«tasdiqlayman»Download 55.12 Kb.
bet2/3
Sana11.01.2017
Hajmi55.12 Kb.
1   2   3

Adabiyotlar

Asosiy – 1,6,12,58,20

qo’shimcha – 3,5,15,16,19


Politologiya
1- Mavzu: Politologiya fanining predmeti.
Politologiya fani, predmeti, maqsadi va vazifasi. Politologiya - siyosiy institutlar va siyosiy jarayonlar, siyosiy ong, madaniyat, xalkaro tizimlar uning mexanizmi va vositalari xamda amaliyotini o’rganadigan fan ekanligi. Siyosiy ta'limotlarning shakllanishi va rivoji, siyosiy institutlar va jarayonlar. Siyosiy madaniyat va siyosiy mafkura. Xalkaro tizimlar xamda umumbashariy taraqqiyotning siyosiy muammolarini o’rganish politologiya fanining asosiy yunalishlari. Siyosiy jarayonlar va institutlari idrok etishda milliy - ma'naviy negizlarga, qadriyatlarga tayanish. Politologiya fanida milliylik vaumuminsoniy qadriyatlar munosabati. Politologiya fani qonun va tushunchalari.

Adabiyotlar

Asosiy – 1,6,9,12,14,18,21

qo’shimcha – 2,7,8,1119

Internet – 3,5,6
2-Mavzu: Siyosiy karashlar va ta'limotlarning rivojlanishi.

Rivoyatlar, afsonalar, xalq og’zaki ijodida xokimiyat, davlat xokimiyati, uni boshqarish, amal kilish uslublari to’g’risidagi ilk manbalar va tasavvurlar. Turli xalklarga xos siyosiy an'analar va uni idrok etishning mavjudligi. Xalqning siyosiy qarashlarida an'analarga tayanishi. Siyosiy kadriyatlar. O’ZBEKISTONda siyosiy qarashlarning ilk manbalari va negizlari. Xalqning siyosiy tafakkuri va ongida siyosiy xokimiyat va uni boshqarish to’g’risidagi tushunchalar.

Siyosiy qarashlarning shakllanishi: 1) qadimgi davr; 2) o’rta asr; 3) yangi davr; 4) XIX asrning oxiri XX asrning boshlaridagi siyosiy qarashlar; 5) XX asrning ikkinchi yarmidan mustaqillikkacha bo’lgan davr; 6) mustaqillik davri.

Adabiyotlar

Asosiy – 1,6,7,12,19,20

qo’shimcha – 1,3,6,16,18

3 – Mavzu: Siyosiy institutlar va siyosiy jarayonlar

"Xokimiyat", "siyosiy xokimiyat", "davlat xokimiyati" tushunchasi, o’zaro munosabati, umumiy va farkli jihatlari. Siyosiy xokimiyat sub'ektlari: Fuqaro, davlat va nodavlat institutlari, siyosiy - ijtimoiy tashkilotlar, siyosiy partiyalar, ijtimoiy guruxdar ularning o’zaro munosabati. Ularni idora etish yoki ta'sir doirasiga ega bo’lish imkoniyatlari. "Xokimiyat"ga ega bo’lish omillari: Shaxsiy sifatlar. xulq - atvor me'yorlari. Ijtimoiy - siyosiy fazilatlar. Siyosiy obru. Legitishilik. "Xokimiyat"ga ega bo’lishning oshkora, rasmiy va yashirin ko’rinishlari. Uning o’ziga xosligi. Ixtiyoriylik.

Davlat xokimiyati - idora etishning o’ziga xos vositasi. "Majburiylik", "kuch ishlatish"dan foydalanishning faqat davlat xokimiyatiga xosligi. Siyosiy rejim. Idora etishning, "xokimiyat"ga ega bo’lishning avtoritar va demokratik yo’llari."Siyosat", "siyosiy xayot" va "siyosiy jarayon" tushunchalari. Siyosat - "davlat", "ijtimoiy ish" yoki "davlatni boshkdrish sanati" ekanligi. Mustakillik va siyosiy xayot xamda jarayonlarga yondoshuvlarning o’zgarishi. Siyosiy xayot soxalari. Siyosiy hayotda insonning o’rni. Ijtimoiy siyosat sub'ekti. Siyosiy xayot va manfaatlar tizimi. Siyosiy barqarorlik.

Adabiyotlar

Asosiy – 1,8,10,13,15,18

qo’shimcha – 3,4,8,10,11

Internet – 2,4
4 – Mavzu: Siyosiy ong va madaniyat

Siyosiy ong tushunchasi va uning mohiyati. Siyosiy ongning iqtisodiy, huquqiy, falsafiy, axloqiy, e stetik, diniy ongdan farqi. Siyosiy ong siyosiy borliqning sub'ektiv aks etishi. Siyosiy ong jamiyatning siyosiy hayoti va uning barcha sohalariga ta'siri masalasi. Siyosiy ongning shakllanishi va rivojlanish darajasi.

Siyosiy ong guruhlar, qatlamlarning siyosiy institutlarda ishtiroki masalasi. Siyosiy ongning shakllanishi va rivojlanishiga omil bo’lib xizmat qiladigan manbalar. Birinchi manba- insonning oilaviy muhiti masalasi. Ikkinchi manba keng ma'nodagi axborot masalasi. Uchinchi manba individning shaxsiy tajribasi masalasi. Siyosiy ongning funktsiyalari va ular bajaradigan vazifalar. Siyosiy ong darajalari va shakllari. Siyosiy ong shakllanishining asosiy omillari.

Siyosiy madaniyat va uning tuzilishi. Siyosiy madaniyat-jamiyat siyosiy tizimining eng muhim elementlaridan biri. Siyosiy madaniyat umummilliy madaniyatning o’ziga xos ajralmas qismi hisoblanishi masalasi. Siyosiy madaniyatning strukturasi. Siyosiy madaniyatning asosiy elementlarining mohiyati.

Adabiyotlar

Asosiy – 1,4,5,12,17,21

qo’shimcha – 8,10,12,19,23

Internet – 1,4


4. Seminar mashg’ulotlari
4.1. Seminar mashg’ulotlarining mavzulari

Seminar mashg’ulotlari mavzularining nomi Soatlar hajmi

1. O’ZBEKISTONda demokratik jamiyatqurish

nazariyasi va amaliyoti fanipredmeti,

maqsadi va vazifalari

TMT № 1,2. 2

2. Demokratik jamiyat haqidagi qarashlar

va ularning bosqichlari

TMT № 3,4. 2

3. O’ZBEKISTONda demokratik jamiyat barpo etishdao’tish davrining zarurligi va uning xususiyatlari

TMT № 5,6. 2

4. Mustaqillik va demokratik jamiyatqurishning o’zbek modeli

TMT № 7,8,9. 2

5. Milliy-ma'naviy negizlarga tayanish

demokratik jamiyat qurishning muhimsharti

TMT № 10,11 2

6. Fuqaro erkinligi va faolligini ta'minlash-demokratik jamiyat qurish omili

TMT № 12,13,14. 2

7. Jamiyat iqtisodiy hayotini erkinlash-

tirish va demokratlashtirish

TMT № 15,16,17 4

8. Oila-demokratik jamiyat qurishning

asosiy bo’g’ini

TMT № 18,19,20 4

9. Demokratik jamiyat barpo etishda mahalla,nodavlat va jamoat tashkilotlariningo’rni

TMT № 21,22,23. 4

10. O’ZBEKISTONning jahon hamjamiyati bilanhamkorligida demokratik tamoyillargaasoslanishi

TMT №24,25,26. 2

Politologiya

11. Politologiya fanining predmeti

TMT № 27. 2

12. Siyosiy qarashlar va ta'limotlarning vujudga kelishi va rivojlanishi

TMT № 28. 4

13. Siyosiy institutlar va siyosiy jarayonlar

TMT № 29. 2

14. Siyosiy ong va madaniyat 30. 2

36
4.2. Seminar mashg’ulotlari mavzularining mazmuni

Mashg’ulot № Seminar mashg’uloti mavzusining nomi, seminarda foydalaniladigan yangi pedagogik texnologiya turi yordamida qisqacha mazmuni Adabiyot sso'lka

1

O’ZBEKISTONda demokratik jamiyatqurish nazariyasi va amaliyoti fanipredmeti, maqsadi va vazifalariReja:

O’ZBEKISTONda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fanining predmeti.

O’ZBEKISTONda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fanining maqsadi va vazifalari.

Fanning asosiy tushunchalari va uning qonuniyatlari.

Topshiriq 1. Ma'ruza anjuman darsining dokladlar mavzusiga tayyorlanib kelish.

Topshiriq 2. Tavsiya qilingan adabiyotlarni o’rganish.

Topshiriq 3. o’z-o’zini nazorat qilish uchun nazorat savollariga javob berish.

Topshiriq 4. Blits-o’yin va loyixa texnologiyasi qoidasini o’rganish.

TMT № 1,2. A-1,3,5,

q- 1,2,7.


2 Demokratikjamiyatto’g’risidagidastlabkiqarashlarvauningrivojlanishboskichlari.

Reja:


O’ZBEKISTON zaminida adolatli jamiyat to’g’risidagi dastlabki qarashlar.

IX-XIIasrlarda o’rta Osiyo mutafakkirlarining qarashlarida davlatni boshqarish va adolatli jamiyat qurishga doir g’oyalar.

XV - XIX asrlarda davlat va jamiyat qypilishining ijtimoiy - siyosiy holati. Bu to’g’risida jadidlarning g’oyalari.

Topshiriq 1. bilimlarni faollashtiruvchi blits-so’rov savollariga javob berish.

Topshiriq 2. Tavsiya qilingan adabiyotlarni o’rganish.

Topshiriq 3. o’z-o’zini nazorat qilish uchun nazorat savollariga javob berish..

Topshiriq 4. Blits-o’yin va Loyixa texnologiyasi qoidasini o’rganish.

TMT № 3,4. A-1,4,6,9

q-5,8,16,28

3 O’ZBEKISTONda demokratik jamiyat barpo etishdao’tish davrining zarurligi va uning xususiyatlari

Reja:

o’tish davri tushunchasi. Uning xar bir davlat uchun xos bo’lgan xususiyatlarining mavjudligi.o’tish davrining "klassik", "inqilobiy",“EVolyutsion" yo’llari.

I.A.Karimov tomonidan O’ZBEKISTONnig "evolyutsion tadrijiylik" asosida demokratik jamiyatga o’tishga doir nazariy metodologiyasining ishlab chiqilishi.

Topshiriq 1. Guruhda ishlash koidalarini o’rganish (charhpalak, 3x3, FSMU, Blits-so’rov)

Topshiriq 2. Mavzuni mustahkamlash maksadida blits –so’rov savol javob o’tkazish

Topshiriq 3. o’z-o’zini nazorat qiluvchi savollarga javob berish

Topshiriq 4. Fikrni FSMU da bayon etish.

TMT № 5,6. A-1,5,8,12

q9,11,15,19

I-1,3

4 Mustaqillik va demokratik jamiyatqurishning o’zbek modeliReja:

O’ZBEKISTONda demokratik jamiyat qurilishining o’ziga xos xususiyatlari va "o’zbek modeli", uning moxiyati.

"Dunyoviy davlat" va "milliy davlatchilik" tushunchalari.

"o’zbek modeli"ning jamiyat ijtimoiy, ciyosiy, iqtisodiy va ma'naviy xayot soxalarida namoyon bo’lishi.

Topshiriq 1. Guruhda ishlash qonunlarini o’rganish. (Muammoli vaziyat «Nima uchun ?» texnikasi)

Topshiriq 2. o’z – o’zini nazorat qiluvchi nazorat savolga javob berish.

TMT № 7,8,9. A-1,4,14,16

q-4,9,19,22

I-5

5 Milliy-ma'naviy negizlarga tayanish demokratik jamiyat qurishning muhimshartiReja:

Ma'naviy yangilanish tushunchasi. Uning zarurligi va sabablari. Unga yangicha munosabat.

Milliy - ma'naviy negizlar tushunchasi. Uning mazmun va moxiyati. Milliy - ma'naviy negizlarga tayanish va ularni tiklashga bo’lgan zaruratning sabablari.

Ma'naviy yangilanishning demokratik jamiyat qurilishidagi axamiyati.

Topshiriq 1. Guruxda ishlash qoidalarini o’rganish (T – sxema, insert usuli)

Topshiriq 2. Mavzu bo’yicha adabiyotlarni o’rganish.

Topshiriq 3. o’z-o’zini nazorat qilish uchun nazorat savollariga javob berish.

TMT № 10,11. A-1,3,7,18,19

q-8,12,21,23

I -6


6 Fuqaro erkinligi va faolligini ta'minlash-demokratik jamiyat qurish omili

Reja:


Fuqaro erkinligi va faolligi tushunchasi. Uning ijtimoiy - siyosiy tafakkur tarixidagi talqinlar.

Prezident I.A.Karimov demokratik jamiyat qurishda inson erkinligi va faolligini yuksaltirish to’g’risida.

Fuqarolar ijtimoiy faolligini oshirish erkin va farovon xayotni barpo etishning zaruriy sharti.

Topshiriq 1. bilimlarni faollashtiruvchi blits-so’rov savollariga javob berish.

Topshiriq 2. Tavsiya qilingan adabiyotlarni o’rganish.

Topshiriq 3. o’z-o’zini nazorat qilish uchun nazorat savollariga javob berish..

Topshiriq 4. Blits-o’yin va Loyixa texnologiyasi qoidasini o’rganish.

TMT № 12,13,14. A-1,5,14,15,17

q-5,11,17,22,24
7 Jamiyat iqtisodiy hayotini erkinlashtirish va demokratlashtirish

Reja:


Demokratik jamiyatda iqtisodiy xayotni erkinlashtirish tushunchasi va mazmuni.

O’ZBEKISTONda demokratik jamiyat qurishing ijtimoiy - iqtisodiy negizi. Mulkchilikning xilma - xil shakllar

O’ZBEKISTONda iqtisodiy xayotni erkinlashtirish bosqichlari va ularning o’ziga xos xususiyatlari.

Topshiriq 1. “Kichik guruxlarda ishlash”,“Nima uchun”, “T-sxema”, “Muammoli vaziyat” uslublarini qoidalarini o’rganish.

Topshiriq 2. Tavsiya qilingan adabiyotlarni o’rganish

Topshiriq 3. o’z-o’zini nazorat qilish uchun nazorat savollariga javob berish.

TMT № 15,16,17. A-1,9,12,16,21

q-5,9,18,23

8 Oila-demokratik jamiyat qurishningasosiy bo’g’ini

Reja:


Demokratik jamiyatda oila institutining o’ziga xosligi. Istiqlol davrida O’ZBEKISTON oilalaridagi o’zgarishlar.

Oilaning barkamol shaxs va demokratikqadriyatlar shakllanishidagi o’rni.

o’zbek oilalarining o’ziga xos jihatlari.

Oila muhitida fikrlar birligi va plyuralizm.

O’ZBEKISTONda demokratik jamiyat qurishda oila rolining oshib borishi.

Topshiriq 1. Grafikli organayzer asosida “Ijtimoiy nazorat va ijtimoiy og’ishlar” asosidagi sxema – jadvallarni mazmuniga qarab to’ldirish.

Topshiriq 2. o’z-o’zini nazorat qilish uchun nazorat savollariga javob berish.

TMT № 118,19,20. A-1,5,21,22

q-9,10,15,19

9 Demokratik jamiyat barpo etishda mahalla,nodavlat va jamoat tashkilotlariningo’rni

Reja:

O’ZBEKISTONda demokratik jamiyat shakllanishida maxalla va fukarolarning o’zini - o’zi boshqarish organlariningo’rni.Prezident I.A.Karimov O’ZBEKISTONda fukarolarning uzini - uzi boshkarish organlari va ularni islox qilishning asosiy yunalishlari tugrisida.

Maxallaning fukarolarni demokrat j karorlar kabul kilishda ishtirokini ta'minlash va axolini ijtimo! y ximoya kilishdagi urni.

Maxalliy davlat xokimiyati ayrim vako: atlarni uzini - uzi boshkarish organlariga boskichma - boskich berib borish maksadlari.

Ko’ppartiyaviylik - demokratik jamiyat barpo etishning muxim sharti.

Topshiriq 1. “Kichik guruxlarda ishlash”,“Nima uchun”, “T-sxema”, “Muammoli vaziyat” uslublarini qoidalarini o’rganish.

Topshiriq 2. Tavsiya qilingan adabiyotlarni o’rganish

Topshiriq 3. o’z-o’zini nazorat qilish uchun nazorat savollariga javob berish.

TMT № 21,22,23.

A-8,14,16,20,21

q-4,16,18,19,23

I-6

10 O’ZBEKISTONningjahonhamjamiyatibilanhamkorligidademokratiktamoyillargaasoslanishiReja:

O’ZBEKISTON va jaxon xamjamiyati. Mamlakatimiz Prezidenta I.A.Karimov O’ZBEKISTONning xalkaro xamjamiyatiga qo’shilishdagi demokratik tamoyillari xaqida.

Jaxon xamjamiyati va demokratik jarayonlap.

Markaziy Osiyodagi demokratik jarayonlar va davlatlararo xamkorlik. Markaziy Osiyo davlatlari xamjixatligi. Unga jaxon xamjamiyatining e'tibori.

Mustqil O’ZBEKISTONning jaxon xamjamiyati bilan o’zaro manfaatli xamkorligining istiqbollari.

Topshiriq 1. Grafikli organayzer asosida “Ijtimoiy nazorat va ijtimoiy og’ishlar” asosidagi sxema – jadvallarni mazmuniga qarab to’ldirish.

Topshiriq 2. o’z-o’zini nazorat qilish uchun nazorat savollariga javob berish.

TMT № 24,25,26.

A-5,9,17,18,20

q-9,14,16,21

11 Politologiya fanining predmeti

Reja:


Politologiya fani, predmeti, maksadi va vazifasi.

Politologiya fani qonun va tushunchalari

O’ZBEKISTONda politologiya fanining shakllanishi va rivojlanishi.

Politologiyaning ijtimoiy fanlar tizimida tutgan o’rni.

Topshiriq 1. Guruhda ishlash qonunlarini o’rganish. (Muammoli vaziyat «Nima uchun ?» texnikasi)

Topshiriq 2. o’z – o’zini nazorat qiluvchi nazorat savolga javob berish.

TMT № 27. A-16,18,20

q-5,9,11,16

12 Siyosiy qarashlar va ta'limotlarning vujudga kelishi va rivojlanishi

Reja:


O’ZBEKISTONda siyosiy qarashlarning ilk manbalari va negizlari.

Siyosiyqarashlarning shakllanishi: a)qadimgi davr; b) o’rta asr; v) yangi davr; g)

XIX asrning oxiri XX asrning boshlaridagi siyosiy qarashlar; d) XX asrning ikkinchi yarmidan mustakillikgacha bo’lgan davr; e) mustaqillik davri.

I.A.Karimov asarlarida yangi siyosiy fanlarning aks etishi va uning rivojlanish bosqichlari.

Topshiriq 1. Guruhda ishlash koidalarini o’rganish (charhpalak, 3x3, FSMU, Blits-so’rov)

Topshiriq 2. Mavzuni mustahkamlash maksadida blits –so’rov savol javob o’tkazish

Topshiriq 3. o’z-o’zini nazorat qiluvchi savollarga javob berish

Topshiriq 4. Fikrni FSMU da bayon etish.

TMT № 28.

A-1,8,9,15,19

q-4,14,19,23

13 Siyosiy institutlar va siyosiy jarayonlar

Reja:

"Siyosat", "siyosiy xayot" va "siyosiy jarayon" tushunchalari.Inson - siyosat sub'ekti.

O’ZBEKISTONda siyosiy jarayonlar. Uni jaxon siyosiy xayoti, siyosiy institutlar va jarayonlar bilan bog’liqligi

Topshiriq 1. Ma'ruza anjuman darsining dokladlar mavzusiga tayyorlanib kelish.

Topshiriq 2. Tavsiya qilingan adabiyotlarni o’rganish.

Topshiriq 3. o’z-o’zini nazorat qilish uchun nazorat savollariga javob berish.

Topshiriq 4. Blits-o’yin va loyixa texnologiyasi qoidasini o’rganish.

TMT № 29 A-1,4,9,18,21

q-5,11,18,22

14 Siyosiy ong va madaniyat

Reja:


Siyosiy ong tushunchasi, manbai va tushunchalari.

Siyosiy ongning darajalari va shakllari

Topshiriq 1. Guruhda ishlash qonunlarini o’rganish. (Muammoli vaziyat «Nima uchun ?» texnikasi)

Topshiriq 2. o’z – o’zini nazorat qiluvchi nazorat savolga javob berish.

TMT № 30 A-2,8,17,23

q-5,16,19,22

I-2,4

5. Talabalarning mustaqil ta'limi5.1. Talabalar mustaqil ta'limi mavzularining rejalari
Mavzular№

Talabalar mustaqil ta'limi mavzularining nomi Soat hajmi

1. O’ZBEKISTONda demokratik jamiyat qurilishiningmuhim shartlari

2.Dunyoviy davlat tamoyillari:

2

2. Vatanimiz hududida davlatchilik to’g’risidagi ilmlarning paydo bo’lishi va rivoji 23. o’rta Osiyoda vujudga kelgan tasavvufchilik ta'limotida erkinlik va adolat 2

4. Amir Temur va Temuriylar davri milliy davlatchilik to’g’risidagi qarashlarida demokratik tamoyillar 2

5. XVI-XIX asrlar o’rta Osiyo hayotidagi murakkab davrlardagi parchalanishlarning salbiy oqibatlari 2

6. Jadidlar qarashlarida ma'rifiy-demokratik tamoyillar 2

7. o’tish davrining «model»lari va ularning o’ziga xos xususiyatlari 2

8. O’ZBEKISTONda demokratik jamiyatga o’tishning o’ziga xos xususiyatlari 2

9. Milliy mustaqillik va demokratiyaning uzviy bog’liqligi 2

10 Davlatchilik g’oyalarining nazariy asoslari va ularning

shakllanishi

2
11 Demokratiyani chuqurlashtirishda inson faolligini oshirishning o’rni va roli

2
12 O’ZBEKISTONda politologiya fanining shakllanishi va rivojlanishi 2
13 Dastlabki siyosiy qarashlar va ta'limotlarning vujudga kelishi 2
14 Siyosiy institutlar va ularning jamiyat ijtimoiy-miyosiy hayotidagi roli

2

15 Siyosiy ong va madaniyat 2Jami

sssssssssssssssssssssssssssifatida sifatida sifatida sifatida sifatida sifatida 30


5.2. Talabalar mustaqil ta'limi mavzularining rejalari

TMT mavzulari


Mash-t № TMT№

Talabalar mustaqil ta'limi mavzularining nomi

Adabiyot
1

1.


2. «O’ZBEKISTONda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti» fanining predmeti va uning o’rganish ob'ekti.

Fuqarolarning erkinligi, huquqlarining tan olinishi va himoya qilinishi A-1,2,12

15,16,1819.

q- 1,2,7.

2 3.

4.

«Fuqaro-jamiyat-davlat» o’rtasidagi o’zaro munosabat.O’ZBEKISTONda demokratik jamiyat qurishning asosiy tushunchalari.

A-1,3,13


14,15,1617.

q-1,4,5


6,8.

3. 5.
6.


O’ZBEKISTONda fuqarolik jamiyati qurilishining ustuvor yo’nalishlari.

O’ZBEKISTONda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fanini o’rganishning ahamiyati.

A-3,4,5

8,13,14


15,16.

q-1,7,8.


4. 7.
8.
9.

Demokratpik jamiyat qurilishida o’zbek modelining o’ziga xos xususiyatlari.

Prezident Islom Karimov o’zbek modeli, tub islohatlar asoschisi.

Prezident Islom Karimovning O’ZBEKISTON—bozor munosabatlariga o’tishning o’ziga xos yo’li asarida bayon etilgan asosiy tamoyillar.

A-3,4,5

15,16,1720,21,22

q-1,2,9,

10,11.


5. 10.
11.

Dunyoviy davlatning konstitutsiyaviy — xuquqiy ta'rifi, milliy davlatchilik tushunchalari.

O’ZBEKISTONda demokratik jamiyat qurilishi jarayonida inson erkinligi, xuquqlari va manfaatlari uetivorligi.

A-1,3,5,

7,23,24,

25.


q-1,11.

6. 12.


13.

14. O’ZBEKISTON Respublikasining Konstitutsiyasiyasi inson xuquqlari va erkinliklarining, kafolat va burchlari xaqida.

O’ZBEKISTONda demokratik, fuqarolik jamiyati qurilishida qonun ustivorligi tamoyilining mustahkamlanishi.

O’ZBEKISTON Respublikasi Konstitutsiyasi davlat hokimiyatining tashkil etilishi haqida A-6,13,

14,15,1618.

q-1,7,8.


I-2,5

7. 15


16.

17. O’ZBEKISTONda parlament taraqqiyoining yangi bosqichi.

O’ZBEKISTON Respublikasida fuqarolik jamiyatini shakllantirishda saylov tizimiva saylov huquqining ahamiyati.

Saylovlar va ommaviy axborot vositalari.

A-1,3,5

8,9,12,


15,16,2021,22,26

q-1,8,11


8. 18.

19.


20.

Saylov va siyosiy partiyalar.

Saylov huquqi va saylov tizimi.

O’ZBEKISTONda prezidentlik instituti va uning faoliyati.

A-1,10,

11,12,1516,18,19

28.

q-1,8,11


9. 21.
22.
23. “hokimiyatni taqsimlash” tamoyili, uning zarurligi va uni amalga oshirish dastagi.

Parlament respublikasi huquqiy davlat shakli sifatida.

Prezident Islom Karimov tomonidan demokratik jamiyat qurish nazariy asoslarining ishlab chiqarishi.

A-2,6,15

16.

q-1,3,8.


10 24.
25.
26. Amir Temur va Temuriylar davri milliy davlatchilik to’g’risidagi qarashlarida demokratik tamoyillar

Demokratiyani chuqurlashtirishda inson faolligini oshirishning o’rni va roli

Davlatchilik g’oyalarining nazariy asoslari va ularning

Shakllanishi

A-2,5,21

q-2,3,4,5,

15

I-1,5


11 27 O’ZBEKISTONda politologiya fanining shakllanishi va rivojlanishi A-1,4,20

q-3,12,15

12 28 Dastlabki siyosiy qarashlar va ta'limotlarning vujudga kelishi A-5,11,20

q-2,3,4,12,

20

13 29 Siyosiy institutlar va ularning jamiyat ijtimoiy-miyosiy hayotidagi roli A4,17,19,q-6,10,12,

I-3,6


14 30 Siyosiy ong va madaniyat A-1,2,7,9

q-2,15,19

I-5
6. Fan bo’yicha talaba bilimining reyting nazorati va baholash mezoni

Joriy nazorat, oraliq nazorat va yakuniy nazorat bag’olari yig’indisidan tashkil topgan reyting talaba bilim darajasini asosiy aniqlash mezoni hisoblanadi.

O’ZBEKISTONda demokratik jamiyat nazariyasi va amaliyoti, Politologiyafanibo’yicha 100 ball quyidagicha taqsimlanadi:

№ Nazorat turlari Maksimal ball Koeffitsient o’tish balli

1. Joriy nazorat TMT bilan birgalikda 50 0,5 27,5

2. Yakuniy nazorat 50 0,5 27,5

JAMI 100 1 55,0
Joriy nazoratning baholash mezoni
JB da fanning har bir mavzusi bo’yicha talabaning bilimi va amaliy ko’nikmalarini aniqlab borish ko’zda tutiladi va u amaliy mashg’ulotlarda amalga oshiriladi. Baholashda talabaning bilim darajasi, amaliy mashg’ulot materiallarini o’zlashtirishi, nazariy material muhokamasida, shuningdek, amaliy bilim va ko’nikmalarni o’zlashtirish darajasi (ya'ni nazariy va amaliy yondoshuvlar)hisobga olinadi.

Kafedrada JB og’zaki, o’rgatuvchi–nazorat testlari, tarqatma materiallari bilan ishlash, turli xil qo’shimcha materiallarni o’rganish va ularni taxlil qilish, boshqotirmali materiallarni ko’rib chiqish shaklida amalga oshiriladi

Ijtimoiy fanlarda talabalar har bir mashg’ulotda baholanishi shart emas. Talabalarni baholashda quyidagi asosiy mezonlarga e'tibor qaratiladi:

Umumiy qo’yiladigan 100 ball(100 %)ni, 10 bali(10 %) uyda yozib kelgan konspekti asosida, yana 70 bali(70 % ) og’zaki javobiga, qolgan 20 bali(20 %) qo’shimcha savollarga javob berganligi uchun. Darsning oxirida yakuniy javoblar e'lon qilinadi.

Talabalar bilimini joriy baholashda quyidagi

namunaviy mezonlar inobatga olinadi:

№ o’zlashtirish

(%) va ballarda Baho Talabaning bilim darajasi

1 86-100 A'lo «5» Talaba mavzu bo’yicha xulosa va qaror qabul qila oladi, ijodiy fikrlaydi, mustaqil mushoxada yuritadi, mavzu mohiyatini tushunadi, tasavvurga ega va aytib bera oladi. Berilgan savollarni 100 % ga o’zlashtirgan.

2 71-85 Yaxshi «4» Talaba mavzu bo’yicha mustaqil mushoxada yuritadi, mavzu mohiyatini tushunadi, tasavvurga ega va aytib bera oladiBerilgan nazorat savollarini 85 % gacha o’zlashtirgan.


Katalog: uum2 -> uum-omh-gumanitar-fanlar -> Демократик%20жамият -> 4-Лотинча -> 2-Меъёрий%20ҳужжатлар
4-Лотинча -> O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish fanining predmeti
4-Лотинча -> Reja: O’zbekiston jahon hamjamiyatining to’laqonli sub'ektiga aylanishi
4-Лотинча -> Reja: Nodavlat notijorat tashkilotlari tushunchalarining mazmun va mohiyat
4-Лотинча -> O’zbekistonda demokratik jamiyaT qurish nazariyasi va amaliyoTI
4-Лотинча -> Reja: Iqtisodiyot va demokratik jamiyatning o’zaro bog’liqligi
4-Лотинча -> Demokratikjamiyatqurishnazariyasivaamaliyoti” fanidantestlar “Demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” fanining nazariy asoslarini aniqlang
4-Лотинча -> Reja: Mahalliy o’zini o’zi boshqarishning demokratik tamoyillari
4-Лотинча -> Karimov I. A. O’zbekiston xx1 asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shaotlari va taraqqiyot kafolatlari

Download 55.12 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
pedagogika universiteti
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
Referat mavzu
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
ishlab chiqarish
fizika matematika
universiteti fizika
Fuqarolik jamiyati