Sh. MerajovaDownload 1.42 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/13
Sana20.09.2019
Hajmi1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

6. Integral tenglamalar 

 

Ta’rif:  Agar  tenglamadagi  noma’lum  funksiya  shu  funksiyaning 

argumenti  bo‘yicha  olinadigan  integral  ishorasi  ostida  bo‘lsa,  bunday 

tenglama integral tenglama deb ataladi. 

 

Ta’rif:  Ushbu  integral  tenglama  Fredgolm

1

ning  1-tur  tenglamasi deyiladi: 

 

  

 

  b

a

x

f

dy

y

y

x

K

)

()

(

),

(   


 

 

 (1) 

Bunda 


)

(x

– noma’lum funksiya, f(x) –ozod had va K(x,y) tenglamaning yadrosi  –  ma’lum  funksiyalar,  integrallash  chegaralari  a  va  b  berilgan 

haqiqiy o‘zgarmas sonlar. Ta’rif:  Ushbu  integral  tenglama  Fredgolmning  2-tur  tenglamasi 

deyiladi: 

 

 

  

 

 

b

a

dy

y

y

x

K

x

f

x

)

()

,

()

(

)(   


 

 

(2) Bunda 

)

(x–  noma’lum  funksiya  integral  ishorasidan  tashqarida  ham 

ishtirok etmoqda. (1) va (2) dagi 

 tenglamaning parametri deyiladi.  

Bu  tenglamalardagi  f(x)  funksiya  I(b

x

a)  kesmada,  K(x,y)  yadro 

esa R(b

x

a,

b

y

a) yopiq sohada berilgan deb hisoblanadi. 

 

Ta’rif:  Agar  I  kesmada 

0

)

(

x

f

  bo‘lsa,  (2)  tenglama  quyidagi 

ko‘rinishga keladi: b

a

dy

y

y

x

K

x

)

()

,

()

(    

 

  

(3) 


Bunday tenglama bir jinsli integral tenglama deyiladi 

Ta’rif:  Ushbu  integral  tenglama  Fredgolmning  3-tur  tenglamasi 

deyiladi: 

 

 

  

 

ba

dy

y

y

x

K

x

f

x

x

)

()

,

()

(

)(

)

(

 

  

 

(4) Agar I kesmada  

 

a) 0

)

(

x

 bo‘lsa, undan (1) tenglama;                                                 

1

 Fredgolm Erik Ivar (1866-1927) – mashhur shved matematigi.  

33 


 

b) 


1

)

(

x

 bo‘lsa, undan (2) tenglama kelib chiqadi  

Integral  tenglamada  ishtirok  etadigan  noma’lum  funksiya  ko‘p 

argumentli, jumladan ikki argumentli bo‘lishi ham mumkin. 

 

Masalan:   

 

  



b

a

d

c

dt

dt

t

t

t

t

y

x

K

y

x

f

y

x

2

12

1

21

)

,(

)

,,

,

()

,

()

,

(

  

 

 (5) 

bu yerda  f(x,y) funksiya R(b

x

a,

d

y

csohada, K(x,y,t

1

,t

2

) yadro esa 

P(

b

x

a,

d

y

c,

b

t

a1

,

d

t

c2

)sohada 

berilgan 

deb 

hisoblanadi; a,b,c,d va 

 lar berilgan o‘zgarmas haqiqiy sonlardir. Ta’rif:  Ushbu  integral  tenglama  Volterra

2

ning  1-tur  tenglamasi deyiladi: 

 

  

 

  x

a

x

f

dy

y

y

x

K

)

()

(

),

(   


 

 

 (6) 

Bunda 


)

(x

– noma’lum funksiya, f(x) –ozod had I(b

x

a)  kesmada,  va 

K(x,y)  tenglamaning  yadrosi  –  R(

b

x

a,

x

y

a)  yopiq  sohada  berilgan 

deb hisoblanadi.. Ta’rif:  Ushbu  integral  tenglama  Volterraning  2-tur  tenglamasi 

deyiladi: 

 

 

  

 

xa

dy

y

y

x

K

x

f

x

)

()

,

()

(

)(   


 

 

 (7) 

Bunda 


)

(x

–  noma’lum  funksiya  integral  ishorasidan  tashqarida  ham ishtirok etmoqda. (1) va (2) dagi 

 tenglamaning parametri deyiladi.  

Ta’rif:  Agar  I    kesmada 

0

)(xf

  bo‘lsa,  (2)  tenglama  quyidagi 

ko‘rinishga keladi: x

a

dy

y

y

x

K

x

)

()

,

()

(    

 

 (8) 

Bunday tenglama bir jinsli integral tenglama deyiladi 

 

Integral  tenglamada  ishtirok  etadigan  noma’lum  funksiya  ko‘p argumentli, jumladan ikki argumentli bo‘lishi ham mumkin. 

                                                

2

 Volterra Vito (1860-1940) – mashhur italyan matematigi.  

34 


 

Masalan: 

  

 

  



x

a

y

c

dt

dt

t

t

t

t

y

x

K

y

x

f

y

x

2

12

1

21

)

,(

)

,,

,

()

,

()

,

(

  

 

 (9) 

bu yerda  f(x,y) funksiya R(b

x

a,

d

y

csohada, K(x,y,t

1

,t

2

) yadro esa 

P(

b

x

a,

d

y

c,

x

t

a1

,

y

t

c2

)sohada berilgan deb hisoblanadi. 

Ta’rif: Fredgolmning 2-tur tenglamasi berilgan bo‘lsin: 

 

  

b

a

dy

y

y

x

K

x

f

x

)

()

,

()

(

)(   


 

 

  

 

(2) Agar bu tenglamada ishtirok etayotgan yadroni ushbu: 

)

()

(

...)

(

)(

)

()

(

),

(

22

1

1y

b

x

a

y

b

x

a

y

b

x

a

y

x

K

n

n  

 

       (10) 

ko‘rinishida  yozish  mumkin  bo‘lsa,  bunday  yadro  aynigan  yadro3

 

deyiladi.  

Integral tenglamalarni yechishning quyidagi usullari mavjud: 

1. Differensial tenglamalarga keltirib yechish; 

2. Aynigan  yadroli  integral  tenglamalarni  chiziqli  algebraik 

tenglamalar sistemasiga keltirib yechish

3. Aynigan  yadroli  integral  tenglamalarni  koeffisiyentlarni  tenglash 

usuli bilan yechish; 

4. Ketma-ket yaqinlashish usuli bilan yechish; 

5. Rezolventa usuli bilan yechish. 

Shu usullardan ba’zilarini misollarda ko‘rib chiqamiz. 1-misol. Ushbu tenglama yechilsin: 

 


  
1

02

.

1dt

t

u

xt

x

x

u

 Berilgan  aynigan  yadroli  integral  tenglamani  chiziqli  algebraik 

tenglamalar sistemasiga keltirib yechish usulidan foydalanib yechamiz. 

 

Bu  misoldagi parametr  umumiy  holda  berilgan  bo‘lib, 

 

xt

t

x

K1

,

 yadro  yuqoridagi  (10)  ko‘rinishda  ifodalangan.  Tenglamaning  o‘ng 

tomonidagi integralni ikkiga ajratib,  

                                                

3

 Aynigan yadro – вырожденное ядро  

35 


  


 

 


1

0

10

1

01

dt

t

tu

x

dt

t

u

dt

t

u

xt

 

so‘ngra quyidagicha   

 
1

02

1

01

,

dtt

tu

Q

dt

t

u

Q

 

belgilaymiz. U holda berilgan integral tenglama   

x

Q

Q

x

x

и

2

12

 

 

         

 

      (11) ko‘rinishda  yoziladi.  Noma`lum  funksiyaning  mana  shu  ifodasidan 

foydalanib, 

1

Q

bilan 


2

Q

ni hisoblaymiz: 

 

2

1

10

2

21

3

10

1

02

1

21

2

13

1

21

3

1Q

Q

t

Q

Q

t

dt

t

Q

Q

t

dt

t

u

Q yoki .

3

12

1

12

1

QQ 

Xuddi shuningdek,  

 

3

1

10

1

02

1

22

3

12

1

41

Q

Q

dt

t

Q

Q

t

dt

t

u

Q

 yoki 

4

13

1

12

1

21

 
QQ 

Shunday  qilib,  quyidagi  chiziqli  algebraik  tenglamalar  sistemasi  hosil 

bo‘ldi: 

 

4

1

31

1

21

,

31

2

11

2

12

1

QQ

Q

Q Bu sistemaning yechimini Kramer formulalariga asosan yozamiz: 

D

D

Q

D

D

Q

2

21

1 

Bu erda  ,0

12

1612

1

31

1

21

2

11

2

D

 

,

24

721

3

11

4

12

1

31

1

D

 


 

36 


,3

12

14

1

21

3

11

2

D

 

Demak,  12

16

3,

12

1624

6

12

2

22

1

1DD

Q

D

D

Q

 

Bularni izlanayotgan noma`lum funksiyaning (11) ifodasiga qo‘yib, uni quyidagi ko‘rinishda yozamiz:  

 

 ,

12

166

24

1216

3

22

2x

x

x

u

 

Bu esa berilgan masalaning yechimidir. Yechim ifodasidagi kasrlarning maxraji nolga teng bo‘lmasligi uchun 

parametr                                    

0

1216

2

 

kvadrat  tenglamaning  ildizi  bo‘lmasligi  shart,  ya`ni 3

2

8

  xususiy 

holda 


2deb faraz qilsak, yechim quyidagicha yoziladi:  

 


24

13

82

x

x

x

u

 

 2-misol. Ushbu tenglamani yeching. 

 


 




1

0

21

1

02

1

21

,

31

2

,dt

dt

t

t

u

t

t

xy

xy

y

x

u

Aynigan  yadroli  ushbu  integral  tenglamani  koeffisiyentlarni  tenglash usuli bilan yechamiz. 

 

O‘ng tomondagi qavslarni ochib ikkala intengralni ham qisqacha 1

Q

 va 


2

Q

orqali belgilaymiz:  

   2

11

0

21

1

02

1

21

1

02

1

10

2

12

1

31

2

,,

3

12

,

QxyQ

xy

dt

dt

t

t

u

t

t

xy

dt

dt

t

t

u

t

t

xy

xy

y

x

u

xy

Q

xy

Q

3

12

1

21

 

u

 ning mana shu ifodasini berilgan integral tenglamaga qo‘yamiz:  

1

0

21

1

02

1

21

.

31

2

dtdt

t

t

t

t

xy

xy

xy Bu yerdagi integrallar hisoblab chiqilsa, quyidagi ayniyat 

.

31

4

19

1

21

4

1

xyxy

 

Hosil  bo‘ladi.  Uning  ikki  tomonidagi xy

  ning  koeffisentlarini  o‘zaro 

hamda ozod hadlarni o‘zaro tenglash natijasida quyidagi tenglamalar  


 

37 


3

1

41

9

1,

2

14

1

x

x

 

yoki                                       

31

4

39

1

;2

1

43 chiziqli  algebraik  tenglamalar  sistemasi  hosil  bo‘ladi.  Bu  sistemaning 

yechimi  

65

28

;65

6

 

Demak, integral tenglamaning yechimi   

65

2865

6

,xyxy

y

x

u 

bo‘ladi. 

 


Download 1.42 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik