«sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyatiDownload 0.91 Mb.
Pdf ko'rish
bet22/39
Sana22.09.2019
Hajmi0.91 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   39

soliqning umumiy summasi yilning bir choragida eng kam

ish haqining ellik baravaridan kamni tashkil etadigan

yuridik shaxslar, shuningdek, mikrofirmalar va kichik kor-

xonalar tomonidan – yilning har choragida, yilning hisobot

choragidan keyingi oyning 25-kunigacha, yil yakunlari

bo‘yicha esa yillik moliyaviy hisobot taqdim etiladigan

muddatda;

3) yagona yer solig‘ini to‘lashga o‘tmagan qishloq

xo‘jaligi korxonalari tomonidan – yilda bir marta hisobot

davrining 15 dekabrigacha;

4) yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan – yilning

har choragida yilning hisobot choragidan keyingi oyning

25-kunigacha.

Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq to‘lash

to‘g‘risidagi to‘lov xabarnomasi yuridik shaxs tashkil etgan

va tashkil etmagan holda tuzilgan dehqon xo‘jaliklariga

davlat soliq xizmati organlari tomonidan hisobot davridan

keyingi yilning 1-fevralidan kechiktirmay topshiriladi.

Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq budjetga

quyidagi muddatlarda to‘lanadi:

— suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni to‘-

lovchilar tomonidan — hisob-kitob taqdim etiladigan mud-

datdan kechiktirmay amalga oshiriladi; 

208


— yuridik shaxs tashkil etgan va tashkil etmagan holda

tuzilgan dehqon xo‘jaliklari tomonidan suv resurslaridan

foydalanganlik uchun soliqni to‘lash yiliga bir marta, soliq

davridan keyingi yilning 1-mayigacha amalga oshiriladi.

Soliq to‘lovchilar joriy yilning 15-yanvariga qadar

suvdan foydalanish joyidagi davlat soliq xizmati organlariga

soliqni belgilangan limitdan kelib chiqib yoki suv yetkazib

berish shartnomasiga ko‘ra har oyda yoki har chorakda

to‘lashlari to‘g‘risida bildiruvnoma yuboradilar.

Yuridik shaxslarning budjet bilan

suv resurslaridan foydalangan-

lik uchun soliq bo‘yicha hisob-

kitoblarining buxgalteriya hisobi budjetga to‘lovlar bo‘yicha

(turlar bo‘yicha) qarzlarni hisobga olish hisobvarag‘ida

yuritiladi.

Hisoblab yozilgan soliq summasi quyidagicha aks ettiri-

ladi:

— davr xarajatlarini hisobga olish hisobvarag‘i debeti;— budjetga to‘lovlar bo‘yicha qarzlarni hisobga olish hi-

sobvarag‘i krediti.

Budjetga o‘tkazilgan soliq summalari quyidagicha aks

ettiriladi:

— budjetga to‘lovlar bo‘yicha qarzlarni hisobga olish

hisobvarag‘i debeti;

— pul mablag‘larini hisobga olish hisobvarag‘i krediti.

Mavzuga doir masalalar

1-masala. Sanoat korxonasi hisobot davrida jami 60000

kub. metr suv resurslaridan foydalangan bo‘lib, shundan 35

foizi yerosti manbalaridan, qolgan qismi esa yerusti man-

balaridan olingan. Korxona to‘lashi lozim bo‘lgan suv

resurslaridan foydalanganlik uchun soliq summasini hisob-

lang.


Yechilishi:

Sanoat korxonalari uchun ushbu soliq stavkalari yerusti

manbalaridan olingan suv uchun bir kub metrga 640.0 tiyin,

yerosti manbalaridan foydalanilgan suv uchun bir kub

metrga 820.0 tiyin belgilangan.

Korxona 15000 kub metr (60000 x 35%) yerosti suvla-

ridan; 21000 kub metr (60000—15000) yerusti suvlaridan

foydalangan.

Soliq summasi:

209


Soliqni hisobga olish

tartibi


21000 x 640 (6,4 so‘m) = 134400 so‘m.

15000 x 820 (8,2 so‘m) = 123000 so‘mni tashkil etadi.

2-masala. Elektrostansiya hisobot davrida 450000

kb.metr yerusti suv resurslaridan, 50000 kub.metr yerosti

suv resurslaridan foydalangan. Korxona to‘lashi lozim

bo‘lgan suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq sum-

masini hisoblang.

Yechilishi:

1. Elektrostansiyalar uchun ushbu soliq stavkalari yer-

usti manbalaridagi suv resurslaridan foydalanganlik uchun 1

kub.metrga 183.0 tiyin, yerosti manbalaridan foydalanilgan

suv uchun 1 kub metrga 273.0 tiyin belgilangan.

2. Foydalanilgan suv hajmidan va belgilangan soliq

stavkasidan kelib chiqib soliq summasini hisoblaymiz:

450000 x 183,0 (1,83 so‘m) = 823500 so‘m.

50 000 x 273,0 (2,73 so‘m) = 136500 so‘m. 

Jami: 823500 + 136500 = 960000 so‘m.

3-masala. Kommunal xo‘jaligi hisobot davrida 170 000

metr kub hajmida aholi punktlarini suv bilan ta’minlangan.

Shuningdek, o‘z iste’moli uchun 27000 metr kub yerusti

suv resurslaridan foydalangan. Korxona to‘lashi lozim

bo‘lgan suv resusrlaridan foydalanganlik uchun soliq sum-

masini hisoblang.

4-masala. Sanoat korxonasi Mirzo Ulug‘bek tumani

DSIda ro‘yxatga olingan. Korxona hisobot davrida Qibray

tumani hududidagi suv resurslaridan (yerusti manbalaridan)

35000 metr kub, o‘zi joylashgan tuman yerosti suv man-

balaridan 16000 metr kub foydalangan. Korxonaning hiso-

bot davrida to‘lashi lozim bo‘lgan suv resurslaridan foy-

dalanganlik uchun soliq summasini aniqlang va korxona

soliq hisob-kitobini qaysi tuman DSIga taqdim etadi va

soliqni to‘laydi.

O‘z-o‘zini nazorat qilish uchun savollar

1. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni joriy etishdan

ko‘zda tutilgan maqsad nima?

2. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni to‘lovchilari

kimlar?

3. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni davlat budjeti-ga ta’minlab beradigan asosiy soliq to‘lovchilarni bilasizmi?

210


211

4. Jismoniy shaxslar suv resurslaridan foydalanganlik uchun

soliqni to‘lovchilari bo‘la olishadimi?

5. Soliqqa tortish obyekti qanday tartibda aniqlanadi?

6. Soliq stavkalari qaysi davlat organi tomonidan belgilanadi?

7. Soliq stavkalari qaysi mezonlar asosida o‘rnatilgan?

8. Qanday yuridik shaxslar suv resurslaridan foydalanilganlik

uchun soliqdan ozod etiladi?

9. Dehqon xo‘jaliklari suv resurslaridan foydalanganlik uchun

soliqni budjetga to‘lash tartibi qanday amalga oshiriladi?

10. Soliq qaysi muddatda davlat budjetiga o‘tkaziladi?

3.10. YER QA’RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQ

Tabiiy resurslardan samarali va

oqilona foydalanishni ta’min-

lashga qaratilgan muhim vosi-

ta – bu davlat tomonidan tabiiy

resurslardan foydalanish bilan bog‘liq turli xil to‘lovlardir. 

Jahon amaliyotida tabiiy resurslardan foydalanganlik

uchun to‘lovlar tizimini bonuslar, rentals, royalti va soliqlar

tashkil etadi. Bonuslar – bir martalik to‘lov bo‘lib, davlat

uchun soliqlar kabi unchalik muhim moliyaviy resurs

bo‘lmasada, davlat budjeti daromadlarini oshirishning zarur

elementlaridan biri hisoblanadi. Bonuslar hajmi har bir

mamlakatning qonunchiligi bilan belgilanib, ular tabiiy

resurslardan foydalanish bo‘yicha kelishuvlar predmeti

hisoblanadi. 

O‘zbekistonda ham xo‘jalik yurituvchi subyektlar tabiiy

resurslardan foydalanishi jarayonida bonuslar to‘laydi.

Respublikamiz qonunchiligiga muvofiq, bonuslar – bu

bitim tuzilgan vaqtda yoki muayyan natijaga erishilgach

bitim shartlariga muvofiq belgilangan bir martalik to‘lovlar

hisoblanadi.

1

O‘zbekistonda yer qa’ridan foydalanuvchilar ikki xilbonusni to‘laydilar. Bular imzoli bonus hamda tijoratbop

topilma bonusi. 

Rentals tabiiy resurslardan foydalanganlik uchun to‘lov-

larning ikkinchi ko‘rinishi hisoblanib, davlat tomonidan

tabiiy resurslardan foydalanish bo‘yicha shartnoma tuzish

Yer qa’ridan

foydalanganda soliqqa

tortish zarurligi

O‘zbekiston Respublikasining «Mahsulot taqsimotiga oid bitimlar to‘g‘risida»giQonuni, 20-modda.

212

vaqtida undiriladigan to‘lov hisoblanadi. Rentals kelishuv

davri davomida yoki qazib olish boshlanishidan avval

undiriladi. 

Royalti tabiiy resurslardan foydalanuvchining yalpi

daromadidan foiz ko‘rinishida undirilib, davlat tomonidan

tabiiy resurslarning egasi sifatida ishlab chiqarilgan mahsu-

lotning qat’i ulushi o‘zlashtiriladi. Respublikamiz qonun-

chiligiga muvofiq, royalti – bu mineral xomashyoni qazib

olish hajmiga yoki ishlab chiqarilgan mahsulot qiymatiga

nisbatan foiz hisobida bitim shartlariga muvofiq belgilangan

va investor tomonidan pul shaklida yoki qazib olingan mi-

neral xomashyoning bir qismi tarzida to‘lanadigan mun-

tazam to‘lovlardir.

1

Jahon amaliyotida tabiiy resurslardan foydalanishnisoliqqa tortish, odatda, foyda solig‘i va tabiiy resurslardan

foydalanganlik uchun maxsus soliqlar, ya’ni renta soliqlari

sifatida undiriladi. Shuningdek, ayrim xorijiy mamlakatlar

soliq amaliyotida tabiiy resurslardan foydalanish hisobiga

yuqori rentabellikka erishadigan xo‘jalik yurituvchi subyekt-

lar uchun aksiz soliqlari ham amal qiladi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin respub-

likamiz hududidagi barcha tabiiy, yerosti boyliklari davla-

timiz tasarrufiga o‘tdi. O‘zbekiston zaminida juda ulkan va

noyob, hali ijtimoiy ishlab chiqarishga jalb etilmagan mi-

neral xomashyo resurslari to‘plangan.

O‘zbekistonda 100 ga yaqin, aniqrog‘i 95 turdagi mine-

ral xomashyoni o‘zida mujassam etgan 2700 ta kon

aniqlangan. Amalda Mendeleyev davriy jadvalidagi barcha

elementlar respublikamizda mavjud. Mamlakatning umu-

miy xomashyo salohiyoti 3,3 trillion AQSH dollari miq-

dorida baholanmoqda. Mavjud konlardan har yili 5,5 mlrd.

AQSH dollariga teng foydali qazilmalar qazib olinmoqda. 

Respublikamiz qonunchiligiga ko‘ra mavjud yerosti

boyliklari umumdavlat mulki hisoblanadi. O‘zbekiston

Respublikasining 1994-yil 23-sentabrdagi «Yerosti boylik-

lari to‘g‘risida»gi Qonuniga muvofiq 1995-yildan boshlab

yerosti boyliklaridan foydalanilganlik uchun soliq joriy etil-

di va yerosti boyliklaridan foydalanuvchilar ularning haj-

midan kelib chiqqan holda maxsus soliq to‘lay boshladilar. 

O‘zbekiston Respublikasining «Mahsulot taqsimotiga oid bitimlar to‘g‘risida»giQonuni, 20-modda.

213

Yer qa’ridan foydalanganlik uchun soliqni joriy etilishi-

dan asosiy maqsad – umumdavlat mulki hisoblangan yer-

osti boyliklaridan oqilona tarzda butun jamiyat a’zolarini va

kelajak avlod manfaatlarini hisobga olgan holda foydalanish

samaradorligini oshirish hisoblanadi. 

O‘zbekistonda 2002-yil 13-dekabrda «Yerosti boyliklari

to‘g‘risida»gi Qonunning yangi tahriri tasdiqlandi va ushbu

qonunning asosiy vazifasi bo‘lib, yerosti boyliklariga egalik

qilish, ulardan foydalanish va tasarruf etishda yuzaga

keladigan munosabatlarni tartibga solishdan iborat ekanligi

belgilandi.

Soliq kodeksiga ko‘ra yer qa’ridan foydalanganlik uchun

soliq umumdavlat soliqlari tarkibiga kiradi. Ushbu soliq

tabiiy boyliklardan foydalanishning samaradorligini ta’min-

lash bilan birga sof fiskal vazifani ham bajaradi. 

Respublikamizda yer qa’ridan foydalanganlik uchun

soliq yerosti boyliklarining 53 turiga nisbatan belgilangan

bo‘lsada, budjetga soliq tushumi faqatgina 4—5 turdagi yer-

osti boyliklariga mutlaq ravishda bog‘liq bo‘lib qolmoqda. 

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining hisobot materiallari asosida tay-yorlangan.

3.10.1-diagramma. Yer qa’ridan foydalanilganlik uchun soliq summasini

asosiy yerosti boyliklari bo‘yicha shakllanishi (foizda).

1

3.10.1-diagramma ma’lumotlaridan ma’lumki, 2007-yil-da yer qa’ridan foydalanganlik uchun soliqning tushumlari

tarkibida oltin 42,4 foizni, tozalangan mis 39,5 foizni, neft

2007-yil

oltin


neft

kumush


tozalangan mis

tabiiy gaz va gaz kondensati

boshqalar


214

4,2 foizni, tabiiy gaz va gaz kondensati 10,1 foizni kumush

1,9 foizni tashkil etadi.

Agarda hududlar bo‘yicha tahlil qilinganda jami yer

qa’ridan foydalanganlik uchun soliq tushumining 39,9 foizi

Toshkent viloyatiga, 45,2 foizi Navoiy viloyatiga, 13,0 foizi

Qashqadaryo viloyatiga to‘g‘ri kelgani holda qolgan 1,9

foizi respublikamizning boshqa hududlari zimmalariga

to‘g‘ri keladi (3.10.2-diagramma).

3.10.2-diagramma. Yer qa’ridan foydalanilganlik uchun soliq summasini

hududlar bo‘yicha taqsimoti.

1

Yer qa’ridan foydalanganlikuchun soliqni to‘lovchilari bo‘-

lib O‘zbekiston Respublikasi

hududida foydali qazilmalarni

qazib olish, texnogen mineral hosilalardan foydali qazil-

malarni ajratib olayotgan, shuningdek, foydali qazilmalar-

dan foydali komponentlarni ajratib olgan holda ularni qayta

ishlashni amalga oshirayotgan yuridik va jismoniy shaxslar

hisoblanishadi.

Soliqqa tortish maqsadida yerosti boyliklari deganda yer

qobig‘ining yuqori qismini qamrab oladigan hamda foy-

dali qazilmalarni tadqiq qilish va qazib olish mumkin

bo‘lgan makon, foydali qazilmalar deganda iqtisodiy va

sog‘lomlashtirish ahamiyatiga ega geologik hosilalar qara-

ladi.


Soliq to‘lovchilar, 

soliqqa tortish obyekti

va bazasi

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining hisobot materiallari asosida tay-yorlangan.

2007-yil


Toshkent viloyati

Qashqadaryo viloyati

Navoiy viloyati

Boshqa viloyatlar

45,2

39,9


1,9

13


Tarkibida rangli, nodir, asl, qora metallar va boshqa

mineral xomashyo bo‘lgan rudalarni bir korxona qazib olib,

uni bundan keyin qayta ishlash uchun boshqa korxonalarga

bersa (eksport bundan mustasno), qazib olinadigan rudani

qayta ishlaydigan va soliq stavkasi belgilangan tayyor mah-

sulot chiqaradigan korxona soliq to‘lovchi hisoblanadi.

Masalan, Olmaliq mis qazib olish korxonasi tarkibida mis

bo‘lgan, qazib olingan rudani boyitish fabrikasiga beradi,

fabrika boyitilgan rudani Olmaliq tog‘-kon metallurgiya

kombinatining mis eritish zavodiga topshiradi. Kombinat

tayyor mahsulot — tozalangan mis chiqaradi, soliq stavkasi

ham unga belgilangan. Mazkur holatda rudani qazib oluv-

chi korxona emas, balki tozalangan misni olganlik uchun

kombinat soliq to‘lovchi hisoblanadi.

Respublikamizda ushbu soliqni davlat budjetiga ta’min-

lab beruvchi (ob-havo qiluvchi) eng yirik soliq to‘lovchilar

bo‘lib, Olmaliq tog‘-kon metallurgiya kombinati, Farg‘ona

va Oltiariq neftni qayta ishlash zavodlari, Sho‘rtan va

Muborak gazni qayta ishlaydigan zavodlari, Navoiy oltinni

qayta ishlaydigan korxona shuningdek, Angren ko‘mir

qazib oluvchi korxona va boshqa shu kabi yerosti boylikla-

rini qazib chiqaruvchi va qayta ishlovchi yirik korxonalar

hisoblanadi.

Ruda qayta ishlash uchun O‘zbekiston Respublikasidan

tashqariga yuklab jo‘natilgan yoki eksport qilingan taqdirda

rudani qazib olgan korxona soliq to‘lovchi bo‘lib hisobla-

nadi. 

Quyidagilar yer qa’ridan foydalanganlik uchun soliqqatortish obyektlari hisoblanadi:

A. Foydali qazilmalarni qazib olish hajmi (shu jum-

ladan, yo‘l-yo‘lakay olinadigan foydali qazilmalar va qim-

matli komponentlar) ularni qayta ishlashdan olingan mah-

sulotning haqiqatda sotilish qiymati bo‘yicha, qo‘shilgan

qiymat solig‘i va aksiz solig‘ini chegirgan holda.

Qazib olingan ruda tarkibidan, asosiy foydali qazil-

madan tashqari, unga doir stavkalar belgilangan boshqa

xomashyo ajratib olingan taqdirda yo‘l-yo‘lakay olinadigan

foydali qazilmalar va qimmatli komponentlar soliqqa tor-

tish obyekti bo‘lib hisoblanadi.

Qazib olingan foydali qazilma yoki uning bir qismi

korxona tomonidan boshqa materiallarni ishlab chiqarish

yoki tayyorlash uchun xomashyo hisoblangan taqdirda soliq

215


ushbu xomashyoni qazib olishning ishlab chiqarish tan-

narxidan kelib chiqib, tasdiqlangan stavkalar bo‘yicha

to‘lanadi.

Hisobot oyida qazib olingan, lekin to‘laligicha yoki qis-

man sotilmagan foydali qazilmalar hajmi uchun soliq sotil-

gan mahsulotning hisobot oyi yoki sotish amalga oshirilgan

bundan oldingi oy uchun o‘rtacha hisoblangan qiymatidan

kelib chiqib to‘lanadi.

Gaz qazib chiqaruvchi korxonalar uchun soliqqa tortish

obyekti bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

tomonidan belgilangan sotish bahosi bo‘yicha, qo‘shilgan

qiymat solig‘i va aksiz solig‘i chegirilgan holda, birlamchi

tayyorgarlikdan o‘tgan qatlamdan qazib olingan tabiiy

(tozalanmagan) gaz hajmi hisoblanadi.

B. Texnogen hosilalar hajmi (mineral xomashyoni qazib

olish va qayta ishlash chiqindilari) ajratib olingan asosiy

foydali qazilmaning qonun hujjatlariga muvofiq haqiqiy

sotilish qiymati bo‘yicha, bunda qo‘shilgan qiymat solig‘i va

aksiz solig‘i chegiriladi.

Texnogen hosilalarga, shu jumladan, texnologik yoki

boshqa sabablarga ko‘ra vaqtincha ishlatilmayotgan mine-

ral xomashyoni qazib olish va qayta ishlash chiqindilari

kiradi.

D. To‘plangan chaqnoq tosh xomashyosi namunalari,paleontologik qoldiqlar va boshqa geologik kolleksiya mate-

riallarining hisob qiymati.

Yig‘ish deganda chaqnoq tosh xomashyosi namunalari,

paleontologik qoldiqlar va boshqa geologik kolleksiya mate-

riallarini tabiiy ochiq joylar, tabiiy yerosti bo‘shliqlari

(g‘orlar), ishlatib bo‘lingan karyerlar, kon qazish sanoati

buyumlari, daryo qa’rida konchilik va boshqa maxsus ish

turlarini bajarmasdan, yerostining bir butunligini buzmas-

dan olib to‘plash tushuniladi.

Yer qa’ridan foydalanganlik

uchun soliq stavkalari O‘zbekis-

ton Respublikasi Prezidenti qa-

rori bilan belgilanadi va soliq to‘lovchilarga O‘zbekiston

Respublikasi Moliya vazirligi hamda Davlat soliq qo‘mitasi

va uning quyi organlari tomonidan belgilangan tartibda

yetkaziladi.

Hozirgi vaqtda O‘zbekistonda qazib olinadigan xom-

ashyo turlari bo‘yicha yer qa’ridan foydalanganlik uchun

216

Soliq stavkalari vasoliqdan imtiyozlar

217

soliqning tabaqalashtirilgan stavkalari belgilangan. Foydali

qazilmalarni qazib olishning tabiiy noqulay sharoitda ish-

laydigan konlar davlat tomonidan qo‘shimcha ravishda

qo‘llab-quvvatlanadi. Ularga nisbatan pasaytirilgan soliq

stavkalarni joriy etish orqali bunday korxonalar ishlab

chiqarishini rivojlantirish va zamonaviylashtirishga qo‘-

shimcha mablag‘lar yo‘naltirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Hozirgi vaqtda jami 53 turdagi foydali qazilmalarga nis-

batan tabaqalashtirilgan tarzda soliq stavkalari o‘rnatilgan.

2009-yil 1-yanvardan boshlab yer qa’ridan foydalangan-

lik uchun soliq stavkalari quyidagicha belgilangan. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 29-dekabrdagi PQ-1024-sonli qarori.

30,0


2,6

20,0


20,0

3,8


8,1

1,3


1,3

1,3


10,4

5,0


3.10.1-jadval

Yer qa’ridan foydalanganlik uchun soliq 

STAVKALARI

1

Soliq solinadiganbazaga nisbatan

soliq stavkalari,

foizda

Soliqqa tortish obyektining nomi1. Asosiy va qo‘shimcha foydali qazilmalar olinishiga

nisbatan soliq stavkalari

Energiya tashuvchilar:

Tabiiy gaz

Yerostidan qazib olingan gaz

Nobarqaror gaz kondensati

Neft

Ko‘mir


Rangli va noyob metallar:

Tozalangan mis

Molibdenli sanoat mahsuloti

Konsentrantlangan qo‘rg‘oshin

Metal rux

Volfram konsentrati

Asl metallar:

Oltin


218

Kumush


Qimmatbaho, yarim qimmatbaho va zeb-ziynat

uchun toshlar xomashyosi

Qora metallar:

Temir


Kon-kimyo xomashyosi:

Tosh (ovqatga ishlatiladigan) tuz

Kaliy tuzi

Natrit sulfat

Fosforitlar (grafitlarda)

Karbonat xomashyosi (ohaktoshlar, dolomitlar)

Glaukonit

Mineral pigmentlar

Kon-ruda xomashyosi:

Plavik shpatli konsentrat

Tabiiy grafit

Ikkilamchi boyitilmagan kulrang kaolin

Kvars – dala shtapli xomashyosi

Shisha xomashyosi

Betonitli loy

Talk va talk toshi

Talkomagnizit

Mineral bo‘yoqlar

Vollostanit

Asbest


Mineral tola ishlab chiqarish uchun bazalt

Bariy konsentrati

Metallurgiya uchun noruda xomashyosi:

O‘tga chidamli, qiyin eruvchan, qoliblash gilmoyasi

Ohaktoshlar, dolomitlar

Kvars va kvarsitlar

Qoliplash qumlari

8,0


24,0

3,9


1,7

0,4


0,4

4,8


3,3

3,3


4,8

21,2


7,8

7,9


6,5

1,8


4,8

3,9


3,9

5,7


3,9

3,9


2,3

2,0


3,3

3,9


6,5

1,8


219

Noruda qurilish materiallari:

Sement xomashyosi

Tabiiy bezaktoshdan bloklar

Marmar ushog‘i

Gips toshi, ganch

Keramzit xomashyosi

¢isht – cherepitsa (qumoqsimon, lyossimon jinslar,

zichlovchi sifatida lyosslar, qumlar va boshqalar)

Gips va angidrit

Arralanadigan, xarsangtosh va shag‘al uchun toshlar

Qurilish qumlari

Tosh-shag‘al aralashmasi, shag‘al aralashmasi, mayda

toshlar, shag‘al

Qumtoshlar

Chig‘anoq

Slanetslar

Agloporit

Boshqa keng tarqalgan foydali qazilmalar (margellar,

argelitlar, amvritlar va boshqalar)

2. Foydali qazilmalarni qazib olish va mineral xom-

ashyoni qayta ishlash jarayonida olingan texnogen

hosilalardan foydalanganlik huquqi uchun

2,0


1,8

3,8


5,3

3,0


3,1

3,8


3,8

3,0


3,8

1,6


3,8

3,8


2,5

1,6


asosiy foydali

qazilma boyligini

qazib olganlik

stavkasidan 30%

Yuridik va jismoniy shaxslar yer

osti boyliklaridan foydalanganlik

uchun soliq bo‘yicha hisob-ki-

toblarni soliq organlariga yil boshidan o‘sib boruvchi yakun

bo‘yicha belgilangan shaklda (11-ilova) soliqni to‘lash


Download 0.91 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik