Si sistemasining muxim birliklari va ularning o’zga sistemalar birliklari bilan munosabatiDownload 51,25 Kb.
Sana30.12.2021
Hajmi51,25 Kb.
#195737
Bog'liq
kimyo tayyor
ozbekiston tarixi 10 uzb, ozbetinshe ozb en jana tariyxi, jamshid obektivka, kimyo tayyor, 34, jamshid, Juwmaqlaw, Туплам НамМТИ 2-том, Туплам НамМТИ 2-том, 2-topshiriq, topshiriq, Chorvachilik asoslari, Алока хати, 46-сон буйруқ

SI sistemasining muxim birliklari va ularning o’zga sistemalar birliklari bilan munosabati

Kattalik

SI birliklari

(belgilanishi.

o’lchami)


O’zga sistemalar birliklari bilan munosabati

Uzunlik

Massa

Vaqt


Tok kuchi

Harorat
Yorug’lik kuchi

Modda

miqdori


Asosiy kattaliklar

Metr (m)
Metr (m)


Kilogram (kg)


Sekund (sek)

Amper (A)

Kelvin (K)


Kandela (kd)
Mol

1 m=100 santimetr (sm)=1,0936 yard

1 sm= 0,3937 dyum

1 dyum=2,54 sm=0,0254 m

1 angetrem (a*)=10 drajasi -10 m

1 kg=100gramm (g) =0,0254 funt

1 funt=453,6 gramm (g)

1 massa atom birligi (m . a . b.)=1,6605310 -24g

1 sutka=86400 s

1 soat=3600sek

1 minut (min)=60sekund
OK = - 273,15*C (selsiy) = -

= - 459,67*F (ferengeyt)

*F =(915)*C+32*

*C = (5/9) . (*F-32*)

K = *C+273,15*Muxim fizik-ximyaviy doimiyliklar

Massaning atom birligi 1 m. a. b.=1,66057x10 darajasi -27 kg
6,022169-10 23 m. a. b. = 1g
electron zaryadi e = 1,6022 • 10 19 Kl
neytronning turg’un xolatdagi massasi
tp == 1,00866 A. a. b. ; tp = 1,67495-YU” 21 g.
Protonning turg’un holatdagi massasii
t r = 1,00728 m. a. b.
tr = 1,67265-10 ~ 24 g
elektronning turg’un te — 5 ,4 8 5 8 0 -10—4 m. a. b.
xolatdagi massasi te = 9 ,1 0 9 5 3 -10—28 g
Molyar a doimiysi R = N K—: 8,3144 J (K-mol) =-=
— 0,082057 l. atm (K-mol)
Boltsman doimiysi K = 1,38066-10—33 J /K
Plank doimiysi K = 6,62 6 2 -1 0 —34 J /s
Faradey doimiysi F = Ne = 9,6 4 8 5 -1 04 Kl/mol
Yorug’likning vakuumdagi tezligi s — 2,997925x10 8 m /s
avagadro soni N = 6 ,0 2 2 0 4 5 -1023 mol- 1
p soni (pi) pi = 3,1415926536

Birlilar xosilasi
Hajm

Kuch
Bosim


Energiya
Kub metr (m3)

Nyuton


(n*mkg/sm2)

Paskal


(pa*n/m2)

Joul


(j*n*m)

1 litr (l)= 10-3 m3 = 1,057kvartlar.

1 dyum3 = 16,4 sm3

1 dina (dn) 10-5N
1 atmosfera (atm) = 101325Pa

=760mm sm. Us = 14,70 funt dyum

= 1,013*10 darajasi 6 dn sm2

1 kaloriya (kal) =4,184 J

1 elektronvolt (ev) =1,6022*10-19J

1 erg=6,2420*10 11ev

1 J=10 7erg

kislotalarning dissotsiolanish konstantalari(25*C da)NITRIT KISLOTA


ASKORBIN KISLOTA
AZID KISLOTA
BENZOL KISLOTA
BORAT KISLOTA
VINO KISLOTA
YODAT KISLOTA
LIMON KISLOTA
MALON KISLOTA
SUT KISLOTA
CHUMOLI KISLOTA
ARSENAT KISLOTA
ARSENIT KISLOTA
Vodorod peroksid
Pirofosfat kislota
Propion kislota
S ulf at kislota
Sulfit kislota
Sulfid kislota
Karbonat kislota
Sirka kislota
Fosf at kislota
Ftorid kislota
Xlorat kislota
Xlorsirka kislota
Sianid kislota
Sianat kislota
Oksalat kislota

HNO 2
HC6H7O6


H N 3
HC7H5O2
H3VO3
H2C4H4O6
HlO3
H3S6H5O7
H2C3H2O4
HC3H6o 3
HCHO2
H3AC04
H3AC03
Hfo,
H4P2O7
HC3H6O2
H2S04
H2SO3
H2S
H2CO3
HS2H3O2
HRO4
HF
HS 3
NS2 N 2 0 2 S1
HCN
HCNO
H2C2O4

4 ,5-10-4


8,0-10-5
1,9 -10-5
6 ,5-10-5
5 ,8-10- 10
1,0 - 10—3
1,7 -10~1
7 ,4 -1 0 — 4
1,5-10—3
1, 4 - 10~4
1,8-10—4
5 ,6 -1 0 “ 3
6,0- yu - 10
2 ,4 - YU- I 2
3 ,0 - 1 0 - 2
1 ,3 -1 0 -5
kuchli kislota
1 ,7 -1 0 - 2
5 , 7 - 10— 8
4 ,3 - 1 0 - 7
1,8-10-5
7 ,5 -1 0 — 3
6,8-10—1
3 , 0 - 10~ 8
1 ,4 -1 0 “ 3
4 , 9 - 10_ 1 0
3 ,5 - 1 0 — 4
5,9-10-2

Asoslarning dissotsilanish konstantalari (25 °S da)

NOMLANISH

FORMULA

KV

AMMIAK

ANILIN


GIDRAZIN

GIDROKSILAMIN

DIMETILAMIN

METILAMIN

PIRIDIN

TRIMETILAMIN

ETILAMIN


NH3

C6H5NH2


H2NNH2

HONH2


(CH3)2NH

CH3NH2


C5H5N

(CH3)3N


C2H5NH2

1,8x10 -5

43x10 -10

1,3x10 -6

1,1x10 -8

5,4x10 -4

4,4x10 -1

1,7x10 -9

6,4x10 -5

6,4x10 -4

Ba’zi birikmalarning eruvchanlik kupaytmasi (25 SS da)


Nomlanishi Formula J

NOMLANISHI

FORMULA

EK

BARIY GIDROKSID

BARIY KARBONAT

BARIY FOSFAT

BARIY SULFAT

TEMIR (11) GIDROKSID

TEMIR (11) KARBONAT

TEMIR (111) GIDROKSID

OLTIN (1) XLORID

OLTIN (111) XLORID

KADMIY GIDROKSID

KALTSIY GIDROKSID

KALTSIY SULFAT

KALTSIY FOSFAT

KOBALT (11) GIDROKSID

KOBALT (111) GIDROKSID

LANTAN YODAT

MAGNIY GIDROKSID

MARGAETS GIDROKSID

MARGANES KARBONAT

MARGANETS SULFID


MIS(1)-BROMID
|MIS(I)-SULFID
MIS(II)-GIDROKSID

MIS(II)-KARBONAT


NIKEL GIDROKSID
QALAY(II)-GIDROKSID
QALAY(11)-SULFID
SIMOB(1)-SULFIT
SIMOB(1)-XLORID
SIMOB(II)-GIDROKSID
QO’RGOSHIN GIDROKSID
QO’RG’OSHIN SULFAT
QO’RG’OSHIN KARBONAT
KUMUSH ARSENAT
KUMUSH BROMID
KUMUSH KARBONAT
STRONSIY KARBONAT
XROM(III)-GIDROKSID
SERIY(111)-FTORID
RUX GIDROKSIDВа(ОН) 2
ВаС03
Ва3(Р 0 4)2
B aS 04
Fe(O H)2
F eC 03
Fe(OH)3
AuCl
AuCl3
Cd(OH)2
Ca(OH)2
CaSO,
Ca3(P 0 4) 2
Co(OH)2
Co(OH)3
L a(J03)3
Mg(OH)2
Mn(OH)2
M nC03

MnS
CuBr


Cu2S
Cu(OH)2
CuC03
N i(O H )2
Sn(OH)2
SnS
Hg2S
Hg„Cl2
He(OH) 2
Pb(O H )2
P b S 0 4
P bC 03
a , , , a s o 4
AgBr
Ag„C03
SrC03
Cr(OH)3
CeF,
Zn(OH)2


5x10—3
5,1x10~9
3,4x10-23
1,1 x10-10
8,0x10- 16
3 ,2x10-11
4x10-38
2,0x1 0 ~ 13
3,2x10-25
2,5x10-14
5,5 10- 6
9,1x1 0 - 5
2,0x10-25
1,6x10-15
1,6x10—44
6,1x10-12
1,8x10-11
1,9x10-13
1,8x10-11

1,0x1 0 - 15


5,3x10-9
2,5x10-48
2,2x10-20
1,4x10 -10
1,6x10- 9
1,4x10-28
1,0x10-25
1,0x10-47
1,3x10—18
3,0x10- 26
1,2x10- 15
1,6x10—8
7,4x10-14
1,ox10- 22
5,0x10—13
8,1x10-12
1,1x10 -10
6,3x10-31
8x10-16
1,2x10—17


Bulimlar buyicha masalalar

Ximiyaning asosiy ^onunlari.

Oddiy stexiometrik ^isoblar


 1. K,uyida keltirilgan moddalar ^ar birining formulala-lari buyicha massasini anщlang: a) tionilxlorid SO Cb; b) tal ­ liy oksalat T12(S20 ,|); v) ksenon tetraftorid. 1. Massalarini ani^lang: a) S 0 2 ning 2 molini; b) kripton-ning 3 ,5 8 -1023 atomini; v) NS1 ning 4 ,8 3 -1024 molekulasini; g) S2N4 ning 0,0090 molini. 1. 300 kg alyuminiyda mavj ud bulgan A1 atomlariga teng Na atomlarini olish uchun say massaga teng natriy metali namunasi-ni olish kerak b^ladi? 1. K,uyidagi tarkibga ega moddalar empirik formulasini kursa-

ting;

a) 28,0% N, 72% Ag; b) 93,22% Mp; 6,78<% Q v) 10,4% S; 27,8% S; 61,7% S1; g) 83,0% J; 7,85% S; 9,15% N . 1. Tenglamalarni oxiriga etkazing;

a) Li3 ^ (k_ag) ^ N20(S,-' ^ ®^(suvli)

 1. ) R V gZ(s)+ n 2°(s) ^ N zr Oz(suvli) + N V g(suvli'  1. ) Mg3B2(KaT) -f- H20 (c)- M g (0H )2(cyBJ1B) -j- B2H6(r)

g) CCl4(r)+ 0 2(r) ->■ SS120 (G)+ S1g(G)

d) La (M03)3(suvli) + Va (ON)2(suvln) -*■

L a ( ° N )z(Kat) + V a ( № 3) 2(suvli)

6 . KgSg20 7 da z^ar bir elementning nisbiy mitsdorini (massa-si buyicha) ^isoblang. 1. N 3 RO4 da vodorod, fosfat va kislorodning nisbiy mi^do-rini (massasi buyicha) ^isoblang.

8. D engiz suvi analiz ^ilinganda uning z^ar litrida 3,41 - •10- 9 g fosfor va 7,98-10—4 g azot borligi anitslandi. D engiz su-vining e^ar litrida fosfor va azotning sanchadan moli eriganli-gini toping.

Atom tuzilishi. Ximiyaviy borlanish va molekula tuzilishi 1. K,uyidagi atomlar yoki ionlar tashki elektron ^obsh utrning ^aysisida elektron okteti m avj ud buladi? a) S; b) O 2 - ; v) Ne;

g) Sa2+, d) K+.

K,uyidagi juft ionlardan tashkil topgan birikmalar formulasini yozing: a) A l3+ ; NO3- ; b) Fe3+; O2 - ; v) Sg3+ , S1; g) NH 4+ , S 0 24—, A) Sa2+, O2 -.www.ziyouz.com kutubxonasi 1. K,uyida keltirilgan birikmalarning ^aysi biri ion boklanish, saysi biri kovalent boianish bilan boglangan: a) NH3; b) K 2S; n) Vg2; g) S120 ; d) VaS12; e) FeO. 1. Nima uchun galogenlarning atom nomeri oshgan sari elektr manfiyligi kamayib boradi?

Termoximiya. Ximiyaviy termodinamika elementlari

  1. Kinetik energiyaning potensial energiyadan farsini aytib bering. Rezina lentasi, sham chiro^ va r i sh t misollarida sizga ma’lum bulgan energiya xillarini tushuntiring. 1. Oy massasi 7 ,3 -1022 kg ga teng. U Er atrofida 1 ,0 -105sm/s yaizi^li tezlik bilan ^arakatlanadi. Oynnng Erga nisbatan kine­ tik energiyasini toping.  1. 32 g massaga ega meteorit Er atmosferasiga 22 km/s tezlik bilan kirdi. Agar u er yuzasiga 0,3 km/s tezlik bnlan urilgan b^lsa, meteoritning kinetik energiyasi sanchaga uzgardi? Energiya­ ning sa^lanish ^onuniga binoan meteoritning yutsolgan energiyasi say xillardagi energiyaga aylandi?

4. 3,5 g Na(1(;aT) suv mulligida ^uyidagicha reaksiya:

 1. Na(KaT) + 2 N 20 (s) ■2№ ON

amalga oshganda yuzaga keluvchi issshushk effektini ^isoblang.

J avob:—56,0 kJ.

5. Kuyidagi berilgan issi^lik effektidan foydalanib,

H 2(r)T -F 2(r)-.2 H F (r); D N = - 5 3 7 kJ

S(kat) + 2 F 2(r) - CF4(r.; D N = — 680 kJ

etilenning ftor bilan reaksiyasi issi^ligini ^isoblang:

C2H ^r)-(-6F 2(r) ^2CF 4(r)-f-4HF(r)

6. Stratosferada suyidagi reaksiya

HO(r)+ C l 2(r)->HOCl(r)-f-Cl(r) amalga oshuvi mumkin d e b taxmin щ - linmotsda. Kuyidagi ma’lumotlarga tayanib, yu^oridagi reaksiya uchun entalpiya uzgarishini ^isoblab toping:

S12(g) ->■ 2S1(G); D N =242 kJ   1. 20 2(g) —> 2NO(g); A N =134 kJ  1. 20 2(r)+ 2S1 (g)-»-2NOS1 (g); AN = — 20E kJ 1. D araxtdan yangi uzib olingan olmaning massasi 120 g ga

teng bulib, kalornyaligi 62 Kal ni tashkil etadn. B u kaloriyali-lik uglevod tufayli ekanliginn ^isobga olib, olmadagi suv M1Щ-

dorini protsentda ^isoblang. 1. SN3O N (g) ning ^osil bulish issi^ligi— 201,3 kJ /molga teng. 25°S da SN3O N (s) ning buglanish issi^ligi 37,4 kJ/molni tashkil etadi. Ushbu jarayonlar tenglamasini tuzing va suyidagi reaksiya uchun D N ni ^isoblang:

2S(kag) + ° 2(r )+ 4H2ir) 2SN3ON(s)

Ximiyaviy kinetika va ximiyaviy muvozanat

1 . Kuyidagi reaksiyalarning ^ar biri uchun sarflanayotgan ^ar bir reagent va ^osil bulayotgan ma^sulot tezligi orasidagi 6 O F -

litslikni ani^laig:

a) 3H 2(r)+ N 2(r) - 2NH3(r)

b) 2NOCI(r)--> 2NO(r)+ Cl2(r)

v) HJ(r)+ C H 3J(r) ■SN4(G)+ ^2(G)

2 . 2 0 3(g) 3 0 2(g) reaksiyasida ma’lum va^t ichida sarflangan ozonning urtacha tezligi 9 ,0 -1 0 -. atm/s tengligi ani^langan. 1. u vatst ichida 0 2 ning ^osil bulish tezligini toping.  1. 2NO(r)+ 2N2(g) • N 2(r)-)-2H20 (r) reaksiyam uchun MOshshg sarfla-

nish va NjHHiir ^osil bulish tezligini anitslang.

 1. 3- masaladagi reaksiya N2 b^yicha bnrinchn tartibga va N 0 buyicha ikkinchi tartibga ega. Reaksiya uchun tezlik tenglamasini yozing. 1. 3- masaladagi reaksiya uchun reagentlar konsentratsiyasi ^ar litr uchun mol (mol/l) da ifodalangan bulsa, ush bu reaksiyaning tezlik konstaitasi ^anday birliklarda topiladi?

6 . Geterogen katalizator aktivligi uni tayyorlash usuli va ^ullash oldidan utkazilgaы ishlovga bogli^ b^ladi. Kuning sa-bablari nimada?

 1. Molekulalar uchrashuvi ximiyaviy reaksiyalarga olnb keli-shi mumkin bulgan sanday faktorlarni bilasiz?

8. K,uyidagi reaksiyalarning ^ar biri uchun muvozanat kons-tantasini ifodalang:

a) 2S02(r)+02(,.):*:i:2S03(r)

b) ZnO(KaT) + H2(r)<=tZn(KaT) + H 20 (r)

v) H 2(r)+ C 0 2(r)^ C 0 (r)+ 6H20 (r)

r) 4NH 3(rj-L 3 0 2(rj 2 N 2(rj + GHjOjp)

d) NH.tN 0 2(KaT)^ N 2(r)+ 2 H 20 (r) 1. Gaz ^oldagi vodorod yodid 4253S dagi idishga solinganda sisman vodorod va yodga parchalanadi:

2HJ(r)-^ H2(r)+ J 2(r)

Muvozanatdagi aralashma analizi [N2] = 4,7910“ 4M, [J2] = 4,79 10—4M va [H J ]= 3 ,5 3 10—3M ga tengligini kursatdi, Kursatilgan ^a-roratdagi Ks ni toping. 1. Muvozanatdagi sistema S(^at) -f-C02(r)=r*2C0(r)> D N =119,8k J ga ^uyidagi uzgarishlar sanday ta’sir etishini anitslang (Le- SHatele prinsipi asosida):

a) S 0 2(g) ning sushilishi; b) S (kat) y i n g ^ushilishi;

v) ma’lum mi^dordagi issshushkning kiritilnshi; g) sistemaning si^ilishi; d) katalizatorning kiritilnshi; e) S 0 2 chitsarib yuborilishi.

Eritmalar. Eritma tarkibini ifodalash usullari

1. Kuyida keltirilgan eritmalarning ^ar birida: a) 0.358M li C u (N 0 3) 2 eritmasining 256 ml da; b) 0,0567 M li NVg eritmasining 4,00-10* ml da;

v) 0,565% NaCl satslovchi NaCl suvli eritmasining 450 g da erigan moddaning mollar sonini ^isoblang.

2. SiS12 suvda eriganda issitslik ajraladi (46,4 kJ /mol SiS12) Le-SH atele prinsipidan foydalanib, ^aroratning shu tuz eruvchanligiga ta’sirini ani^lang. 1. Agar H gC l2 ning 0,01 M li eritmasidan tok ^tkazilsa, KS1 ning sh unday eritmasidagiga Karaganda lampochka kuchsizrots yonadi. Buning boisi nimada?

  1. KUrsatilgan kolloidlarning say biri gidrofil, say biri gidrofobga kirishini ani^lang:

a) gomogenlashtirilgan sutdagi sariyor; b) jele; v) kolloidal oltinning suvli eritmasi;

g) gogol-mogol.  1. Soch yuviladigan shampunlar odatda natriy laurilsulfat

(SN 3(SN2)s OSO^~Na+) xilidagi yuvish vositasini sa^laydi.

 1. unday moddaning sochni tozalash sababini tushuntiring. Sochdan tabiiy moylarning yuvilib ketishi nimaga borlits?  1. . K,uyida keltirilgan ionlardan saysi biri suvli eritmada kuchli ravishda gidratlanadi: K+, C s+, Cu2+?  1. M uzlagan y^lga NaCl yoki SaS12 kabi tuzlar sepilsa, m uz eriydi. J arayonni tushuntiring.

www.ziyouz.com kutubxonasi1. K,uyida keltirilgan tenglamalarni tenglashtirib, z^ar bir

z^olat uchun ^ay modda oksidlanayotgani, ^aysi biri ^aytarilayot-

ganini kursating:

a) ^ e(sat) " ^^"(suvli) " (suvli) R e (3+„li) + S 0 2(r)+ N 20 (s)

b) S12 (g )+ ON (suvli) -*-S1 (Suvli) + S 1 0 (SuVLI) + H 2OjC|  1. ) ^ p(sat) “ ^ 0 3 (suvlI) + N + ( S u v l щ -*■ 2 p 2+ ( Suvli^ -f- ^ N 4(Su VLI) +

 1. N20(c) _

g) Mp04 (suvli) + S2 (SuVl I) + N20,s)^ M p 0 2(kat) + S(KaT) +

~f~OH (suvli)

d) ^ 2^ 2(SuV.'II) 4~ M p04 (suvli) ~ N + (suVLI) ~ ®2(G)“ (suvli) “N


 1. n g°(s).

Javob: a) YArim reaksiyalar suyidagi tenglamalar bilan ifodala -

nadi: 2[Fe(KaT) ^ Fes+ (cyM11) + 3*] va 3 [SO 1 ^(suvli)- !- 44^"(suvli) + ~f—2. e S 0 2(rj-f~ 2 N 20 (S)

Balanslangan tenglama kurinishi suyidagicha buladi. 2Fe(KaT) -)-+ 12 N + (suvli) + 3S 0 42- - 2Re(supli) + 3 S 0 2(r)+ 6 N 20 (s). Bu reaksiyada Fe oksidlanadi, S 0 4—saytariladi. b) S12(g)+ 2 0 N _ (suvli) - S1—(SuVLI)


 1. S YU ~ (SuvlI) + N 20 (S). Bu reaksiyada xlor bir yula xam oksidlanadi, ?(am ^aytariladi.  1. Gidrazin N2H4 va diazot tetraksidi N 20 4 sushnlganda ^zi alangalanuvchn aralashma z^osil ^iladi, u yonilgi sifatida k^l-laniladi. Reaksiya ma^sulotlari bulib N 2, N 2 va N20 ajraladi. Reaksiyaning t^lits ximiyaviy tenglamasini tuzing; ush bu reak­ siyada ^aysi modda saytaruvchi va saysi modda oksidlovchi ekan-ligini anitslang.  1. K,uyidagi reaksiya amalga oshuvchi galvanik element sxe-masini chnzing:

^ e(kat) " ^ ^ s u v l i ) ^ e - + ( Suvli) "f" *-"i(kat) .

Rasmda anod, katodni kursating, galvanik elementning musbat va manfiy kutblarini belgilang. Ionlar z^amda elektronlar ^ara-kati yunalishini belgilab, standart sharoitda shu galvanik element z^osil ^iluvchi e. yu. k. ni z^isoblab toping.

J avob: Element standart potensiali 0,44 + 0,34 = 0,78 V ga

teng.


  1. ^uyida keltirilgan zarrachalardan saysi biri saytaruvchi b^lib xizmat ^ila oladi (ya’ni siyin oksidlanadi): 1. Na+; b) S1~; v) S O |_ r) S12?   1. avobingnzni sissa va anits ^nlib tushuntiring.  1. avob: Oddiy sharoitda Na+ bnlan SO^- oksidlanmaydilar. ^ 1. 1~ elektroximiyaviy yul bilan yoki kuchli oksidlovchilar yordami-

da oksidlanadi. S12 ^iyin oksidlanadi, buning uchun kuchli ok­ sidlovchi zarur buladi (E° mi^doridan ^am kurinadi).

  1. Kursatilgan zarrachalardan ^aysi biri odatda oksidlovchi bulib xizmat silmaydi (ya’ni siyinlik bnlan saytariladi):

 1. F - ; b) S10^"; v) Na; g) S12?

6. Kursatilgan zarrachalarni ularning oksidlovchilik xusu­ siyati orta borishi tartibida joylashtiring: Sg20 72- , N20 2, Si2+; S!2, Og-

 1. Kursatilgan zarrachalarni saytaruvchilik xususiyati orta borishi tartibida joylashtiring: Zn, J - , Sr^4-, N 20 2, A1.

8. Kursatilgan zarrachalardan saysi biri nordon eritmada

MnOJ~ ioni bilan oksidlana oladi: a) CI; b) S12; v) Sg3+; g) Fe2+ d) Si ? 1. Eritma ^olatdagi A1S13 bilan xuddi shu tuzshshg suvdagi eritmasi inert elektrodlarda elektroliz ^nlinganda turli ma^-sulotlar ^osil b^lishini tushuntiring. X,ar ikki ^olda ^osil bu-luvchi ma^sulotlarni yozing. 1. Normal sharoitdagi elektrolizda NaCl ning suvli eritma-sidan 1 soat davomida 2,00 A tok utkazilganda necha litr xlor S1g ajraladi?  1. Antifrizlarga sushilgan oz mi^dordagi aminobirikmalar metall korroznyasn ingnbitorlari rolini baj aradi. Metallarni zanglashdan sa^lovchi bunday birikmalar (brensted asoslari) xu-susiyatini tushuntiring.  1. Erda joylash gan mis KUVUR galvanlangan (rux bilan ^oplangan) pulat suvur bilan ulanganda korroziyaning say turi vuj udga kelishini tushuntirnb bering


>-

  1. DABIET 1. Programma kursa «Obщaya ximiya» (dlya neximicheskix spetsial­ nostey texnicheskix vuzov), MB i SSO, 1980 g.

2. Nomenklaturnыe pravila IYU PAK po ximii, t. I. M ., 1979..

  1. Ob ispolzovanii ponyatiy i terminov «Ekvivalent» i «nor­ malnыy». Jurnal analiticheskoy ximii, t. XX X V II, vыp, 5. 1982 g., s. 916. 1. Raximov X,. R. Anorganik ximiya, T., «U^ituvchn», 1984. 1. Xomchenko X. P. Oliy U^uv yurtlariga kiruvchilar uchun ximiyadan

sullanma, T., U^ituvchi» 1985.

6. Tuxtashev ){., Ismoiloi A. X[. Anorganik xnmiyadan laboratoriya nshlari, T., «U^ptuvchi», 1984.

7. Ibragimova G. T., Lыsunkina V. F. Samokontrol po kursu ob­ щey ximii, Tashkent, 1986.

6. Almerov K,., Jalilov A., Ismoilov A. Umumiy va anorganik ximiya., T. «U^ituvchi», 1988 y.

K i r i sh 3

Talabalar uchun uz bilimiii sinash va alo^ida ishlash

yul-y;uri^lari 4

Ximiyaning asosiy qonunlari. Eng oddiy stexiometrik

hisoblar 6

Atom tuzilishi. Ximiyaviy boglanish va molekula tuzilishi. 16

Termoximiya. Ximiyaviy termodinamika elementlari . . . 29

Ximiyaviy kinetika va ximiyaviy m u v o z a n a t 40

Eritmalar. Eritma tarkibini ifodalash usullari . . . . 50

Elektrolit erntmalaridagi reaksiyalar. Tuzlar gidrolizi 57

Oksidlanish saytarilish reaksiyalari 69

Elektroximiyaning ba’zi masalalari 81

Temalar buyicha j avob k o d l a r i 92

J a d v a l l a r 94

I l o v a 101

A d a b i yo t 111

Ibragimoza Gulnar

Almerov KudratUMUMII XIMIYANI MUSTAKIL URGANISH

Toshkent «Rsituvchi» t993
Download 51,25 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
O’zbekiston respublikasi
guruh talabasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
таълим вазирлиги
махсус таълим
haqida tushuncha
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
toshkent davlat
vazirligi muhammad
saqlash vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
sertifikat ministry
covid vaccination
Ishdan maqsad
fanidan tayyorlagan
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanidan mustaqil
moliya instituti
fanining predmeti
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
ta’limi vazirligi