Tasdiqlayman


O'zagdagi unlining o'zgarishiDownload 1.88 Mb.
bet6/19
Sana11.01.2017
Hajmi1.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

1. O'zagdagi unlining o'zgarishi:
-a unlisi bilan tugagan sherlarga - a, - k, - qi, qo’shimchalari qo'shilganda a unlisi o ga o'zgaradi va shunday yoziladi.

masalalar: sina>sinov, so’ra>so'roq, mira>miroq, sayra>sayroqi, chanqa+q= chanqoq, chahqa+b= chanqov, tayo+q=tayoq kabi.

-i unlisi bilan tugagan sherlarga qo'shilgan - b, - q, qo’shimchalari i unlisi u - ga aylantiriladi.masalan:sovi>sovuq, to'qi>to’quvchi, o'qi >o'quv. Lekin og'riq, iliq, qaviq so'zlarining o'zagida i o'zgarmaydi.

-osh, bosh, sog',yosh kabi so'zlarga qo’shimchalar qo'shilganda tovush o'zgarishi sodir bo'lmaydi. Ammo son, ong, yosh, ot kabi bir bog'inli va'zi so'zlarda yasovchi qo’shimchalar qo'shilganda, o tovushi a ga aylanadi: son+a= sana, son+oq= sanoq, ong+la= angla, yosh+a= yasha, ot+a=atakabi.

-i bilan tugagan tani, o'qi, tashi, to’qi, qashi kabi fe'l negizlariga v qo'shilganda, oxirgi i u ga aylanadi: tani
2. O'zak va qoshiMchadagi undoshning o'zgarishi:
- k,-q bilan tugagan so’zlarga egalik qo’shimchalari qo'shilganda ‘k’ undoshi ‘g’ ga, ‘q’ undoshi esa ‘g' ‘ ga aylanadi va shunday yoziladi: ohak+I=ohagi; bek+im=begim, tayoq+ing= tayoging; yo'q+I=yo'g'i.

Ammo ishtirok, erk, huquq, ravnaq, yuq, haq, ishtiyoq, so'zlar bundan mustasno.

-k, q bilan tugagan so'zlarga g undoshi bilan boshlanuvchi qo’shimcha qo'shilganda g tovushi o'zakdagi tovushga moslashadi va shunday yoziladi.

Masalan:tok+ga=tokka, ek+gin=ekkin, kechik+gudek=kechukkudek, soliq+ga= soliqqa, chiq+gani=chiqqani, yoq+gach= yoqqach kabi.
3. O'zak va qo’shimchadagi tovushning tushishi yoki ortishi:
- ikkinchi bo'g'in yopiq bo'g'in bo'lgan ayrim otlarga egalik qoshiMchalari (-im, -ing, -1, -imiz, -ingiz,-ilari) va shunday tarkibli fe’llarga -il nisvat qo’shimchasi qo'shilganda o'zakdagi ikkinchi unli tushub qoladi. Masalan, og'iz+ im- og'am, burun+I=burni, singil+im=singlim, shahar+ing= shahring, o'g’il+imiz= o'g'limiz, ayir+il= ayril, qayir+il= qayril kabi.

-ikkinchi bo'g'ini ochiq unli bilan tugagan sonlarga -ov, -ala qo'shiMchlari qo'shilganda ham o'zakdagi - I unlisi yozilmaydi: ikki+ov=ikkov, olti+ov=oltov; yo’ti+ala, yo’tala kabi.

men, sen olmoshlariga -ni, -ning, -niki qo’shimchalari qo’shilganda qo’shimchadagi n aytilmaydi va yozilmaydi. O'zagi n bilan tugagan boshqa so'zlar bundan mustasno. Masalan. Men+ni=meni; sen+ning=sening; men+niki=meniki, matnniki, o'rinni kabi.

Bog’, tog', yog', cho'g', sog', tug’, varg, teg, eg, tug kabi g' yoki g bilan tugagan so'zlarga;

Qishloq, toshloq, o'rtoq, yotoq, o'roq, chiq, qoq, o’ak, terak, elak, o'rdak, chelak, to'k kabi q yoki k bilan tugagan so'zlarga g harfi bilan boshlangan qoshiMchlar qo'shilganda undoshlar ozgarmaydi valki, g undoshi ularga moslashadi: boq+ga=qa, toq+ga=qa, yoqqa, sog’+ga=soqqan, tuqqan, oqqan, tekkan, ekkan, tukkuncha, qishloqacha, o'rtoqqa, yotoqqa, o'roqqa, chiqqan, qoqqan, o’akka, elakka, o'rdakka, chelakka, to'kkin, cho'kkach, sariqqina, kichikkina kabi.

Ammo g bilan tugagan va'zi sozlar, kishikar nimlari, joy nomlari g bilan yoziladi: pedagog+ga= pedagogga, miting+ga=mitingga, Lyuksemburgga, Orenburgga kabi.

U, bu, shu olmoshlariga -da, -dan, -day, -ga, -cha qo’shimchalari qo'shilganda, aytilishiga muvofiq, bitta n orttirilib yoziladi. Masalan, u+ga=unga, shu+ga=shunga, bunga, shunday, shuncha, shundan, undan, uncha kabi.

Isimoq, achimoq, qotmoq kabi fellardan sifat yasalganda, va'zan o'zakdagi s, ch, t kabi undoshlar bittaga orltiriladi. Masalan: isi+q= issiq, achi+q=achchiq, qattiq kabi.Qaratqich kelishigi qo’shimchasi yozuvda -ning shaklida ifodalanadi: o'zbekistonning iqtisodi, kollejning bog'i, bilimning kuchi. Bu kelishik ma'nosi jonli nutqda -ni, she'r tilida -n, -im shakllarida ifodalanishi mumkin: Ukamni (ng) oldiga kirdim, o'zbekiston vatanim manim(ning).

Tushum kelishigi qo’shimchasi doimo - ni tarzida yoziladi: Bonuni ko'rdim, mehrimni berdim, buvimni sog’indim kabi. She'riy va og'zaki

nutqda -n, -di, ti, -I shaklarida ham qo'llanishi mumkin. Har fasl o'z ishin(ni) qilar. Adl qulog'ila eshit holimi(ni). (Muqimiy).Qaratqich va tushum kelishiklari va'zan belgili, ya'ni -ning, -ni qo’shimchalari bilan, va'zan esa belgisiz, ya'ni qo’shimchalarisiz qo'llanishi mumkin. Xususiylik, aniqlik ma'nosi ifodalaganda bu kelishiklar belgili qo'llaniladi(uyning eshigi, oq gulni uzatmoq kabi) umumiylik, noaniqlik ma'nosida esa bu kelishiklar belgisiz ishlatiladi. (shahar ko'chasi (shaharning ko'chasi), olma(ni) yemoq kabi.)

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'zakka qo’shimcha qo’shilishida yuz beradigan tovish o'zgarishlari, kelishik qo’shimchalarining belgili yoki belgisiz qo’llanishi imlo qoidalarining asosiy tamoiylariga kiradi. Shunning uchun ularni doimo yodda tutmoq kerak.Mustahkamlash uchun savol va topshiriqlar:

1. O'zakdagi unlining o'zgarishini aytib bering.

2. O'zak va qo’shimchadagi undoshning o'zgarishini tushuntiring.

3. O'zak va qo’shimchadagi tovushning tushib qolishiga misollar keltiring.

4. -ning va -ni qo’shimchalarinin qo'llanishini bilasizmi?

5. Darslik kitobingizdagi (A.Rafiyev, N.G'ulomova, Ona tili va adaviyoti) 30-mashqni o'qing, nuqtalar o'rniga kelishik qo’shimchalaridan qoyib, gaplarni ko'chiring, -ning,-ni qo’shimchalarining qo'llanishini izohlang.Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. A.Rafiyev. N.G’ulomova. Ona tili va adabiyoti. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. ‘‘SHARQ’’ DMAK. 2002 yil.

2. G.Abdurahmonov va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Oliy o'quv yurtlari studentlari uchun qo'llanma. Toshkent. «O’qituvchi» 1981 yil.

3. O'zbektili va adabiyoti jurnali 2005 yil. 3-son. 121-bo’.

4. Imlo lug'ati. Maktab o’quvchilari uchun qollanma. Toshkent-1976 yil.

5. O'zbek tilining imlo lug'ati. Toshkent - «O’qituvchi» - 1995.

6. O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari. 1995 yil. 24 avgust.

5. Yangi mavzuni mustahkamlash:

Bu bosqichda o’qituvchi o’quvchilarning bilim doirasini kengaytirib, yangi mavzuni mustahkamlash uchun quyidagi savollardan foydalanadi:

Frontal savollar:

1. O’zakka qo’shimcha qoshilganda o'zakda qanday o'zgarishlar yuz beradi?

2. -ning va -ni qoshiMchlarining belgili va belgisiz qo'llanishiga misollar keltiring.
6. Darsning yakuni:

o’qituvchi yangi mavzu bo’yicha o’quvchilarning tushunmagan savollariga javob beradi. Darsni mustahkamlashdagi o’quvchilar javobini muhokama qilib, o’quvchilar bilimini vaholaydi, vaholarni izohlaydi hamda darstni yakunlaydi.

7. Uyga vazifa:

A. Rafiyev. N.G’ulomova. Ona tili va adabiyoti. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. ‘SHARQ’ NMAK. 2002 yil. 42-46 bo’. 30-mashq1. MAVZU: QO'SHMA VA JUFT SOZLAR IMLOSI, ULARNI AJRATIB, QO'SHIB VA CHIZIQCH BILAN YOZISH.

2. Dars turi: _________________________

3. Dars vaqti: ___ daqiqa

4. Dars tipi: o’quvchilarning oldingi bilimlarini aniqlash, yangi mavzuni o'zlashtirish.

5. Darsda qollaniladigan usullar: Innvovatsiyon texnoligoyalari asosida ‘Muz yorar’, ‘B.B.B.’ usullari,

6. Darsda qo'llaniladigan nazorat turlari:

1. Frontal savollar.

2. Test savolliklari.

3. Mustaqil ish turi.7. Dasr maqsadlari:

A.Ta'limiy maqsad:

 • Nazariy bilimlarni egallash va mustahkamlash;

 • lmlo qodalarini o'rganish;

 • Qo'shma so'zlar imlosi, ularni ajratib, qo'shib va chiziqch bilan yozishni bilish;

 • Juft so'zlar imlosi, ularni ajratib, qoshib va chiziqch bilan yozishni organish;

B.Tarbiyaviy maqsadi:

 • o’quvchilarda namunali savodxonlik ko'nikmalarini shakllantirish.

 • amaliy faoliyatda imlo qoidalarini to'g'ri qo'llay bilish.

 • o'quvchidagi axloqiy va estetik tushunchalar asosida so'zlash ko'nikmasini yanada rivojlantirish.

 • Ona tiliga muhabvat hissini kuchaytirish;

V. Rivojlantiruvchi maqsad:

 • hozirgi o'zbek adabiy tilning asosiy tamoiylarini kengroq bilish;

 • til birliklarini amalda bexato qo'llay olish ko'nikmasini rivojlantirish;

 • o'quvchining namunali yozma va ogzaki nutqini shakllanishini o'stirish;

 • Nutqiy faoliyat chog'ida mavzuga ijodiy yondoshish malakasini rivojlantirish;

 • Mustaqil fikrlash va o'z fikrini aniq, to'lq vayon qilish ko'nikmasini rivojlantirish.

 • o’quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish.

8. Darsni o'tish joyi: _______________________________

9. Darsning didaktikasi(integratsiya):

A.Fandagi mavzular aro bog'lanish:

Mavzu: 1.Imlo qoidalarining asosiy bo'limlarini sharhlash. So'zlarda unli va undoshlarning qo'shaloq qo'llanishi

Mavzu: 2.So'z o'zagiga qo’shimchalar qo'shganda yuz beradigan tovush o'zgarishlari asosida to'g'ri yozish. -ning va -ni qo’shimchalarini belgili va belgisiz qo'llanishi.

B.Fanlararo bog'lanish:

1. Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish:Mavzu. 1. Til birliklarining vazifasi va ularni amalda qo'llanishi.

2. Kommunikatsiya asoslari: 1. Tibbiyot xodimining so'zlashish odobi.V. Hayot bilan bog'lash:

Mavzuni meditsina tarixidan olgan bilimlar asosida lushuntirish. Tibbiyot xodimi va bemor o'rtasidagi muloqot jarayonida adabiy tildan foydalish za’ryriyatini tushuntirish;G.Kundalik hayotimizdagi nutqiy faoliyat bilan bog'lanishi:

Ichki kechinma, fikr-mulohaza, dunyoqarashni lushuntirish.10. Kerakli bilimlar doirasi:

 • Imlo qodalarini puxta o'rganish;

 • Qo'shma so'zlar imlosi, ularni ajratib, qo'shib va chiziqch bilan yozishni bilish;

 • Juft so'zlar imlosi, ularni ajratib, qo'shib va chiziqch bilan yozishni o'rganish;

11. Darsni jihozlash:

Mavzuga oid ko'rgazmali qurollar, tarqatma materiallar, test savolliklari. Slayd, kodoskop, ekran, o'zbek tilining asosiy imlo qoidalarining toliq matni. Imlo lug'ati.

DARSNING XRONOLOGIK XARITASI.DARSNING XRONOLOGIK XARITASI

VAQTI


1

Tashqiliy qism

daqiqa

2

o’qituvchining kirish so’zi

daqiqa

3

o’quvchilarning bilimini tekshirish

_ daqiqa

4

Yangi mavzuning bayoni

daqiqa

5

Yangi mavzuni mustahkamlash

daqiqa

6

Darsning yakuni

daqiqa

7

Uyga vazifa

daqiqa
Jami

daqiqa

12. DARSNING TEXNOLOGIK XARITASI.Dars

Bosqich-lariTa’lim beruvchining

FaoliyatiTa’lim oluvchining

faoliyatiTexnologiya


Metod

Shakl

Vosita

1

Tayyor-lov

__ daqiqaMaqsad va natijalarni belgilash, mantiqiy struktura va texnologik xarita tuzish. Kichik guruhlarni shakllantirish va ularga topshiriqlar berish. Maqsad: o’quvchilar bilimlarini tekshirish yangi mavzuni o’zlashtirish

O’quvchilar darsga

kirmasdan oldin maxsus belgili qog’ozlarni olib, o’sha qog’ozchada ko’rsatilgan guruhga

borib o’tiradi.


Noan’anaviy

Guruh-larni

shakl-lantirishTaqsimlash

qog’ozchalari2

Mavzuga

kirish


__ daqiqa

Darsni boshlanishidan oldin o’quvchilar bilan tanishadi.

Mavzu nomi, maqsad,natija va baholash mezonlarini e’lon qiladi.Tanishuvda “_____________________________” usulini qo’llash.Mavzu nomi, maqsad, natija va baholash mezonlarini daftariga belgilab oladi.

O’quvchilar o’zining fikrlarini yozadi.Mavzu

_____________________________________________________________________________Guruh-lar

Ko’rgazma

doska,


bo’r

3

O’quvchi-larning oldingi bilimlarini

tekshirish

_____ daqiqa


O’quvchilarning oldingi bilimlarini tekshirish maqsadida boshlang’ich nazorat olinadi

(savollar ilova qilinadi)O’quvchilar javoblarni belgilashadi.

Odob axloq bo’yicha qo’shimcha malumotlar olishadi.An’anaviy

nazorat usuliGuruh

Savollar

Doska va bo’r,

o’quv

daftarlari4

Yangi mavzu-ning

bayoni


_____ daqiqa

Yangi mavzu bayon qilinadi. Ko’rgazma yordamida mavzuni tushunturadi.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Mavzuga oid ma’lumotlarni yozib olishadi. Ko’rgazmadagi, tarqatma materialdagi ma’Iumotlarni kuzatishadi.

Ma’ruza yangi mavzu bayon

qilish davomi-da slayd ko’rgaz- madan foydala niladi.

Hayotdan misollar keltiriladi.


Guruh-lar

Slayd, mavzu

bo’yicha yozilgan

materiallar

doska va


bo’r

5

Taqdimot

______ daqiqaSavollar beradi. Kichik guruhlarda bajariladigan ishlarni eshitadi, kamchiliklarni tuzatadi.G’olib guruxni e’lon qiladi.O’quvchilar baholanadi.

Frontal savollarga javob berishadi.Qo’ shimcha savollarga javob beradilar. Guruh sardorlari mustaqil ishni taqdim qiladi.

Muhokama va mustaqil ishlash

Guruh-chalar

Daftar, doska va boqa. Baholash mezonini varag’i.

6

Baholash

____ daqiqaKichik guruhlarga berilgan topshiriqlar va savollar natijalarini umumlashtiradi. Qaysi guruh g’olib ekanligini e’lon qiladi.

Guruhchalar bir-birlarini Baholaydilar. Javoblarning to’grisini yozib oladi

Munozara

Guruh-chalar

Doska, bo’r, ko’rgazmali qurollar, tarqatmalar

7

Umum-lashtirish

_____ daqiqaGuruhlarning faoliyatlari umumlashtiriladi. Faol o’quvchilar alohida ko’rsatiladi. O’quvchilar baholanadi va baholar izohlanadi.

Tinglaydilar. Umumlashtirish bo’yicha, fikrlarini bildiradilar.

Sunbat-mulohaza

Guruh-chalar

Baholash mezonlari varaqasi.

8

Darsga yakun yasash

____ daqiqaDarsni yakunlaydi.

Uyga vazifa beradi o’quv adabiyoti

________________________________________________________________________________________


Tinglaydilar.

Topshiriqlar o’quv adabiyotlar nomini yozib oladilar.Ma’ruza

Umumiy

Ma’ruza matni o’quv adabiyotlar, daftarlar, doska va bo’r

13. O’qituvchi uchun adabiyotlar:

A. ASOSIY:

1.A.Raflyev. N. G'ulomova. ‘Ona tili va adabiyoti. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. ‘SHARQ’ NMAK.2002 yil.

2.G'.Abdurahmonov. H.Rustamov. ‘Ona tili’ 10-11 sinflar uchun darslik. Toshkent. ‘O’qituvchi’. 1995 yi

B.QO’SHIMCHA:

1. G'.Abdurahraonov va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Oliy o'quv yurtlari studentlari uchun qo'llanma. Toshkent. «O’qituvchi» 1981 yil.2. A.Nurmonov, N.Mahmudov, A.Sobirov, SH.Yusupova. ‘Hozirgi o'zbek adabiy tili’ Akademik litseylarning 3-bosqich talavalari uchun darslik. Toshkent. A.Qodiriy nomiiagi xalq merosi nashriyoti. 2003 yil.

DARS BOSQICHINING MAZMUNI .

1. Tashkiliy qism: o'qituvchu o’quvchilar bilan salomlashadi. o'quv xonasining tozaligini tekshiradi, xonani ko'rgazmali qurollar, texnik-axborot vositalar bilan jihozlanishi, o'qitiladigan mavzuga mosligiga e'libor beradi. Navvatchini aniqlab, davomatni tekshiradi. o’quvchilarning tayyorgarligi (kitob, daftari, ruchka kabi oquv qurollari va kiyinishi)ni tekshiradi.

2. O’qituvchining kirish so'zi: bu bosqichda o’qituvchi o’quvchilarni yangi o'quv yili boshlangani bilan tabriklaydi. So'ng ularning bilimlarini qayta esga olish uchun savollar beradi. Yangi mavzu nomini aytadi va dars o'tish rejasi, darsning maqsadi bilan o’quvchilarni lanishtiradi hamda ularni doskaga yozib qo'yadi. Oqituvchi o’quvchilarning diqqatini yangi mavzuga jalb etishi va ularni darsni o'zlashtirishga, bilimlarni puxta egallashga tayyorlashi kerak.

3. O’quvchilarning egallagan bilimini tekshirish va vaholash: o’qituvchi o'tilgan mashg'ulot mavzusi mazmunidan kelib chiqib, o’quvchilarning bilimini tekshiradi.

1. Frontal savollar.

 1. O'zakdagi unlining o'zgarishini aytib bering.

 2. O'zak va qoshiMchadagi undoshning o'zgarishini tushuntiring.

 3. O'zak va qo’shimchadagi tovushning tushib qolishiga misollar keltiring.

 4. -ning va -ni qo’shimchalarinin qo'llanishi bilasizmi?

 5. Darslik kitobingizdagi(A.Rafiyev,N,G'ulomova, Ona tili va adaviyoti)30-mashqni o'qing, nuqtalar o'rniga kelishik qo’shimchalaridan qo'yib, gaplarni ko'chiring,
  -ning,-ni qo’shimchalarining qo'llanishini izohlang.

- O’quvchilarning ona tili va adabiyoti fanidan olgan bilim va ko'nikmalarini tekshirish hamda o'zlashtirish darajasini izohlaydi. o’quvchilarni ijodiy fikrlash qobiliyatlarini o'stirishga innovatsion texnologiyalardan foydalanib yodoshiladi. O'qutuvchi o’quvchilarni javob berishdagi xato Va kamchiliklarini to'g'rilaydi, tushunturadi. O’quvchilar tomonidan yaxshi o'zlashtirilmagan bo'limlarni qisqacha so'zlab beradi.

4. Yangi mavzuni tushuntirish: bu bosqichda o'qituvchu o'quv dasturiga asoslanib, o’quvchilarga kerakli bilim doirasi bo’yicha mavzuni tushuntiradi va o’quvchilar ma'ruzaning asosiy qismlarini daftarga yozib oladilar. Oqituvchi yangi mavzuni tushuntirishda innovatsion va yangi axborot texnologiyalaridan foydalanib o’quvchilar hamkorligida ularning flkrlashi uchun yo'llanmalar berib ishlaydi.


Download 1.88 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat