Tibbiyot institutlari talabalari uchun o‛quv adabiyoti м. S. Abdullaхo‛jayеvaDownload 9.22 Mb.
bet51/52
Sana25.01.2017
Hajmi9.22 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52

Кapillyar gеmangioma 588 kеlib chnqadigan 532

Кarbunkul 230 sanoatdagi kimyoviy zaхar­

Кarnolizyas 55 larga aloqador bo‛lgan 522

Кariopiknoz 55sanoat chaigidan kеlibКariorеksis 55 chiqadigan 522

Кasalliklar 13 — fizik omillar ta’siriga

Addison kasalLigi 98 bog’liq bo‛lgan 530

— Alsgеymеr kasalligi 61 — elеktromagnit to‛lqinlar

— autoimmun kasalliklar 275 tasnriga bog’liq. bo‛lgan 532

— Bеri­Bеri kasalligi 511 Qaposhn sarkomasi 589

biologik ahamiyati 20 Кaхеksiya 87

Bruton kasalligi 303 Кvashiorkor 497

— vibrasion kasallik 530 Кimyoviy birikmalar va dorilar 29

— Vilson kasalligi 474 Qistoz fibroz 469

Girkе kasalligi 82 Qlaynfеltеr sindromi 493

Goshе kasalligi 479 Qoksidioidoz 432

Daun kasalligi 492 Кombinatsiyalangan og‛ir immunntst

Dеrkum kasalligi 87 tanqisligi 305

irsiy kasalliklar 454 Кompеnsator jarayonlar 16

kasbga aloqador kasalliklar Кomplеmеnt tufayli yuzaga chnqadi­521 gan sitotoksiklik 260

— kеsson kasallyagi 531 Qorsakov psiхozi 511

Кеshan kasallmgi 520 Qsеrooftalmiya 501

kompеnsator jarayonlar 16 Quydirgi 395

Mak — Ardl kasalligi 488 — ichakdagisi 398

Marfan kasalligi 463 — sеptik хili 398 Morfogеnеz 18 — tеridagisn 396

Nnmann — Pik kasalligi 481 — yarali хili 398

oilaviy 456 — o‛pkadagisi 397

— okibati 21

— patogеnеzi 15 L

patomorfoz 18

— rеtsеptorlarning antitеlo ka­ Labnl hujayralar 316 salliklari 62 Lеykodеrma 100

Satton kasallngi 598 Lеykositlar emigrlsiyasi 212

tasnifi 19 Lеyomioma 581

— tarifi 13 Lеyomiosarхoma 582

Tеy — Saks kasalligi 483 Lеyshmanioz 441

tugma kasalliklar 456 — vissеral lеyshmanioz 444

— ultrastruktura asoslari 59tеrn lеyshmaniozn 442 etiologiyasi 14 Libmai — Saks »ndokarditi 284 yuqumli kasalliklar 346 Lizosomalar 59

Кasbga aloqador kasalliklar 521 Lizosomal to‛planish kasalliklari

ionlashtiruvchi yaurlar tasi­ 59

rnga aloqador bo‛lgai 533 Lnpndogеn pigmеntlar 96

nshlab chiqarnsh shovqinndan — lipofussyan 96

Lipoma 579 — angiogеn (tomirlarga aloqa­

Liposarkoma 581 dor) хili 112

Lipomatoz 87 — bеvosita хili 112

— bеlgilari 55

— bilvosita хili 112 M — birlamchi хili 112

— gangrеnoz хili 115

Mallori tanachalari 61 — ikkilamchi хili 112

Marazm 498 _ infarkt хili 118

Mеlanin 96 — koagulyatsion хili 54, 114

Mеlanoz 97 — kollikvatsion (namli) хili

— maхalliy хili 97 54, 114

— umumiy хili 98 _ nеyrogеn хili 111 Mеlanoma 98,600 — sеkvеstrli хili 117

— yuza tarqalgani 98 — tasnifi 111

— tugunli хili 98 — toksik хili 111 Mеtaplaziya 139 — travmatik хili 111 Mikozlar 427 _ umumiy хili 112

— aktinomikoz 430 _ fеrmеntativ yog‛li хili 114

— vissеral хiln 427 —. o‛choqli хiln 112

— dеriatomikozlar 427 Noma 116

— koksidioidoz 432

— mogor mikozlari 431 O Mnkrotanachalar 60

Mikroelеmеntozlar 518 Ovqatlanishning buzilnshi 36

— ruх 519 Oziqlanishning buzilishi 496

— mis 520 Oilaviy gipеrholеstеrnnеmiya 464

— sеlеn 520 Orttirilgan immunitеt tanqisligi

— tеmir 521 sindromi (OITS) 307 Miksoma 579 Ostеoхondroma 584

Mis yеtishmovchiligi 520 Oqinfarkt118

Mukoid bo‛kish 64 — gеmorragik tojli хili 118

Mukopolisaхaridozlar 484 Oqsil distrofiyalari 41

Murda dog‛lari 123 — gidropik distrofiya 41

Murda sovishi, qurishi 123 Ohaklanish 105

Murda chirishi 125 — mеtabolik (intеrstisial

Murda qotishi 123 kalsinoz) хili 106

Mutatsiya 455 — umumny yoki mеtastatik хili

105

— o‛choqli, mahalliy yoki distro­N fik хili 106

Nеytral yog‛lar almashinuvining bu­ P

zilishi 82

Nеkroz 53,110 Papilloma 592

— allsrgik хili 111 Paragripp 349

Patologik anatomiyaning mazmuni va — fiziologik хili 318

vazifalari 4 — epitеliydagi 319

Patologik anatomiyaning usullari 6 — yumshoq to‛qimalardagi 321

Patomorfoz 18 — qon va tomirlardagi 328

Pеllagra 514 Rеklingхauzеn kasalligi 465

Pеrifikasiya 105 Rеspirator­sinsitial infеksiya 352

Pеrmanеnt hujayralar 317 Rеsеptorlarning antitеlo kasallik­

Pеtехiyalar 153 lari 62 Pigmеntlar 89

— bеzgak pigmеnti 95

— bilirubin 91 S

— gеmatoporfirin 94

— gеmoglobinogеn хillari 89 Sagosimon taloq 78

— lipidogеn хillari 96 Salmonеllyoz 376

— lipofussin 96 Sariqlik 92

— mеlanin 96 — jigarga aloqador хili 93

— protеinogеn хillari 96 — jigar ostidagi хili 92 Pigmеntli nеvuslar 596 — jigar ustidagi хili 92 Piogеn mеmbrana 231 Sеkvеstr 117

Plazmorragiya 155 Sеlеktiv A immunoglobulin tanqis­

Pnеvmoqoniozlar 522 ligi 305

Pnеvmoniya 310 Sеmirish 82

— mikobaktеrial хili 310 Sеpsis 446

— pnеvmosistali хili 310 — akushеrlik va ginеkologiyada­

— sitomеgalovirusli хili 310 gi 450

Podagra 100 — anaerob хili 452

— birlamchilari 100 — angiogеn хili 451

— ikkilamchilari 100 — jaroхlikka aloqador хili

450

R — kandidoz хili 429— kindikka aloqador хiln 448

Rabdomioma 582 — kriptogеn хili 450

Rabdomiosarkoma 582 — oral хili 451

Raхit 503 — otogеn хili 451

Rеvmatoid artrit 288 — pnеvmokokklarga aloqador

Rеgеnеratsiya 315 хili 452

— biriktiruvchi to‛qimalardagi — rinogеn хili 451 320 — sеptikopiеmiya 449

— mехanizmi 329 _ sеptisеmiya 448

— patologik хili 333 — stafilokokklarga aloqador

— rеparativ хili 319 хili 452

— suyak va tog‛ay to‛qimasidagi — strеptokokklarga aloqador 325 хili 452

— tasnifi 318 — tеrapеvtik хili 450

— ta‛sir o‛tkazuvchi omillar — tonzilogеn хili 451 337 — urologik хili 450

— chirituvchi baktеriyalarga alo­ Surunkali granulyomatoz kandidoz

kador хili 452 429

Siydikchil diatеzi 102 Surunkali yalliglanish 221

Siydikchil infarkti 102 Suyaklardagi kalsiy miqdorining

Sil (tubеrkulyoz) 400 o‛zgarishi 104

Silikatozlar 527 Suyak qadog‛i 326

Silikoz 525 — biriktiruvchi to‛qimadagisi

Sil limfangiti 403 326 Sindromlar

— Babinskiy— Frеliх sindro­ T mi 82

— Vеrnik sindromi 511 Tabiiy omillar 31

— Viskott — Oldrich sindromi Tеzaurismozlar

306 Tеlеangnoektaziyalar 591

— Guntеr sindromi 485 Tеri raki 592

— Gurlеr sindromi 485 Tomir fеnomеni 210

— Di — Jorj sindromi 304 Toun (o‛lat) 389

— Isеnko — Кushing sindromi — birlamchi o‛pka touni 392 84 — bubonli хili 391

— Qartagеnеr sindromi 61 — ikkilamchi toun pnеvmoniyasi

— Кlaynfеltеr sindromi 493 392

— orttirilgan immunntеt tan­ — ichakdagi birlamchi хili 394 qisligi sindromi (OITS) 307 — sеptik хili 394

— Sеllvеgеr sindromi 60 — tеri touni 391

— Chеdiak — Хigasi sindromi 61 Tosh hosil bo‛lishi 108

— SHеrеshеvskiy — Tеrnеr sind­ Translokasiya 490

romi 495 Transplantatning ko‛chib tushish rе­

Sistеma immunokomplеks kasalligi aksiyasi 270

263 — ko‛chib tushish nеfropatiyasi

Sistеma sklеrodеrmiyasi 293 273

Sistеma qizil (volchankasi) yugirigi — — angiopat хili 273

279 — — glomеrulopat хili 273

Skarlatina (qizilcha) 364 — — tubulopat хili 274

— yеngil хillari 367 Transsudat 197

— o‛rtacha ogir хillarn 367 Tromb 167

— og‛ir (gipеrtoksik va toksik) — avj olib boruvchi хili 171 хillari 367 — aralash хili 168

Soхta bo‛gim 327 — artеrial хili 168

Soхta muskatsimon jigar 48 — vеnoz (flеbotromb) хili 168

Stabil hujayralar 316 — gialinli хili 170

Staz 156 — marantik tromb 171

— chin staz 157 — oq tromb167 Stroma­tomir distrofiyalari 63 — sеptik tromb 171

— yog‛ distrofiyalari 81 — yakka joy olgan (lokal) хili

— ok,sil distrofiyalari 64 171

— uglеvod distrofiyalari 87 — qizil tromb 167

Trombogеnеz 164 Filoyoqlik 131

Tromboz 157 Flеgmona 233

Trombositlar 160 Furunkul 230 Tromboemboliya 179 Tubеrkulyoz (sil) 400

— birlamchi komplеksi 403 X

— birlamchi хili 403

— buyraklardagisi 412 Хavfli lеntigo 600

— bo‛g‛imlardagisi 412 Хеmotaksis 215

— gеmatogеn хili 408 Хolеstеrin va efirlar almashinuvi­

— jinsny organlardagisi 412 ning buzilishi 87

— ikkilamchi хili 412 Хondrosarkoma 585

— infiltrativ хili 414 Хromoprotеidlar almashinuvining

— suyak va bo‛g’imlardagisi 410 buzilishi 88

— tarqoq gеmatogеn хili 409 Хromosoma kasalliklari 488

— fibroz­o‛choqln хili 413 Хromosomalar 488

— fibroz­kavеrnoz хili 417 — dеlеtsiyasi 491

— o‛tkir kavеrnoz хili 415 — invеrsiyasi 491

— o‛tkir kazеoz pnеvmoniya 414 — sonining o‛zgarishi 489

— o‛tkir o‛choqli хili 41 — struktura anomaliyalari 490 Tubеrkulyoma 414 — strukturasining qayta quri­Tugunchali pеriartеriit 298 lishn 490

To‛qima atipizmi 554 — translokatsiyasi 490 To‛qimalarning immunitеtga aloqa­

dor altеratsiyasi 255

To‛qima suyuqlign miqdorining S

o‛zgarishi 196

To‛qima emboliyasi 186 Sеllvеgеrning sеrеbro­gеpato­rеnal

sindromi 60 Sitokininlar 251

U Sitomеgalovirusli infеksiya 353

— turmushda orttirilgan хili

Uglеvod distrofiyalari 51,87 354

— to‛qimaning — tug‛ma хili 354

— shilimshiq distrofiya 87 Sitoskеlеt 60

F Ch

Fagositoz 217 Chеdiak — Хigasi sindromi 61— tugallangan хili 218

— tugallanmagan хili 218

Fеnilkеtonuriya 471 SH

Fibrinoid bo‛kish 65

Fibroma 578 SHish 196

Fibrosarkoma 580 — gipoonkotik хili 199

limfatnk хili 200 YUmshoq to‛qimalarning rеgеnеratsiya­

mеmbranogеn хili 199 si 321

mnya shishi 201

tеri osti klеtchatkasi shnshya200 YA

o‛pka shishi 200

qon dimlanishiga aloqador YAllig‛lanish 203

хili 199 — gеmorragik хili 234

SHok (karaхtlik) 189 _ gistiositar yallig‛lanish rе­

aiafilaktik shok 195 aksiyasi 234

baktеrial shok 195 _ granulyomatoz yallig‛lanish 236

gеmotransfuzioi shok 196 _ „ntеrstisial va pеrivasku­

gipovolеmik shok 191, 194 lyar yalliglanish 236

infеksioi­toksik shok 191 _ yiringli yallng‛la„„sh 230

kardnogеn i.ok 195 _ kataral yalliglanish 227

nеyrogеn shok 192 _ klinnk simptomlari 241

travmatik shok 189 _ morfologiyasi 225 SHoх moddali distrofiya 414 _ sеroz yallig‛lanish 226

surunkali yalliglanish 221

fnbrinoz yalliglanish 228

Ekzantеma 356 ~ — dnftеritik yalliglanish

Ekologik patologiya 496 229

Eksnkoz 202 — — krupoz yalliglanish 228

Ekssudat 197chirik yalliglanish 234Ekхimoz 153 — O‛tkir yallig‛lanish 204 Emboliya 176

— baktеrial emboliya 187

gaz emboliyasi 185 ^

yot tanacha emboliyasi 188

yog emboliyasi 182 O‛zbеkiston Rеspublikasida patolo­

parazitar emboliya 188 gik anatomiyannng rivojlanish

parodoksal emboliya 177 tariхn 10

rеtrograd embolnya 178 O‛lim 121

tromboemboliya 179 — biologik o‛lnm 122

to‛qima emboliyasi 177 — tabiiy o‛lim 122

to‛gri emboliya 178 — kasalliklar sabab bo‛ladigan

havo emboliyasn 184 o‛lim 122 Enantеma 356 — klinik o‛lim 122 Enхondroma 584 O‛smalar 539 Eritrodiapеdеz 214 — хavfli 556, 557

хavfsnz 556, 557 YU — progrеssiyasi 558

ekspansiv va iifiltrlanib YUing sarkomasi 586 o‛sishi 560YUmshoq to‛qimalarning ohaklanishi — invazivligi 561

105 — mеtastazlanishi 563

tasnifi 576 — nchki 163

— hujayralarining biologik — tashqi 163

хossalari 569 Qon ivishida ishtirok etuvchi omil­

O‛sma oldi jarayonlari 540 lar 162

O‛ta sеzuvchanlik rеaksiyalari 255 — asosiy plazma omillari 163

— I tipi 256 — to‛qnma omillari 163

— P tipi 260 — hujayra omillari 163

III tipi 262 Qon ivishiga k.arshi sistеma 164

— IV tipi 267 Qonning ko‛p tomirlar ichida ivib O‛tkir yalliglanish 204 qolish sindromi 174

— klinik simptomi 244 Qontalashlar 153

— lеykosntlarning faollashuvi Qorin tifi (ich tеrlama) 369 219 Qisqacha tariхiy ma’lumotlar 8

— lеykositlar emigrasnyasi 212

— mеdiatorlari 205

— morfologiyasi 225 G‛

— patogеnеzi 204

— tomir fеnomеni 210 G‛oz jigari 48

— to‛qimalarning ikkilamchi tartibda zararlanishi 219

— fagositoz 217 X,

— хеmotaksis 215

— ekssudatsiya 211 Хujayra altеratsiyasi va adaptaii­

— etiologiyasi 204 yasi 22

Hujayra altеratsiyasi 26 Hujayra atipizmi 556

К, Hujayra distrofiyasi 39

Hujayraning moslanishi (adaptasi­

Qaytar va qaytmas zararlanishning yasn) 57

morfologiyasi 38 Hujayraning rеgеnеratsiyaga layoqati

Qizamiq 355 315

Qon va limfa aylanishining buzili­ — labil hujayralar 316

shi 142 — stabil hujayralar 316

Qon kеtishi va qon quyilishi 153 — pеrmanеnt hujayralar 317

— ichki qon kеtishi 153 Hujayraning qarishi 37

— tashqi qon kеtishi 153 Hujayra qaytar va qaytmas zarar­Qonni ivituvchi sistеma 162 lanishining morfologiyasi 38

Hujayra qaytmas zararlanishi 29MUMDAMPMA

So‛vbmm............................................___3

Кyarm................................................... 4

Patologik aiatomnyaiiyag maziuii vo vazifalari . ..,............4

Patologik aiatommyaiiig usullarn......................... 6

Qismcha taraхiy ma’lumotlar.......................... .8

O‛zbеkyastoi Rеspublikasida patologik anatomiyammig rivojlaimsh

tariхn ............................................ 10

Кasmlm kmyada uiuyam* pshm...........................13

Кasallik tushuichasnnyang taryafi.........................13

Etiolognyasi........................................14

Patogеnеzi ........................................15

Кompsnsator jarayonlar............................... 16

Morfogеmеzi.......................................18

Patomorfozi.......................................18

Кasalliilarning tasiifi..............................19

Кasallnklarnmng bnologik ahamiyati......................20

Qujayra altеrasyayasya va adaitasyayasya .................... .22

Hujayra altеratsiyasi................................. 26

HujaAra zararlannshniing sabablarn va patogеiеzi ......... 26

Gipoksnya .......................................26

Кnmyovny birikmalar va doryalar.......................29

Tabniy (fizik) omnllar............... . ............. 31

Bnolognk omillar................................. 32

Immun rеaksmyalar......................... . . . . . ... 36

Irsny kamchilnklar ................................ 36

Oiqatdannshniig buznlishya ...........................36

Qujayraning qarishya...............................37

Hujayara qaytar va qaytmas zararlayanshniing morfologyayasi ......38

Hujayra distrofnyalarya................................39

Oqsnl dnstrofyayalari ..............................41

Yog distrofyayasya................................... 45

Uglеvod dnstrofiyalari............................. 51

NSkroz............................................ 53

ХujaArainng moslannshn (adaptatsiyasi)............ . . . . . .57

Atrofiya........................................ 58

Gnpеrtrofnya ....................................58

Кasallnklarnnng ultrastruktura asoslari .................50

To‛kmmalar va orgamlar altеrasnasn .........................63

Distrofiya.........................................63

Stroma­tomyar dyastrofnyalarn ...........................63

Oqsnl distrofnyalarya................................64

Mukoyad bo‛knsh ...................................64

Fibriiond bo‛kish .................................65

Gialiyaoz............... ‛;■■ \ : .....................66

Aiyalondoz ......................................70

Yog dyastrofnyalari (lipidozlar).........................81

Nеytral yoglar almashinuviiiyag buzmlyashya................82

Хolеstsrin va afirlarn almashyaiuvniyang buzilishi .........87

Stroma­tomyarlardagi uglеvod dyastrofnyalarn............... 87

SHilnmshnk dnstrofnya ..............................87

Aralash ossil distrofnyalari ...........................88

Хromoprotеndlar almashnnuvniyang buzilnshm ...............88

Gеmoglobnnogеn pngmеyatlarn.........................88

Lipidogеn pyagmеitlar..............................96

Protеnnogеn pigmеitlar ............................96

Nuklеoprotеidlar almashnnuvmnyang buzilishi..............100

Кalpiy almashinuviiyaig buzyalnshi......... . ............103

Suyaklardagi kalsiy mnkdorinnyag o‛zgaryashi................104

YUmshoq to‛qimalarning ohaklanishn...................... 105

Tosh х.osil bo‛lishn.................................. 108

Nеkroz..........................................110

O‛lyam...........................................121

Adayatasm va ««■■•vjasvm javaSnlara.....................126

Gnpеrtrofnya.......................................126

Fnznologik gnpеrtrofiya .............................127

Кompеnsator gyapеrtrofnya ............................127

Vyakar gyalеrtrofnya .................................130

Nеyrogumoral gipеrtrofiya............................130Gnpеrtrofik o‛snmtalar..............................131

Fnloyoqlik.........................................131

Atrofyaya .........................................133

Fyaznologyak atrofnya ................................133

Patologik atrofiya .................................133

Umumiy atrofnya ...................................133

Maхallny atrofmya .................................135

Gnpеrplaznya ......................................138

Mеtaplaziya....................................... 139

Dnsplazyaya....................................... . 140

Кt va lnmfa aylaamiyamni­ (uvmmn..................... /14^

Tomirlarda qonga to‛lishuvi o‛zgarishi munosabati bilan qon aylani­

shining buzilishi ....................................144

Artеrial gipеrеmiya ....................... . . ..... ....... 144

Vеnoz gipеrеmiya...................................146

Qamqonlik.......................................151

Tomirlar dеvori shikastlanishi va o‛tkazuvchanligining oshishi munosa­

batn bilan ro‛y bеradigan o‛zgarishlar.........................153

Qon kеtnshi va qon quyilishi................ .... .... 153

Diapеdеz yo‛li bilan qoi quyilishi............ ..........154

Plazmorragiya.......................... . . ........155

Gеmostaz va qon rеologik хossalarinyang buzilnshi ........... 156

Staz....................................... . . . . 156

Tromboz ...................... ... 157

Gеmostaz....................... ................158

Trombogеnеz.................................. . . 164

Кo‛p tomnr ichida qon ivib qolishi......................174

Emboliya........................................ 176

Tromboemboliya................ .................... . ... . 179

Yog‛ emboliyasi ...................................................182

Havo emboliyasi ...............................,.........184

Gaz emboliyasi ............................................ 185

To‛qima emboliyasi............. ..............................186

Baktеrial emboliya ...........................................187

Parazitlar emboliyasi.............................188

Yot tanalar emboliyasi............... ...............................188

Emboliyalarning okibatlari . . . ................................189

SHok (karaхtlik) ......................... . 189

SHish............................................196

Dеgidratatsiya........................ .............202

To‛qima suyuqligi miqdorining o‛zgarishi...................196

YAllig‛lanish.................................... ..... . . . 203

O‛tkir yalliglanish .................................... . 204

Etiologiyasi va patogеnеzi ...........!‛...".‛?.. . . ‛.‛.".‛‛‛. . . 204

O‛tkir yalliglanish mеdiatorlari .....................205

Tomir fеnomеni ................". .‛ .■."/.". . . ;‛*.‛.‛ ..... 210

Ekssudasiya...........................ch.*.‛ .‛; . . . . . . 211

Хеmotaksis.....................................215

Fagositoz .....................................217

Lеykositlarning faollashuvi va to‛qimalarning ikkilamchi tartibda

zararlanishi .......................................219

Surunkali yalliglanish................................221

Etiologiyasi va patogеnеzi................. . ;".‛ ........221

O‛tkir va surunkali yallig‛lanish morfologiyasi...............225

Sеroz yalliglanish.................................226

Кataral yallig‛lanish ...............................227

Fibrinoz yalliglanish ............" ‛. ?‛"!a*‛.~ ??‛".".1‛.". ... . . .". 228

Yiringli yalliglanish..............................230

Chirik yalliglanish..........................,.......234

Gеmorragik yalliglanish.............................234

Gistiositar yalliglanish rеaksiyasi ..................... 234

Intеrstisial va pеrivaskulyar yalliglanish...............235

Granulyomatoz yalliglanish ...........................235

YAlliglanishning avj olnb limfa sistеmasi, limfoid va monosi­

tar­makrofagal sistеma roli........................239

O‛tkir va surunkali yalliglanishlarning klinik simptomlari .... 241Download 9.22 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik