Sirdaryo viloyat pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularni malakasini oshirish instituti “Ijtimoiy fanlar va ma’naviyat asoslari”Download 457 Kb.
bet16/16
Sana07.09.2021
Hajmi457 Kb.
#167935
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Bog'liq
“АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ, ФАЛСАФИЙ ВА ТАБИИЙ-ИЛМИЙ ҚАРАШЛАРИ”

Beruniy zamondoshlari

  1. Abu Ali ibn Sino (980-1037)

  2. Abu Nasr Mansur ibn Iroq al-Ja’diy (1-ustozi) (X-asr-1034) “Batlimusi soniy” (“Ikkinchi Ptolemey”)

3. Abu Ahmad ibn Muhammad ibn Ya’qub ibn Miskavayx (1030)

4. Abulxayr ibn Hammor (941-1048) “Buqroti soniy”

5. Abu Sahl Iso ibn Yah’yo al-Masihiy al-Jurjoniy (2-ustozi) (970-1011)

6. Ahmad ibn Muhammad as-Saxriy (1015 y.v.e.)

7. Abu Mansur Abdulmalik ibn Muhammad ibn Ismoil as-Saolibiy an- Nay-saburuy(961-1038),

8. Ahmad ibn Muhammad as –Sahri (1015 y. v.e.)

9. Abu Ali al- Hasan ibn Horis al- Hububiy al-Xorazmiy(X-XIasrlar)

10. Abu Abdullox Muxammad ibn Xomid al-Xorazmiy(X-XIasrlar
1 Каримов И.А. “Ўрта асарлар Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг тарихий мероси, унинг замонавий цивилизация ривожидаги роли ва аҳамияти” мавзусидаги нутқи. “Халқ сўзи” 2014 йил 16 май. 1 бет.

1 Булгаков П.Т. Жизнь и труды Бируни.-Т.,1972; Ирисов А. Абу Райхон Берунийнинг “Ҳиндистон” асари.-Т., 1970; Ирисов А. Беруний хикматлари.- Т., 1973 ва б.

2 Беруний ўрта асрнинг буюк олими.- Т., 1956; Беруний туғилган кунининг 1000 йиллигига. -Т., 1973.

3 Норқулов Н. Беруний ва Хоразм. –Т., 1973.

4 Хайруллаев М. Ўрта Осиёда илк уйғониш даври маданияти.- Т., 1994.

1 Берунийнинг куняси ва нисбаси аслида ана шундай ёзилиши керак, лекин қулайлик учун Абу Райҳон Беруний ёзиб келинмоқда.

2 Ўзбекистон–буюк алломалар юрти. –Т.: Маънавият, Мавароуннаҳр, 2010. 127 бет.

3 Берун ёки бирун сўзи ташқари, шаҳар ташқариси, Беруний эса шаҳардан ташқарида яшовчи киши маъносини билдиради.

1 Беруний “Ат-Тафҳим л-авойил синоат ат-танжим” (“Мунажжимлик санъатидан бошланғич тушунчалар”) номли астрономия ва астрологияга оид китобини форс тилида ёзган деган фикр ҳам бор. Лекин И.Ю.Крачковский бунга шубҳа билан қарайди (Избранные сочинения, IV, стр. 258).

1 Ўзбекистон–буюк алломалар юрти. –Т.: Маънавият, Мавароуннаҳр, 2010. 131 бет.

1 А.М.Беленицкий, Очерк жизни и трудов Бируни, “Собрание введений для познания драгоценностей (минералогия)”, М. , Изд-во АН СССР, 1963, стр. 395, (бундан кейин: “Минералогия” деб берилади).

2 “Минералогия”, 212-бет.

3 Абу-л-Фазл Бейхақи, История Масуда, Ташкент, 1952, стр. 588-589. Берунийнинг “Машоҳир Хаворизм” асари ҳақида “Масъуд тарихи” китобининг 25-26-бетлари ва “Минералогия” нинг 280-281-бетларида (таржимонлар томонидан) қисқача маълумот берилган.

1 А.А.Семенов, Беруни-выдающийся ученый средневековья Сб. “Бируни-великий ученый средневековья”, Ташкент, 1950, стр. 38.

2 “Ҳиндистон” рус ва ўзбек тилларига таржима қилинган: А б у Р е й х а н Б и р у н и, Избранные произведения , т. II, “Индия”, Ташкент, 1963; А б у Р а й х о н Б е р у н и й, Танланган асарлар, II том,”Ҳиндистон”, Тошкент. 1965. Таржималарга ёзилган муқаддималарда ва бошқа Беруний ҳақидаги илмий ишларда бу асарнинг аҳамияти ҳақида батафсил тўхтаб ўтилган.

3 Розен В.Р. Резенция на издания арабского текста Индии, ЗВО, РАО, III, СПб. , 1881, стр. 147.

1 А.М.Беленицкий, Юқорида кўрсатилган мақола, “Минералогия”, 282-бет.

2 И.Ю.Крачковский. Избранные сочинения, т. IV, стр. 252.

1 Бируни, Избранные произведения, 1, стр. XV.

2 Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар, Ўзб.ССР “Фан”, Тошкент-1968, 44-бет.

1 Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар, Ўзб.ССР “Фан”, Тошкент-1968, 72-бет.

2 Ўша асар, 278-бет.

1 “Иршод Ал-ариб”, VI, 308-бет.

2 Ўша асар.

3 Бу асарнинг тош босма нусхаси ва ўзбек тилига таржимаси ЎзССР ФА Шарқшунослик институтида сақланаётган 2385 номерли арабча қўлёзма асосида нашр этилган: “Беруний билан Ибн Синонинг савол-жавоблари”, Тошкент, 1950

1 “Минералогия”, стр. 29.

2 Бу асарнинг тўла арабча нусхаси 1962 йили филология фанлари кандидати П.Г.Булгаков томонидан Қоҳирада чиқарилган “Араб қўлёзмалари институти” номли журналнинг 8-сонида босилган. Худди шу йили Анқарада ҳам арабча нусха Муҳаммад ат-Танжий томонидан бостирилади. Бу асарнинг русча таржимаси ҳам П.Г.Булгаков томонидан нашр этилди. (А б у Р е й х а н Б и р у н и, Избранные произведения, III, Геодезия, Тошкент, “Фан” нашриёти, 1966).

3 А.М.Беленицкий, Юқорида кўрсатилган мақола, “Минералогия”, 281-бет.

4 “Иршод ал-ариб”, VI, 311-бет.

1 Бу асар ЎзССР ФА Шарқшунослик институтитида рус ва ўзбек тилларига таржима қилинмоқда.

2 “Иршод ал-ариб”, VI, 312-бет.

3 Бу рисоланинг танқидий тексти биринчи марта немис арабшуноси Ф.Кренков томонидан 1355/1936-1937 йили Ҳайдаробод шаҳрида нашр этилган.

1 “Минералогия”, 234-ва 237-бетлар.

2 Агар Беруний 973 йилда туғилган бўлса, устига саксонни қўшсак, 1053 йилда вафот этган бўлади. Бундан қамарий йил ҳисобидаги фарқни –икки ярим йилни чиқариб ташласак, 1050-1051 йиллар келиб чиқади.

3 Кўпчилик олимлар шу санани асос қилиб оладилар. Академик И.Ю.Крачковский ҳам шундай кўрсатган (“Избранные сочинения”, IV, стр. 247).

4 “Иршод ал-ариб”, VI, 309-бет.

1 Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар, Ўз ССР “Фан”, Тошкент-1968, 231-бет.

1 Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар, Ўз ССР “Фан”, Тошкент-1968, 394-бет.

2 Ўша асар. 117-бет.

3 Ўша асар. 114-бет.

4 Ўша асар, 127-128-бетлар.

5 Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар, Ўз ССР “Фан”, Тошкент-1968, 289-бет.

1 Ўша асар. 59-бет.

1 Chronoiogic Orientalischer volker von Albiruni herausgegeven von Dr. Edvard Sachau, Leipzig, 1878. (Бу нашрнинг фотонусхаси ЎзССР ФА Шарқшунослик институтида сақланмоқда, инв. № 52).

2 The chronology of Ansient Nations translatet and edited by Dr. Edward Sachau, London, 1879.

1 Абу Рейхан Бируни, Избранные произведения, т. I, “Памятники минувших поколений”, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1957.

2 И.П.Крачковский, Избранные сочинения, т. I, М.-Л., 1955, стр. 63.

3 Ўша асар, IV, 244-262-бетлар.

4 С.П.Толстов, Бируни и его “Памятники минувших поколений” (Абу Рейхан Бируни, Избранные произведения, т. I, стр. VII-XXI).

5 В.П.Щеглов, Астрономические теории Бируни (Абу Рейхан Бируни, Избранные произведения, т. I, cтр. XXIII-XXXI).

1 Мазкур қўлёзманинг фотонусхаси ЎзССР ФА Шарқшунослик институтида сақланмоқда ( инв. № 355). (Ленинград)

2 Мазкур қўлёзманинг фотонусхаси ЎзССР ФА Шарқшунослик институтида сақланмоқда ( инв. № 341). (Истамбул)

1 Бунинг фотонусхаси ҳам Шарқшунослик институтида мавжуд. (инв. № 69).

1 Ўзбекистон буюк алломалар юрти. –Т.:Манавият, Мовароуннаҳр, 2010. 143 бет.

1 Кедров Б.М. Классификация науки. 1 том. -М., 1961. 46-бет.

2 Толстов С.П. Беруний.-23-бет.

1 Норхўжаев К. Беруний ва унинг геодезия фанига доир ишлари.-Т.:Фан, 1973.

1 Беруний – ўрта асрнинг буюк олими. –Мақолалар тўплами.-Т.,1950.25-бет.

1 А.М.Беленицкий, О “Беленицкий Минералогия” Бируни, Сб. “Беруни”, Изд-во АН СССР, 1950, стр. 94. 9 (кейинги гал: А. М. Беленицкий, О “Минералогии”).

1 А.М.Беленицкий, О “Беленицкий Минералогия” Бируни, Сб. “Беруни”, Изд-во АН СССР, 1950, стр. 55. 9 (кейинги гал: А. М. Беленицкий, О “Минералогии”).

2 Аҳмедов Б. Тарихдан сабоқлар. –Т., 1996. 21-бет.

1 Аҳмедов Б. Тарихдан сабоқлар. – Т., 1996. 30-бет.

1 Жамут таворих. Том II, варақ 93, IV боб, 2-нчи қисм, ЎзР ФА Шарқшунослик институти, инв-№I.

1 Беруний-ўрта аср буюк олими. Мақолалар тўплами. –Т., 1950. 45-бет.

1 Аҳмедов Б. Тарихдан сабоқлар. –Т., 1996.

1 Беруний. Танланган асарларю 3-том.-Т.,1966. 82-бет

2 Ўша асар, 83-бет.

1 Тўрақулов Э., Раҳимов С. Абу Райхон Беруний руҳият ва талим-тарбия ҳақида.-Т.: Ўқитувчи, 1992. 18-бет.

1 Беруний. Ўрта аср буюк олими. Мақолалар тўплами.- Т., 1950. 55-бет.

1 Беруний-ўрта асрнинг буюк олими. – Мақолалар тўплами.- Т.,1950. 50-бет.

1 Тўрақулов Э., Раҳимов С. Абу Райхон Беруний руҳият ва таълим-тарбия ҳақида.- Т.: Ўқитувчи, 1992. 30-бет.

1 Жамиат ут таворих. Том II. Варақ 93, IV боб, 2-нчи қисм, ЎзФА Шарқшунослик институти қўлёзмалар кутубхонаси ( инв. №I.)

1 Абу Райҳон Беруний. 100 ҳикмат. Ибратли сўзлар. –Т.: Фан, 1993. 3 бет.

1 Ўша ас ар, 3 бет.

2 Абу Райҳон Беруний. 100 ҳикмат. Ибратли сўзлар. –Т.: Фан, 1993. 4 бет.

1 Ўша асар, 5 бет.

2 Абу Райҳон Беруний. 100 ҳикмат. Ибратли сўзлар. –Т.: Фан, 1993. 6 бет.

3 Ўша асар, 7 бет.

1 Абу Райҳон Беруний. 100 ҳикмат. Ибратли сўзлар. –Т.: Фан, 1993. 8 бет.

2 Абу Райҳон Беруний. 100 ҳикмат. Ибратли сўзлар. –Т.: Фан, 1993. 9 бет.1 Абу Райҳон Беруний. 100 ҳикмат. Ибратли сўзлар. –Т.: Фан, 1993. 10 бет.


1 Абу Райҳон Беруний. 100 ҳикмат. Ибратли сўзлар. –Т.: Фан, 1993. 11 бет.1 Абу Райҳон Беруний. 100 ҳикмат. Ибратли сўзлар. –Т.: Фан, 1993. 12 бет.1 Ўша асар, 14 бет.

1 Абу Райхон Беруний. 100 хикмат. Ибратли сўзлар. –Т.: Фан, 1993. 15бет.

1 Буруний ва унинг геодезия фанига доир ишлари. Ўзбекистон ССР, “Фан”, Тошкент -1973. 4 бет.

2 S.H. Barani, Muslim Researches in geodesy al Beruni. Calcutta, 1951, 2 бет

3 Буюк сиймолар ва алломалар: Абдулла Қодирий номидаги “Халқ мероси” нашрёти. Тошкент-1995. 49-бетDownload 457 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
tashkil etish
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
bilan ishlash
O'zbekiston respublikasi
matematika fakulteti
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
saqlash vazirligi
moliya instituti
haqida umumiy
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
samarqand davlat
ishlab chiqarish
fanidan mustaqil
Toshkent axborot
universiteti fizika
fizika matematika
uzbekistan coronavirus
Darsning maqsadi
sinflar uchun
Buxoro davlat
coronavirus covid
Samarqand davlat
koronavirus covid
sog'liqni saqlash