Savollar kitobi raqamiDownload 0.82 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/4
Sana28.08.2021
Hajmi0.82 Mb.
1   2   3   4
7 UZB  C2

1. Quyidagi  javoblardan  vatanimiz  tarixining  ilk  o`rta  asrlariga  oid

bo`lgan to`g`ri javoblarni belgilang.

Sana(yil,asr)Tarixiy voqea

1

VI asrEron shohi Xusrav I Anushervon hukmronligi davr

2

718-yilBuxorodan  Xitoyga  dubulg`a  yuborilib,  Xitoy  qurolsozlari

qo`shinni temir qalpoq bilan ta`minlagan.

3

715-yil


Arablar tomonidan Farg`ona vodiysi uzil-kesil egallandi

4

VIII asr

o`rtasi


Movarounnahrda siyosiy boshqaruv arab xalifaligi siyosiy

tizimiga moslashtirilidi

5

XI asr o`rtasiO`g`uzlar shimoli-sharqdan qo`zg`algan qipchoqlar

hujumaga uchradi

6

873-yil


Tohiriylarr davlatiga asos solindi

A) 1,3,4     B) 1,2,5     C) 1,4,5     D) 2,4,6

2. Qaysi  davlatda  hukmdоrning  hоkimiyati  urug`-aymоq  udumlariga

tayangan harbiy-ma`muriy bоshqaruvga asоslangan?

A) Turk xоqоnligi     B) Eftallar

C) Xioniylar     D) Kidariylar

3. Quyidagi  voqealardan  Somoniylar  davlati  hukmronlik  qilgan  yillar

oralig`ida sodir bo`lgan voqeani aniqlang.

A) Tohirylar davlati tashkil topdi

B) Xorazmda Anushteginiylar sulolasi hukmronligi o`rnatidli

C) Safforiylar davlati tashkil topdi

D) Qoraxoniylar dvalati barham topdi

4. V asrda O`rta Osiyo hududida tashkil topgan davlatlarni aniqlang.

A) Eftalllar, Turk  xoqonligi

B) xioniylar, Turk xoqonligi

C) Eftallar, Kidariylar

D) Kidariylar, Turk xoqonligi

5. Qarluqlar va O`g`uzlar davlati Movarounnahrdan tashqari qayerlarning

siyosiy hayotiga kuchli ta`sir ko`rsatgan?

A) Uzoq sharq va Old Osiyo

B) Yaqin Sharq  va O`rta Sharq

C) Old Osiyo va O`rta Sharq

D) Yaqin Sharq va Kichik Osiyo

6. G`aznaviylar  davlati  butunlay  tugatilgan  yilda  Xorazmda  kim

hukmronlik qilayotgan edi?

A) Elarslon     B) Alovuddin Muhammad

C) Sultonshoh Mahmud     D) Takash

7. Quyidagi voqealardan Arab xalifaligida Muoviya I hukmronlik qilgan

yillar oralig`ida  bo`lib o`tgan voqelarni belgilang.

1)  Ubaydulloh ibn Ziyod  Amudaryodan o`tib, Buxoro hududidga

bostirib kirdi;

2) arablarning Maymurg`ga ilk hujumlari amalga oshirildi;

3) Qutayba ibn Muslim  boshchiligidagi arablar Movarounnhar

hududini bostirib kirishdi;

4) arablarning Chag`oniyonga ilk hujumlari boshlandi

A) 1,3     B) 2,3     C) 1,4     D) 2,4

8. 1153-yilda  ko‘chmanchi  o‘g‘uzlar  Sulton  Sanjarga  qarshi  ko‘targan

isyoni  oqibatida  Saljuqiylar  davlati  zaiflashadi  va  undan  qaysi

hududlar ajralib chiqadi?

1.Ozarbayjon; 2. Fors. 3. Shimoliy Hindiston 4. Kichik Osiyo; 5. Uzoq

Sharq; 6. Kermon

A) 2, 3, 4,5     B) 2, 4, 5, 6

C) 1, 3, 5, 6     D) 1, 2, 4, 6

9. Xorazmshohlar  davlatining  beqarorlik  holatini  yaqqol  ko‘rsatgan

omilni aniqlang.

1) ko‘chmanchilarning doimiy hujumi;     2) iqto tizimi 3) viloyat

hukmdorlarining isyonlari;

4) xalqning ko‘pgina tabaqalari noroziligi; 5) qo‘shin va saroyda

fitnalarning avj olishi;

6) ichki va tashqi savdoning kasodga uchrashi

A) 2,4,6     B) 2,3,5     C) 1,4,6     D) 3,4,5

10. Quyidagi rasmda qaysi qo`zg`alon tasvirlangan?

A) Bobak     B) Oq kiyimlilar

C) Safforiylar     D) Abu Muslim

11. Quyidagi  qaysi  shaxslarning  hukmronligi  davrida    Movarounnahrda

islom  islom  dinini  qabul  qilganlardan  xiroj  va  jizya  soliqlarni

olmaslikka qaror qiliningan?

1) xalifa Umar ibn Abdullaziz;  2 )Xuroson noibi Nasr ibn Sayyor;  3)

Xuroson noibi Ashros; 4) xalifa Mansur

A) 2,4     B) 1,3     C) 1,4     D) 2,3

12. Ma’mun  o‘z  ukasi  Aminni  taxtdan  ag‘darib,  xalifalik  tojini  qo‘lga

kiritganidan 60 yil o‘tib … 

1) Somoniylar davlatida Nasr hukmronligi boshlandi; 2) aka-uka

Ya’qub va Amr ibn Lays boshchiligidagi qo‘zg‘olonchilar Nishopurni

egalladi; 3) Xurosonda tohiriylar hukmronligi tugatildi; 4) Ismoil

Somoniy tomonidan Taroz bosib olindi; 5) Xurosonda Safforiylar

davlati tashkil topdi; 6) Nasr va Ismoil o‘rtasida kurash boshlandi.

A) 2, 3, 4, 5     B) 3, 4, 5, 6

C) 2, 3, 5     D) 1, 4, 6

13. X  asrda  quyidagi  qaysi  shaxslar  boshchiligida  qoraxoniylar

Movarounnharga hujum uyushtirgan?

1) Horun Bug`roxon;  2) Ibrohim Bo`ritegin;  3) Mahmud Eloqxon;  4)

Nasr Eloqxon

A) 1,3     B) 1,4     C) 2,3     D) 2,4

14. Mo`g`ullar    1219-yilda  qaysi  daryo  bo`yida  joylashgan    O`tror

shahriga yurish qilishadi?

A) Zarafshon     B) Ili(Elsuvi)

C) Amudaryo     D) Sirdaryo

15. Muqaddas Rim imperiyasi tashkil etilgan yili O‘rta Osiyoda ...

A) Alptegin G‘azna viloyati hokimi bo‘ldi

B) Buxoroda Ibrohim qo‘zg‘olon ko‘tardi

C) Buxoro harbiy askarlarining qo‘zg‘oloni bo‘ldi

D) Mahmud G‘aznaviy hukmronligi boshlandi

16. Quyidagi me`moray obida qaysi sulola davrida qurilgan?

A) Qoraxoniylar     B) Safforiylar

C) Tohiriylar     D) Somoniylar

17. Quyidagi  javoblarda  keltirilgan  mualliflardan  qaysi  biri  o`zining

asarida    rasmda  tasvirlangan  1220-1231-yy  hukmronlik  qilgan

hukmdor haqida ma`lumotlarni yozib qoldirgan?

999998


DTM 7-UZB

21.02.2020

SATT A.5.9.CPFPIQ © SHAMS 2009-2020

CROSS.UZ


1/4


A) Narshaxiy “Buxoro tarixi”

B) Munis “Firdavs ul-iqbol”

C) Dunyolbiy Buxoriy  “Gulshan ul-muluk”

D) Atomalik Juvayniy “Tarixi johonkusho”

18. O‘rta asrlarda Buxoroda barpo etilgan madrasalarni aniqlang.

1. Feruzshoh madrasasi; 2. Faqihlar madrasasi; 3. Farjak madrasasi; 4.

Oxund devonbegi madrasasi

A) 2,3     B) 1,3     C) 1,4     D) 2,4

19. Quyida  berilganlardan  Somoniylar  sulolasi  vakillari  bo‘lgan

hukmdorlarni belgilang.

1. Nasr II; 2. Sobuqtegin; 3. Marvon II;

4. Nuh I; 5. Sultonshoh Mahmud

A) 1, 4     B) 2, 5     C) 3, 4     D) 1, 5

20. Ma’mun

 xalifalik

 taxtiga


 o‘tirganidan

 keyin


 Somonxudot

nabiralarining  qaysi  hududlarga  noib  qilib  tayinlanganini  to‘g‘ri

ko‘rsating.

1) Ilyos; 2) Yahyo; 3) Ahmad; 4) Nuh.  

a. Samarqand; b.Farg‘ona; c.Shosh va Ustrushona; d. Hirot.

A) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a     B) 1-d, 2-a, 3-b, 4-c

C) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a     D) 1-a, 2-c, 3-b, 4-d

21. Quyidagi asarlardan Mirxond qalamiga ansub asarni aniqlang.

A) «Tarixi jahonkushoy» («Jahon fotihi tarixi»)

B) «Ravzat us-safo»

C) «Siyrat assulton Jalol adDin Mengburni»

D) «al-Komilfit-tarix» («Tarix haqida mukammal kitob»)

22. Quyidagilardan  Buxoro  bilan(o`rta  asrlar)  bog`liq  ma`lumotlar  to`g`ri

ko`rsatilgan javob variantini aniqlang.

1)  Zandana qishloqida to`qilgan malla rang   “zandanicha” matosi

sharqda mashhur bo`lgan;

2) Vador qishlog`ida to`qilgan “vadoriy” matosi sharqda mashhur

bo`lgan;


3) yuqoril sifatli qog`oz ishlab chiqarilgan;

4)  Farjak madrasasi qurilgan

A) 2,4     B) 1,4     C) 2,3     D) 1,3

23. Tоxaristоnda hunarmanchilik qaysi sohasi yuksalgan?

1.kulоlchilik    2.teri-ko`nchilik   3.qurоlsоzlik     4.zargarlik  5.

shishasozlik  6.to`qimachilik

A) 2,3,5     B) 1,2,4     C) 3,5,6     D) 3,4,5,6

24. Xorazmshohlar  davlatining  poydevorini  barpo  etgan  hukmdorni

aniqlang?

A) Takash     B) Qutbiddin Muhammad

C) Anushtegin     D) Otsiz

25. Hozirgi  janubiy  O`zbekiston  va  janubiy  Tojikiston,  shimoliy

Afg`onistonni  o`z  ichiga  olgan    tarixiy  viloyat-Toxariston  shimolda

(a)  ,  janubda(b)  ,  g`arbda(c)  sharqda(d)    qaysi  hududlar  bilan

chegarlangan?

1) Pomir;  2) Murg`ob vodiysi;  3) Xerirud vodiysi; 4) Hisor tog`lari; 

5) Hindikush

A) a-4, b-5,c-2,3,d-1     B) a-1, b-5,c-2,3,d-4

C) a-4, b-3,c-2,5,d-1     D) a-3, b-5,c-1,4,d-2

26. Kimlarning  hukmronligi  davrida  mahalliy  mulkdorlar  dehqonlar  yer-

suv  mulklaridan  hamda  mamlakatda  tutgan  siyosiy  mavqelaridan

ajralib,  jamiyat  hayotida  o`zining  ilgarigi  o`rni  va  ahamiyatini

butunlay yo`qotdilar?

A) Qoraxoniylar     B) Safforiylar

C) Tohiriylar     D) Somoniylar

27. Quyidagi  qaysi  hukmdorlarning  hukmronlik  yili  ayni  bir  yilda

tugagan?

A) Nuh II va Sabuqtegin

B) Nasr II va Sotuk Bug`roxon

C) Xalifa Mansur va Anushtegin

D) Sabuqtegin va Mahmud G`aznaviy

28. O`rta  asrlarda  sharqiy  Turkiston,  Yettisuv  va  Tyanshanning  g`arbiy

yonbag`rlarida tashkil topgan davlatni aniqlang.

A) Somoniylar     B) G`aznaviylar

C) O`g`uzlar     D) Qoraxoniylar

29. Quyidagi qaysi davlatlar nomi  hukmdor nomidan kelib chiqqan?

A) G`aznaviylar, Eftallar

B) Qoraxoniylar, Kidariylar

C) Qoraxoniylar, Xioniylar

D) Eftallar, Kidariylar

30. 1153-yil Sulton Sanjarga qarshi kimlar qo‘zg‘olon ko‘tardi?

A) qipchoqlar     B) o‘g‘uzlar

C) turkmanlar     D) safforiylar


Download 0.82 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
samarqand davlat
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
bilan ishlash
fanining predmeti
Darsning maqsadi
navoiy nomidagi
o’rta ta’lim
Ishdan maqsad
haqida umumiy
nomidagi samarqand
fizika matematika
sinflar uchun
fanlar fakulteti
maxsus ta'lim
Nizomiy nomidagi
ta'lim vazirligi
moliya instituti
universiteti fizika
Ўзбекистон республикаси
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
Toshkent axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Buxoro davlat