Saistošie noteikumi Nr. 3 Protokols Nr. 2, §18 Par Mājdzīvnieku uzturēšanu Garkalnes pagastāDownload 49 Kb.
Sana25.06.2017
Hajmi49 Kb.
Rīgas rajona Garkalnes pagastā

2000. gada 23. februārī

 

Saistošie noteikumi Nr.3

Protokols Nr.2, §18

 

Par Mājdzīvnieku uzturēšanu Garkalnes pagastā

 

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 43. panta 10. punktu un MK 3.10.1995. noteikumiem Nr.291.

 


  1. Vispārējie noteikumi.

 

1.1.  Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā realizējama vienota suņu reģistrācija un kaķu uzskaite, to turēšana un dzīvnieku klaiņošanas novēršana Garkalnes pagastā.

1.2.  Vienota suņu reģistrācija, kaķu uzskaite, to turēšanas noteikumu izpilde samazinās dzīvnieku radīto traumu skaitu un iespēju inficēties ar trakumsērgu, novērsīs postījumus apstādījumos, dārzos un parkos, reglamentēs šo dzīvnieku turēšanu, kā arī iezīmēšanu, identificēšanu un pārvadāšanas kārtību.

1.3.  Turēt suņus un kaķus atļauts atsevišķos dzīvokļos, privātmājās un lauku sētās.

 


  1. Suņu un kaķu īpašnieku (valdītāju) pienākumi.

 

2.1.  Suņu un kaķu īpašnieku (valdītāju) pienākums ir:

2.1.1 nodrošināt dzīvniekam atbilstošus dzīves apstākļus,

2.1.2. reģistrēt suņus pie Garkalnes pagasta veterinārārsta un paziņot par kaķu skaitu. Jauniegūtie suņi reģistrējami divu nedēļu laikā pēc to iegūšanas. Kucēni reģistrējami un kaķēni uzskaitāmi trīs mēnešu laikā pēc to piedzimšanas,

2.1.3. nodrošināt regulāru suņu un kaķu vakcinēšanu pret trakumsērgu. Pret trakumsērgu dzīvnieki vakcinējami ar trešo dzīvības mēnesi Valsts veterinārā departamenta noteiktajā kārtībā. Izdevumi, kas saistīti ar vakcinēšanu, sedz dzīvnieka īpašnieks,

2.1.4. nodrošināt, lai suņiem, atrodoties ārpus dzīvokļa vai mājas, būtu kakla siksna ar tai piestiprinātu reģistrācijas žetonu. Ārpus telpām suņus turēt tikai piesietus vai izolētā teritorijā (labi iežogotos pagalmos), ja nepieciešams, izlikt uzrakstu „Nikns suns”, nepieļaut dzīvnieka uzbrukšanas iespējamību cilvēkiem,

2.1.5. sabiedriskajos transportlīdzekļos pārvadāt suņus tikai pavadā ar uzliktu uzpurni, kaķus un dekoratīvos suņus – konteineros vai grozos, ievērojot attiecīgā transportlīdzekļa lietošanas noteikumus. Obligāti jābūt klāt dzīvnieka vakcinācijas apliecībai,

2.1.6. ja īpašnieks atsakās turēt savu suni vai kaķi, viņam jāsameklē dzīvniekam jauns saimnieks vai arī dzīvnieks jāiemidzina.

2.2.  Suņu un kaķu īpašniekam (valdītājam) aizliegts:

2.2.1. turēt suņus un kaķus, kas nav reģistrēti (uzskaitīti) un vakcinēti,

2.2.2. cietsirdīgi izturēties pret dzīvniekiem,

2.2.3. pieļaut, ka dzīvnieki piemēslo dzīvojamo vai sabiedrisko ēku telpas, apdzīvoto vietu teritoriju,

2.2.4. brīvi laist dzīvniekus apstādījumos, ierasties ar tiem veikalos, skolās, sporta bāzēs, pludmalēs, bērnu rotaļu laukumos, kapos un sabiedriskajos pasākumos (ja tas nav paredzēts īpašos gadījumos), peldināt dzīvniekus cilvēku atpūtas vietās un peldvietās,

2.2.5. pastāvīgi turēt suņus māju balkonos vai lodžijās,

2.2.6. atstāt suņus un kaķus bez aprūpes vai tos pamest.

2.3.  Suņus un kaķus pirkt un pārdot drīkst tikai pašvaldības ierādītajās vietās. Demonstrēt izstādēs, suņus izmantot medībās, dienesta vajadzībām un sporta sacensībām vai pārvest uz citu pašvaldības teritoriju atļauts tikai tad, ja ir dzīvnieka vakcinācijas apliecība ar ierakstu par dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu (dzīvniekus, kas vakcinēti pirmoreiz – ne agrāk kā 30 dienas pēc to vakcinēšanas).

2.4.  Aizliegts pārdot suņus un kaķus personām, kuras nav sasniegušas 16 gadu vecumu.

2.5.  Bērnu nami, mazbērnu novietnes, bērnudārzi, skolas un citas bēru iestādes drīkst turēt tikai sargsuņus, nodrošinot tiem apstākļus, kas nepieļauj bērnu kontaktu ar dzīvniekiem. Šajās iestādēs atļauts turēt reģistrētus suņus un uzskaitīt kaķus, ja šie dzīvnieki ir pakļauti regulārai veterinārajai aprūpei un uzraudzībai.

2.6.  Par katru gadījumu, kad suņi, kaķi vai citi dzīvnieki ir kontaktējušies ar plēsīgiem savvaļas dzīvniekiem vai klaiņojošiem suņiem un kaķiem, vai tos ir sakoduši minētie dzīvnieki, vai ir aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar trakumsērgu, īpašniekiem nekavējoties jāziņo veterinārmedicīniskajam dienestam un jāveic pasākumi savu (cietušo, slimo) dzīvnieku izolācijai.

2.7.  Pēc veterinārās vai medicīnas institūcijas pieprasījuma īpašniekam suņi vai kaķi jānogādā veterinārajā iestādē klīniskajai apskatei, novērošanai vai piespiedu aprūpei. Suņus un kaķus, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir saslimuši ar trakumsērgu, aizliegts pārvadāt sabiedriskajos transportos.

2.8.  Dzīvnieka īpašniekam, no kura suņa vai kaķa ir cietuši cilvēki vai mājdzīvnieki, par to nekavējoties jāziņo veterinārajam dienestam un medicīnas iestādei, lai veiktu dzīvnieka apskati un novērošanu, un sniegtu medicīnisko palīdzību cietušajam cilvēkam. Traumā vainojamā suņa vai kaķa īpašniekam ir jādara zināms cietušajam cilvēkam savs vārds, uzvārds un adrese.

2.9.  Ja suņa vai kaķa piespiedu novērošana notiek dzīvnieka īpašnieka dzīves vietā, viņam nekavējoties jāinformē attiecīgais veterinārais speciālists par izmaiņām dzīvnieka uzvedībā vai par tā nobeigšanos. Pēc 15 dienu ilgas piespiedu novērošanas dzīvnieks jāparāda veterinārajam speciālistam, lai saņemtu galīgo atzinumu.

2.10.  Ja dzīvnieka īpašnieks nepilda šo noteikumu 2.6., 2.7., 2.8. un 2.9. punktā noteiktās prasības, atsakās vai izvairās no viņam piederošo dzīvnieku apskates, vai piespiedu novērošanas, vai nenodrošina dzīvnieku izolāciju, pašvaldībai saskaņā ar Garkalnes pagasta veterinārārsta ziņojumu jānodrošina dzīvnieku atņemšana un iemidzināšana piespiedu kārtā, bet dzīvnieka īpašnieks tiek sodīts likumā noteiktajā kārtībā.

2.11.  Izdevumi, kas saistīti ar dzīvnieka veterināro apskati, izolāciju, uzraudzību, novērošanu, iemidzināšanu, piespiedu atņemšanu 2.10. punktā minētajos gadījumos sedz dzīvnieku īpašnieks.

2.12.  Aizliegtas suņu cīņas un dresēšanas šim nolūkam.

2.13.  Iedzimtās agresivitātes dēļ aizliegts turēt un vairot sabiedrībai bīstamos pitbulterjera sugas suņus. Pitbulterjera sugas suņi, kas iegādāti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, pakļaujami sterilizācijai.

 


  1. Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, izolēšana un likvidācija.

 

3.1.  Klaiņojošie suņi neatkarīgi no to šķirnes un nozīmes (arī ar kakla siksnām, žetoniem un uzpurņiem) un klaiņojošie kaķi jāizķer un jāizolē dzīvnieku izolācijas dienestam, ar kuru pagasts slēdzis līgumu.

3.2.  Izķertie suņi un kaķi, no kuriem cietuši cilvēki, tiek turēti izolācijā 15 dienas ilgai piespiedu novērošanai un atdoti īpašniekam (valdītājam) vai likvidēti tikai pēc novērošanas un veterinārā speciālista atzinuma saņemšanas. Ja minētie dzīvnieki pirms tam nav vakcinēti pret trakumsērgu, tos pēc piespiedu novērošanas laika posma beigām likvidē nekavējoties.

3.3.  Izķertie suņi, kuriem ir kakla siksnas ar tai piestiprinātu žetonu, un kaķi jānogādā dzīvnieku savākšanas punktā, un piecu vienu laikā īpašnieks (valdītājs) var tos saņemt, uzrādot konkrētā dzīvnieka vakcinācijas apliecību un sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka ķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu. Ja īpašnieks (valdītājs) nav pieteicies vai nevēlas saņemt savu suni vai kaķi, izķertais dzīvnieks tiek eitanizēts, bet no īpašnieka (valdnieka) tiek piedzīti minētie izdevumi.

 


  1. Atbildība par noteikumu neievērošanu.

 

4.1.  Administratīvo pārraudzību pār suņu un kaķu turēšanas noteikumu ievērošanu, protokolu sastādīšanu, administratīvo sodīšanu veic Garkalnes pagasta policijas, valsts policijas, zemessardzes, meža dienesta, valsts veterinārās pārvaldes un komunālā dienesta darbinieki un amatpersonas, kā arī Garkalnes pagasta Administratīvās komisijas amatpersonas.

4.2.  Naudas sodu līdz Ls 10,00 uzliek:

4.2.1. ja suns izvests no dzīvokļa bez pavadas, uzpurņa un reģistrācijas žetona,

4.2.2. ja dzīvnieks piemēslo kāpņu telpas vai apkārtni un īpašnieks nesavāc atstātos ekskrementus,

4.2.3. ja suns tiek apzināti kaitināts, lai izraisītu dzīvnieka agresivitāti.

4.3.  Naudas sodu līdz Ls 25,00 uzliek:

4.3.1. ja īpašnieks nav nodrošinājis dzīvnieka vakcinēšanu, nav reģistrējis suni vai kaķi,

4.3.2. ja īpašnieks nav ziņojis veterinārajam dienestam par iespējamo dzīvnieka saslimšanu,

4.4.  Naudas sodu līdz Ls 50,00 uzliek:

4.4.1. ja īpašnieks cietsirdīgi izturas pret suni vai kaķi, atstājot to bez uzraudzības, barības un kopšanas,

4.4.2. ja uzrīda suni cilvēkam vai citam dzīvniekam, ja īpašnieks dzīvnieku pamet,

4.4.3. ja pavairo un pārdod pitbulterjera šķirnes suņus,

4.4.4. ja organizē aizliegtās suņu cīņas vai atļauj piedalīties savam dzīvniekam šajās cīņās,4.4.5. ja suns sakož cilvēku (ja suns sakodis cilvēku vairākkārt, dzīvnieku iemidzina piespiedu kārtā).

 


  1. Sevišķie noteikumi.

 

5.1.  Par noteikumu pārkāpšanu iekasētās soda naudas izlietošana:

5.1.1. 70 % no iekasētās soda naudas paliek to institūciju rīcībā, kuras uzlikušas sodu, darbinieku materiālajai stimulēšanai un tehnisko līdzekļu iegādei,

5.1.2. 30 % no iekasētās soda naudas tiek ieskaitīti Garkalnes pagasta padomes budžetā. 

Padomes priekšsēdētājs                                                                                    K. Cīrulis

Download 49 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
sinflar uchun
pedagogika universiteti
bilan ishlash
таълим вазирлиги
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
haqida umumiy
fizika matematika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat
universiteti fizika
Buxoro davlat
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti