Sessió ordinària del ple de 26 de gener de 2013Download 235 Kb.
bet1/3
Sana23.06.2017
Hajmi235 Kb.
  1   2   3
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 26 DE GENER DE 2013
A la Vila de Sant Feliu de Codines, el dia 26 de gener de dos mil tretze, es reuneixen a la sala de sessions de la Casa consistorial sota la presidència de l’alcalde Sr. Pere Pladevall Vallcorba, els membres de l’ajuntament en ple, Àlex Mir Romanos, Marta Montañà Burés, Arnau Ramírez Carner, Cristina Viñals Miralles, Maria Antònia Gómez Chana, Antoni Luque Rodríguez, Jordi Hernández Vilanova, Laia Jordana Luna, Joan Puig Ruíz, Joan Fontserè Pujol, Cristina Buj Cremades i Gemma Bort Flo, amb l’objecte de celebrar sessió ordinària del Ple, assistits per la secretària de la Corporació, Ana María Acosta Moreno.
Comprovat que els reunits formen majoria absoluta legal del nombre de membres que de dret constitueixen la Corporació, el Sr. president declara oberta la sessió essent dos quarts de deu del matí i seguidament es passa a tractar dels assumptes compresos en l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA
I.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 1 DE DESEMBRE DE 2012
S’aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 1 de desembre de 2012.
II.- Despatx d’ofici.
L’alcalde president Sr. Pere Pladevall comenta que no hi ha res a destacar, però que la regidora Sra. Laia Jordana els vol fer un comentari.
Explica la Sra. Jordana que el Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental va aprovar ahir el conveni que regirà les relacions en matèria de recollida d’escombraries entre dit consorci i l’ajuntament. Que no es presenta a aprovació en aquest Ple i es farà en el proper.

III.- PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN. DONAR COMPTE DEL CONTINGUT DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 28 DE NOVEMBRE DE 2012, 5, 12 I 19 DE DESEMBRE DE 2012, 3, 9 I 16 DE GENER DE 2013.
Els assistents manifesten restar assabentats del contingut de les actes de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local celebrades els dies 28 de novembre, 5, 12, i 19 de desembre de 2012, 3, 9 i 16 de gener de 2013.

IV.- DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE PROJECTES A PRESENTAR DINS EL PUOSC 2013-2016.
Proposta dictaminada per la Comissió Informativa en sessió celebrada el 22 de gener de 2013
Al DOGC núm. 6263 de 28 de novembre de 2012 es va publicar el Decret 155/2012, de 20 de novembre, la convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya pel període 2013-2016.
Tal i com s’expressa a l’exposició de motius d’aquest Decret, l’objecte de la convocatòria inclou, com en les convocatòries anteriors, les inversions reals de les entitats locals. Així mateix, inclou, per primera vegada, les despeses corrents de reparacions, manteniment i conservació, previstes a la classificació econòmica de l’estructura dels pressupostos locals amb un triple objectiu: contribuir a l’impuls econòmic local, i promoure accions de suport en el sector de la construcció; alliberar despesa corrent dels ens locals i fomentar la cultura del manteniment de les inversions fetes abans de l’inici de noves obres.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 27 de febrer de 2013, i s’han de trametre pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes (Eacat). Aquestes sol·licituds s’han de presentar amb la següent documentació: una declaració responsable, sobre el compliment dels requisits necessaris per ser beneficiaris de subvencions, un informe justificatiu de la necessitat i viabilitat de l’actuació, un plànol de situació, plànols generals, un resum del pressupost d’execució i la documentació necessària per a l’aplicació dels criteris de valoració de les sol·licituds.


Es proposa la presentació dels següents projectes:
LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A INVERSIONS
Es proposa presentar el projecte “Connectar per a cohesionar. Regeneració Urbana al nucli antic, segons projecte redactat pels Sr. Roger Vilà i Jordi Martí” per a la seva execució en dues fases. Aquest projecte es va aprovar per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 12 de desembre de 2012.
Projecte núm. 1
Connectar per a cohesionar. Regeneració Urbana al nucli antic, segons projecte redactat pels Sr. Roger Vilà i Jordi Martí. 1a. FASE

Import

(PEM)


Benefici industrial (19%)

IVA

(21%)


Import

(PEC)


Plaça de l’Escletxa

181.785,02

34.539,1538

45.428,0764

261.752,2502

Avinguda Generalitat

84.413,02

16.038,4738

21.094,8136

121.546,3074

Carrer Joan Maragall

64.594,57

12.272,9683

16.142,1830

93.009,7213

Carrer Rocafort

13.562,83

2.576,9377

3.389,3512

19.529,1189

TOTAL__344.355,44_€__65.427,5336'>TOTAL

344.355,44 €

65.427,5336

86.054,4242

495.837,3978


Projecte núm. 2
Connectar per a cohesionar. Regeneració Urbana al nucli antic, segons projecte redactat pels Sr. Roger Vilà i Jordi Martí. 2a. FASE

Import

(PEM)


Benefici industrial (19%)

IVA

(21%)


Import

(PEC)


Plaça Miquel Vila

55.453,600

10.536,1840

13.857,8546

79.847,6386

Plaça Doctor Robert

96.160,860

18.270,5634

24.030,5989

138.462,0223

Carrer de Vic

146.058,300

27.751,0770

36.499,9691

210.309,3461

TOTAL

297.672,76 €

56.557,8244

74.388,4226

428.619.0070LÍNEA DE SUBVENCIONS PER A DESPESES DE REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
Actuacions de reparació, manteniment i conservació que compleixin els requisits establerts a la convocatòria, en concret, que s’apliquin a l’article pressupostari 21 del pressupost, d’acord amb el que s’estableix a l’annex 3 de l’Ordre EHA/3565/2008.
Atès pel que fa a les inversions es tracta d’actuacions no previstes al pressupost, correspon al Ple de l’ajuntament l’aprovació de la sol·licitud a incloure en aquesta convocatòria, d’acord amb el que s’estableix a l’article 52.2.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la base 4.1 de la convocatòria.
Es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la relació d’actuacions a incloure en la línia de subvencions per a inversions i en la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC 2013-2016, segons es detalla a la part expositiva del present acord, d’acord amb els criteris que s’estableixen a les bases de la convocatòria, i sol·licitar subvenció per la part no finançada pel projecte de Llei de Barris, respectant l’aportació necessària del 5% per part de l’ajuntament.
Segon.- Facultar l’alcalde per la formulació de la sol·licitud així com per la complementació de tots els documents que es preveuen a la base 4 de la convocatòria, en relació amb els projectes esmentats.”
Pren la paraula el Sr. Àlex Mir al llarg de la lectura per explicar que es tracta d’un projecte que ja s’havia vist al Ple. Diu que ara es divideix aquest projecte en dues fases i mostra el plànol amb la delimitació. Explica que per saber la dotació que correspondrà a l’ajuntament encara cal esperar a saber quina serà la dotació definitiva general de tot el programa, que ara és de 200 milions però es podria ampliar a 400 per l’aportació de la Diputació. Afegeix que a Sant Feliu també hi ha d’altres projectes importants, com el Museu, però que s’ha agafat aquest projecte pel tema de les puntuacions, perquè el criteri de la Generalitat és puntuar obres que per si soles no suposin un increment de la despesa de manteniment posterior, és a dir, que els carrers no generen un manteniment posterior tant elevat com pot ser la construcció d’un nou equipament públic. Puntuen més els carrers perquè en tractar-se d’una regeneració de carrers antics ja és una actuació de manteniment en sí mateixa i no generen una despesa posterior.
Comenta que, com a novetat, aquesta convocatòria del PUOSC introdueix la possibilitat de subvencionar despesa corrent i de tota la quantitat global que hi hagi es destinarà el 50% a aquest programa i l’altra a despesa d’inversió. Explica que la despesa corrent inclosa ha de ser la inclosa a l’article 21 de l’estructura pressupostària i que el repartiment entre els municipis es faria de forma similar a com es distribueix el Fons Català de Cooperació. L’atorgament de subvencions en la línia d’inversions serà més arbitrària i dependrà de les valoracions que s’hi facin.
Explica també, pel que fa a la subvenció per inversions, que el què es demana és la part no finançada d’aquests projectes, descomptada la subvenció de Llei de Barris i comptant que l’ajuntament te l’obligació d’aportar un 5%. En el cas del projecte 1 l’aportació de la Llei de Barris del 50%, però en el projecte 2 no arriba ja que un dels carrers no està finançat per aquest programa de Barris. En tot cas, aquesta és la seva sol·licitud de cara al PUOSC 2013-2016.
El Sr. Joan Fontserè contesta que hi donen el seu suport en aquest punt, que votaran a favor, perquè creuen que és necessària una regeneració del centre, que aquesta actuació podria donar-li un nou impuls, tot i que no estan d’acord amb el lligam que pugui tenir amb l’actuació inclosa a l’anterior PUOSC, amb el qual no hi estaven d’acord.
Es passa a votar la proposta, que s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents, amb el quòrum de majoria absoluta, amb els vots a favor dels regidors de PSC-PM, Pere Pladevall Vallcorba, Àlex Mir Romanos, Marta Montanà Burés, Arnau Ramírez Carner, Cristina Viñals Miralles, Mª Antònia Gómez Chana, Antoni Luque Rodríguez, Jordi Hernández Vilanova, Laia Jordana Luna i Joan Puig Ruíz; dels regidors de CiU, Joan Fontserè Pujol i Cristina Buj Cremades, i de la regidora de SI, Gemma Bort Flo.

V.- PERSONAL
1.- DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER LA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS (REDUCCIÓ DE JORNADA) D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE SERVEIS ESPECIALS.
Proposta dictaminada per la Comissió Informativa, en sessió celebrada el 22 de gener de 2013.
Actualment la plantilla de personal preveu una plaça de tècnic superior d’administració Especial, que es corresponen amb el lloc de treball de tècnic superior de projectes. Es proposa la reducció de la jornada d’aquest lloc de treball de 37,50 hores a 30 hores.
El motiu que s’indica és la necessitat d’adoptar aquesta mesura a més d’altres que ja es varen preveure en el Pla d’ajust aprovat pel Ple de la corporació en sessió extraordinària celebrada el 30 de març de 2012 i que ha estat aprovat pel Ministeri d’Hisenda.
Vist l’informe de Secretaria respecte el procediment a seguir en el cas de modificació de la plantilla.

L’article 4 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en endavant LRBRL, regula la potestat d’autoorganització de les entitats locals i els articles 90.1 i 22.2.i) determinen, respectivament, quin és el procediment per l’aprovació de la plantilla de personal, manifestació d’aquesta potestat d’autoorganització i que la competència per a aquesta aprovació correspon al Ple de l’ajuntament.


Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plaça de Tècnic superior d’Administració Especial, que figura a la plantilla i es correspon amb el lloc de treball de Tècnic superior de projectes, de la vigent relació de llocs de treball, amb efectes d’1 d’abril de 2013, lloc que actualment es troba proveït de forma interina.
Segon.- Exposar al públic el precedent acord per termini de quinze dies comptadors des de la publicació del corresponent anunci al BOPB. En cas de no presentar-se cap al·legació, l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord posterior.
Tercer- Notificar la present resolució a la persona afectada per la modificació, que ocupa interinament el lloc de treball esmentat.”
El Sr. Pere Pladevall explica que això te a veure amb el fet de seguir aplicant el Pla d’ajust i per tant, ara toca això.
El Sr. Joan Fontserè diu que a l’informe de Secretaria es fa constar que el fet final de reduir la despesa no s’aconsegueix, perquè per altra banda es contracta gent del servei d’ocupació... pregunta llavors com s’assoleix.
El Sr. Pere Pladevall replica que tal i com ja ha dit continuen aplicant el pla d’ajust i, que facin plans d’ocupació, te a veure amb que hi ha un atur del 26%... i que per tant intenten donar un mínim d’esperança a les persones que no troben feina i que el cas que els ocupa és el d’una persona que va entrar per 30 hores, després se li va ampliar l’horari a 37, el ministeri va augmentar a 37,5 i que ara es torna a 30, que no es fa res més que això i no te res més a comentar.
Es passa a votar la proposta, que s’aprova amb el quòrum de majoria absoluta, amb els vots a favor dels regidors de PSC-PM, Pere Pladevall Vallcorba, Àlex Mir Romanos, Marta Montanà Burés, Arnau Ramírez Carner, Cristina Viñals Miralles, Mª Antònia Gómez Chana, Antoni Luque Rodríguez, Jordi Hernández Vilanova, Laia Jordana Luna i Joan Puig Ruíz; els vots en contra dels regidors de CiU, Joan Fontserè Pujol i Cristina Buj Cremades, i l’abstenció de la regidora de SI, Gemma Bort Flo.

VI.- BENESTAR SOCIAL
1.- DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE L’AJUNTAMENT.
Proposta dictaminada per la Comissió Informativa en sessió celebrada el 22 de gener de 2013
Des de la Regidoria de Benestar Social s’ha participat en diferents sessions de treball per tal d’elaborar un Reglament de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social, en aquestes sessions hi ha participat altres municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) resta de municipis del Vallès Oriental, així com els serveis corresponents de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Aquest model d’ordenança o reglament permet regular i homogeneïtzar els criteris i procediments per a l’atorgament de prestacions econòmiques de caràcter social, de forma que permetin fixar i unificar criteris en ordre a una millora de l’eficiència i la transparència del servei que es presta als ciutadans en situació de vulnerabilitat social.
Consta a l’expedient l’esborrany del “Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines”, que té per objecte regular les prestacions, tant econòmiques com materials, que atenen necessitats socials, així com el seu procediment de concessió.
Es presenta un esborrany de reglament que recull en essència les actuacions administratives que es realitzen fins ara, sistematitzant-les, proposant un articulat que pretén regular les diverses situacions que es poden produir i un model estàndard per a les actuacions administratives a realitzar.
El procediment per a l’aprovació d’una ordenança es recull als articles 60 i ss. del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals i 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i es detalla a l’informe de Secretaria intervenció.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el text del “Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines”, que té per objecte regular les prestacions, tant econòmiques com materials, que atenen necessitats socials, així com el seu procediment de concessió.
Segon.- Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del reglament pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, el reglament que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.
Un cop aprovada definitivament, el reglament es publicarà de la forma següent:


  1. Al tauler d’Edictes i al BOP es publicarà el text dels acords plenaris adoptats i el text íntegre del reglament.
  1. Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada.


Quart.- Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords, així com la tramesa del reglament a la Direcció General d’Administració Local.”
Es passa a votar la proposta, que s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents, amb el quòrum de majoria absoluta, amb els vots a favor dels regidors de PSC-PM, Pere Pladevall Vallcorba, Àlex Mir Romanos, Marta Montanà Burés, Arnau Ramírez Carner, Cristina Viñals Miralles, Mª Antònia Gómez Chana, Antoni Luque Rodríguez, Jordi Hernández Vilanova, Laia Jordana Luna i Joan Puig Ruíz; dels regidors de CiU, Joan Fontserè Pujol i Cristina Buj Cremades, i de la regidora de SI, Gemma Bort Flo.

VII.- ENSENYAMENT
1.- DICTAMEN D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PEL QUE FA AL CURS 2011/2012 I L’APROVACIÓ DEL CONVENI QUE EN REGULA LES CONDICIONS.
Proposta dictaminada per la Comissió Informativa, en sessió celebrada el 22 de gener de 2013.
En data 27 de juny de 2012, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, va aprovar la sol·licitud de subvenció per al funcionament de l’escola bressol per al curs 2011/2012.
En data 11 de gener de 2013, l’Ajuntament ha rebut del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el conveni per al sosteniment del funcionament de centre de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per la curs 2011/2012.
En l’esmentat conveni es fixa una subvenció de 1.300€ per infant i curs escolar, el que fa un import total de 118.300.-€ per al curs 2011/2012, i es determina la documentació que ha de presentar l’ajuntament per al cobrament de la subvenció.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el contingut del conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011/2012.
Segon.- Acceptar la subvenció de 1.300.-€ per nen/a i curs escolar, per un total de 118.300.-€.
Tercer.- Facultar l’alcalde president per la signatura del conveni i/o qualsevol altre document necessari per al bon fi dels precedents acords.
Quart.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.”
Es passa a votar la proposta, que s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents, amb el quòrum de majoria absoluta, amb els vots a favor dels regidors de PSC-PM, Pere Pladevall Vallcorba, Àlex Mir Romanos, Marta Montanà Burés, Arnau Ramírez Carner, Cristina Viñals Miralles, Mª Antònia Gómez Chana, Antoni Luque Rodríguez, Jordi Hernández Vilanova, Laia Jordana Luna i Joan Puig Ruíz; dels regidors de CiU, Joan Fontserè Pujol i Cristina Buj Cremades, i de la regidora de SI, Gemma Bort Flo.
Abans del tractament del punt següent de l’ordre del dia, per part del Sr. Pere Pladevall s’explica que els grups de CIU i SI i el govern municipal han consensuat el text d’una moció sobre aquest tema per votar-la de forma conjunta, en conseqüència, es deixen sobre la taula les mocions que es presentaven a l’aprovació del ple amb els ordinals VIII i XV.

VIII.- DICTAMEN DE LA MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I SI EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA.
Es deixa sobre la taula aquesta moció i a continuació es procedeix a la lectura i votació del text consensuat.
MOCIÓ EN CONTRA DE LA LOMCE I EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA
Atès que l’avantprojecte de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre de 2012 als consellers autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya. Que el nou esborrany de la reforma educativa relega al català com a assignatura residual, pel darrera de la llengua castellana o l’aprenentatge de la primera llengua estrangera.

Segons el nou text, les assignatures es classifiquen en troncals, específiques i d’especialitat, sent aquesta última categoria on queda inclusa la llengua catalana. Provocant un atac frontal contra el model d’immersió lingüística, que s’ha contrastat com a un model d’èxit, un menys preu a les competències del govern de la Generalitat en matèria educativa i un menysteniment al conjunt de la comunitat educativa i a la societat catalana.


Un projecte de llei que també segrega socialment a l’alumnat responent a una voluntat exclusivament ideològica, de paràmetres elitistes i unificadors, menystenint la diversitat i la riquesa personal i cultural de les comunitats autònomes. Permet segregar a l’alumnat pel que fa a l’accés a l’escola – obviant el principi d’equitat- , accepta la segregació en relació a la tipologia de l’alumnat a possibilitar el sosteniment amb fons públic d’escoles diferenciades per raó de sexe i segrega lingüísticament pel que fa el tracte depreciatiu de la llengua catalana i la possibilitat de crear centres en base a models lingüístics diferenciadors en un mateix context social. Alhora segrega l’itinerari formatiu bàsic de l’alumnat al diferenciar al darrer any de la secundària obligatòria entre uns continguts adreçats al batxillerat a uns aprenentatges de formació professional.

Per això creiem necessari i reclamem des del nostre ajuntament un gran acord a Catalunya amb tots els representants d’entitats, agents educatius, i partits polítics contra aquesta reforma. Tanmateix manifestem el nostre suport a la cimera educativa anunciada pel president de la Generalitat. Considerem que en aquesta cimera cal defensar fins el límit l’educació catalana sense descartar la impugnació de la Llei davant el Tribunal Constitucional com una de les vies de combatre-la.


Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, en la no separació dels infants i joves per raó de llengua, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.
Que l’actual model d’escola és el resultat dels esforços de tota la societat, especialment de la comunitat educativa, que amb un consens absolut entorn del model lingüístic, i amb la implicació de pares, mares i del professorat, ha treballat diàriament per tenir una escola catalana, democràtica i de qualitat. La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions internacionals, i és un referent com a model pedagògic eficient en el Marc europeu de les Llengües.
Pels motius exposat, es proposa l’adopció dels següents acords:

Download 235 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik