Sotsiologiya fanidan seminar mashg‘ulotlar rejasi 1-Mavzu. Sotsiologiya fan sifatida. Sotsiologiya strukturasiDownload 25.58 Kb.
Sana17.04.2020
Hajmi25.58 Kb.
Sotsiologiya FANIDAN SEMINAR MASHG‘ULOTLAR REJASI

1-Mavzu. Sotsiologiya fan sifatida. Sotsiologiya strukturasi (2 soat)

Reja


1. Sotsiologiya atamasi va uning paydo bо‘lishi hamda rivojlanishi.

2. Sotsiologiya fanining obyekti, predmeti, qonuniyatlari.

3. Sotsiologiya faninig ijtimoiy fanlar bilan о‘zaro aloqasi.

4. Sotsiologiya strukturasi va uning asosiy tarkibiy qismlari.

5. Sotsiologiyada maxsus va tarmoq yо‘nalishlar.

6. MakroSotsiologiya va mikroSotsiologiya.2-Mavzu. Jamiyat yaxlit tizim sifatida (2 soat)

Reja:


 1. Jamiyat va ijtimoiylik tushunchasi.

 2. Sharq va G‘arb mutafakkirlarining jamiyat tо‘g‘risidagi qarashlari.

 3. Jamiyatning mexanistik, organistik ta’riflanishi.

 4. An’anaviy jamiyat va industrial jamiyat3-Mavzu. Sotsial guruhlar, sotsial institutlar (2 soat)

Reja:


 1. Sotsial guruh tushunchasi, uning asosiy belgilari.

 2. Sotsial guruh turlari.

 3. Sotsiologiyada sotsial institut tushunchasi va uning belgilari.

 4. Sotsiologiyada sotsial institutlarning vazifalari va turlari.4-Mavzu. Shaxs Sotsiologiyasi va deviant xulq-atvor (2 soat)

Reja:


 1. Shaxs tushunchasi va uning izohi.

 2. Shaxsning ijtimoiylashuv jarayoni.

 3. Deviant xulq-atvor (og‘ma xulq-atvor) tushunchasi. Deviant xulq-atvor turlari.

 4. Deviant va delinkvent xulq-atvor.5-Mavzu. Jamiyat sotsial strukturasi va stratifikatsion jarayonlar. Sotsial munosabatlar. (2 soat)

Reja:


 1. Sotsial stratifikatsiya va sotsial tengsizlik.

 2. Stratifikatsiyaning tarixiy tiplari va mezonlari.

 3. Sotsial harakatchanlik (mobillik) va sotsial marginallik.

 4. Zamonaviy jamiyat stratifikatsiyasi.

 5. Sotsial munosabatlar tushunchasi va uning turlari.

 6. Begonalashuv va uning turlari. Ijtimoiy oqibatlar.


6-Mavzu. Ijtimoiy taraqqiyot Sotsiologiyasi (2soat)

Reja:


 1. Sotsiologiyada ijtimoiy taraqqiyot tushunchasi.

 2. Ijtimoiy progress, regress, evolyusiya va revolyusiya ijtimoiy о‘zgarishlarning shakli sifatida.

 3. Ijtimoiy harakatlar. Ijtimoiy revolyusiya va ijtimoiy islohotlar.

 4. ByurokratizatsiY. UrbanizatsiY. ModernizatsiY. GlobalizatsiY.


7-Mavzu. Empirik sotsiologik tadqiqotlar va uning metodlari ( 2 soat)

Reja:


 1. Sotsiologik tadqiqot dasturi.

 2. Dasturning strukturasi va asosiy elementlari.

 3. Sotsiologiyada ma’lumotlar tо‘plash metodlarining umumiy tasnifi

 4. Xulosalarni tahlil qilish usullari.


Mustaqil ish mavzulari:

 1. Sotsiologiyaning mustaqil fan sifatida shakllanish bosqichlari.

 2. Sotsiologiyaning fan sifatida shakllanishida mumtoz olimlar ta’limoti (O.Kont, G.Spenser, E.Dyurkgeym, M.Veber).

 3. Hozirgi zamon Sotsiologiyasidagi asosiy yо‘nalishlar.

 4. Jamiyat va uning asosiy shakllari.

 5. Sotsial guruhlar va ularning jamiyat hayotida о‘rni.

 6. Sotsial institut turlari: oila, siyosat, din, iqtisod, ta’lim, huquq.

 7. Oila ijtimoiy institut sifatida.

 8. Shaxs sotsializatsiyasi (ijtimoiylashuvi) va bosqichlari.

 9. Deviant xulq-atvor (og‘ma xulq-atvor) muammosini о‘rganish Sotsiologiyadagi ilmiy yо‘nalish sifatida.

 10. Deviant xulq-atvor turlari.

 11. E. Dyurkgeym, R. Mertonlarning deviant xulq-atvor tо‘g‘risidagi nazariyalari,

 12. Deviant, delinkvent va kriminal xatti-harakatlar.

 13. Sotsial nazorat kishilar hatti-harakatini tartibga solish mexanizmi sifatida.

 14. Sotsial nazorat elementlari: meyorlar va sanksiyalar.

 15. P.A. Sorokinning sotsial stratifikatsiya tо‘g‘risidagi nazariyasi.

 16. Stratifikatsiya asoslari va mezonlari: iqtisodiy holat, mavqe, ta’lim va hokimiyat.

 17. Stratifikatsion tizimlar: qullik, kasta, klan va sinf. Ochiq va yopiq tizimlar.

 18. “О‘rta sinf”ning jamiyat hayotidagi о‘rni.

 19. Zamonaviy О‘zbekistonda sotsial stratifikatsiya va sotsial mobillik masalalari tahlili.

 20. Sotsial harakatchanlik (mobillik) tushunchasi va uning mohiyati.

 21. P.Sorokinning ijtimoiy stratifikatsiya konsepsiyasi.

 22. M.Veber sinflar, statuslar, partiyalar xaqida.

 23. Sotsial munosabatlar tushunchasi, strukturasi, mohiyati.

 24. Ijtimoiy progress, regress, evolyusiya va revolyusiya ijtimoiy о‘zgarishlarning shakli sifatida.

 25. Ijtimoiy taraqqiyot shakllari: evolyusion, revolyusion va reformistik taraqqiyotlar.

 26. Empirik sotsiologik tadqiqotlar.

 27. Sotsiologik tadqiqot dasturi.

 28. Sotsiologiyada ma’lumotlarni tо‘plash metodlari.

 29. Sо‘rov va Kuzatish metolari va uning turlari.

 30. Hujjatlarni о‘rganish metodi.

 31. Eksperiment metodi.

 32. Sotsiologik ma’lumotlarni qayta ishlash va tahlil etish usullari.

 33. О‘zbekistonda empirik sotsiologik tadqiqotlarning istiqbollari.


Adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Asarlar tо‘plami, 1-23 jildlar. – T.: О‘zbekiston, 1996-2016.

2. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik О‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qо‘shma majlisidagi nutq /SH.M. Mirziyoyev. - Toshkent: ―О‘zbekiston, 2016. -56 b.

3. Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik -har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bо‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mо‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yо‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017 yil 14 yanvar. -Toshkent: ―О‘zbekiston, 2017.-104 b.

4. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent: ―О‘zbekiston, 2017.-491 b.

Normativ-huquqiy hujjatlar:

1. О‘zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. – T.: О‘zbekiston, 2017.

2. О‘zbekiston Respublikasining ―Ijtimoiy sheriklik tо‘g‘risidagi Qonuni, 2014 yil 28 dekabr.

3. О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi ―О‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bо‘yicha Harakatlar strategiyasi tо‘g‘risidagi Farmoni //Xalq sо‘zi, 2017, 8 fevral.

Asosiy adabiyotlar

1. Aliyev B., Rafiqov G‘., Sultonov T., Mullajonova M., Rahmonov B. va boshqalar. Sotsiologiya. (О‘quvqо‘llanma). –Toshkent: TDYUI nashriyoti. 2006.

2. Sotsiologiya //О‘quv qо‘llanma. Ubaydullayeva R.A., Bekmurodov M.B., Ota-Mirzayev O.B. va boshq. –Toshkent: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi,2002.

Qо‘shimcha adabiyotlar

1. Giddins E. Sotsiologiya. – Toshkent, 2002

2. Qodirov A.Q. Sotsiologiya. –Toshkent, 2006.

3. Saitxodjayiv H.B. Sotsiologiya. Ma`ruzalar kursi. –Toshkent: Akademiya, 2008.

4. Xolbekov A.J., Idirov U.Y. Sotsiologiya: izohli lug‘at-ma’lumotnoma. –Toshkent: Ibn-Sino nomidagi nashriyot, 1999.

5. Abdurahmonov F., G‘oyibnazarov E. Sotsiologiya – fan sifatida. О‘quv-uslubiy qо‘llanma. ToshtYMI., 2007.

6. Matkarimova J. Sotsiologiya. Izohli lug‘at. ToshtYMI., 2007.

7. Matkarimova J. Jamiyat va shaxs. Uslubiy qо‘llanma. T.: ToshtYMI, 2010.

8. Matkarimova J., Nazarova N. Sotsiologiya. O’quv qо‘llanma. T.: ToshtYMI, 2019.

9. G‘oyibnazarov E., Matkarimova J. Sotsiologiya. О‘quv qо‘llanma. T.: ToshtYMI, 2007.

10. Normurodov B. Sotsiologiya tarixi. О‘quv qо‘llanma.-T., 2012.

11. Muxamedova Z.M. Sotsiologiya. О‘quv qо‘llanma.-T., 2010.

12. http://www.stat.uz/http://www.ziyonet. О‘zbekiston Respublikasi Oliy va о‘rta maxsus ta’limi vazirligi sayti.

13. http: www.lib.socio.msu.ru

14. http: www.socioline.ru

15. http: www.sociologos.narod.ru
Baholash turlari

Sinovlar

Ajratilgan ballar

Semestr xaftalari bо‘yicha ajratilgan ballar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. “JN”

Og‘zaki, test, nazorat ishi

55

2

3

2

3

2

13

2

3

2

3

2

13

2

3
1.1. Amal. mashg‘ulot

35

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3
1.2. TMI
20


1.2.1. Ayrim mavzular

Himoya

10


20


1.2.2.

Ijodiy ishHimoya

10


2. “ON”

Yozma

1515

3. “YAN”

Test, Yozma ish

3030

Jami

100

2

3

2

3

2

13

17

3

2

3

2

13

2

3

30

Download 25.58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
navoiy nomidagi
samarqand davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
rivojlantirish vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
o’rta ta’lim
таълим вазирлиги
fanining predmeti
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
haqida umumiy
fizika matematika
Toshkent axborot
vazirligi muhammad
universiteti fizika
Fuqarolik jamiyati
Navoiy davlat