Умумий психология фани. 5210200- психология йўналиши 1-курс талабалари учунDownload 145.5 Kb.
bet2/7
Sana22.09.2019
Hajmi145.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

55

Narsa va hodisalarni ayni shu paytda idrok qilmay esga tushirishga aytiladi

eslash

tanish


esga tushirish


bevosita esga tushirish


56

Unutilgandan keyin ham materialning xotiraga qaytishi ……….deb ataladi.

reminissensiya

amneziya

retrograd amneziya


assotsiatsiya


57

Unutishning vaqtga bog‘liqligini o‘rgangan olim qaysi qatorda ko‘rsatilgan

G.Ebbingauz


A.Smirnov


I.Pavlov


I.Sechenov

58

Unutishga qarshi vosita bu………..

takrorlash


tanish

eslash


qayta esga tushirish


59

Idrok qilingan narsa va hodisalarning ularning bog‘lanish munosabatlarini favqulodda tez hamda aniq esda qoldirish va esga tushirishga qaratilgan nodir qobiliyat

fenomenal


mexanik


retrograd


eshitish60

................shunday bir tafakkur operatsiyasidirki uning yordami bilan biz narsa va hodisalarni fikran yoki amaliy va xususiyatlarni tahlil qilamiz.

analiz


sintez


taqqoslash


klassifikatsiya

61

................. shunday bir tafakkur operatsiyasidirki narsa va hodisalarning fikran bo‘lingan, ajralgan ayrim qismlarini bo‘laklarini fikran yoki amaliy ravishda birlashtirib butun holga keltiradi.

sintez


analiz


taqqoslash


abstraksiyalash


62................. shunday bir tafakkur operatsiyasidirki, bu operatsiya vositasi bilan ob’ektiv dunyodagi narsa va hodisalarning bir-biriga o‘xshashligi va bir-biridan farqi aniqlanadi.

Taqqoslash


abstraksiyalash


analizsintez

63

Psixologiyada narsa va hodisalardagi xossa belgi xususiyat alomatlarini topish va shu umumiylik asosida birlashtirish

umumlashtirish

abstraksiyalash
konkretlashtirish
sistemalashtirish
64

Unutishga qarshi vosita bu………..


takrorlash

tanish


eslash

qayta esga tushirish


65

Narsa va hodisalarning belgi va xususiyatlari haqida tasdiqlab yoki inkor qilib aytilgan fikr .............. deb ataladi.

hukm


tushuncha


xulosa chiqarish


konkret tushuncha66

............... ikki yoki undan ortiq hukmlardan yangi hukm hosil qilishdan iborat tafakkur shakli.


xulosa chiqarish

tushuncha
induktiv xulosa chiqarish


deduktiv xulosa chiqarish


67

………….tajribamizda bo‘lmagan va voqelikning o‘zida ham uchramagan narsa va hodisalar haqida tasavvur hamda obrazlar yaratishdan iborat bo‘lgan xayol turiga aytiladi.


ijodiy xayol


ixtiyoriy xayol


ixtiyorsiz xayol


fantastik xayol


68

Ijodiy xayolning maxsus turi qanday nomlanadi.

orzu


tiklovchi


tush ko‘rish


fantaziya


69

Odam o‘zini oldiga hech qanday maqsad qo‘ymasdan, iroda kuchini sarflamasdan obraz va tasavvurlarni yaratishga ………….aytiladi .


ixtiyorsiz xayol


ixtiyoriy xayol


ijodiy xayol


fantastik xayol


70

Tush ko‘rish xayolning qaysi turiga taalluqli.

ixtiyorsiz xayol


ixtiyoriy xayol


ijodiy xayol


tasavvur xayol


71

…………….oldindan belgilangan maqsad asosida iroda kuchini ishga solib muayyan obraz va tasavvurlarni yaratishga aytiladi.

ixtiyoriy xayol

ijodiy xayol


ixtiyorsiz xayolfantastik xayol72

Amalga oshmaydigan xayol turi qanday nom bilan ataladi.

fantastik xayol


ijodiy xayol


ixtiyoriy xayol


ixtiyorsiz xayol


73

Turli qismlarni bitta qilib, yangi obraz yaratish bilan bog‘liq

agglyutinatsiya


giperbolizatsiya


tipiklashtirish


aksentirovka74

Obrazlarni kattalashtirish yoki kichiklashtirish shuningdek alohida qismlarini o‘zgartirish bilan bog‘liq xayol jarayoni

giperbolizatsiya


agglyutinatsiya

sxemalashtirish


tipiklashtirish75

Bir xil obrazlarni qaytarilishi bo‘lib, har bir davr uchun tipik bo‘lgan obrazlarni yaratishdan iborat xayol jarayoni:

tipiklashtirish


agglyutinatsiya

aksentirovka


Giperbolizatsiya

76

Ayrim belgilarni ta’kidlash orqali obrazlar yaratishdan iborat xayol jarayoni

aksentirovka


agglyutinatsiya


giperbolizatsiya


tipiklashtirish77

.............. tashqi olamdagi narsa va hodisalarga nisbatan bo‘lgan munosabatlarimizning va bu munosabatlarimizdan hosil bo‘ladigan ichki kechinmalarimizning ongimizda aks ettirilishiga aytiladi.


hissiyot


kayfiyat

ehtirosaffekt


78

Unchalik kuchli bo‘lmagan lekin juda uzoq vaqt davom etadigan hissiy holat bu...............


kayfiyat


ehtiros

affekt

stress79

................to‘satdan paydo bo‘lib tez orada o‘tib ketadigan nihoyatda kuchli holatdir

affekt

kayfiyat


stress


hissiyot


80

Inson faolligini oshiruvchi uni umumiy energiyasiga asos soluvchi hislar bu................

stenik


apatiya


astenik

mimika81

SHaxsdagi faollikni ortga qaytaruvchi hislar bu..............

astenik
apatiya


stenik


ekspressiya


82

Emotsionallik-bu:


shaxsning emotsiogen vaziyatlarga sezgirligi

shaxsning emotsiogen vaziyatlarga befarqligi


shaxsning emotsiogen vaziyatlarga moslashuvi


shaxsning emotsiogen vaziyatlarni tartibga solishi


83

SHaxsdagi befarqlik, beparvolik holati bu..............

apatiya


astenik


stenik


ekspressiya


84

SHaxsni tadqiq etishga doir fan:


Personologiya


falsafa

antropologiya


pedagogika


85

.....................ular jamiyat axloq normalariga bo‘ysunishi yoki bo‘ysunmaslik bilan namoyon bo‘ladi

axloqiy hislar


intellektual hislar


praksik hislar


estetik hislar


86

..........................inson tomonidan bilish faoliyati jarayonini his etish holatidir

intellektual hislar


axloqiy hislar


praksik hislar


estetik hislar


87

.................. ijobiy hislar bo‘lib, go‘zal predmetlar ular orasidagi munosabatni aks etish bilan ifodalanadi

estetik hislar


axloqiy hislar


intellektual hislar


praksik hislar


88

Stress tushunchasini fanga kiritgan olim?


Gans, Sele

Djeyms, Lange


Yorks, Dodason


Kenon, Bard


89

Stress so‘zining lug‘aviy ma’nosi

jiddiylik, keskinlik, zo‘riqish


kuchli hissiy zo‘riqish


shiddatli jo‘shqin.


o‘xshashlik.


90

Bir vaqtda qarama-qarshi hissiyotlarning namoyon bo‘lishi bu..........

ambivalentlik


apatsiya


ekspressiya


emotsiya91

Insondagi irodaviy harakat qanday tamoyilga asoslanadi.

determinizm


ong va faoliyat birligi


ongni faoliyatda rivojlanishi


hech qanday tamoyilga


92

Motivatsiya –bu psixika orqali hosil bo‘ladigan determinatsiyadir. Mazkur fikr muallifi qaysi qatorda ko‘rsatilgan

S.L.Rubinshteyn

A.Adler


A.G.Kovalyov


Z.Freyd


93

Qaysi qatorda motiv tushunchasiga to‘liq ta’rif berilgan.

odamni muayyan xatti-harakatga undaydigan bosh sabab


intilish maqsad ehtiyojlarni hali yuzaga chiqmagan kelajak holatlariga intilish


odamni faoliyatga undovchi sabab


shaxsning rivojlanishida eng ajoyib ko‘rinishlaridan biri


94

...............Biror xususiyatning boshqalari zarariga kuchli rivojlanishi va atrofdagilar bilan munosabatlarining yomonlashishiga olib kelishi.

xarakter aksentuatsiyasi


manmanlik


xarakter


qaysarlik
95

Xarakter aksentuatsiyasi tushunchasi qaysi olimlar tomonidan o‘rganilgan.

K.Leongard, E.Lichko


K.Leongard, E.Krechmer


E.Lichko, U. SHeldon


K.Leongard, E.Fromm


96

Frenologiya ta’limotining asoschisi qaysi qatorda ko‘rsatilgan

Gall

Arastu


Aflotun


Lafater


97

I.P.Pavlov insonlarni qanday tiplarga ajratadi.

badiiy, fikrlovchi, o‘rta

mavhum mantiqiy

jonli tasavvur yorqin idrokli


badiiy fikrlovchi aralash98

SHaxsning psixik faoliyatida birinchi signallar tizimi ustunlik qilsa bu inson qanday tipga taalluqli bo‘ladi.


badiiy tipga


fikrlovchi tipga


o‘rta tipga obrazli

99

Agarda ikkinchi signallar tizimi ustunlik qilsa bu inson qanday tipga taalluqli.


fikrlovchi tipga


badiiy tipga


o‘rta tipga


obrazli


100

Agarda har ikkala signallar tizimi aralashib ketgan bo‘lsa, bu inson qanday tipga taalluqli.

o‘rta tipga

badiiy tipga


obrazli tipga


fikrlovchi tipga101

Qobiliyatlarning rivojlanishi inson bosh suyagining tuzilishiga bog‘liqligi haqidagi ta’limot qanday ataladi.


frenologiya


grafologiya


fiziognomika


xiromantiya


102

………. ilgari idrok qilingan narsa va hodisalarni takror idrok qilish natijasida esga tushirishdir

tanish

esga tushirish


eslash bevosita


esga tushirish


103

. Tashqi kuzatuv qanday usul?

kuzatiluvchi xulq-atvorini bevosita tashqaridan turib, kuzatish orqali ma’lumotlar to’plash usuli


birovlarni tashqaridan kuzatishdan farqli, odamning o’zida kechayotgan biror o’zgarish yoki hodisani shaxsan o’rganishi maqsadida ma’lumotlar to’plash va qayd etish usuli

nimani, qachon, kim va kimni kuzatish qat’iy belgilab olinib, maxsus dastur doirasidan chiqmasdan, kuzatuv olib borish usuli


biror ijtimoiy hodisa yoki jarayonni o’rganish usuli


104

Odamning tanasi qo’polroq, ilmoqsimon, g’adir-budur va sekin harakatlanadigan atomlardan tashkil topadi, ruhi esa eng silliq, dumaloq, sirg’anchiq, binobarin, eng harakatchan atomlardan tashkil topadi, degan ta’limotni kim yaratgan?


Demokrit


Aristotel


Epikur


Lukretsiy


105

Freyd ta’limotiga ko’ra Id (U) nimani anglatadi?


psixik energiya-ning o’ziga xos zahira joyi bo’lib, undagi jarayonlar inson tomonidan anglanmasa-da ongli hayotga ularning ta’siri katta

tashqi olam bilan bog’langan, uning ta’sirlariga beriluvchan shaxs xususiyatlarini o’zida mujassam etadi


mavjud ijtimoiy tasavvurlar va xulqiy odatlar


a va b javoblar to’g’ri


106

Illyuziya bu...

bor narsani noto‘g‘ri, yanglish idrok qilish

bir nimani his qilib anglash


idrokning shaxsga bog‘liqligi

yo‘q narsani idrok qilish


107

Umurtqali hayvonlar va odamda nerv sistemasi qanday qismlarga bo’linadi?

uch qismga – markaziy, periferiya va vegetativ

ikki qismga – markaziy va vegetativ


ikki qismga – periferiya va vegetativ


ikki qismga – markaziy va periferiya


108

Download 145.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Alisher navoiy
Toshkent davlat
tashkil etish
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
maxsus ta'lim
tibbiyot akademiyasi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
universiteti fizika
fizika matematika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
Samarqand davlat
tabiiy fanlar