Qarshi davlat universiteti matematik analiz va algebra kafedrasiDownload 0.95 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana23.01.2020
Hajmi0.95 Mb.
  1   2   3   4   5

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI   

MATEMATIK ANALIZ VA ALGEBRA KAFEDRASI 

 

Nazarov Farrux  Shuxratovichning  “5460100 – matematika” ta’lim yo’nalishi bo’yicha  

bakalavr darajasini olish uchun  

 CHIZIQLI  OPERATORLARNING  BA`ZI  BIR 

TATBIQLARI 

 

mavzusida yozgan  

 

BITIRUV MALAKAVIY ISHI 

 

Ilmiy rahbar:                      dots.  M. Abulov   

 

“Himoyaga tavsiya etilsin” Fizika – matematika fakulteti 

dekani:__________________prof. A.Q. Tashatov 

“____”________________ 2012 yil 

 

Qarshi - 2012  

                                                           

                                                          M u n d a r i j a. 

Kirish……………………………………………………………………………4 

I bob. Chiziqli fazo.....................................………………..…………………....6 

      1.1.Chiziqli fazo ta`rifi va xossalari.....……………………………………..6 

      1.2.Chiziqli fazoning o`lchovi va izomorfligi.……………………………...10 

      1.3.Chiziqli fazoni qism fazolarning yig`indisiga yoyish...………………...12 

      1.4. Evklid fazosi va uning xossalari.............………..……………………..16 

II bob. Chiziqli operatorlar……………………………………………………...20 

      2.1.Chiziqli operatorlar va ularning asosiy xossalari………………………..20 

      2.2.Chiziqli operatorlarni matritsali yozuvi………………………………….24 

      2.3.Chiziqli operatorning xarakteristik ko`phadi...………………………… 26 

      2.4.Evklid fazosida chiziqli va bir yarim chiziqli  formalar………………...30 

      2.5. Evklid fazosidagi o`z-o`ziga qo`shma operatorlar..…………………....33 

     2.6. Kvadratik formani kvadratlar yig`indisiga keltirish.................................36 

Xulosa…………………………………………………………………………...38 

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati…………………………………………......39  

                                         

                                        

 

  

 

  

 

  

 


 

  

    

                                                     Bu murakkab dunyoning azaliy va  abadiy 

                                                 muammolari,  shu       bilan      birga,  har  bir  

                                                 davrning dolzarb masalalariga har tomonlama   

                                                 asosli ilmiy javoblar topilgan      taqdirdagina  

                                                 ma`naviyat olami yangi ma`no-mazmun bilan  

                                                 boyib boradi.    Boshqacha aytganda,    har bir  

                                                 ilmiy yangilik, yaratilgan kashfiyot – bu yangi 

                                                 davr va   dunyoqarashga     turtki          beradi,  

                                                 ma`naviyatning     shakllanishiga   o`ziga  xos 

                                                 ta`sir o`tkazadi. 

                                                          

                                                                                                 I. Karimov       

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

  

                                                                     Kirish. 

        

Bitiruv  malakaviy  ishning  dolzarbligi:  Chiziqli  algebra  va  funksional  analiz 

fanlarining  asosiy  tushunchalaridan  biri  bu  chiziqli  operator  tushunchasidir.  Shu 

sababli  ham  chiziqli  operatorlarlarni,  ular  aniqlangan  chiziqli  fazo  va  evklid 

fazolarini  hamda  bu  fazolarda  berilgan  operatorlarlarni  muhim  xossalari  va 

tatbiqlarini  o`rganish  juda  muhim.  Masalan,  algebra  fanidagi  chiziqli 

almashtirishni,  matematik  fizika  tenglamalari  fanida  differensiallashni  operator 

sifatida  qarash  mumkin  shuning  uchun  ham    operator  xossalarini  o`rganish 

matematika fani nuqtayi nazaridan  juda dolzarb masaladir. 

       Bitiruv  malakaviy  ishning  maqsadi:  Chiziqli  algebra  va  funksional  analiz 

fanlarining  muhim  bo`limlaridan  biri  bo`lgan  chiziqli  operatorlarni  xossalarini  va 

ba`zi bir tatbiqlarini  o`rganishdan iborat. 

        Bitiruv malakaviy ishning vazifasi: 

1.  Chiziqli fazo tushunchasi  va chiziqli fazoning xossalarini o`rganish. 

2.  Chiziqli  oteratorning  xos    qiymati  va  xos  vektorini,  uning  xarakteristik 

ko`phadini o`rganish. 

3.  Evklid  fazosida  chiziqli  va  bir  yarim  chiziqli    formalar  va  o`z-o`ziga 

qo`shma operatorlarlarni xossalari va tatbiqlarini o`rganish. 

         Bitiruv  malakaviy  ishning  ilmiyligi  va  ilmiy  ahamiyati:  Bitiruv  ishi 

mavzusida  oid  barcha  muhim  bo`lgan  adabiyotlarni  to`plash  va  ular  asosida 

chiziqli  fazo,  evklid  fazosi,  chiziqli  operator  ta`rifi  va  xossalari  hamda  tatbiqlari 

bilan tanishib, ular qo`llaniladigan sohani yanada chuqurroq o`rganishdan iborat. 

       Ushbu bitiruv malakaviy ish  ikkita bob va o`nta paragrafdan iborat. 

        Birinchi  bob  birinchi  paragrafda  chiziqli  fazo  ta`rifi  va  asosiy  xossalari 

keltirilgan.  Ikkinchi  paragrafda  esa  chiziqli  fazoning  o`lchovi  va  izomorf  chiziqli 

fazolar  haqida  asosiy  tushunchalar  yoritilgan.  Uchinchi  paragrafda  chiziqli  fazoni 


 

qism  fazolarga  yoyish  ko`rsatilgan.  To`rtinchi  paragrafda  esa  evklid  fazosi  ta`rifi va uning asosiy xossalari keltilgan. 

      Ikkinchi  bob  birinchi  paragrafda  chiziqli  operator  ta`rifi  va  uning  asosiy 

xossalari yoritilgan. Ikkinchi paragrafda esa chiziqli operatorlarni matritsali yozivi 

ko`rsatib  berilgan.  Uchinchi  paragrafda  chiziqli  operatorning  xarakteristik 

ko`phadi, xos qiymati va xos vektori ta`riflari va xossalari ko`rsatilgan. To`rtinchi 

paragrafda    evklid  fazosida  chiziqli  va  bir  yarim  chiziqli  formalarni  skalyar 

ko`paytma  orqali  ifodalanishi  isbotlangan.  Beshinchi  paragrafda  esa  evklid 

fazosidagi  o`z-o`ziga  qo`shma  operatorlar  ta`rifi  va  xossalari  yoritilgan.Olinchi 

ya`ni  so`ngi  paragrafda  chiziqli  operatorlar  xossalaridan  foydalanib  kvadratik 

formani kvadratlar yig`indisiga yoyish  ko`rsatilgan.     

                        

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                             I bob.  Chiziqli fazo.  

                               1.1.Chiziqli fazo ta`rifi va asosiy xossalari. 

          Ta`rif. 

,...

,

,z

y

x

 ixtiyoriy tabiatli elementlarning R

 to`plamini chiziqli (yoki 

afin) fazosi deyiladi , agarda quyidagi uchta shart bajarilsa: 

   I. 


R

  to`plamning  ixtiyoriy  ikkita    va    elementlari  uchun  uchinchi  bir   

elementni mos qo`yish qoidasi, ya`ni   va   elementlarni yig`indisi aniqlangan va  yx

z

 deb belgilanadi. 

   II. 

R

  to`plamni  ixtiyoriy    elementini  ixtiyoriy  haqiqiy  λ  songa  ko`paytirish 

qoidqasi  ya`ni    elementni  λ  songa  ko`paytmasi  aniqlangan  va  u   

x

y

    yoki x

y

  orqali belgilanadi. 

III. Kiritilgan amallar quyidagi 8 ta aksiomaga bo`ysunadi: 

1. 


x

y

y

x

  (qo`shish kommutativ) 

2. 

)

()

(

zy

x

z

y

x

  (qo`shish assosiativ) 

3.  Shunday   0 element mavjudki , ixtiyoriy   element uchun 

x

x

0

 bo`ladi. 4.  Har  bir 

  element  uchun  shunday  qarama-qarshi    element  mavjudki, 

0

xx

 bo`ladi. 

5.  Har bir 

 element uchun 

                                         x

x

16. 

x

x

)

()

(7. 

x

x

x

)

(8. 


y

x

y

x

)

(       1-misol.  Uch    o`lchovli  vazoda  erkin  vektorlar  to`plamini  qaraylik.  Bizga 

ma`lum  bo`lgan  vektorlarni qo`shish  va songa ko`paytirish amallarga  nisbatan  bu 

to`plam  chiziqli  fazo  bo`ladi  va  uni 

3

  orqali  belgilanadi.  Shunga  o`xshash 

tekislikdagi  va    to`g`ri  chiziqdagi  erkin  vektorlar  to`plamlari  mos  ravishda 

2

  va 

1

 orqali belgilaymiz.  

     2-misol. }

{x

  barcha musbat  haqiqiy  sonlar  to`plami  bo`lsin. Bu  to`plamning 

  va 

  elementlari  yig`indisini    va      haqiqiy  sonlar  ko`paytmasi  kabi 

aniqlaylik. 

}

{x to`plamni   elementini     haqiqiy songa ko`paytmasini   haqiqiy 

sonni   darajaga ko`paytirish kabi aniqlaylik. 

}

{x to`plamni nol elementi bo`lib 

1

 soni  xizmat  qiladi,    elementga  teskari  element  bo`lib 

x

/

1  soni  xizmat  qiladi. 

Oson ko`rish mumkinki , 1-8 aksiomalar bajariladi. 

   3-misol. Chiziqli fazoga muhim misol bo`lib, 

n

A

 elementlari tartiblangan   

ta haqiqiy sonlarning ushbu  elementlaridan iborat bo`lgan to`plami xizmat qiladi. 

 

n  to`plam  elementlari  uchun  qo`shish  va  songa  ko`paytirish  amallarini 

quyidagicha kiritamiz: 

               

)

,...,,

(

),...,

,

()

,...,


,

(

22

1

12

1

21

n

n

n

n

y

x

y

x

y

x

y

y

y

x

x

x

                               )

,...,


,

(

),...,

,

(2

1

21

n

n

x

x

x

x

x

x

Bu  to`plamning  nol  elementi  bo`lib )

0

...,,

0

,0

(

0  element  xizmat  qiladi. 

)

,...,,

(

21

n

x

x

x

    elementga  qarama  –qarshi  element  bo`lib 

)

,...,


,

(

21

n

x

x

x

    xizmat 

qiladi. 

Ko`rish qiyin emaski 1-8 aksiomalar bajariladi. 

      4-misol. 

b

t

a

  oraliqda  aniqlangan  va  uzluksiz  bo`lgan 

)

(tx

x

 

funksiyalarning ]

,

ba

C

  to`plamida  qo`shish  va  songa  ko`paytirish  amallarini 

funksiyalarni qo`shish va songa ko`paytirish amallari kabi aniqlasak, oson ko`rish 

mumkinki 1-8 aksiomalar bajariladi. 

     5-misol. 

)}

({

t

P

n

  darajasi n

dan  yuqori  bo`lmagan  algebraik  ko`phadlar 

to`plami  ,  bizga  ma`lum  ko`phadlarni  qo`shish  va  songa  ko`paytirish  kabi 

aniqlasak, u holda bu to`plam ham  chiziqli fazoga misol bo`ladi. 

       Quyidagi to`plamlar chiziqli fazoga misol bo`la olmaydi: 

a)  Barcha n

darajali  ko`phadlar  to`plami(chunki  ularning  yig`indisi n

darajali 

ko`phad bo`lmasligi mumkin); 


 

b)  Koeffisientlari  musbat  bo`lgan  va  darajasi    dan  katta  bo`lmagan  ko`phadlar to`plami  (bu  to`plam  elementlarini  manfiy  haqiqiy  songa  ko`paytirish  mumkin 

emas). 


       Ixtiyoriy  chiziqli  fazo  elementlarini  vektorlar  deb  atash  qabul  qilingan.  Ko`p 

hollarda “vektor “ so`zi  tor ma`noda bo`lib qoladi, chunki chiziqli fazo elementlari 

ixtiyoriy tabiatli bo`lishi mumkin. 

      Agar  ta`rifdagi   

,....

,

  sonlar haqiqiy  sonlar  bo`lsa, u  holda  bu  fazo haqiqiy chiziqli  fazo  deyiladi.  Agar  ta`rifdagi

,....


,

  sonlar  kompleks  sonlar  bo`lsa  ,  u 

holda bunday fazo kompleks chiziqli fazo deyiladi. 

 Endi chiziqli fazolarning ba`zi bir xossalarini keltirib o`tamiz. 

        1-teorema.  Har  qanday  chiziqli  fazoda  yagona  nol  element  va  har  bir   

elementi uchun yagona qarama-qarshi elementi mavjud. 

        2-teorema. Ixtiyoriy chiziqli fazoda 

a) nol element ixtiyoriy   elementini  nol haqiqiy songa ko`paytirilganiga teng: 

                                              

.

00

 

b) Har qanday  element uchun qarama-qarshi element  bu   elementni 

1

 haqiqiy songa ko`paytirilganiga teng: 

                                                         x

x

1

            ,...

,

,z

y

x

 elementli R

 haqiqiy chiziqli fazoni qaraylik. 

     1-ta`rif.  R  fazoni 

z

y

,...,

,

  elementlarining  chiziqli  kombinatsiyasi  deb  bu elementlarni haqiqiy sonlarga ko`paytmalarining yig`indisi 

                                       z

y

x

...


                                                            (1) 

ga aytiladi. Bunda 

,...,

,

 lar biror haqiqiy sonlar.   2-ta`rif. 

R

  fazoning z

y

,...,

,

  elementlari  chiziqli  bog`liq  deyiladi,  agarda shunday haqiqiy kamida bittasi noldan farqli bo`lgan 

,...,


,

 sonlar topilib ular 

uchun ushbu elementlarning chiziqli kombinatsiyasi fazoning nol elementiga teng 

bo`lsa, ya`ni 

                                                     

0

...z

y

x

  

bo`lsa.  

Chiziqli bog`liq bo`lmagan z

y

,...,

,

  elementlari chiziqli erkli elementlar deyiladi.    3-ta`rif. R fazoning x,y,…,z elementlari chiziqli erkli deyiladi, agarda (1) chziqli  

kombinatsiya faqat 

0

...


 bo`lgandagina  fazoning nol elementiga teng 

bo`lsa. 


   3-teorema. 

R

  fazoning z

y

,...,

,

  elementlari  chiziqli  bog`liq  bo`lishi  uchun  bu elementlardan  biri  qolganlarining  chziqli  kombinatsiyasidan  iborat  bo`lishi  zarur 

va etarli. 

   1-tasdiq.  Agar 

z

y

,...,

,

  elementlar  ichida  nol  element  bo`lsa,  u  holda  bu elementlar chiziqli bog`liq bo`ladi. 

    2-tasdiq. z

y

,...,

,

 elementlarning biror qismi chiziqli bog`liq bo`lsa, u holda bu butun sistema ham chiziqli bog`liq bo`ladi. 

n

A

   


fazo  elementlarining  chziqli  bog`liqligi  masalasini  qaraylik.Bu  fazodagi 

quyidagi 

                               

)

1,...,

0

,0

,

0(

.........

..........

..........

),

0

,...,0

,

1,

0

(),

0

,...,0

,

0,

1

(2

1

ne

e

e

                                                                (2) 

elementlar  chiziqli  erkli  ekanligini  va  ularga  ixtiyoriy 

)

,...,,

(

21

n

x

x

x

x

  elementni 

qo`shganda chiziqli bog`liq bo`lishini isbotlaymiz. 

(2) ni biror n

,...,


,

2

1 sonlar bilan olingan chiziqli kombinatsiyasini qaraylik. 

                              

)

,...,


,

(

...2

1

22

1

1n

n

n

e

e

e

 

bu  element  faqat 0

...


2

1

n

  bo`lgandagina  nolga  teng  bo`ladi.  Demak, 

(2) elementlar chiziqli erkli. 

Endi  esa  (2)  ga  ixtiyoriy 

)

,...,,

(

21

n

x

x

x

x

  elementni  qo`shganda  chiziqli  bog`liq 

bo`lishini  ko`rsataylik.  1-teoremaga  ko`ra 

)

,...,,

(

21

n

x

x

x

x

  element  (2) 

elementlarni  chiziqli  kombinatsiyasi  bo`lishini  ko`rsatish  etarli.  Bu  ravshan, 

aksiomalarga ko`ra  

                       

n

n

n

e

x

e

x

e

x

x

x

x

x

...


)

,...,


,

(

22

1

12

1 

10 


         4-ta`rif. 

R

  fazoning  chiziqli  erkli n

e

e

e

,...,


,

2

1    elementlari  to`plami  bu 

fazoning  bazisi  deyiladi,  agar  bu R

  fazoning  har  bir    elementi  uchun  shunday 

haqiqiy 

n

x

x

x

,...,


,

2

1 sonlar topiladiki , ular uchun 

                               n

n

e

x

e

x

e

x

x

...


2

2

11

                                                         (3) 

 bo`lsa. 

Bu    elementni n

e

e

e

,...,


,

2

1  bazis  bo`yicha  yoyilmasi  deyiladi. 

n

x

x

x

,...,


,

2

1  sonlar 

esa   elementni (n

e

e

e

,...,


,

2

1 bazis bo`yicha)  koordinatalari deyiladi. 

   4-teorema. R

  fazoning  ikkita  elementini  qo`shish  uchun  (bu  fazoning  ixtiyoriy 

bazisida)  ularni  mos  koordinatalari  qo`shiladi,  elementini 

    songa  ko`paytirish 

uchun uning barcha koordinatalari    songa ko`paytiriladi. 

                 

                           1.2. Chiziqli fazoning o`lchovi va izomorfligi. 

         1-ta`rif. R

 chiziqli fazo   o`lchovli deyiladi, agarda unda   ta chiziqli erkli 

element mavjud , ixtiyoriy  

1

n

  ta  elementi esa chiziqli bog`liq bo`lsa. 

R

 fazoning o`lchovi odatda  R

dim  orqali belgilanadi. 

      2-ta`rif. 

R

  chiziqli  fazo  cheksiz  o`lchovli  deyiladi,  agarda  unga  ixtiyoriy 

sondagi chiziqli erkli elementlar mavjud bo`lsa. 

    1-teorema.  Agar n

R

  o`lchovli  chiziqli  fazo  bo`lsa,  u  holda  bu  fazoning 

ixtiyoriy 

 ta chiziqli erkli elementlari bazis tashkil etadi. 

     2-teorema. Agar R

 fazoda   ta elementdan iborat bazis mavjud bo`lsa,u holda 

R fazoning o`lchovi  

 ga teng. 

     3-ta`rif.  Ikkita  haqiqiy R

  va    chiziqli  fazolar  izomorf  deyiladi,  agarda  bu 

fazolar  elementlari  orasida  o`zaro  bir  qiymatli  shunday  moslik  o`rnatish  mumkin 

bo`lsaki, agar R

 fazoning  va 

 elementlariga   fazoning   va   elementlari 

mos  kelsa,  u  holda   R

  fazoning y

x

  elementiga    fazoning y

x

  , 


 

elementiga    element mos kelsa. 

Ko`rish qiyin emaski, agar 

R

 va   chiziqli fazolar izomorf bo`lsa , u holda 

1) 

R

 fazoning nol elementiga    fazoning nol elementi mos keladi;  

11 


2)  ulardagi  maksimal  chiziqli  erkli  elementlar  soni  bir  xil  ya`ni  ularning  o`lchovi 

teng. 


     3-teorema. Ikkita   o`lchovli 

R

 va   chiziqli fazolar izomorf bo`ladi. 

     Faraz qilaylik

R

 fazoning L

 qism to`plami quyidagi shartlarni bajarsin: 

1.  Agar    va    elementlar 

L

  qism  to`plamga  tegishli  bo`lsa  ,  u  holda y

x

 

element ham shu qism to`plamga tegishli. 2. Agar   element 

L

 qism yotsa va  

 biror haqiqiy son bo`lsa, u holda   ham 

bu qism to`plamga tegishli. 

Ko`rish  qiyin  emaski,  1  va  2  xossalar  bajarilgan 

L

  qism  to`plamni  o`zi  ham 

chiziqli fazo bo`ladi. 

    4-ta`rif.  1  va  2  shartlarni  bajaruvchi R

  fazoning L

  qism  to`plami R

  fazoning 

chiziqli qism fazosi deyiladi. 

  Misollar. 1.Faqat nol elementdan tashkil topgan R

 fazoning qism to`plami. 

 2. 

R

 fazoning o`zi. 

Bu ikki qism fazo xosmas qism fazolar deyiladi. 

3. 


]

,

ba

C

 dagi 


)}

(

{t

P

n

 darajasi   dan katta bo`lmagan algebraik ko`phadlarning 

to`plami , 

]

,b

a

C

 ning qism fazosi bo`ladi. 

4. 

3

 dagi biror tekislikka parallel bo`lgan erkin vektorlarning 2

 qism to`plami. 

5. 


z

y

,...,

,

 elementlar R

 fazoning elementlari bo`lsin. z

y

,...,

,

    elementlarning  chiziqli  qobig`i    deb,  bu  elementlarning  barcha  chiziqli kombinatsiyalai to`plamiga aytamiz, ya`ni  

                            z

y

x

...


              

ko`rinishdagi elementlar to`plamiga aytiladi. Bunda  

,...,

,

 lar ixtiyoriy  sonlar. z

y

,...,

,

  elementlarning chiziqli qobig`ini  )

,...,


,

(

zy

x

L

 orqali belgilaymiz. 

Ravshanki, 

)

,...,,

(

zy

x

L

 chiziqli qobiq uchun 1 va 2 shartlar bajariladi. Shu sababli 

ixtiyoriy  chiziqli qobiq  

R

 fazoning qism fazosi bo`ladi. z

y

,...,

,

  elementlarning  chiziqli  qobig`i  shu  elementlarni  o`z  ichiga  oluvchi  eng kichik qism fazo bo`ladi. 

 

12 


Chiziqli  qobiqqa  misol  bo`lib, 

]

,b

a

C

  dagi 


n

t

t

t

,...,


,

,

12

  elementlarning  chiziqli 

qobig`i misol bo`ladi. Bu chiziqli qobiq 

)}

({

t

P

n

 darajasi   dan katta bo`lmagan 

algebraik ko`phadlarning to`plamidan iborat. 

Ravshanki, R

  fazoning  har  qanday  qism  fazosining  o`lchovi bu  fazo o`lchovidan 

katta emas. 

Agar 


L

 qism fazo butun   o`lchovli R

 chiziqli fazo bilan ustma-ust tushmasa, u 

holda 

L

 ning o`lchovi   dan kichik bo`ladi. 

Ko`rish mumkinki, butun 

R

 fazoda    n

e

e

e

,...,


,

2

1  bazis tanlangan bo`lsa, u holda 

ularni 


L

  qism  fazoning  bazisi  sifatida  olish  mumkin  emas  (ba`zi   i

  lar 

L

  da 


yotmasligi ham mumkin), lekin teskari tasdiq o`rinli. 

Tasdiq.  Agar k

e

e

e

,...,


,

2

1 

elementlar   o`lchovli  fazoning      o`lchovli  qism 

fazosida bazis tashkil etsa, u holda bu bazisni R

 ni 


n

k

k

e

e

e

,...,


,

2

1 elementlari orqali 

shunday  to`ldirish  mumkinki  hosil  bo`lgan n

e

e

e

,...,


,

2

1  elementlar  to`plami 

R

  da 


bazis bo`ladi. 

     5-teorema. z

y

,...,

,

    elementlarning )

,...,


,

(

zy

x

L

  chiziqli  qobig`i  o`lchovi z

y

,...,

,

  elementlar  sistemasining    maksimal  chiziqli  erkli  soniga  teng.  Xususan agar  elementlar 

z

y

,...,

,

  elementlar  chiziqli  erkli  bo`lsa,  u  holda )

,...,


,

(

zy

x

L

 

chiziqli qobiqning o`lchovi z

y

,...,

,

 elementlar soniga teng.                     Qism fazoning yig`indisi va kesishmasi. 

1

 va R

L

2

 fazoning ikkita ixtiyoriy qism fazosi bo`lsin. R

 fazoning bir paytda  

1

 va 

2

 da yotuvchi   elementlari  to`plami R

 fazoning qism fazosi bo`ladi va u 

1

 va 

2

  fazolarning ko`paytmasi deyiladi. R

 fazoning barcha z

y

 ko`rinishdagi elementlari to`plami, bunda  

1

 fazoning 

elementi 

 esa  

2

L

 

fazoning elementi R

 fazoning qism fazosi bo`ladi va u 

1

 va 

2

  fazolarning yig`indisi deyiladi. 

     Misol. 

R

  uch o`lchovli fazodagi barcha erkin vektorlarning  chiziqli fazosi, 

1

 

Oxy tekislikka parallel bo`lgan barcha erkin vektorlarning qism fazosi, 

2

 esa Oxz 


 

13 


tekislikka parallel bo`lgan barcha erkin vektorlarning  qism fazosi bo`lsin. U holda 

1

 va 

2

   fazolarning yig`indisi 

R

 fazoning o`zidan,   fazolarning kesishmasi esa 

Ox o`qiga parallel bo`lgan  barcha erkin vektorlar  to`plamidan iborat. 

     6-teorema.  Chekli  o`lchovli R

  chiziqli  fazoning 

1

  va 

2

 

 

  qism  fazolarining o`lchovlarining  yig`indisi,  ushbu  qism  fazolar  kesishmasi  va  yig`indisini 

o`lchovlari  yig`indisiga teng. 

 

      


                    1.3. Chiziqli fazoni qism fazolarning to`g`ri yig`indisiga yoyish. 

1

 va 

2

     o`lchovli 

R

 fazoning qism fazolari bo`lsin. 

    1-ta`rif. 

R

 fazo 


1

 va 

2

  qism fazolarning to`g`ri yig`indisi orqali ifodalanadi 

deyiladi, agarda 

R

 fazoning har bir  elementi yagona usul bilan  

                                                         

2

1

xx

x

 

 ko`rinishda ifodalansa. Bunda 

1

 

1

 fazoning 

2

 esa 

2

 fazoning elementi. 

Bu hol    

2

1

LL

R

 ko`rinishda belgilanadi. Oxirgi tenglik R

 fazoning 

1

 va 

2

  

fazolarning to`g`ri yig`indisiga yoyilmasi deyiladi. 

R

  uch  o`lchovli  erkin  vektorlar  fazosi, 

1

  esa  Oxy  tekisligiga  parallel  bo`lgan 

barcha vektorlar fazosi  

2

 esa Oz o`qiga parallel bo`lgan barcha vektorlar fazosi 

bo`lsa, u holda R

 L

1 va L

2

 fazolarning to`g`ri yig`indisidan iborat bo`ladi. Teorema. n o`lchovli R fazo 

1

 va 

2

  qism fazolarning to`g`ri yig`indisidan iborat 

bo`lishi uchun  , ularning kesishmasi faqat nol elementdan va R

 ni o`lchovi 

1

 va 

2

  fazolar o`lchovlari yig`indisidan iborat bo`lishi etarli. 

      Endi 

  o`lchovli  chiziqli  fazoda  bazis  o`zgarganda  koordinatalarni  o`zgarishi 

va bazislarni almashtirishni qaraylik.  n

e

e

e

,...,


,

2

1  va 

1

12

1

1,...,

,

ne

e

e

 lar n o`lchovli R chiziqli fazodagi 

2

 ta ixtiyoriy bazislar bo`lsin. R fazoning ixtiyoriy elementi har ikki bazis orqali ham ifodalanadi. Faraz 

qilaylik 

1

1

21

1

,...,,

n

e

e

e

 elementlar n

e

e

e

,...,


,

2

1 lar orqali quyidagicha ifodalansin: 

 

14 


                                   

.

..........

..........

..........

..........

,

...


,

...


2

2

11

1

22

22

121

1

21

2

121

11

11

n

nn

n

n

n

n

n

n

n

e

a

e

a

e

a

e

e

a

e

a

e

a

e

e

a

e

a

e

a

e

                                               (1)   

U  holda  birinchi 

n

e

e

e

,...,


,

2

1    bazisdan   

1

12

1

1,...,

,

ne

e

e

  bazisga  o`tish  matritsasi 

quyidagi ko`rinishda bo`ladi: 

                              nn

n

n

n

n

a

a

a

a

a

a

a

a

a

A

...


...

...


...

...


...

...


2

1

222

21

112

11

                                                          (2) Bu  matritsaning    determinanti  noldan  farqli  ikkinchi  bazisdan  birinchi  bazisga 

o`tish matritsasi A

B

 matritsaga teskari matritsa bo`ladi. Ma`lumki, A

 matritsaga 

teskari matritsa  

 

                    d

A

d

A

d

A

d

A

d

A

d

A

d

A

d

A

d

A

B

nn

n

n

n

n

/

.../

/

......

...


...

/

.../

/

/...

/

/2

1

222

12

121

11

  

ij

A

esa 


A

 matritsaning ij

 elementining algebraik to`ldiruvchisi. 

(1)  ning birinchi  tenhligini j

A

1

  ga, ikkinchisini j

A

2

  ga    va  hakazo  -sini  esa nj

A

 

ko`paytirib, so`ngra ularni qo`shib quyidagi tenglikni hosil qilamiz.           

)

....(

...


2

2

11

1

12

1

21

1

1nj

ni

j

i

j

i

n

i

i

nj

n

j

j

A

a

A

a

A

a

e

A

e

A

e

A

e

 

i

ustun elementlarini mos 

j

 ustun algebraik to`ldiruvchisiga ko`paytmalari 

yig`indisi 

j

i

 bo`lganda nolga tengligini hisobga olsak (j

i

 da   ga teng) 

Oxirgi tenglikdan 

                            d

e

A

e

A

e

A

e

j

nj

n

j

j

1

21

2

11

1

...  

bundan 


 

15 


                 

n

j

e

d

A

e

d

A

e

d

A

e

n

nj

j

j

j

,...,


2

,

1,

....


1

1

22

1

11

    


yoki 

                                     

1

1

22

1

11

1

21

2

221

1

122

1

11

2

211

1

111

....


....

..........

..........

..........

..........

,

....,

....


n

nn

n

n

n

n

n

n

n

e

d

A

e

d

A

e

d

A

e

e

d

A

e

d

A

e

d

A

e

e

d

A

e

d

A

e

d

A

e

                                    (4) 

 (4) formula 

1

12

1

1,...,

,

ne

e

e

 bazisdan  n

e

e

e

,...,


,

2

1 bazisga o`tish matritsasi A matritsaga 

teskari matritsa orqali o`tishni ifodalaydi. Bu  A

 matritsaga teskari matritsani  

1

A

 

 orqali belgilaymiz. 

Bazis almashritganda koordinatalar orasidagi  munosabat. 

Maxsusmas  (2)  matritsa  orqali 

n

e

e

e

,...,


,

2

1    bazisdan 

1

12

1

1,...,

,

ne

e

e

  bazisga  o`tilgan 

bo`lsin.  U  holda  bazislarni  teskari  almashtirishiga    (3)  matritsa  mos  keladi 

 

qaralayotgan R

 chiziqli fazoning ixtiyoriy elementi bo`lsin. 

)

,...,


,

(

21

n

x

x

x

  esa uni  n

e

e

e

,...,


,

2

1  bazisdagi  koordinatasi 

)

,...,,

(

11

2

11

n

x

x

x

  esa 


1

1

21

1

,...,,

n

e

e

e

  bazisdagi 

koordinatasi bo`lsin, ya`ni 

                           n

n

n

n

e

x

e

x

e

x

e

x

e

x

e

x

x

...


...

2

21

1

11

1

21

2

11

1

1 

n

e

e

e

,...,


,

2

1  lar o`rniga ularni (4) dagi ifodalarini qo`yib 

).

...(

...


)

...


(

)

...(

...


1

1

22

1

11

1

21

2

221

1

122

1

11

2

211

1

111

1

11

2

12

1

11

1

nnn

n

n

n

n

n

n

n

n

n

e

d

A

e

d

A

e

d

A

x

e

d

A

e

d

A

e

d

A

x

e

d

A

e

d

A

e

d

A

x

e

x

e

x

e

x

x

 

Oxirgi  tenglikdan 1

1

21

1

,...,,

n

e

e

e

  bazis  bo`yicha  yagona  yoyilma  o`rinli  ekanligidan 

)

,...,


,

(

21

n

x

x

x

  koordinatadan 

)

,...,


,

(

11

2

11

n

x

x

x

    koordinataga  o`tish  formulasi  kelib 

chiqadi: 

 


 

16 


                         

n

nn

n

n

n

n

n

n

n

x

d

A

x

d

A

x

d

A

x

x

d

A

x

d

A

x

d

A

x

x

d

A

x

d

A

x

d

A

x

....


......

..........

..........

..........

..........

,

....,

....


2

2

11

1

22

22

121

1

21

2

121

11

11

                                           (5) 

Tasdiq  Ixtiyoriy maxsusmas  

A

  matritsa uchun teskari 

1

 matritsa  yagonadir  

Isboti  Faraz qilaylik  yana  bir   matritsa  mavjud va   

                                                           

E

CA

AC

       


 bo`lsin  U holda 

                                         

1

1

11

1

1)

(

)(

A

EA

A

CA

CAA

C

CE

AA

C

CAA

 

bundan  1

A

C

 

 kelib  chiqadi                    

                       1.4. Evklid  fazosi  va  uni  sodda xossalari. 

                                         

         R

 haqiqiy  chiziqli  fazo  haqiqiy evklid  fazosi ( yoki evklid fazosi) deyiladi   

agarda quyidagi ikkita   shart   bajarilsa: 


Download 0.95 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
sinflar uchun
pedagogika universiteti
bilan ishlash
таълим вазирлиги
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
haqida umumiy
fizika matematika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat
universiteti fizika
Buxoro davlat
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti