z-o’ziga bahosi necha xil ko’rinishda bo’ladi?

3

2

4

5

163

Dominanta tushunchasini fanga kiritgan olim qaysi qatorda ko‘rsatilgan?

A.A. Uxtomskiy


A.R.Luriya


I.M.Sechenov


P.YA.Galperin


164

. Agglyusinasiya jarayoniga to’g’ri tarif berilgan qatorni toping.

A) xotira tasavvurlarining bir-biriga qo’shib, real ikki yoki undan ko’proq predmetlar vositasida, xayol yordamida yangi bir noreal predmetning yaratilishiga aytiladi.


B) xayol yordamida ayrim obrazlarga xos belgilarni yo nixoyatda kuchaytirish, yo nihoyatda kamaytirishdir


S) Xayol yordamida aslida sezgi organlariga tasir etmayotgan obrazlarni idrok qilishimizga aytiladi


D) xayol yordamida biron bir predmetga taaluqli obrazni ayni vaqtda buzib idrok etishga aytiladi.


165

Aksentirovka jarayoniga to’g’ri tarif berilgan qatorni toping.

Xayol yordamida ayrim obrazlarga xos belgilarni yo nixoyatda kuchaytirish, yo nihoyatda kamaytirishdir


Xotira tasavvurlarining bir-biriga qo’shib, real ikki yoki undan ko’proq predmetlar vositasida, xayol yordamida yangi bir noreal predmetning yaratilishiga aytiladi.


Xayol yordamida aslida sezgi organlariga tasir etmayotgan obrazlarni idrok qilishimizga aytiladi


Xayol yordamida biron bir predmetga taaluqli obrazni ayni vaqtda buzib idrok etishga aytiladi.


166

Mashhur amerikalik olim Megrabyan formulasiga ko’ra, birinchi marta ko’rishib turgan suhbatdoshlardagi taassurotlarning ijobiy bo’lishiga muloqotning psixologik vositalarining ulushi qanday?


gapirgan gaplari 7%, paralingvistik omillar 38%, va noverbal xarakatlar 58%


gapirgan gaplari 58%, paralingvistik omillar 38%, va noverbal xarakatlar 7%


gapirgan gaplari 38%, paralingvistik omillar 7%, va noverbal xarakatlar 58%


gapirgan gaplari 58%, paralingvistik omillar 7%, va noverbal xarakatlar 38%


167

Psixologiya fani nimani o’rganadi?


psixik faktlar va uning mexanizmlari, qonuniyatlari haqidagi fan


jon va ruh haqidagi ta'limot


idrok qilish shakllarini


inson shaxsi uning psixologik xususiyatlarini


168

. Qaysi qatorda dastlabki psixologiya to’g’risidagi ilk tasavvur ko’rsatilgan?

animizm


ideyalar tug’ma bo’ladi


afaziya


dualizm


169

Jon o’z mohiyatiga ko’ra olovsimon uchqundan iboratligini ilgari surgan olim?

Geraklit


Demokrit


Aflotun


Fales

170."Dualizm" oqimining asoschisi qaysi katorda to’g’ri ko’rsatilgan?

Ploton

Geraklit


Demokrit


Arastu


171

. Dualizm talimotining mohiyati?


moddiy va ruhiy olam tana va psixikasining bir-biriga bog’liq bo’lmagan holda mavjud bo’lib, azaldan qarama- qarshi narsalar deb tushuntiradi


ideyalar adabiy va o’zgarmas moxiyatdir.


jon va tana bo’linmas birlika ega, lekin faoliyatlar jarayonida ular bir-birlarini tark etadilar.


azaldan qarama- qarshi narsalar deb tushuntiradi


173

. Dunyoda kim birinchi bo’lib psixoterapevtik usullarni qo’llagan?


Abu Ali ibn Sino


Arastu


Aflotun


Abu Nasr Farobiy


174

Nerv hujayrasi va uning o’simtalari ularni qoplovchi pardalar ………… deb ataladi?


neyron


dendrite


sinaps


akson


175

"Bosh miya reflekslari" asarining muallifi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

I.M.Sechenov


I.P.Pavlov


A.R.Luriya


M.Teplov


176

………… tirik organizmlarning biologik ahamiyatga ega bo’lgan ta'sirlarga javob qaytarish qobiliyatidir.


tropizm


sezuvchanlik


temperament


instinkt


177

.Hayvonlarning o’z ehtiyojlarini qondirish uchun qiladigan tug’ma murakkab harakatlari ………… deb ataladi?


instinkt


perseptiv


tropizm


seskanuvchanlik


178

.Hayvonlarning individual hayoti davomida paydo bo’ladigan harakatlar bu…………..


ko’nikma


tropizm

instinkt


odat


179

Hayvon ko’nikmalarini nimalar asosida vujudga keladi?

instinktlar, ilgari hosil qilingan reflekslar


ilgari hosil qilingan reflekslar


shartsiz refleks


instinktlar


180

.Bahor kelishi bilan hashoratlarning jonlanib harakatga kelishi qaysi tropizm turiga misol bo’la oladi?


termotropizm

fototropizm


xemotropizm


geleotropizm


181

bu tirik organizmning ma'lum fizikaviy ximiyaviy muhitni tanlab olishga bo’lgan moyilligidir


xemotropizm


fototropizm


termotropizm


topotropizm


182

Tabiiy tajriba metodini fanga kiritgan olim qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

A.F.Lazurskiy


A.F.Lazurskiy

Dj.Moreno

I.P.Pavlov


183

O’quvchilarning aqliy qobiliyatlarni aniqlovchi test birinchi bo’lib kimlar tomonidan yaratilgan?


A.Bine va G.Simonlar


V.Shtern va D.Veksle

G.Marrey va G.Ayzenk


D.Veksler va G.Simonlar


184

psixika yashash sharoiti bilan belgilanadi va sharoit o’zgarishi bilan o’zgaradi.

Yuqoridagi fikr qaysi tamoyilga to’g’ri keladi.


determinizm


ong va faoliyat birligi


ongni faoliyatda rivojlanishi


psixika


185

. ……………….. ong va faoliyat bir-biriga qarama-qarshi ham aynan bir narsa emas ular bir butunlikni tashkil etadi.

Yuqoridagi fikr qaysi tamoyilga to’g’ri keladi.


ong va faoliyat birligi


determinizm


ongni faoliyatda rivojlanishi


psixika186

………… psixika taraqqiyot mahsuli va faoliyat natijasi deb qaralsa uni to’g’ri tushunish mumkin.

Yuqoridagi fikr qaysi tamoyilga to’g’ri keladi.


ongni faoliyatda rivojlanishi


ong va faoliyat birligi


determinizm


barcha javoblar to’g’ri


187

Dastlabki psixologik tadqiqot labaratoriyasi qaysi universitet qoshida tashkil qilindi?

Leypsig


Parij


London


D) Oksford


188

Tashqi real ishdan ichki ideal ishga o’tish jarayoni bu………..


interorizasiya

malaka


ko’nikma


ekstrorizasiya


189

Ichki aqliy harakatdan tashqi predmetli harakatga o’tish jarayoni bu………..

ekstrorizasiya


malaka


ko’nikma


interorizasiya


190

O’zini boshqa kishi o’rniga qo’yish orqali unga o’zini tenglashtirish bu…….


identifikasiya


muloqot


kommunikasiya


steriotiplashtirish


191

………… tomoni bu muloqotdagi individlarni o’zaro ma'lumot almashinishidir.

kommunikativ


intraktiv


perseptiv


steriotiplashtirish


192

To’satdan tasir qilgan biror sabab tufayli bizning hohishimizdan tashqari hosil bo’ladigan diqqatga …………aytiladi.


ixiyorsiz


ixtiyoriy


ixtiyordan so’nggi diqqat


bo’linuvchanlik


193

………………. deb odam o’z diqqatini biror narsa yoki hodisaga uzoq muddat davomida muttasil qaratib tura olishiga aytiladi.


diqqatning barqarorligi


diqqatning bo’linuvchanligi


diqqatning konsentrasiyasi

diqqatning taqsimlanganligi

194

Diqqatning kuchli va barqaror bo’lishi ko’proq nimalarga bog’liq?

diqqatimiz qaratilgan narsaning xususiyatlari va ahamiyatiga


diqqatimiz qaratilgan narsa bilan amalga oshiriladigan faoliyatimizga


nerv sistemasining ayrim xususiyatlariga va odamning ayni chog’dagi holatiga


diqqatimiz qaratilgan narsaning xususiyatlari, ahamiyatiga va diqqatimiz qaratilgan narsa bilan amalga oshiriladigan faoliyatimizga bog’liq


195

………………. ayni bir vaqtda odamning idrokiga sig’ishi mumkin bo’lgan narsalar miqdori bilan belgilanadi.


diqqatning ko’lami


diqqatning bo’linuvchanligi


diqqatning konsentrasiyasi


diqqatning taqsimlanganligi


196

Ikki yoki undan ortiq kishilar o’rtasidagi axborot ayriboshlash o’zaro ta’sir va bir-birini tushunishdan iborat jarayon bu …………


muloqot


afaziya


refleksiya


kommunikasiya


197

Shaxs va jamiyat munosabatlarini o’rganuvchi psixologiya sohalari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan.


Sud psixologiya, ijtimoiy psixologiya, shaxs psixologiyasi, din psixologiyasi


Harbiy psixologiya, ijtimoiy psixologiya, shaxs psixologiyasi, din psixologiyasi


Ijtimoiy psixologiya, shaxs psixologiyasi, din psixologiyasi, instinktiv psixologiya


Ijtimoiy psixologiya, aviasiya psixologiya, din psixologiyasi


198

Shakliga ko’ra tafakkur qanday turlarga ajratiladi.


Ko’rgazmali-harakatli, ko’rgazmali-obrazli


Amaliy, nazariy, ixtiyoriy-ixtiyorsiz


Konkret, abstrakt, realistik, autistik, intuitiv,diskursiv


Reproduktiv, produktiv, vizual, fazoviy


199

Xulq-atvor shakllarini tasniflash va ularni hozirgacha ma’lum va mashhur deb sanalgan ya’ni ijtimoiy qoliplarga mos keladigan hodisalar jumlasiga kiritish yo’li bilan ularning sabablarini izohlash ………… deb ataladi


steriotiplashtirish

identifikasiya

refleksiya


muloqot


200

Hayvonlarning o’z ehtiyojlarini qondirish uchun qiladigan tug’ma murakkab harakatlari ………… deb ataladi


instinkt


perseptiv


tropizm


seskanuvchanlik


201

Download 145.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik