Uludağ ÜNİversitesi tip faküLtesi NÖROŞİRÜRJİ anabiLİm dali rotasyon eğİTİMİ protokolüDownload 69.5 Kb.
Sana10.09.2017
Hajmi69.5 Kb.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI

ROTASYON EĞİTİMİ PROTOKOLÜ

NÖROLOJİ 28.02.2005

Nöroloji Anabilim Dalı’nda, Nöroşirürji uzmanlık öğrencisinin 6 aylık rotasyonu esnasında öğrenmesi gereken konular aşağıda verilmiştir. Bu konuda kendisine yardımcı olmanızı, gerekli literatürü taramasına teşvik etmenizi ve sorularınızla da konuları irdelemenizi rica ederim.

Ayrıca Anabilim Dalınızda düzenlenen eğitim toplantılarına katılmasını ve katıldığına dair kendisinin Log Book’unun imzalanması uygun olacaktır.

Rotasyon bitiminde Anabilim Dalımız tarafından düzenlenen, uzmanlık öğrencisi değerlendirme formunun da doldurulup tarafımıza gönderilmesini rica olunur.

Saygılarımla.

Nörolojik muayene, tanısal nörolojik testler, nörolojik hastalıklar ve tedavilerini tarif edin. 1. EEG’yi tartışınız. Normal ve anormal paternleri ayırt ediniz. EEG bulgularıyla epileptik durumları tanımlayın

 2. SEP testlerinin prensiplerini tanımlayınız. SEP’in tanıdaki önemini tartışın.

 3. SEP’in intraoperatif endikasyonlarını söyleyiniz ve detaylarıyla prosedürün nasıl yapıldığını anlatın.

 4. VEP testlerinin prensiplerini anlatınız. VEP’in nasıl tanıda yararlı olduğunu tartışın.

 5. MEP testlerinin prensiplerini anlatınız. MEP’in tanıda nasıl yararlı olduğunu tartışın.

 6. İntraoperatif MEP monitorizasyonunun endikasyonları söyleyiniz ve detaylarıyla nasıl yapıldığını anlatın.

 7. EMG testini detaylarıyla tartışınız. Testin nasıl yapıldığını ve tanısal kapasitesini anlatın. Nöromüsküler patolojilerdeki EMG değişikliklerini anlatın.

 8. İntraoperatif EMG testinin endikasyonlarını sıralar ve detaylarıyla nasıl yapıldığını anlatın.

 9. NCV testini detaylarıyla tartışın. Testin nasıl yapıldığını ve tanısal kapasitesini anlatın. Ana sinirlerde iletim hızlarını listeleyin. Nöropatideki NCV değişikliklerini anlatın.

 10. Delirium ve demansı tanımlayın. Ayırıcı tanılarını listeleyin.

 11. Koma ve bilinç bozukluğunun evrelerini tanımlayınız ve tartışınız.

 12. Senkoplu hastanın tedavisini anlatın

 13. BDH’ların etyoloji ve patogenezini anlatın.

 14. Aşağıdakilerin klinik prezentasyon, radyolojik görünüm, tedavisini gözden geçirinizin.

  1. TİA

  2. Serebral infarkt

  3. Serebral ve serebellar hemoraji

  4. SAK

  5. Venöz enfarkt

 15. Pediatrik populasyonda strokun primer nedenlerini tanımlayın.

 16. Serebral vaskülitlerin etyoloji, klinik prezentasyon, tanısal girişimler ve tedavisini tartışın.

 17. Bazal oklüzif hastalıkları telenjektaziyle birlikte olan ve olmayan kısmı ayırt edin. Herbirinin prognoz ve tedavi seçeneklerini gözden geçirin.

 18. SSS’de iyonize radyasyonun akut ve kronik etkilerini anlatın.

 19. Psödotümör serebrinin tanı ve tedavisini gözden geçirin.

 20. NPH’ın tanı ve tedavisini tartışın.

 21. Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik diabetik komanın tedavisini tartışın.

 22. Hareket bozukluğunun nörolojik yönlerini gözden geçirin.

 23. Dekompresyon hastalığının nörolojik yönlerini listeleyin.

 24. Otizmi okuyun.

 25. SSS ile ilgili kromozal anomalilerin genel hatlarını gözden geçirin. Etyoloji kalıtım paternleri, penetrans, laboratuar tanıları

 26. Prader-Willi sendromunu da içeren obesite ve hipoganodizmle karakterize major sendromları listeleyin

 27. Korpus kallosum agenezini tartışın.

 28. Anensefali, mikroensefali, megalensefaliyi tartışın.

 29. Aminoasit ve pürin metabolizmasının major bozukluklarını listeleyin. Herbirinin kliniğini tartışın.

 30. Major depo-hastalıklarını gözden geçiriniz. GM-1 gangliosidoz

  1. GM-2 gangliosidoz

  2. Fabry hastalığı

  3. Gaucher hastalığı

  4. Nieman-Pick hastalığı

  5. Farber hastalığı

  6. Wolman hastalığı

  7. Nöronal seroid lipofuksinozis

  8. Refsum hastalığı

  9. Serebrotendinoz ksantomatozis

 31. Major lökodistrofileri gözden geçiriniz.

  1. Krabbe lökodistrofisi

  2. Metakromatik lökodistrofi

  3. Adrenal tutulumlu veya tutulumsuz X-geçişli lökodistrofiler

 32. Mukopolisakkaridozları tekrar ediniz.

  1. Hunter sendromu (MPS I H)

  2. Hunter sendromu (MPS II)

  3. Sanfilippo sendromu (MPS III)

  4. Morquio sendromu (MPS IV)

  5. Maroteaux-Lamy sendromu (MPS VI)

 33. Karbonhidrat metabolizmasının bozukluklarını tekrar ediniz.

  1. Glikojen depo hastalıkları

  2. Lafora body disease ve diğer poliglukoz depo hastalıkları

  3. Nörolojik bozukluklarla ilişkili olan hiperammonemiyi tartışınız.

 34. Reye sendromunu da içeren nörolojik bozukluklarla ilişkili adrenolökodistrofileri tartışınız.

 35. Bakır metabolizması bozukluklarının major sendromlarını gözden geçiriniz.

  1. Hepatolentiküler dejenerasyon (Wilson hastalığı)

  2. Trikopoliodistrofi (Menkes send)

 36. Akut intermitant porfiri patogenezi, klinik prezentasyon, tanı ve tedavisini gözden geçiriniz. Porfirilerde kullanılan ilaçları sıralar (ER: sulfa ilaçları)

 37. A-betalipoproteinemi patogenez, klinik prezentasyon, tanı ve tedavisini tekrarlar.

 38. Kseroderma pigmentosumla ilişkili nörolojik bozuklukları söyleyiniz.

 39. Çocukların major serebral dejeneratif bozukluklarını söyleyiniz.

  1. Progresif sklerozan poliodistrofi

  2. Süngersi dejenerasyon

  3. İnfantil nöroaksonal distrofi

  4. Hallervorden-Spatz hastalığı

  5. Peliazaeus-Merzbacher hastalığı

  6. Aleksander hastalığı

  7. Cockayne sendrom

  8. Peroksizomal hastalıklar

  9. Leigh hastalığı

 40. Major nörokutanöz hastalıkları detaylarıyla gözden geçiriniz.

  1. NF 1 ve 2

  2. Ensefalotrigeminal anjiomatozis

  3. İnkontinentia pigmenti

  4. Tuberoskleroz

 41. Leber herediter optik atrofisini tartışınız.

 42. Progresif eksternal oftalmoplejinin yapılarını gözden geçiriniz.

 43. Periferal nöropati, polinöropati, mononöropati, mononöropati multipleks ve nöriti tanımlayınız.

 44. Major kalıtımsal nöropatileri gözden geçiriniz.

  1. Peroneal kas atrofisi

  2. Dejerin-Sottas hastalığı

  3. Refsum hastalığı

  4. Herediter duyusal nöropati

  5. Periferik nöropati

 45. Guillain-Barre sendromunun etyoloji, klinik prezentasyon, tanı, tedavi ve prognozunu tartışınız.

 46. Guillain-Barre sendromu dışındaki nöropatileri söyleyiniz.

  1. Kronik demyelinizan polinörit

  2. Kronik ve akut idiopatik sensory nöropati

  3. Akut otonomik paralizi

  4. Tick paralizi

  5. Brakial nöropati (nörolojik amyatrofi)

  6. Radyasyon nöropati

  7. Sağlık nöropati

  8. Kriyoglobulin nöropati

  9. Diabetik nöropati

  10. Hipotiroidik nöropati

  11. Akromegalik nöropati

  12. Vaskulitik nöropati

  13. Üremik nöropati

  14. Hepatik nöropati

  15. Enfeksiyöz nöropati

   1. Leprosy

   2. AIDS

   3. Lyme hastalığı

   4. Herpes zoster

  16. Sarkoid nöropati

  17. Paraneoplastik nöropati

  18. Amyloid nöropati

  19. Plasma hücre diskrazisiyle ilişkili polinöropati

  20. Diet eksikliğiyle ilişkili polinöropati

  21. Metallerle oluşan nöropati

   1. Arsenik

   2. Kurşun

   3. Civa

   4. Thalium

  22. İlaçla ilişkili nöropati

  23. Alifatik ilaçlarla oluşan nöropati

 47. Major hrediter ataksileri tartışınız.

  1. Friedreich ataksisi

  2. Levy-Roussy sendromu

  3. Herediter serebellar ataksi

 48. Serebellar ataksinin kalıtımsal olmayan formlarını gözden geçiriniz.

  1. Çocukta akut serebellar ataksi

  2. Ataksi telenjektazi

  3. Amarinesco-Sjögren sendromu

  4. Ramsay-Hunt sendromu

  5. Joseph hastalığı

 49. Alzheimer hastalığı, Pich hastalığı, diffüz lewy body hastalığının patofizyolojisi, klinik prezentasyonu tedavisi ve prognozunu tartışınız.

 50. Hemikore ve hemiballismusu tanımlayınız.

 51. Sydenham koresi, Huntington hastalığı ve senil karenin patofizyolojisiz klinik prezentasyonu, tedavisi ve prognozunu tartışınız.

 52. Myoklonusu tanımlayınız.

 53. Taurette’s sendromunu gözden geçiriniz.

 54. Major generalize ve fokal distonik durumları gözden geçiriniz.

 55. Benign esansiyel tremoru tanımlayınız.

 56. Parkinsonizmin patofizyolojisi, klinik prezentasyonu, tanı ve tedavisi ve prognozunu gözden geçiriniz.

 57. Progresif supranüklear palsiyi tanımlayınız.

 58. Tardiv diskinezinin patofizyolojisi, klinik prezentasyonu, tanı ve tedavisini gözden geçiriniz.

 59. Herediter spastik paraplejiyi tartışınız.

 60. Spinal müsküler atrofisinin generalize ve fokal formlarını söyleyiniz.

  1. Wernig-Hoffman hastalığı

  2. Kungelberg-Welander sendromu

  3. Benign fokal amytropi

 61. Poliomyelitin patofizyolojisi ve nörolojik bulgularını tanımlayınız

 62. ALS’nin patofizyolojisi, klinik prezentasyon, tanı ve tedavisi ve prognozunu gözden geçiriniz.

 63. Subakut kombine dejenerasyonu, patofizyoloji, klinik prezentasyon, tanı ve tedavisi ve prognozunu gözden geçiriniz.

 64. Juvenil ve adult myastenia gravis klinik prezentasyon, tanı ve tedavisi ve prognozunu gözden geçiriniz.

 65. Botulismin klinik prezentasyon, tanı ve tedavisi ve prognozunu gözden geçiriniz.

 66. Ortak musküler distrofileri gözden geçiriniz.

  1. Duchenne musküler distrofi

  2. Fascioscapulohumoral musküler distrofi

  3. Miyotonik musküler distrofi

  4. Miyotonia konjenita

  5. Kongenital musküler distrofi

 67. Major periodik paralizin sendromlarını gözden geçiriniz.

  1. Familyal periyodik paralizi

  2. Hipokalemik periyodik paralizi

  3. Hiperkalamik periyodik paralizi

  4. Paramiotoni konjenita

 68. Polimyositi tartışınız.

 69. MS’in epidemyoloji, patofizyoloji, klinik prezentasyonu, tanı, tedavi, prognozunu gözden geçiriniz.

 70. Marchiafava-Bignami hastalığını tanımlayınız.

 71. Santral pontin myelinosis detaylarıyla gözden geçiriniz.

 72. Multipl-sistem atrofisini tartışınız.

 73. Migren başağrısının patofizyoloji, klinik prezentasyon, tanı, tedavi, prognozunu gözden geçiriniz.

 74. Nonmigren başağrısının tanı ve tedavisini tartışınız.

 75. Epileptik bozuklukların patofizyoloji, klinik prezentasyon, tanı, tedavi, prognozunu detaylarıyla tartışınız.

 76. Status epileptikusu tanımlayınız ve tedavisini tartışınız.

 77. Ortak kollagen-vasküler hastalıkların nörolojik bulgularını anlatınız.

 78. Alkolizmin nörolojik bulgularını anlatınız.

 79. Hamileliğin nörolojik durumlarını tartışınız.

 80. Malign hipertemiyi gözden geçiriniz.

Rotasyon zamanı: 3. yıl
Prof.Dr.Ender Korfalı Prof.Dr.Ömer Faruk Turan

Nöroşirürji Anabilim Dalı Nöroloji Anabilim Dalı

Başkanı Başkanı


Prof.Dr.Muammer Doygun

Nöroşirürji Anabilim DalıUzmanlık Eğitim Sorumlusu
Download 69.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat