Telefax : si (386) 05/384-19-15Download 74.7 Kb.
Sana26.06.2017
Hajmi74.7 Kb.

Občina Bovec
Trg golobarskih žrtev 8

5230 Bovec

Telefon : SI (386) 05/384-19-00,02

Telefax : SI (386) 05/384-19-15

E-pošta : obcina.tajnistvo@bovec.si

OBČINSKI SVET grb


Datum : 05.03.2014

Številka : 032-01/2010-nadaljevanje 29.redne


ZAPISNIK
Nadaljevanja 29. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v torek, 04.03.2014 ob 1800 v mali dvorani Stergulčeve hiše v Bovcu.
Prisotni: Davor Gašperčič, Darko Čobec, Breda Vencelj, Valter Mlekuž (do 2136), Milan Jojić, Uroš Sovdat, Darko Šuler, Ivan Knez, Anita Rot, Adis Hrovat (do 2210), Marija Kravanja, Tatjana Komac (od 1920)

Vabljeni: Siniša Germovšek (sklicatelj), Vesna Cuder, Patricija Muršič (občinska uprava), Darijo Flajs (Nadzorni odbor)

Župan Siniša Germovšek je pozdravil vse prisotne na nadaljevanju 29. redne seje občinskega sveta in je ugotovil, da je sklepčnost zagotovljena, saj je prisotnih 11 od 12 svetnikov, 1 svetnica se bo seji pridružila kasneje.


AD 9) Pregled in potrditev zapisnika 28. redne seje
Župan Siniša Germovšek je predlagal manjši popravek na zadnji strani pri opisovanju potresne zadeve.

Razprave na zapisnik ni bilo.


Soglasno je bil sprejet sklep, da se potrdi Zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec.
AD 10) Imenovanje novega člana sveta LTO
Župan Siniša Germovšek je pojasnil, da je Sovdat Urošu zaradi nezdružljivosti funkcij na podlagi določil Zakona o integriteti prenehalo članstvo v Svetu LTO Bovec. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se ni posebej sestala, se je pa pozvalo politične stranke, ki so podale naslednje predloge za nadomestnega člana izmed občinskih svetnikov: SD je predlagal Valterja Mlekuža, DESUS je predlagal Valterja Mlekuža in SDS Marijo Kravanja.
Razpravljali so:

Darko Čobec (razmislek, zakaj moramo nadomestiti samo podžupana, saj je občina vseskozi tudi brez županovega glasu v Svetu LTO; da bi 2 izglasovali; v svetu LTO bi lahko zahtevali spremembo statuta, kjer piše, da je župan po funkciji v svetu LTO, pa to ni več združljivo; da bi potrdili oba kandidata in tako popolnili občinska mesta v svetu LTO), Siniša Germovšek (ali bi morali na svetu LTO tudi kaj drugega popraviti v njihovem statutu, ne samo sestavo sveta; statut spreminja LTO sam, občinski svet pa lahko da pobudo; ne ve, če je pravilno, da bi imenovali 2 člana pred spremembo Statuta LTO; ustanovitelj, ki je glavni financer, bi moral imeti več glasov; po zakonu zdaj župan in podžupan ne moreta biti kandidata; bi bila dobra rešitev, nima zadržkov), Uroš Sovdat (problem pri LTO, da so dostikrat nesklepčni ali na meji sklepčnosti, potem pa ne morejo sklepati; prav je, da LTO popravi Statut; bi pa lahko naložili LTO-ju, da to nemudoma popravijo in potem bi tudi manjkajoči glas namesto župana določili), Darko Čobec (čudno, da se v letu in pol ni noben spomnil, da bi lahko dali občini 5 glasov; LTO naj takoj spremeni statut; zakaj ne bi danes pustili oba člana izvoljena, pa bi šel danes naprej tisti, ki bi več glasov dobil; ali danes na dvomljivi podlagi sklepamo ali pa bo šel en naprej malo z zamikom), Valter Mlekuž (v tem primeru bi odstopil od kandidature, ampak ne more razočarati DESUS-a), Davor Gašperčič (da bi svet LTO sprejel samo spremembo statuta, potem pa bi pri spremembah celega statuta sodelovali z 1 glasom več; verjetno moramo tudi mi potrditi spremembo in potem dodatnega člana), Uroš Sovdat (saj lahko spremembo Statuta LTO tudi na korespondenčni seji potrdimo, potem pa še z enim članom konkretno prevetritev), Siniša Germovšek (to ni sporno; razmišlja, ali je pravilno, da bo takoj nastopil tisti, ki ima več glasov in da bi se drugi aktiviral po spremembi statuta), Darijo Flajs (tudi Nadzorni odbor je to videl; če so napisali, da morajo tudi Statut spremeniti, leži ta njihova pobuda na LTO in se jih malo pobeza), Darko Čobec (občina ima po normalni shemi 3 glasove; če bi se danes 2 izglasovalo, bi imeli samo 3; da ne bo LTO zavlačeval, moramo sprejeti sklep o spremembi statuta LTO v toliko, da se namesto »župan po funkciji in 2 svetnika« napiše »3 svetniki«; in mi že imamo 2 človeka, saj ne bo noben od dveh izpadel), Uroš Sovdat (velikokrat so že opozarjali direktorico in predsednika), Valter Mlekuž (4 leta je bil član sveta LTO skupaj s še 1 svetnikom in županom), Siniša Germovšek (nov zakon tega župana ne dovoli več), Milan Jojić (bi rad na kvoto opozoril, da se preveri, s kandidati skupaj; današnji dnevni red je o 1 članu, potem pa lahko potrdimo še drugega), Davor Gašperčič (njemu z Valterjem se je upoštevalo kvoto podžupana), Siniša Germovšek (1 danes, 1 na korespondenčni seji).


Soglasno je bil sprejet 1. sklep, da Občinski svet Občine Bovec predlaga Svetu LTO Bovec, da po hitrem postopku spremeni Statut v delu, ki določa, da zastopa občino župan po funkciji in 2 svetnika in poroča o tem.

Svetniki so se strinjali, da se glasuje javno. O kom se najprej glasuje? Župan je predlagal žreb, Valter Mlekuž pa je dal prednost Mariji Kravanja.


S 7 glasovi ZA je bil sprejet sklep, da se za novo članico v Svet LTO Bovec imenuje Marijo Kravanja.
Razpravljali so: Ivan Knez (povedal je, da je DESUS predlagal Valterja Mlekuža in čeprav Marijo spoštuje, zanjo z Bredo Vencelj ne glasujeta), Valter Mlekuž (opozoril je, da bo treba po spremembi statuta LTO politične stranke še enkrat pozvati k predlaganju kandidatov, ampak on ne bo več kandidiral), Siniša Germovšek (temu se je hotel izogniti, ker sta oba kandidata dobra in je razmišljal o varianti, da se oba potrdi s tem, da en takoj nastopi mandat, drugi pa ob spremembi statuta), Davor Gašperčič (glasoval je v smislu, kdo gre prvi notri, ne pa proti Valterju), Siniša Germovšek (da Valter nastopi avtomatsko ob spremembi statuta - ali je pripravljen na to), Breda Vencelj (tako bi tudi ona rekla), Valter Mlekuž (noče), Milan Jojić (Valterjevo voljo je treba spoštovati).
AD 11) Problematika neplačnikov LTO Bovec
Župan Siniša Germovšek je predal besedo pobudniku te točke brez pisnega gradiva Hrovat Adisu.
Hrovat Adis je poročal kot predstavnik občine v svetu LTO. To stanje traja že od leta 2010, ko je bil v času odsotnosti takratne direktorice (porodniški dopust) pooblaščen za sklepanje pogodb in finančno poslovanje, bilo je ogromno dolžnikov; poslovanje v času Alenke Čopi je bilo netransparentno, pogodbe so se sklepale na 4 oči, zadeve niso bile sprovedene. Marsikatero zadevo je razrešil z obročnim poslovanjem; na svetu LTO je vedno poudarjal, je zadeve treba rešiti; direktorica ga je poslušala, poslani so bili opomini, nekaj stvari je bilo rešenih, nekaj ne, do izvršb pa ni prišlo. 37.600 € dolga, 20.000 € od tega je dolg ATC-ja, ki je šel v stečajno maso, naštel je še ostale večje dolžnike. Če dopuščamo, da se to dogaja, da so člani sveta LTO dolžniki. En tak dolžnik je tudi predsednik sveta LTO! Zadeva se je tako dolgo vlekla, da je zastarala in to je tudi bil namen.

Razpravljali so:

Milan Jojić (je vesel za poročilo, so začeli malo delati in začeli poročati; je pa Adis malo zaspal, saj je bil 5 let predsednik sveta LTO; že 1,5 leta nazaj so predlagali kompenzacijo, Tatjana B. Wojčicki je delala na dolžnikih… ampak kompenzacija mora biti obojestranska, pa LTO ni bil za to; vsoi dolgovi so nastali že tisti čas; priznava, da je dolžan in bo pokril, marsikaj pa bo še zahteval, fronta se odpira), Adis Hrovat (mnenje komisije za preprečevanje korupcije; je mislil, da se bo Jojić sam izločil iz debate zaradi konflikta interesov; on sam ima 1 sam glas v svetu LTO; če nimamo pošlihtanih zadev med člani sveta LTO, ne morejo več zahtevati, da bodo tudi drugi ljudje plačevali), Uroš Sovdat (na svetu LTO so dostikrat na to opozarjali, veliko pravnih subjektov je ugasnilo, zadeve so zastarale; ATC je stalno nekaj kompenziral; za določene so dobili, ne ve pa, zakaj so nastali ti dolgovi), Adis Hrovat (TUSI-jev dolg je iz naslova članarine, druga stavr pa nso razne storitve LTO-ja kot npr. objave v katalogih, karte za Sočo; predlagali so tudi, da se kart za Sočo dolžnikom LTO ne bi prodajalo), Siniša Germovšek (Vidič je tudi povedal, da je Tatjana B. Wojčicki pripravila izčrpen seznam vseh dolžnikov in možnih poravnav, kompenzacij, kar pa se ni izvedlo), Adis Hrovat (predlagal je, naj da župan na glasovanje sklep, da župan Občine Bovec kot predstavnik občine pozove predsednika Sveta LTO Bovec k odstopu), Siniša Germovšek (župan je bil zaprepaden in takega sklepa ni mogel predlagati, saj to ni naglo sodišče; seveda ima svetnik pravico, da sproži postopke, tunkat župana na podlagi takih enostranskih informacij, na podlagi točke brez gradiva, pa je malo hudo), Adis Hrovat (mnenje Službe lokalne samouprave, da je župan enkrat že kršil poslovnik; če spet njegovega predloga ne bo dal na glasovanje, bo sprožil zadevo dalje zaradi kršitve poslovnika; ponovno je opozoril, da je zahteval glasovanje o sklepu, ki ga župan noče predlagati kot sklep in s tem krši Poslovnik občinskegha sveta), Valter Mlekuž (predsednika sveta LTO lahko razreši samo Svet LTO sam) Adis Hrovat (

lanarina je osnovni pogoj za članstvo v eni organizaciji, torej bi svet LTO moral ukrepati že prej, če niso plačevali članarine).

Župan Siniša Germovšek je zaključil razpravo in izjavil, da predlaganega sklepa ne bo dal na glasovanje, Hrovat Adis pa je še enkrat opozoril na kršitev poslovnika.


AD 12) Spremembe Poslovnika Občinskega sveta - 2. branje
Župan Siniša Germovšek je predlagal predsednici Statutarno-pravne komisije Mariji Kravanja, da naredi uvod v to točko.

Marija Kravanja je izjavila, da je bilo županovo dejanje pri prejšnji točki, glede na sedanji poslovnik, kršitev poslovnika. Potem je pojasnila, da je komisija pregledala predloge sprememb in jih uvrstila, pa še neke dodatne spremembe tudi.Na sejo je prišla Tatjana Komac.

Marija Kravanja je predstavila spremembe, potem pa so razpravljali:

Darko Čobec (problem je pri 33.

lenu - v 3. odstavku je svetu še omogočeno, da spremeni način obravnave… ker moraš utemeljevati, če hočeš način večkratnega oglašanja; večkratnost rabimo vsaj pri proračunu), Siniša Germovšek (je sodeloval pri tem, sodeloval pri komisiji in na koncu ugotovil, da je služba, ki je pripravljala vzorce, pretehtano dala zadeve notri; določila 33. člena razume kot varovalko, da seje ne trajajo v nedogled, nek vzvod je tudi časovna omejitev, prijavljanje omejitev… večina občin v ta člen ni posegala), Davor Gašperčič (smo kar dobro funkcionirali ; če pride do težave, je prav, da se različna mnenja in problemi soočijo; se ne strinja, da se na neko temo samo 1x, 2x prijaviš; prav je, da se pri vsakem krogu vpraša, če bi še kdo razpravljal; naj bo kot vdoslej, da da župan pobere, kdo bo govoril v vsakem krogu; 22.člen – zakaj je ostalo isto; njegov pomislek, da predlagatelj lahko sejo tudi vodi; ali sejo vodi predlagatelj ali vodi predlagatelj, če se župan vodenju odpove), Siniša Germovšek (ko sejo skličejo predlagatelji, lahko predlagatelj tudi vodi, tudi če je župan zraven), Darko Čobec (to je poseben člen, lahko bi moral ven), Davor Gašperčič (se strinja z županovo razlago, lahko je tudi dvom; če že pišemo pravila, naj bodo nedvoumna; nikjer ni zasledil audio-videa), Darko Čobec (eno je samo iz zapisnika komisije, drugo pa je iz zapisnika občinskega sveta dano v čistopis), Davor Gašperčič (da bodo morali dobiti dovoljenje bpredsedujočega je brezpredmetno, saj hkrati piše, da bo javno objavljeno), Uroš Sovdat (a imamo predvideno, če pride do zaprtja seje za javnost), Davor Gašperčič (a se lahko sploh zbriše, kar ni za javnost), Marija Kravanja (če je seja zaprta za javnost, ne sme biti javne objave), Breda Vencelj (kako je zdaj 22.člen, se črta »lahko«), Darko Čobec (33. člen - sprejem odlokov in proračuna po členih), Marija Kravanja (pri 3. Odstavku bi ob utemeljenem razlogu vključila »za dalj časa ali večkrat, vendar ne več kot 15 minut« ali pa »vsakokrat priglašenih«), Davor Gašperčič (ko je vrstni red razpravljalcev izčrpan; pri 27.členu bi na koncu dodal, »da se avdio ali videoposnetka točke, ki je zaprta za javnost, ne sme javno predvajati).

Z 11 glasovi ZA in 1 vzdržanim (Valter Mlekuž) je bil sprejet sklep, da se na koncu 27.člena doda »avdio ali videoposnetka točke, ki je zaprta za javnost, se ne sme javno predvajati«

Z 11 glasovi ZA in 1 vzdržanim (Valter Mlekuž) je bil sprejet sklep, da se v 22.

lenu izloči beseda »lahko«.

33.člen ostane nespremenjen tako, kot ga je dala Statutarno pravna komisija v postopek.


Z 10 glasovi ZA, 1 PROTI (Darko Čobec) in 1 vzdržanim (Valter Mlekuž) je bil sprejet Poslovnik Občinskega sveta kot so ga prejeli v gradivu skupaj z izglasovanimi spremembami na sami seji.

5 minut odmora
AD 13) Poročilo o opravljenem nadzoru izvajanja odloka o turistični taksi v občini Bovec
Župan Siniša Germovšek je besedo prepustil poročevalcu Dariju Flajsu, predsedniku Nadzornega odbora, ki je predstavil predloženo gradivo, pojasnil, da se je pobrana turistična taksa v letu 2012 znižala za ¼ napram letu 2011, za leto 2013 pa tudi ni nič boljše; osredotočili so se na delovanje sistema pobiranja, vse preveč se je pri večjih ponudnikih skušalo gledati skozi socialo namesto skozi finance; napredovali so, pošiljali poročila, niso pa odvajali turistične takse; možen je odlog, ni pa dovoljen odpis; ni se izkoriščala možnost globe (izreče medobčinska inšpekcija, če se ne pošilja poročil in če se ne odvaja takse) in preko DURS (za tiste, ki redno ne plačujejo, ki po 2 meseca zaostajajo s plačili) - če po odločbi do roka ne plačajo, sledi izvršba; razlikovanje med turističnimi ponudniki, tudi utaje turistične takse je čez 20%. Problem je bil že prej, a ko je prejšnji župan zaostril zadevo, je dobil 50.000€ takse več; za vikendaše je z odlokom odrejena pavšalna turistična taksa; potrebni so konretni ukrepi in rešitve, kar mora odrediti župan; tudi za reševanje ukrepov mora steči procedura; pričakuje, da bo občinski svet podprl njihovo poročilo in vztrajal, da se pripravi določene ukrepe.

Župan Siniša Germovšek je pripomnil, da je v gradivu tudi njegov pisni odziv na poročilo; priporočila nadzornega odbora so na mestu, poročilo jemlje resno, ukrepi bodo sledili.Razpravljali so:

Darko Šuler (najboljša je bila varianta, ko se je turističnim društvom pošiljalo seznam ponudnikov, ko se je videlo, kdo in koliko takse odvaja; medobčinsko inšpekcijo bi morali malo bolj zaposliti; če je slab položaj pa naj zaprosijo za odlog; velik problem je tudi davek na nepremičnine za sobodajalce v višini 0,75%; so na vse strani udarjeni), Adis Hrovat (Občina prepušča… bolj kot se vleče, težje je reševati; da se turistična taksa v 2013 v celoti pobere, pa makar z izvršbami; neplačnike bi morali javno objaviti, ker se jim sicer kaže, da lahko tako delajo; s sklepi, ki jih bomo sprejeli, bomo pokazali, da nas zanima finančna nedisciplina), Davor Gašperčič (ni fer do tistih, ki to redno plačujejo; na dolgi rok to ni dobro; da za nazaj rešujemo ločeno od rednega; to je samo stvar rednosti, da kar pobereš, odvedeš občini; zadnjič sklep o subvencioniranju vode občanom, tudi sobodajalcem, ki turistične takse ne oddvajajo; zamudne obresti), Darko Čobec (mehki način; Davor je samo predlagal; rabimo celotno tabelo, da se izpopolni seznam zavezancev, potem pa mehki način; preplest sezname neplačnikov z raznih računov in to uporabiti za naprej; če hočemo naučiti ljudi, da to ni njihov denar, bi morali kratkoročno ukrepati, poslati dopis vsem zavezancem za turistično takso, kjer naj se navede, kdaj se začne nadzorovanje; ko se bo začelo nadzorovati plačilo takse, izterjava in rok, ko se bo izterjalo ne glede na znesek, magari 1 €; tako da bo to že nekaj pomenilo; če do tistega roka ne bo mogel dokazati, da je plačal, ga bo občina po vseh regulah izterjala; stari dolgovi bodo pa še naprej pisani na osebo, ker odpisa ni; posebna evidenca neplačnikov po tem poslanem dopisu - ena oseba, ki ukrepa, poroča občini in občinskemu svetu), Marija Kravanja ( 1) občinski svet bo konkretiziral kratkoročne ukrepe; apelira, naj bodo realni, da ne bodo posegali v neke človekove pravice; 2) sklop ljudi, ki utaji takse; davčna inšpekcija zahteva davčne blagajne, bo morda manj sive ekonomije; davek na nepremičnine je zelo obremenil ljudi - bodo sobe odjavili iz prometa, oddajali pa še vedno; 3) da bomo pazili pri ukrepih; ponekod - Atomske toplice- ni problema, ker ljudje živijo in rastejo s krajem; 4) Patricija je v pisnem poročilu dala odgovor, da sta 2 delavki pisali poročilo, potem pa ga nadzorni odbor ni hotel sprejeti), Patricija Muršič (pri vikendaših je včasih problem, ko nekdo drug plača; vikendaši se prijavljajo in odjavljajo; kar se tiče sobodajalcev je večkrat predlagala tak program, kot ga imajo v Kranjski Gori; da ne izpade, kot da se ni nič naredilo, je pa zapleteno), Uroš Sovdat (predlaga konkretne ukrepe: od 1. aprila naprej se redno oddaja poročila in plačila, zatečene zadeve pa naj se pravno rešijo do konca tekočega leta, 20% za nazaj; a je višina pobrane turistične takse bila, je in bo povezana z volitvami, ki nas peljejo, da dajemo neke popuste; denar mora biti odveden občini), Valter Mlekuž (ali je sanjal, da bomo dobili na mizo neki zaupni dokument, da vsaj svetniki dobijo ta zaupni dokument; imel je vpogled v dolžnike, vendar je bilio vedno govora o hotelu Kanin, ampak je tudi cel kup drugih dolžnikov; takoj, ko pobereš takso od turista, jo je treba odvesti občini; ta obljubljeni dokument hoče danes dobiti na mizo), Siniša Germovšek (ta dokument sigurno bo na vpogled; gre za to, da gradivo ni javno dostopno; v vprašalniku nadzornega odbora 2 tolmačenji; mislil je obravnavati to gradivo na naslednji seji, če pa svetniki vztrajajo, se ga gre takoj iskat), Valter Mlekuž (v četrtek bo na dnevnem redu proračun, bodo tudi novinarji in sigurno tudi tista seja ne bo v četrtek dokončana; hoče, da vsi svetniki dobijo gradivo), Flajs Darijo (ni sprejel poročila; vprašalnik so poslali, da dobijo nekatere podatke - in je predstavil vprašalnik; ko je nadzorni odbor končal delo, ni hotel več poročila, ni pa nič narobe, če so ga na upravi tako detajlno pripravili; vidi, da je treba samo malo več odločnosti, da se pelje stvari tako, kot so zastavljene v odloku) Adis Hrovat (naj se gre po gradivo)

Valter Mlekuž je zapustil sejo

Darko Čobec (Patricija pravi, da program bo - ali imamo tudi možnost nadzora, da redarska služba vidi, da so poročila realen odraz dejanskega stanja), Patricija Muršič (program je dodelan, papirja ne bo več), Darko Čobec ( a ne moremo dobiti presečnega datuma, da bomo 100%, da bomo izterjali; ta rezultat je potem treba objaviti javno, koliko izvršb je bilo opravljeno), Davor Gašperčič (kaj se je v 2013 zgodilo na tem področju; normalno funkcioniranje občine, da župan pripravi predloge in ukrepe, za katerimi bo stal in jih mora izvesti; kar se tiče novega programa: zadeva, ki ne funkcionira na papirju, je dosti slabša v programu; najprej na papirju, šele nsato digitalizacija), Uroš Sovdat (a vemo, koliko je neplačnikov), Patricija Muršič (je povedala, potem pa sta z Urošem Sovdatom šla po poročila v občinsko stavbo).

Flajs Darijo je še enkrat prebral priporočila nadzornega odbora.
Soglasno (vseh 10 trenutno prisotnih svetnikov) je bil sprejet 1. sklep, da se je Občinski svet Občine Bovec seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru izvajanja odloka o turistični taksi v občini Bovec in soglaša s priporočili in predlogi za izvajanje odloka o turistični taksi.
Soglasno (vseh 10 trenutno prisotnih svetnikov) je bil sprejet 2. sklep, da Občinski svet Občine Bovec

nalaga županu, da do aprilske seje pripravi seznam ukrepov za učinkovito izvajanje Odloka o

turistični taksi v občini Bovec.
Marija Kravanja je vprašala, če je delal poročilo samo predsednik NO, če so se ostali člani izločili,

Darijo Flajs pa je pojasnil, da se ni nihče izločil, saj je bilo poročilo soglasno sprejeto od 4 prisotnih

članov NO; Marko Pretner se je 2 x opravičil, ni pa se izločil.
Adis Hrovat je sejo zapustil ob 2210.
Svetniki so dobili delovno poročilo na vpogled.
Župan Siniša Germovšek je zaključil točko dnevnega reda
Seja je bila zaključena ob 2214.

Zapisala: Župan Občine Bovec:

Vesna Cuder Siniša Germovšek, univ. dipl.zgod. in soc.

Zapisnik je bil potrjen na 31.redni seji Občinskega sveta Občine Bovec 1. 4. 2014.


Župan Občine Bovec:

Siniša Germovšek, univ. dipl.zgod. in soc.
Download 74.7 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
matematika fakulteti
navoiy nomidagi
vazirligi muhammad
nomidagi samarqand
bilan ishlash
Darsning maqsadi
fanining predmeti
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
Ўзбекистон республикаси
pedagogika universiteti
sinflar uchun
fanlar fakulteti
o’rta ta’lim
Toshkent axborot
Alisher navoiy
haqida umumiy
fizika matematika
Ishdan maqsad
moliya instituti
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
махсус таълим
respublikasi axborot
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
nazorat savollari