Qirqib olindi va rasmda ko'rsatilganidek joylashtirildiDownload 381.08 Kb.
Pdf ko'rish
Sana15.07.2021
Hajmi381.08 Kb.


                     Fizika 

1. Radiusi 2r ga teng bo'lgan bir jinsli moddadan yasalgan 

doira  plastinkadan,  radiusi  r  ga  teng  bo'lgan  doiracha 

qirqib  olindi  va  rasmda  ko'rsatilganidek  joylashtirildi. 

Sistemaning  massa  markazi  O

2

  nuqtadan  qanday  x masofada joylashgan? 

 

  

 

 A) x=r  B) x=3r/2  C) x=4r/3  D) x=2r/3 

2. Yangi topilgan planeta sirtidagi erkin tushish 

tezlanishi  57,6  m/s².  Shu  planetadagi  matematik 

mayatnikning  siklik  chastotasi  8  rad/s  bo‘lsa,  uning 

uzunligi (m) nimaga teng? 

A) 0,6  B) 0,4  C) 0,8  D) 0,9 

3.  Har  birining  issiqlik  sig'imi  800  J/K  bo'lgan  2    jism 

o'zaro    ishqalanganda,  ularning haroratlari 1 minut ichida 

30  K  ga  oshdi.        Ishqalanishda  o'rtacha  qanday  quvvat 

(vatt) berilgan? 

A) 300  B) 400  C) 800  D) 600 

4. Massasi m=100 g boʻlgan sharcha h=2,5 m balandlikdan 

massasi  sharchaning  massasidan  koʻp  marta  katta  boʻlgan 

gorizontal  joylashgan  toshtaxtaga  tushdi  va  urilib  undan 

yuqoriga  sakradi.  Urilishni  absolyut  elastik  deb  hisoblab, 

toshtaxta olgan impuls (N•s) aniqlansin. g=10 m/s². 

A) ≈ 0,7  B) ≈ 1  C) ≈ 1,4  D) ≈ 2 

5. Rasmda h=20 m balandlikdan gorizontga nisbatan α=30° 

burchak  ostida  20  m/s  tezlik  bilan  otilgan  sharcha 

tasvirlangan.  Havoning  qarshiligini  hisobga  olmay, 

sharchaning  otilgan  nuqtadan  qanday  uzoqlikka  (m)  borib 

tushishini hisoblang? g=10 m/s². 

 

 

  

 

 A) 56  B) 50  C) 20  D) 60 

6.  Moddiy  nuqta  1  m  diametrli  aylana  bo'ylab  harakatda 

burchak tezligini 2 rad/s dan 6 rad/s ga t=0,5 s da oshirdi. 

Moddiy  nuqta  shu  vaqtda  qanday  tangensial  tezlanish 

(m/s²)  bilan harakatlangan? 

A) 6  B) 4  C) 8  D) 2 

7. Quyidagi tasdiqlardan qaysilari to'g'ri? 

1. Kristall jismlar aniq erish temperaturasiga ega emas.  

2.  Amorf  jismlar  aniq  erish  temperaturasiga  ega  emas. 

3.Polikristallar 

yagona 

kristalldan 

tashkil 

topgan 


jismlardir.4. Monokristall yagona kristalldan tashkil topgan 

jism.  5.  Amorf  jismlar  izotrop  xossaga  ega.  6.  Muz-amorf 

jism. 

A) 2,4,5  B) 1,3,6  C) 2,3,5  D) 1,4,5 8.  Notekis  harakatning  ko‘chish  grafigiga  o‘tkazilgan 

urinma  qiyalik  burchagining  tangensi  qanday  ma’noga 

ega? 

A) o‘sha paytgacha bo‘lgan o‘rtacha tezlik B) o‘sha paytdagi oniy tezlik  C) jism tezlanishi 

D) fizik ma’noga ega emas 

9.  3000  km  radiusli  sferik  sayyorada  sutkaning 

davomiyligi  20  soatga  teng.  Uning  ekvatorida 

joylashgan 

nuqtalar 

sayyoraning 

sutkalik 

aylanishi  hisobiga  qanday  (m/s)  tezlikka  ega 

bo‘ladilar? 

A) 116  B) 174  C) 262  D) 349 

10.  Moddiy  nuqta  bir  vaqtning  o‘zida  o‘zaro  tik 

bo‘lgan ikki to‘g‘ri chiziq (OX va OY o‘qlar) bo‘ylab 

ikki  tebranma  harakatda  qatnashmoqda.Bu 

harakatlarning  tenglamalari  x(t)=0,05cosωt  va 

y(t)=0,05sinωt 

ko‘rinishga 

ega. 


Nuqtaning 

trayektoriyasi qanday bo‘ladi? 

A) OX o‘qi bilan 45° burchak hosil qiladigan to‘g‘ri 

chiziq  B) sinusoida  C) aylana  D) parabola 

11. Radiusi 10 sm va massasi 1 kg bo'lgan sharcha, egrilik 

radiusi  0,9  m  bo'lgan  qavariq  ko'prikchadan  5  m/s  tezlik 

bilan  o'tmoqda.  Sharchaga  ta'sir  etuvchi  markazdan 

qochma kuchni (N) toping? g=10 m/s². 

A) 4,55  B) 27,8  C) 31,25  D) 25 

12. Rasmda optik  zichliklari n

va n


bo'lgan moddalarda  I 

nurning tushishi va sinishi tasvirlangan. Bunga ko'ra n

1

/nnisbat qanday? 

 

 

A) 2,23 B) 0,45 

C) 1,45 


D) 0,57 

 

  

13.  Ipga  bog’langan  tosh  vertikal  tekislikda  tekis 

aylantirilmoqda.  Agar  ipning  maksimal  va  minimal 

taranglik kuchlarining farqi 10 N ga tengligi ma'lum bo’lsa, 

toshning massasi topilsin. 

A) 0,5 kg  B) 1 kg  C) 6 kg  D) 0,17 kg 

14. Agar 200 mm.Hg.ust.bosimida vodorod molekulasining 

o’rtacha  kvadratik  tezligi  2400  m/s  ga  teng  bo’lsa,  bu 

sharoitda  1  sm³  hajmdagi  vodorod  molekulalarining 

konsentratsiyasi (sm

-3

) topilsin? 
A) 6•10

18

  B) 4,2•1018

  C) 5,6•10

17

  D) 5,6•1018 

15.  Ko'ndalang  kesim  yuzi  0,5  sm²  bo'lgan  o'tkazgichdan 

3,2  A  tok  o'tmoqda.  1  sm³  metallda  4•10

20

  ta  erkin elektron  bo'lsa,  elektronlar  harakatining  o'rtacha  tezligini 

(mm/s)  toping? 

A) 0,1  B) 1  C) 10  D) 100 

16. Tоk kuchi I vаqt t gа qаrаb I=4+2t tеnglаmа bo’yichа 

o’zgаrаdi,  bundа  I  аmpеrlаrdа  vа  t  sеkundlаrdа 

ifоdаlаngаn.  O’tkаzgichning  ko’ndаlаng  kеsimidаn  t

1

=2  s 


dаn  t

2

=6  s  gаchа  vаqt  оrаlig’idа  o’tаdigаn  elеktr  zaryadi (C) miqdоrini topilsin? 

A) 24  B) 36  C) 12  D) 48 

17. Agar P

1

=4P, V1

=2V, P


2

=2P, V


2

=V bo'lsa, K tiqin ochilsa 

qanday bosim qaror topadi? T=const. 

 

  

 

 A) 5P/3  B) 10P/3  C) 2P  D) 0 

18.  Radiusi  1  sm  bo’lgan  sovun  pufagining  hajmini  ikki 

barobar orttirish uchun, uning sirt taranglik kuchiga qarshi 

qancha  ish  bajarish  kerak?  Sovun  eritmasining  sirt 

taranglik koeffitsiyentini 0,043 N/m ga teng deb olinsin. 

A) 64 μJ  B) 46 μJ  C) 0,64 mJ  D) 0,46 mJ 

19.  Yassi  kоndеnsаtоr  plаstinkаlаrining  yuzi  100  sm²  vа 

ulаrning 

оrаlig’i 

mm. Kоndеnsаtоrni 

rаzryadlаgаndа  4,19  mJ  issiqlik  аjrаlib  chiqqаn 

bo’lsа, 

kоndеnsаtоr 

plаstinkаlаrigа 

qаndаy 


pоtеnsiаllаr аyirmаsi bеrilgаnligi аniqlаnsin. 

A) 217 kV  B) 21,7 kV  C) 43,4 kV  D)  4,34 kV 

20. Agar R

qarshilik 3 Ω  bo'lsa, K va L nuqtalar orasidagi umumiy qarshilik (Ω) qanday? 

 

  

 

 A) 12  B) 11  C) 20  D) 15 

21. Qаrshiligi 40 Ω bo’lgаn pеch yasаsh uchun, rаdiusi 2,5 

sm  li  chinni  silindrgа  diаmеtri  1  mm  li  niхrоm 

simdаn  nеchа  marta  (yonma-yon)  o’rаsh  kеrаk? 

ρ=1,1•10

-6

 Ω•m A) 180  B) 360  C) 150  D) 300 

22. Neytron va antineytron bir-biridan asosan nimasi bilan 

farq qiladi? 

A) zaryadining ishorasi bilan  B) antineytron mavjud emas  

C) xususiy magnit momentining ishorasi bilan 

D) Javoblar ichida to'g'risi yo'q 

23.  Yorug‘lik  kuchi  200  cd  bo‘lgan  elektr  lampochkadan 

chiqqan yorug‘lik ishchi yuzaga 45° burchak ostida tushib, 

141 lx yoritilganlikni hosil qiladi. Yorug‘lik manbayi stoldan 

qanday balandlikda joylashgan (m) ? 

A) 1  B) 0,5  C) 1,4  D) 0,7 

24. Induksiyasi 100 mT bo‘lgan magnit maydonda uzunligi 

20  cm  bo‘lgan  o‘tkazgich  joylashtirilgan.  Undan  4  A  tok 

o‘tganda  o‘tkazgich  3  cm  ga  surildi.  Bunda  tok  kuchi 

qanday ish (J)  bajargan? 

A) 0,012  B) 0,0024  C) 0,0012  D) 0,024 

25.  Agar  B  tokning  O  nuqtadagi  magnit  maydon 

induksiyasi  1,5  T  bo'lsa,  O  nuqtadagi  natijaviy  magnit 

maydon induksiyasi (T) qanday ?  

 

A) 0 B) 3 

C) 2,5 


D) 2 

 

26.  Olmosning  nur  sindirish  ko'rsatkichi  2  ga  teng.  Agar nur olmosdan havoga o'tayotgan bo'lsa, olmos uchun to'la 

ichki qaytishning chegaraviy burchagini aniqlang? 

A) 60°  B) 45°  C) 30°  D) 35° 

27.  E.Y.K  lari  1,3  V  va  2  V  hamda  ichki  qarshiliklari  mos 

holda  0,10  Ω  va  0,25  Ω  bo'lgan  ikkita  akkumulyator 

parallel ulangan. Batareyadagi tok kuchining (A) kattaligini 

toping? 

A) 2,1  B) 21  C) 15  D) 1,5 

28.  Alfa  zarraning  (geliy  yadrosi)  massasi  m

α

=4,00150  u. Neytral  geliy  atomining  massasi  aniqlansin  (u)  ?  Geliy 

yadrosining massa soni A=4. Zaryad soni Z=2.  

m

e

=9,1•10-31

kg. 1u=1,67•10

-27

kg. 


A)  4,00260   B) 4,00330  C) 4,0450  D) 4,00350 

29. Mikroskop linzalarining fokus masofalari 1,5 cm va 2,5 

cm ga teng. Linzalar orasidagi masofa esa 30 cm ga teng. 

Bu mikroskop obyektni necha marta kattalashtiradi? 

A) 2000  B) 200  C) 3000  D) 300 

30. m=0,5 kg massali jism shunday harakatlanadiki, u 

o'tgan S yo'lning t vaqtga bog’lanishi S=Asinωt (m) 

tenglama  bilan  berilgan,  bunda  A=5  cm  va  ω=π 

rad/s.Harakat  boshlanishidan  t=1/6  s  o'tgach, 

jismga ta'sir qiluvchi F kuch moduli topilsin (N) ? 

π²≈10. 

A) 0,25  B) 0,125  C) 0,5  D) 1  

            "BSHS" o'quv markazi Fizika fani 

                o'qituvchisi: Abduaziz Ziyodov  

                             Tel: +998 97 387 87 81 

Download 381.08 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
samarqand davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
ta’limi vazirligi
matematika fakulteti
navoiy nomidagi
vazirligi muhammad
bilan ishlash
fanining predmeti
nomidagi samarqand
Darsning maqsadi
maxsus ta'lim
pedagogika universiteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
o’rta ta’lim
Ўзбекистон республикаси
sinflar uchun
haqida umumiy
fanlar fakulteti
fizika matematika
Alisher navoiy
Ishdan maqsad
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
moliya instituti
таълим вазирлиги
nazorat savollari
umumiy o’rta
respublikasi axborot
Referat mavzu
махсус таълим