Умумий психология фани. 5210200- психология йўналиши 1-курс талабалари учун


Markaziy nerv sistemasi nimadan tarkib topgan?Download 145.5 Kb.
bet3/7
Sana22.09.2019
Hajmi145.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Markaziy nerv sistemasi nimadan tarkib topgan?

Bosh miya, orqa miya


oraliq miya, oldingi miya, orqa miya

ketingi miya, o’rta miya


bosh miya bilan orqa miya


109

Odam bosh miya katta yarim sharlari po’stlog’i o’rtacha qancha neyronlardan tashkil topgan?

14-15 mlrd

11-12 mlrd


14-15 mln.


11-12 mln.


110

. Yarim sharlar po’sti organizmdagi hamma funksiyalarni idora etadi, degan ta’limotni qaysi olim yaratgan?

I.P. Pavlov


I.P. Platonov


M.G. Davletshin


Aristotel


111

Sezgi nima?

ayni choqda sezgi organlarga ta’sir etib turgan narsa va hodisalarning aks ettirilishidan iborat bo’lgan psixik jarayondir


kishining o’z oldiga qo’yilgan maqsadga erishish uchun ichki va tashqi to’siqlarni harakat yordamida yengish vaqtida vujudga keladigan psixik jarayondir


odamning tegishli sezgi organlariga moddiy olamdagi narsa va hodisalar ta’sir ko’rsatgan paytida ulardagi ayrim xossalar-ning aks ettirilishi-dan iborat bo’lgan eng sodda psixik jarayondir


biz ilgari idrok qilmagan predmet va hodisalarni yaratishdan iborat bo’lgan psixik jarayondir


112


Tashqi faollik nima?


tashqaridan va o’z ichki istak-xohishlarimiz ta’sirida bevosita ko’rish, qayd qilish mumkin bo’lgan harakatlarimiz, mushaklarimizning harakatlari orqali namoyon bo’ladigan faollik


u yoki bu faoliyatni bajarish mobaynidagi fiziologik jarayonlar (moddalar almashinuvi, qon aylanish, nafas olish, bosim o’zgarishlari) o’z ichiga oladigan faollik


bir tomondan u yoki bu faoliyatni bajarish mobaynidagi fiziologik jarayonlar (moddalar almashinuvi, qon aylanish, nafas olish, bosim o’zgarishlari) hamda, ikkinchi tomondan, bevosita psixik jarayonlar, ya’ni aslida ko’rinmaydigan, lekin faoliyat

bevosita psixik jarayonlar, ya’ni aslida ko’rinmaydigan, lekin faoliyat kechishiga ta’sir ko’rsatuvchi omillarni o’z ichiga oladigan faollik


113

Qaysi javobda faoliyatga to’g’ri ta’rif berilgan?

kishining o’z oldiga qo’yilgan maqsadga erishish uchun ichki va tashqi to’siqlarni harakat yordamida yengish vaqtida vujudga keladigan psixik jarayondir,

ayni choqda sezgi organlarga ta’sir etib turgan narsa va hodisalarning aks ettirilishidan iborat bo’lgan psixik jarayondir


kechishiga ta’sir ko’rsatuvchi omillarni o’z ichiga oladigan faollik
inson ongi va tafakkuri bilan boshqariladigan, undagi turli-tuman ehtiyojlardan kelib chiqib, tashqi olamni va o’z-o’zini o’zgartirish hamda takomillashtirishga qaratilgan o’ziga xos faollik shaklidir

fakt va hodisalarni mavhumlashtirgan, umumlashtirgan holda va vositali ravishda aks ettirishdan, ular o’rtasiga aloqa hamda munosabatlarni aniqlashdan iborat bo’lgan bilish jarayonidir


114

Homo sapiens” – “aqlli zot” tushunchasini o’zida ifoda etuvchi jonzotning paydo bo’lganiga qancha bo’lgan?

taxminan 40 ming yildan oshdi


taxminan 2,5 ming yildan oshdi


taxminan 100 ming yildan oshdi

taxminan 2 ming yildan oshdi


115

. Shaxs deb nimaga aytiladi?


ijtimoiy va shaxslararo munosabatlarning mahsuli, ongli faoliyatning subyekti bo’lmish individdir


balog’at yoshidagi yigit va qiz

yangi tug’ilgan chaqaloq


odam va texnika o’zaro munosabatlariga oid psixologik muammolar bilan shug’ullanadigan inson

116

Qaysi javobda psixik holatlar to’g’ri berilgan?


emosiya, e’tiqod, bardamlik, tetiklik, apatiya, qiziquvchanlik, hayratlanish, ishonchlilik, ijodiy ruhlanish


apatiya, qiziquvchanlik, hayratlanish, sezgi, idrok, xotira, ishonchlilik, ijodiy ruhlanish


yo’nalishlar, temperement, xarakter, qobiliyatlar, iqtidor, intellekt, xulq-atvor, ish uslubi


emosiya, idrok, xayol, nutq, diqqat, xarakter, intellekt, xulq-atvor, ish uslubi117

Qaysi javobda shaxs xususiyatlari ketma-ketiligi to’g’ri berilgan?

yo’nalishlar, temperement, xarakter, qobiliyatlar, iqtidor, intellekt, xulq-atvor, ish uslubi, mas’uliyat


sezgi, tafakkur, temperement, xarakter, qobiliyatlar, iqtidor, intellekt


emosiya, idrok, xayol, nutq, diqqat, xarakter, intellekt, xulq-atvor, ish uslubi


sezgi, idrok, xotira, tafakkur, xayol, nutq, diqqat

118

. Psixologiya ta’limoti qachon va qayerda paydo bo’lgan?


ikki yarim ming yil avval Gresiyada


170 yil avval Amerikada


XVI asrning oxirlarida Rossiyada paydo bo’lgan


XVIII asrning oxiri va XX asrning boshlari Angliyada


119

Psixodiagnostika nima?


Shaxsni psixologik xususiyatlarini uning psixik nuqsonlarini va bu nuqsonlarning sabablarini maxsus psixologik metodlar yordamida o’rganish, aniqlash;


Shaxsning ma’naviy shakllanishini ta’minlovchi shart-sharoitlar yaratish;


Shaxs kamoloti va intelektual taraqqiyoti jarayonida vujudga kelishi mumkin bo’lgan psixologik buzilish nuqsonlarni oldini olish;


Shaxs guruh bilan uning psixologik masalalar bo’yicha saviyasini oshirishga qaratilgan tadbirlar


120

Verbal ta’sirga ta’rif bering?

Bu so’z va nutq orqili ko’rsatiladigan ta’sir


Bu axborotlar almashish jarayoni


Bu axborotlar almashish jarayoni


Fazoda bir-birlari bilan muloqatga kirishishi


121

Psixik tarakkiyot konuniyatlarini, ontogenez rivojlanish jarayonining xar xil boskichlarida kishilarga xos buladigan psixologik xususiyatlarni urganadigan psixologiya fanining soxasi kanday ataladi?

Yosh psixologiyasi


Sport psixologiyasi


Pedagogik psixologiya


Medisina psixologiyasi


122

Ikkinchi signal sistemasi deganda nimani tushunasiz?


So’zlar va tushunchalar


Instinktlar


Shartsiz reflekslar


Xayvonlarning uzaro reaksiyasi

123

Tropizm bu


Biotik omillarga maxsus harakatlar bilan reaksiya qilish

Tashqi dunyoni sezgilar asosida aks ettirish


Organizmning qo’zg’ovchilar ta’sirnga moslashuvi


Organizmning ong yordamida boshqarilishi


124

Avstriyalik psixolog Zigmund Freyd asos solgan yo’nalishni ko’rsating

Psixoanaliz


Bixeviorizm


Funksionalizm


Strukturalizm

125

Temperamentlar ta’limotiga kim asos solgan?

Gippokrat;


Aristotel;


Platon;


Geraklit


126

. Keltirilgan jumlalardan kaysi biri shartli reflekslarni tavsiflaydi?

Atrof-muxit xodisalariga nisbatan orttirilgan xatti-xarakatlar yigindisi


Ovkat kuzgatgichlari ta’siri ostida it sulakining ajralishi


Chakalok kulgisi


Tajribaga asoslangan ukish ukish sur’atining oshib borishi


127

Shartsiz reflekslarni tavsiflovchi jumlani ajrating.

Atrof muxit ta’sirlariga tugma javob kaytarish reaksiyasi


Tajriba ortirish bilan boglik bulgan yozish sur’atining oshib borishi


Bola tomonidan talaffuz etilgan birinchi suzlar


Ukuvchining ukituvchiga bergan javobi


128

Idrokning konstantligi deganida nimani tushunamiz?

Ilgarigi tajriba asosida narsalarning xususiyatlarini o’zgartirmay, turg’un va yaxlit idrok qilish

Noto’g’ri idro qilish, idrokning buzilishi


Muntazam ta’sir etuvchi ma’lumotning idrok etilmasligi

Figuraning anglanganligining idrokka ta’siri


129

Idrok jarayonida illyuziya hodisasi nimani anglatadi?


Narsalarni buzib, noto’g’ri idrok qilish


Anglangan ma’lumotlarni idrok qilish


Ayni vaqtda yo’q narsalarni idrok qilish


Shaxsning o’ziga tanish narsalarni o’zgarishsiz, turg’un idrok qilinishi

130

Analizator - bu:


Sezgi hosil bo’lishda zarur bo’lgan anatom-fiziologik apparat


Afferent nerv, reseptor


Bosh miya po’stidagi maxsus markaz


Sezgi a’zolarining bir turi


131

Adaptasiya - bu:

A’zolarning muhitga moslanishi


Kuchli qo’zg’ovchilar ta’siri ostida sezgilarning zaiflashishi


Sezgi a’zolarining qo’zg’ovchilar ta’siriga moslashishi Sezgi a’zolarining qo’zg’ovchilar ta’siriga moslashishi

Qo’zg’ovchi ta’siri ostida sezgilarning o’zgarishi


132

Idrokning murakkab turlariga nimalar kiradi?


Vaqt, fazo va xarakatni idrok qilish


Ko’rish, eshitish, hid bilish idroki


Og’riqni, muvozanat o’zgarishini sezish

Teri-harakatni idrok qilish


133

. Shaxsning aktivligining manbai nima?

Uning turli-tuman extiyojlari


Jinsiy mayl


Shartli va shartsiz reflekslar


Tabiiy kuchlar, ya’ni kuyosh nuri,elektron-magnit tulkinlar xar xil kimyoviy reaksiyalar


134

. Inson shaxsi deganda nimani tushunasiz?


Uzini anglash kobiliyatiga ega, boshka odamlar bilan mos munosabatga kirisha oladigan, ijtimoiy faol, muayyan jamiyat a’zosi


Real guruxning eng xarakatchan xamamlariga yokimli va obruli odamni


Irodasi kuchli, mustakil talantli odam


Oilada, bogcha, maktabdami, oliy ukuv yurtidami,ish joyidami odamlar bilan munosabatda bulgan inson


135

Psixologiyada ijtimoiy norma nimani anglatadi?


Jamiyatning o’z a’zolari xul-atvoriga, ko’pchilik tomonidan e’tirof etilgan harakatlarga nisbatan talablardir


Shaxsning jamiyatdagi biron-bir vaziyatdagi bajarishi lozim bo’lgan xatti-harakatlari


Shaxsning jamiyat tomonidan qo’yilgan talablarni bajarishi


Shaxsning ko’pchilikning fikriga qarshi borishi


136

. Shaxsning o’z «Men»iga bahosida, adekvatlik tushunchasi nimani anglatadi?


Shaxsning o’z-o’ziga bahoning pastligi


Shaxsning o’z-o’ziga bahoning haqqoniyligi


Shaxsning o’z-o’ziga bahoning yuqoriligini


Bahoda «Men» va «Men emas»ini farqlashni


137

Psixologiyada shaxsning «Men emas» tushunchasi nimani anglatadi?

Shaxsning jamiyat normalariga to’g’ri kelmaydigan, noma’qul sifatlarini anglamasligi yoki «yashirish»


Shaxsni o’rab turgan, ta’sir etib turgan obyektlarni


Shaxsning ijtimoiy normalardan qochishini


Shaxsning o’z-o’ziga bahoning pastligini


138

Psixologiyada etalon guruh deb nimani tushunamiz?

Shaxs uchun ibratli bo’lgan insonlar guruhini


Jamiyatda yuqori mansabga ega kishilarni


Maqsadi va mosligi bir guruhni


Shaxsning o’z tengdoshlarini


139

Shaxsning o’z-o’zini tarbiyalash omillari va mexanizmlarini ko’rsating.

Berilganlarning barchasi


O’z-o’ziga ta’sir yoki avto suggestiya, ichki intizom


Avtodiolog

O’z-o’zi bilan muloqot, o’z-o’zini ishontirish, o’z-o’ziga buyruq berishi

140

1965 yili Xalqaro Fanlar Akademiyasining maxsus simpoziumida qabul qilingan klassifikasiyaga kimlar taklif etgan klassifikasiyaga asos bo’lgan?

B.G.Ananyev, E.Erikson va Birrenlar


L.S.Vigotskiy, S.L.Rubinshteyn, A.N.Leontyev


L.S.Vigotskiy, S.L.Rubinshteyn, K.Rodjers


K. Jevin, A.N.Leontyev, L.I.Bojovich


141

Psixikaning namoyon bo’lish shakllari qanday?

bilish jarayonlari


psixik jarayonlar, psixik holatlar


psixik jarayonlar, psixik holatlar, shaxs xususiyatlari


psixik jarayonlar, psixik xususiyatlar


142

So’roq metodi turlari qaysi qatorda to’liq berilgan?

og’zaki so’roq, yozma so’roq, standartlashtirilgan so’roq


og’zaki so’roq, yozma so’roq


og’zaki so’roq, yozma so’roq, erkin so’roq, standartlashtirilgan so’roq, test-so’rov


og’zaki so’roq, yozma so’roq, erkin so’roq, standartlashtirilgan so’roq


143

Bixeviorizmning bosh g’oyasi qanday formulaga asoaslanadi/

S→R


A→R


S→A


S→O


144

. Psixikaning moddiy asosi nima?


nerv sistemasi va bosh miya


oliy nerv faoliyati va markaziy nerv sistemasi


nerv to’qimasi


nerv hujayralari, neyronlar, nerv tolalari

145

. Faollik qanday tushuncha va kategoriya sanaladi?


lotincha “actus” – harakat, “activus” – faol so’zlaridan kelib chiqqan tushuncha bo’lib, shaxsning hayotdagi barcha xatti-harakatlarini namoyon etishini tushuntiruvchi kategoriyadir


inglizcha “actus” – harakat, “activus” – faol so’zlaridan kelib chiqqan tushuncha bo’lib, shaxsning hayotdagi barcha xatti-harakatlarini namoyon etishini tushuntiruvchi kategoriyadir

ispancha “actus” – harakat, “activus” – faol so’zlaridan kelib chiqqan tushuncha bo’lib, shaxsning hayotdagi barcha xatti-harakatlarini namoyon etishini tushuntiruvchi kategoriyadir


frantsuzcha “actus” – harakat, “activus” – faol so’zlaridan kelib chiqqan tushuncha bo’lib, shaxsning hayotdagi barcha xatti-harakatlarini namoyon etishini tushuntiruvchi kategoriyadir


146

Motiv nima?

ma’lum ehtiyojlarni qondirish bilan bog’liq faoliyatga undovchi sabab


instinktiv impulslar, biologik tuzatishlar, qiziqishlar, xohish, urinishlar, hayotiy maqsadlar, tuzilish, ideallar va shu kabi hodisalarning mohiyatini tushuntiruvci kategoriya

narsa va hodisalarning mohiyati, mazmuniga aloqador materialning eslab qolinishi, esga tushirilishi hamda esda saqlab turilishi bilan bog’liq murakkab faoliyat


A va B javoblar to’g’ri


147

. Yangi tug’ilgan bola go’yoki “top-toza taxta” (tabula rasa), unga hayot va undagi talablar o’zining qonuniyatlarini yozadi va bola ularga so’zsiz bo’ysunishga majbur, degan g’oya qaysi oqimga tegishli?

empirizm


freydizm


nativizm


bexiovirizm


148

Egizaklar metodi”ning asoschisi kim?

Galton

Gruber


Lokk


Leybnits


149

. Shaxsning guruxlarda ijtimoiy urnini aniklashda kaysi metoddan foydalanish maksadga muvofik.

Sosiometriya


Eksperiment


Suhbat


Test


150

Muloqotning interaktiv tomonining mazmuni to’g’ri keltirilgan javobni ko’rsating.


Muloqotga kirishuvchi tomonlarnnng xulk-atvorlariga ta`sir jarayoni


Muloqotga kirishuvchilar urtasidagi ma`lumotlar almashinuvi jarayoni


Muloqotga kirishuvchi tomonlarnnng bir-birlarini idrok etishlari va tushunishlari bilan boglik murak­kab psixologik jarayon

Muloqotga kirishuvchilarning bir-birining o’rniga qo’yib ko’rishlari


151

Download 145.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik