Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasiDownload 1.61 Mb.
Pdf ko'rish
bet138/257
Sana22.10.2020
Hajmi1.61 Mb.
1   ...   134   135   136   137   138   139   140   141   ...   257
Respublikadagi  o„ziga  xos  demografik  vaziyat  -  g„oyat  muhim  xususiyatlardan  biridir


81 
 
Respublikamizda  aholi  va  mehnat  resurslari  har  bir  yuksak  sur‘atlar  bilan  o‗sib  bormoqda. 
Aholining  yarmidan  ko‗prog‗i  qishloq  joylarda  yashaydi  va  asosan  dehqonchilik  bilan 
shug‗ullanadi. Aholi tarkibida 60 foizdan ko‗prog‗i bolalar, o‗smirlar, 25 yoshgacha bo‗lgan yigit-
qizlar tashkil etadi. 
O‗z  ajdodlari  qadimdan  yashab  kelgan  joylarga  bog‗langanlik,  ko‗chib  yurishga 
moyillikning yo‗qligi respublika aholisiga xos xususiyatdir.  
Respublikaning yana bir xususiyati - milliy tarkibining o„ziga xosligidir. Etnik tarkibda tub 
aholi  ustun  mavqeni  egallaydi.  SHu  bilan  bir  vaqtda  respublika  hududida  o‗z  madaniyati  va 
an‘anasiga  ega  bo‗lgan  yuzdan  ziyod  millat  vakillari  yashab  turibdi.  O‗zbekistonning  milliy-
madaniy jihatdan g‗oyat rang-barangligi  milliy o‗zligini anglash va  ma‘naviy qayta tiklanishning 
kuchayib  borishi  bilan  uzviy  birlikda  jamiyatni  yangilash,  uni  ochiq  jamiyatga  aylantirish  uchun 
qudratli omil bo‗lib xizmat qiladi va respublikaning jahon hamjamiyatiga qo‗shilishi uchun qulay 
sharoitlarni vujudga keltiradi. 
Keyingi  o‗n  yillar  mobaynida  ma‟lum  qadriyatlarga  ega  bo„lgan  kishilarning  muayyan 
ijtimoiy ongi shakllanganligini ham e‘tiborga  olmaslik  mumkin  emas. Bir  tomondan, bu ijtimoiy 
tenglikka,  kafolatlangan  mehnat  qilish  huquqiga,  yalpi  bepul  ta‘lim  va  tibbiy  xizmatga  qat‘iy 
tarafdorlikka  intilishida  namoyon  bo‗lmoqda.  Ikkinchi  tomondan  esa,  yakkahokimlikdan  iborat 
ma‘muriy-buyruqbozlik  tizimi  kelitirb  chiqargan  insonni  mulkka  egalikdan  va  xo‗jayinlik 
tuyg‗usidan begonalashtirilganligi, tayyorga ayyorlik ruhiyati yuzaga keltirilganligida ko‗rinadi. 
YAngilanish  va  ijtimoiy  taraqqiyotning  o‗zimiz  tanlagan  yo‗li  -murakkab  jarayon  bo‗lib, 
respublika ijtimoiy turmushining iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, ma‘naviy-madaniy va boshqa barcha 
sohalarini qamrab oladi.  
Xalq  davlat  hokimiyatining  manbaidir.  Uning  xohish-irodasi  davlat  siyosatini  belgilab 
beradi. Bu siyosat inson va jamiyatning farovonligini, O‗zbekiston barcha fuqarolarining munosib 
turmushini ta‘minlashga qaratilgan. 
YAngilangan  jamiyatning  siyosiy  va  davlat  tuzilishi  insonga  uning  siyosiy,  iqtisodiy  va 
ijtimoiy turmush tarzini erkin tanlab olishini kafolatlab berganligi bilan xarakterlanadi. 
Bu, siyosiy sohada quyidagilarni bildiradi: 
-  xalqning  turmush  tajribasiga,  respublika  aholisining  milliy  va  madaniy  an‘analariga, 
barcha  ijtimoiy  guruhlari  va  qatlamlarining  manfaatlariga  mos  keladigan  haqiqiy  demokratiya 
prinsiplarini  qaror  toptirish.  Xalq  ham  bevosita,  ham  o‗z  vakillari  orqali  davlat  hokimiyatini 
amalga oshirishda to‗liq imkoniyatga ega bo‗lishi lozimligini; 
-  qonun  chiqaruvchi,  ijro  etuvchi  va  sud  hokimiyati  vakolatlarini  ajratish  asosida  milliy 
davlatchilikni  barpo  etish.  Jamiyatning  siyosiy  tizimini,  davlat  idoralarining  tuzilmasini  tubdan 
yaxshilash,  respublika  hokimiyati  bilan  mahalliy  hokimiyatning  vakolatlari  va  vazifalarini  aniq 
belgilab qo‗yish, adolatli va insonparvar qonunchilikni vujudga keltirish lozim bo‗ladi. 
Kuchli  ijroiya  hokimiyati  bo‗lmasa,  hatto  eng  demokratik  yo‗l  bilan  qabul  qilingan 
qarorlar  ham  bajarilmasligi  ham  mumkin.  Bu  esa  qonuniy  qarorlarning  ro‗yobga  chiqarilishini, 
fuqarolarning  huquq  va  erkinliklari  himoya  qilinishini,  siyosiy  va  iqtisodiy  islohotlar  turmushga 
tatbiq etilishini ta‘minlaydigan prezidentlik hokimiyatini mustahkamlash va rivojlantirishni taqozo 
etadi; 
-  barcha  fuqarolarning  qonun  oldidagi  huquqiy  tengligini  va  qonunning  ustunligini, 
jamiyat  manfaatlari  himoya  qilinishi  va  aholining  xavfsizligini  kafolatlaydigan  huquqiy  davlatni 
barpo  etish.  Qonuniylik  va  huquq-tartibot  tantana  qilmasa,  shaxsning  huquqlari  va  erkinliklari, 
qattiq  intizom,  ichki  uyushqoqlik  va  ma‘suliyat  ustuvor  bo‗lmasa,  qonunlar  va  an‘analar  hurmat 
qilinmasa, huquqiy davlatni tasavvur etib bo‗lmaydi; 


82 
 
- O‗zbekistonda tug‗ilgan, uning zaminida yashayotgan va mehnat qilayotgan har bir kishi, 
milliy  mansubligidan  va  e‘tiqodidan  qat‘i  nazar,  Respublikamizning  teng  huquqli  fuqarosi 
bo‗lishga  munosibdir,  degan  insonparvarlik  va  vatanparvarlik  qoidasini  ro‗yobga  chiqarish. 
Avlod-ajdodlari  yoki  o‗zlari  o‗tmishdagi  fojiali  voqealar  sababli  xorijga  ketib  qolishga  majbur 
bo‗lgan  o‗zbeklar  ham  bemalol  Respublikaning  fuqarosi  bo‗lishlari  kerak.  O‗zbekiston  hududi 
o‗zbeklarning  milliy  davlatchiligi  bo‗lgan  birdan-bir  hudud  ekanligini  e‘tiborga  olib,  Respublika 
o‗zbeklar  qaerda  yashamasin,  ularning  hammasi  uchun  madaniy  va  ma‘naviy  markaz  bo‗lib 
qolishi lozim; 
-  ozchilikdan  iborat  millatlarning  manfaatlari  va  huquqlarini  himoya  qilish,  ularning 
madaniyati,  tili,  milliy  urf-odatlari  va  an‘analari  saqlanishi  hamda  rivojlanishini  kafolatli 
ta‘minlash, davlat tuzilmalarining faoliyatida va jamoat turmushida faol qatnashish; 
-  bir  mafkuraning,  bir  dunyoqarashning  yakkahokimligidan  qat‘iyan  voz  kechish,  siyosiy 
tashkilotlar, mafkuralar va fikrlar xilma-xilligini tan olish. Bironta ham mafkura mutlaq haqiqatni 
bilishga  da‘vo  qilishi  mumkin  emas.  Ma‘naviylik  va  insonparvarlik,  respublika  hududida 
yashayotgan  barcha  xalqlarning  an‘analari  va  urf-odatlarini,  dini,  tili  va  madaniyatini  hurmat 
qilish qoidalariga ustuvorlik berilishi; 
-  chinakam  demokratiyaning  zarur  va  qonuniy  tarkibi  sifatida  ko‗ppartiyaviylikni  amalda 
shakllantirish.  Ayni  vaqtda  hokimiyatni  zo‗ravonlik  bilan  o‗zgartirishni  maqsad  qilib  qo‗ygan, 
respublikaning davlat mustaqilligiga, hududiy yaxlitligi va xavfsizligiga qarshi chiqadigan, milliy 
va  diniy  adovatni  avj  oldiradigan,  konstitutsiyaviy  tuzumga,  xalqning  demokratik  erkinliklari  va 
ma‘naviy negizlariga tajovuz qiladigan partiyalar va jamoat harakatlari qonundan tashqari bo‗lishi 
kerakligi. 
Ijtimoiy va ma‘naviy sohada: 
- insonparvarlik g‗oyalariga sodiqlik. Bu g‗oyalarning oliy maqsadi inson, uning hayoti va 
shaxsiy  daxlsizligi,  erkinligi,  shon-sharafi  va  qadr-qimmati,  yashash  joyini  tanlash  huquqi. 
O‗zbekistonning 
kundalik 
hayotida 
inson 
huquqlarining 
Umumiy 
deklaratsiyasida 
mustahkamlangan me‘yorlarni izchillik bilan, og‗ishmay qaror toptirish; 
-  ma‘naviyat  va  axloqiylikni  qayta  tiklash.  Xalqlarning  madaniy  merosiga  ehtiyotkorlik 
bilan  munosabatda  bo‗lish.  Noyob  tarixiy  yodgorliklarni  saqlash  va  ta‘mirlash,  o‗zbek  xalqi 
yaratgan va milliy boylik bo‗lgan san‘at asarlarini izlab topish va O‗zbekistonga qaytarish; 
-  qadimgi  va  zamonaviy  madaniy  boyliklarni,  adabiyot  va  san‘atni  bilish  hamda 
ko‗paytirish. Xalqning milliy madaniyati va o‗ziga xosligini ifoda etuvchi vosita bo‗lmish o‗zbek 
tilini  rivojlantirish,  bu  tilning  davlat  maqomini  izchil  va  to‗liq  ro‗yobga  chiqarish,  Respublika 
hududida yashovchi xalqlarning milliy madaniyatlari va tillariga o‗zaro hurmat bilan munosabatda 
bo‗lish; 
-    hurfikrlilik,  vijdon  va  din  erkinligi  qoidalarini  qaror  toptirish.  Bir  dunyoqarashning 
yakkahokimligi  yangilangan  jamiyatga  yotdir.  Har  bir  inson  o‗z  e‘tiqodi  va  dinga  amal  qilish, 
o‗zining  diniy  marosimlarini  bajo  keltirish  huquqiga  ega.  Bugungi  kunda  din  barcha  illatlardan, 
yolg‗on  va  riyokorlikdan  poklanishga,  yuksak  axloqiy  negizlar  va  ma‘naviy  fazilatlarni  qayta 
tiklashga  ko‗maklashmoqda.  Islom  -  ota-bobolarimizning  dini  -  musulmonlarning  ongi,  turish-
turmushining  mohiyati,  hayotining  o‗zidir.  Davlat  har  bir  musulmon  uchun  muqaddas  bo‗lgan 
Makkaga haj qilishda zarur yordam beradi; 
-    ijtimoiy  adolat  qoidalarini  ro‗yobga  chiqarish,  aholining  eng  nochor  qatlamlari  - 
keksalar,  nogironlar,  etim-esirlar,  ko‗p  bolali  oilalar,  o‗quvchi-yoshlarning  davlat  tomonidan 
ijtimoiy  muhofazaga  bo‗lgan kafolatli  huquqlarini  ta‘minlash. Eng taraqqiy  etgan  mamlakatlarda 
insonni  ijtimoiy  muhofaza  qilish  tizimi  keng  qo‗llaniladi,  bunga  nihoyatda  muhim  ahamiyat 


83 
 
beriladi, bizning sharoitimizda esa bu - fuqarolar totuvligini saqlab qolish kafolatidir; 
-    hamma  uchun  ma‘qul  sifatli  tibbiy  xizmatni  ta‘minlash,  onalik  va  bolalikni  muhofaza 
qilish,  chaqaloqlar  o‗limini  kamaytirish,  odamlar  umrini  uzaytirish  bo‗yicha  samarali  chora-
tadbirlarni amalga oshirish. Aholiga yuqori malakali tibbiy yordam olish shakllarini erkin tanlash 
imkoniyatlarini yaratish; 
-   umumiy ta‘lim olish, kasbni  va  tegishli  maxsus tayyorgarlikni  o‗tishni  erkin tanlashda 
barchaga baravar huquq berish. YAngi demokratik ta‘lim konsepsiyasini ishlab chiqish va amalga 
oshirish  lozim  bo‗ladi.  Bunda  o‗zbek  xalqining  va  respublika  hududida  yashovchi  boshqa 
xalqlarning milliy, tarixiy va madaniy an‘analari, ma‘naviy tajribasi ta‘lim va tarbiya tizimimizga 
uzviy ravishda kiritilishi zarur; 
-   ijodning barcha turlarini rivojlantirish, odamlarning iste‘dod va qobiliyatlarini namoyon 
etish  uchun  shart-sharoitlarni  yaratish,  ma‘naviy  mulkni  himoya  qilish.  Kishilar  shuni  aniq  va 
ravshan anglab  etishlari kerakki,  ma‘naviy  potensialni ildam rivojlantirmay turib, respublikaning 
chinakam mustaqilligini va ravnaq topishini ta‘minlab bo‗lmaydi. 

Download 1.61 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   134   135   136   137   138   139   140   141   ...   257
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Alisher navoiy
Toshkent davlat
tashkil etish
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
maxsus ta'lim
tibbiyot akademiyasi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
universiteti fizika
fizika matematika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
Samarqand davlat
tabiiy fanlar