Quyidagi berilgan to’plamlardan qaysi biri berilgan amallarda guruhni tashkil etadi?Download 42,26 Kb.
Sana31.12.2021
Hajmi42,26 Kb.
#208751
Bog'liq
TEST SAVOLLARI algebra
Mavzu Darak gap, articles-a-or-an1, Task 11 page 23, Raup Amaliy ish 3, 1 4de1be4f25706e3f13203751ce384966, Xiva xonligi - Vikipediya, тема 12, тема 12, 1-MAVZU (2), 1-MAVZU (2), 1 e7ab24cdb7df2a3a00d8e62dd6949cc5, KT mustaqil iw 1, 318914 (1), granulalar va ularni tayyorlash texnologiyasi., granulalar va ularni tayyorlash texnologiyasi.

TEST SAVOLLARI 1. Quyidagi berilgan to’plamlardan qaysi biri berilgan amallarda guruhni tashkil etadi?
 1. Berilgan guruhning ko’rsatilgan elementga teskari elementini toping: guruhning elementiga:

 1. Quyida berilgan to’plamlardan qaysi biri berilgan amallarda monoid tashkil etadi, lekin guruh emas?

 1. Quyidagi berilgan to’plamlardan qaysi biri berilgan amallarda yarimguruh tashkil etadi, lekin monoid emas?

 1. Quyidagi berilgan to’plamlardan qaysi biri berilgan amallarda gruppoid tashkil etadi, lekin yarimguruh emas?

 1. manfiymas haqiqiy sonlar to’plami 1. Evklid fazosining x va y vektorlari ortogonal deyiladi, agarda:

 1. bo’lsa

 2. bo’lsa 3. bo’lsa

 1. chiziqli fazoning va qism fazolari o’lchovlari uchun to’g’ri tenglikni ko’rsating:

 1. chiziqli operator deyiladi, agar

 1. O’xshash matrisalar quyidagi xossalardan qaysi biriga ega?

 1. Har xil xarakteristik ildizlarga

 2. Bir xil xarakteristik ildizlarga

 3. Qo’shma xarakteristik ildizlarga

 4. Bosh diagonallarida bir xil elementlarga

 1. Chiziqli fazoning noldan farqli vektori chiziqli operatorning xos vektroi deyiladi, agar

 1. Evklid fazosida vektorning uzunligi qaysi tenglik bilan aniqlanishi toping:

 1. Agar vektorlar sistemasi chiziqli erkli bo’lsa, u holda uning ixtiyoriy qism sistemasi:

 1. Ortogonal bo’ladi

 2. Maksimal bo’ladi

 3. Chiziqli erkli bo’ladi

 4. Trivial bo’ladi

 1. Har qanday chiziqli operator chiziqli bog’langan vektorlar sistemasini

 1. Ortonormal vektorlar sistemasiga o’tkazadi

 2. Chiziqlik bog’lanmagan vektorlar sistemasiga o’tkazadi

 3. Ortogonal vektorlar sistemasiga o’tkazadi

 4. Yana chiziqli bog’langan vektorlar sistemasiga o’tkazadi

 1. Chiziqli operatorning haqiqiy xos qiymatlari

 1. Xarakteristik ko’phadning koeffitsientlaridan iborat

 2. Operator matritsasi xarakteristik ko’phadining ildizlaridan iborat

 3. Operator matritsasining diagonalidagi elementlaridan iborat

 4. Operator matritsasining tub sonlaridan iborat

 1. Haqiqiy kvadratik formaning normal shakli deb, koeffitsientlari quyidagicha bo’lgan o’zgaruvchilar kvadratlarining yig’indisiga aytiladi:

 1. +1 va -1

 2. -1

 3. Toq sonlar

 4. +1

 1. chiziqli operator va bo’lsin, u holda bu operatorning matritsasining ko’rinishi

 1. bo’ladi

 2. bo’ladi

 3. bo’ladi

 4. bo’ladi

 1. Har qanday bazisda chiziqli operatorlar ko’paytmasining matritsasi

 1. Matritsalar yig’indisiga teng

 2. Har doim diagonal matritsaga teng

 3. Nol matritsaga teng

 4. Shu bazisdagi chiziqli operatorlar matritsalarining ko’paytmasiga teng

 1. Chiziqli operatorning bitta xos qiymatiga mos keladigan barcha xos vektorlari to’plami

 1. Butunlik halqasi tashkil etadi

 2. Chiziqli qism fazo tashkil qiladi

 3. Multiplikativ guruh tashkil etadi

 4. Maydon tashkil etadi

 1. Matritsasi ga teng bo’lgan chiziqli operatorning xos qiymatlarini toping: 1. 1; 1

 2. 1; -1

 3. 2; 1

 1. va chiziqli operatorlarning ko’paytmasi quyidagicha aniqlanadi: 1. (

 2. (

 3. (

 1. chiziqli fazoning har qanday qism fazosi uchun to’g’ri munosabatni ko’rsating:

 1. Agar kvadratik forma kanonik shaklga ega bo’lsa, u holda uning matritsasi

 1. Nol matritsa bo’ladi

 2. Uchburchak shaklda bo’ladi

 3. Ortogonal bo’ladi

 4. Diagonal shaklda bo’ladi

 1. Haqiqiy kvadratik forma inertsiyasining musbat indeksi deb

 1. Uning normal shaklidagi manfiy kvadratlar soniga aytiladi

 2. Uning musbat koeffitsientlariga aytilad

 3. Uning normal shaklidagi musbat kvadratlar soniga aytiladi

 4. Uning o’zaro tub koeffitsientlariga aytiladi

 1. o’zgaruvchili kvadratik forma musbat aniqlangan bo’ladi, agar

 1. Uning barcha koeffitsientlari manfiy bo’ladi

 2. Uning barcha koeffitsientlari musbat bo’ladi

 3. Uning matritsasining determinanti musbat bo’lsa

 4. U ta musbat kvadratlarning yig’indisidan biorat normal shaklga ega bo’lsa

 1. Kompleks sonlar maydoni ustida quyidagi kvadratik formalaridan qaysilari ekvivalent bo’ladi: ; ; ;

 1. va

 2. va

 3. va

 4. va

 1. kvadratik formaning signaturasini toping;

 1. 3

 2. 0

 3. 1

 4. 5

 1. Agar kvadratik formaga xosmas chiziqli almashtirishni qo’llansa, u holsa uning rangi

 1. Kamaymaydi

 2. O’zgarmaydi

 3. Kamayadi

 4. Oshmaydi

 1. Juft-jufti bilan ortogonal bo’lgan nolmas vektorlar

 1. Proporsional bo’ladi

 2. Maksimal sistema bo’ladi

 3. Chiziqli erkli bo’ladi

 4. Trivial sistemani tashkil etadi

 1. Agar kvadratik formaning matritsasi, o’zgaruvchilar ustunidan iborat bo’lsa, kvadratik formaning matrisaviy shakli quyidagicha bo’ladi:

 1. Agar rangi ga teng bo’lgan o’zgaruvchili kvadratik formaning normal shakli bo’lsa, u holda

 1. Haqiqiy kvadratik formaning signaturasi deb,

 1. Uning inersiyasining musbat indekslari soni bilan va manfiy indekslari sonining ayirmasiga aytiladi

 2. Har xil o’zgaruvchilari ko’paytmalarining soniga aytiladi

 3. Musbat va manfiy koeffitsientlarining ayirmasiga aytiladi

 4. Tub koeffitsientlari soniga aytiladi

 1. matritsaning xos qiymatlaridan biri quyidagiga teng:

 1. 1

 2. -3

 3. 2

 4. 4

 1. Agar rangi teng bo’lgan o’zgaruvchili kvadratik formaning normal shakli bo’ls, uning manfiy indeksini aniqlang:

 1. vektorning uzunligini toping:

 1. 1

 2. 36

 3. 6

 4. 3

 1. Quyidagi vektorlardan qaysilari o’zaro ortogonal: 1. va

 2. va

 3. Ortogonallari yo’q

 4. Hammasi juft-jufti bilan ortogonal

 1. kvadratik formaning manfiy indeksini toping:

 1. 1

 2. 2

 3. 0

 4. -1

 1. Chiziqli operator bazisda matritsaga ega. Uning bazisdagi matritsasini toping.

 1. matritsaning xos qiymatlarining toping;

 1. 1;1

 2. 1;-1

 3. 1;0

 4. -1;0

 1. Uchlari A(2; 4; 2; 4; 2), B(6; 4; 4; 4; 6), C(5; 7; 5; 7; 2) nuqtalarda bo’lgan ABC uchburchakning AC tomonining uzunligini va ichki C burchakning qiymatini toping;

 1. |AC|=6, C=600

 2. |AC|=3, C=300

 3. |AC|=36, C=900

 4. |AC|=1, A=900

 1. Quyidagi almashtirishlardan qaysisi chiziqli bo’ladi?

 1. kvadratik formaning ikkinchi koeffitsientining kvadrati hosil bo’lishi uchun qanday almashtirishni bajarish kerak?

 1. vektorlarga tortilgan qism fazosining biror bazisini toping:

 1. , vektorlar Evklid fazosining bazisi bo’lsa, u holda bu bazisning Gram matritsasining ko’rinishini toping:

 1. Mas ravishda , vektorlarga tortilgan va qism fazolar kesishmasi ning o’lchovini toping:

 1. 1

 2. -1

 3. 4

 4. 2

 1. Agar R- ortogonal matritsa bo’lsa, shart quyidagilardan qaysiga teng kuchli?

 1. ning satrlari o’zaro ortogonal;

 2. ning satrlari musbat;

 1. Q matritsa unitar matritsa deyiladi, agar:

 1. bo’lsa

 2. bo’lsa

 3. bo’lsa

 4. bo’lsa

 1. Har qanday haqiqiy kvadratik formani quyidagi almashtirishlarning qaysi biri bilan kanonik shaklga keltirish mumkin?

 1. Xos

 2. Ortogonal

 3. Simmetrik

 4. Skalyar

 1. Qism fazolarning yig’indisi to’g’ri yig’indi bo’lishi uchun qaysi shartning bajarilishi zarur va etarlidir?

 1. Ortogonal matritsaning satr va ustunlari uchun qanday shart o’rinli?

 1. Satrlari mos ustunlariga ortogonal

 2. Ular kompleks bo’lishi kerak

 3. Nolmas bo’lishi kerak

 4. Butun

 1. Simmetrik matritsaning barcha xos qiymatlari qanday bo’ladi?

 1. Teng bo’ladi

 2. Manfiy bo’ladi

 3. Haqiqiy bo’ladi

 4. Musbat bo’ladi

 1. Matritsaning izi deb nimaga aytiladi?

 1. Bosh diagonal elementlarining yig’indisiga

 2. Yordamchi diagonal elementlarining yig’indisiga

 3. Barcha elementlarining yig’indisiga

 4. Musbat elementlarining yig’indisiga

 1. Haqiqiy matritsa ortogonal bo’lishi uchun qanday shart bajarilishi kerak?

 1. Teskari matritsa transponirlangan matritsaga teng bo’lmasligi kerak

 2. Teskari matritsa transponirlangan matritsaga etng bo’lishi kerak

 3. Satrlari juft-jufti bilan ortogonal bo’lishi kerak

 4. Ustunlari juft-jufti bilan ortogonal bo’lishi kerak

 1. Ikkita haqiqiy satrlar ortogonal deyiladi, agar ….

 1. Mos komponentalar ko’paytmasining yig’indisi musbat bo’lishi kerak

 2. Mos komponentalar ko’paytmasining yig’indisi nolga teng bo’lishi kerak

 3. Mos komponentalar ko’paytmasining yig’indisi manfiy bo’lishi kerak

 4. Mos komponentalar ko’paytmasining yig’indisi birga teng bo’lishi kerak

 1. Chiziqli fazonining bazisi deb qanday sistemaga aytiladi?

 1. Shu fazoning maksimal miqdordagi chiziqli bog’lanmagan vektorlar sistemasiga

 2. Har qanday chiziqli erkli vektorlar sistemasiga

 3. Har qanday vektorlar sistemasiga

 4. Maksimal chiziqli vektorlar sistemasiga

Download 42,26 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
O’zbekiston respublikasi
guruh talabasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
таълим вазирлиги
махсус таълим
haqida tushuncha
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
toshkent davlat
vazirligi muhammad
saqlash vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
sertifikat ministry
covid vaccination
Ishdan maqsad
fanidan tayyorlagan
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanidan mustaqil
moliya instituti
fanining predmeti
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
ta’limi vazirligi