Qadimgi tarix sivilizatsiya ibtidosi 6-sinf TarixDownload 340.5 Kb.
bet1/5
Sana22.06.2017
Hajmi340.5 Kb.
  1   2   3   4   5

Qadimgi tarix - sivilizatsiya ibtidosi

6-sinf Tarix

1. Qadimgi bitiklarni o'rganish bilan qaysi soha shug’ulanadi?

A) Numizmatika B)Antrapologiya

C)Epigrafika D)Etnografiya


2. Qadimgi tangalarni tadqiq etish bilan …..shug'uilanadi.

A)Numizmatika B)Antrapologiya

C)Epigrafika D) etnografiya
3. Eng qadimgi davlatlar va shaharlar tashkil topishi davrini olimlar....deb
ataydilar.

A) Evolutsiya B) Sivilizatsiya

C) Revolutsiya D)Renessans

4. Dastlabki sivilizatsiyalar tarixi boshlangan.

A)Qadimgi Sharqdan, so`ngra Krit orollari va Yunonistonda

B)Qadimgi G`arbdan, so`ngra Krit orollari va Yunonistonda

C)Qadimgi Sharqdan, so`ngra Sharqiy Yevropada

D)Qadimgi G`arbda, so`ngra Sharq mamlakatlarida


5. “Qadimgi dunyo tarixi” deb atalgan davr qaysi davrlarni o`z ichiga oladi?

A) Yer yuzida odam paydo bo'lgan davrdan miiodiy 476 yilgacha

B)M.av 4 m. yylardan milodiy 5 asr boshi

C)M.av 100-mingyillikdan miiodiy 395 y

D)M.av 3 mln. yillardan miiodiy 1 asr
6. “Marhumlar kitobi” qaysi xalqlar haqida ma`lumot beradi?

A)Yunonlar B)Yahudiylar

C)Hindlar D)Misrliklar
7. “Bibliya” kitobi qaysi xalqlar haqida ma`lumot beradi?

A) Yunoniar B) Yahudiylar

C) Hindlar D) Misrliklar
8. “Rigvedi” kitobi qaysi xalqlar haqida ma`lumot beradi?

A)Yunoniar B)Yahudiylar

C)Hindlar D)Misrliklar
9. Ibtidoiy manzilgohlarda qazishma ishlarini kimlar olib boradilar?

A) Arxeologlar B) Etnograflar

C) Antrpologlar D) Lingvistlar
10. Topilgan qadimgi odamlar suyakiarini qayta tiklovchi olimlar...

A) Arxeologlar B) Etnograflar

C) Antropologlar D) Lingvistlar
11. Qadimgi xalqlarning udumlari, xo`jalik va madaniy an`anaiarini kimlar o`rganadi?

A) Arxeologlar B)Antropologlar

C) Etnograflar D) Lingvistlar

12 Hozirgi zamon tili qay yo'sinda shakllanganligini kimlar o'rganadilar?


A) Arxeologlar B) Etnograflar

C)Antropologlar D) Lingvistlar


13. O'zbekiston tarixi bo'yicha eng qadimgi manba qaysi?

A) Behistun yozuvlari B) Avesto

C) Gerodot asarlari

D) Tarixiy yilnomalar asari


15. Qadimgi tarixchilar va ularning yashagan davrlari xato berilgan javobni toping.

A)Gerodot - m.av 5 asr

B)Strabon - m.av 1 asr

C) Ktesiy - m.av 4 asr

D) Kvint Kurtsiy Ruf - milodiy 2 asr
16. Birgalikda yashagan va hamkorlikda mehnat qilgan, umumiy mehnat qurollari va qurol-yaroqqa ega bo'lgan qarindoshlar uyushmasi bu...

A)Ibtidoiy to`da B)Davlat

C)Urug` jamoasi D) Harbiy demokratiya
17. Turmush va mehnat umumiyligi negizida birlashgan qadimgi odamlar jamoasi...

A)Ibtidoiy to`da B)Davlat

C)Urug` jamoasi D) Harbiy demokratiya
18. Dastlabki urug` jamoalari ayol, ya`ni ona atrofida birlashgan. Insoniyat tarixidagi bu bosqich………….. deb ataladi.

A) Patriarxat B) Matriarxat

C) Urug` jamoasi D) Harbiy demokratiya
19.Erkak kishi jamiyat hayotida yetakchi mavqega ega bo`lgan, qarindoshlik munosabatlari ham ota tomonga qarab belgiiangan. Bu davr…..

A) Ibtidoiy to`da C) Urug`

B) Patriarxat D) Harbiy demokratiya
20. Nima uchun insoniyat tarixi ibtidosini “tosh asri” deb ataydilar?

A) Dastlabki mehnat qurollari toshdan yasalgani uchun

B) Ularning dastlabki sig`ingan narsalari toshlar bo`lgani uchun

C) Tosh eng qattiq modda bo`lgani uchun

D)Eng dastlabki bitiklar toshlarga bitilgani uchun
21. Quyida bir-biriga mos kelmagan javobni toping.

A) Paleolit-qadimgi tosh davri

B) Mezolit - o'rta tosh davri

C) Neolit-ilk tosh avri

D) Eneolit – mis tosh davri

22. Paleolitning Olduvay davri qaysi davrlarni o`z ichiga oladi?

A) Miloddan 3-2 million yillar avval

B) Miloddan 1 milbon-100 m yil avval

C) Miloddan 100-40 ming yil avval

D) Miloddan 40-12 ming yil avval


23. Qadimgi odamlar suyak qoldiqlari va ularning topilgan joylari xato berilgan javobni toping.

A) Zinjantrop - Sharqiy Afrika

B) Avstrolopitek – Avstraliya

C) Neandertal -Germaniya

D) Sinantrop – Xitoy
24. Neandertal odam dastlab qayerdan topilgan?

A) Farg`onadan

B) Fransiyadan

C)Germaniyadan

D) Indoneziyadan
25. Buvuk muzlik davri qachon boshlandi?

A) Ilk paleolitning boshlarida

B) Ilk paleolitning so`nggi davrlarida

C) Ilk paleolitning boshlarida

D) O`rta paleolitning boshtarida
26. Chopperlar nima?

A) Yogoch qurollar

B) Toshga o`yib rasm solsh

C)Tosh qurollar

D) Metalga naqsh tushirish
27. Insoniyaming eng qadimgi mashg'uloti...

A) Dehqonchilik" va ovchilik

B) Chorvachilik va dehqonchilik

C) Termachilik va ovchiHk

D) Ovchilik va chorvachilik
28. Tabiat insonga nimani in`om etsa, odam shuni olgan, topgan yeguligi bilan qanoatlangan. Тarixda bunday xo`jalik………………. deb ataladi.

A) Natural xo`jalik

B) O`zlashtiruvchi xo`jalik

C) Ishlab chiqaruvchi xo`jalik

D) Bozor xo`jaligi
29. Teshikiosh g'ori qachon topilgan?

A) 1936 yil C) 1938 yil

B) 1937 yil D) 1939 yil
30. Quyidagi qaysi makondan 3000 dan ziyod tosh qurollar topiigan?

A) Selungur

B) Obirahmat

C) Teshiktosh

D) Zamonbobo
31. Teshikiosh g`oridan topilgan neandertal bola suyakiarining qaysi qismlari saqlanib qoigan?

A) Bosh chanog'i bilan

B) Son suyagi bila

C) Bilak suyagi bilan

D) Boshchanog'i bilan son suyagi
32. Tanada mujassamlashgan yoki mustaqil harakatlanuvchi g`ayrioddiy mavjudotga (ruhga) e`tiqod fanda …..... deb ataladi.

A) Totemizm

B) Fetishizm

C) Shamanizm

D) Animizm
33. Jon va odamni qurshagan muhitda ruhlarning mavjudligiga ishonish …… deyiladi.

A)Totemizm

B) Animizm

C) Fetishizm

D) Shamanizm
34. Eng qadimgi odamlar u yoki bu buyumlar omad keltirishiga yohud balo-qazoni bartaraf etishiga ham e`tiqod qilganlar. Bu din ………… nomini oigan.

A) Totemizm

B) Fetishizm

C) Shamanizm

D) Animizm
35. Qoya rasmlaridan eng qadimiylari qaysi?

A) Altamir g`ori - Ispaniya

B) Verteshsellesh - Vengriya

C) Lasko- Fransiya

D) A va C javoblar to`g`ri
36. Boshqirdistondagi Kapovaya mag`orasi nimasi bilan mashhur?

A)Qadimiy qo`l yozmalar

B) Qadimiy qoya rasmlari

C)Qadimiy tosh qurollari

D) Qadimiy dafn tartibiari
40. Odamlar qachon ancha takomiIIashgan kesuvchi, arralovchi va parmalovchi mehnat qurollari yasaydigan bo`lishgan?

A) Taxminan 30-35 ming yii oidin

B) Taxminan 25-30 ming yil oldin

C) Taxminan 15-20 ming yil oldin

D) Taxmxmt 20-25 ming yil oldin
41.Inson qachondan boshlab taqinchoqlar - munchoqlar, tumorlar va uzuklar yasay boshladi?

A)Bundan 25-30 ming yil av

B) Bindan 30-35 ming yil avval

C) Bundan 15-20 ming yil avval

D) Bundan 10-15 ming yil avval
42. So'nggi paieoiit davri odamlarining muhim ixtirosi nima bo'lgan?

A) Mehnat qurollari yasash

B) Jang qurollari yasash

C) Kiyim kechak tayyorlash

D) Turar joylar qurish

43. Inson sun`iy olov yoqishni qaysi davrda o'rganib oldi?

A) Ilk paleolitda

B) So'nggi paleolitda

C) O'rta paleolitda

D)Mezolitda


45. Mezolit (o’rta tosh asri) davri sanasini ayting.

A) M.av 100-40 m.av

B) M.av 12-7 tm.av

C)M.av 40-12 m.av

D) M.av 6-4 m.av
46. Mezolit davri boshlanishi bilan ....

A) Insoniyat tikuvchilikni kashf etdi

B) Muzlik davri tugadi

C)Insoniyat kulolchilikni kashf etdi

D) G`ildirak kashf etildi
47. Inson o`q-yoy yasashni qaysi davrda o`rganib oldi?

A) Mezolit davrida B) Eneolit davrida

C)Paleolit davrida D) Neolit davrida
48. Odamlar hayvonlarni qachondan boshiab qo`lga o`rgata boshlagan?

A) Mezolit davri boshlarida B) Neolit davri boshlarida

C) Paleolit davri oxirlarida D)Mezolit davri oxirlarida
49. Old Osiyoda dehqonchilik va ibtidoiy chorvachilik qachon vujudga kelgan?

A) Mezolit davri boshlarida

B) Neolit davri boshlarida

C)Paleolit davri oxirlarida

D) Mezolit davri oxirlarida
50. Dehqonchilik va chorvachilik qaysi davrda keng tarqaldi?

A)Paleolit davrida B) Neolit davrida

C)Mezolit davrida D) Eneolit davrida
51. O`zbekiston hududida mezolit davri manzilgohlari qanchasi o`rganiigan?

A) 30 dan ziyod B) 70 dan ziyod

C) 50 dan ziyod D) 100 dan ziyod
52. O`zbekiston hududidan topilgan mezolit davri manzilgohlari xato beriigan javobni toping.

A) Obishir B) Machay

C) Qo`shilish D) Sopollitepa
54. Neolit davri (yangi tosh asri) sanasini ayting.

A) M.av 100-40 m.av

B) M.av 12-7 tm.av

C) M.av 40-12 ming уIIIar

D) M.av 6-4 m.av
55. Neolit davrida vujudga kelgan kashfiyotlar xato berilgan javobni toping.

A) Ziroatchilik vujudga keldi

B) Loydan idish-tovoqlar yasaldi

C) Mikrolitlar yasashni o'rgandilar

D) G`ildirak kashf erildi
56. Mikrotitlar bu...

A) Toshdan kichik mehnat qurollari

B) Mayitsiz sohta qabr

C)Toshga rasm solish

D) Yer osti kanallari
57. Aksariyat qabilalar qaysi davrda o`troq turmush tarziga o`tib, doimiy turar joylar qura boshlagan?

A) Eneolit davrida B) Paleolit davrida

C) Neolit davrida D) Mezolit davrida
58. Paxsa imoratlar qurish qacbon boshlangan?

A) Eneolit davrida B) Paieolit davrida

C) Neolit davrida D) Mezolit davrida
59. Neolit davrining muhim kashfiyotlari....

A) Kulolchilik va turar joylar

qurish bo`ldi

B) Kulolchilik va to'quvchilik bo'ldi

C) Guvaladan uylar qurish va tikuvchilik

D)Diniy lasavvurlar va dafn tartiblari


60. M.av 6-5 mingyilliklar boshlarida...

A) O'rta Osiyoning janubiy viloyatlarida davlatchilikka o'lildi

B) O’rta Osiyoning janubiy viloyatlarida ziroatchilikka o'tildi

C) O'rta Osiyoning shimoliy viloyatiarida davlatchiiikka o'tildi

D) O'rta Osiyoning shimoiiy viioyadarida ziroatchilikka o'tildi
61. M.av 6-5 mingyilliklar boshlarida O`rta Osiyoning markaziy va shimoliy o`lkalarida aholining asosiy mashg`uloti nima edi?

A) Dehqonchilik va chorvachilik

B) Ovchilik va baliqchilik

C) Dehqonchilik va baliqchilik

D) Termachilik va dehqonchilik
62.O`rta Osiyoning janubiy viloyatlarda aholi qachon ziroatchilikka o`tgan?

A) M.av V-IV m. yy boshlarida

B) Mtl.avv. VI-V m. yylar oxirlarida

C) M.av VI-V m. yy boshlarida

D) M.avVII-V1 m. yy or'talarida
63. Eneolit davri nechanchi m. yylarga to`g`ri keladi?

A) M.av 7-4 m. yylarga

B) M.av 6-4 m. yylarga

C) M.av 4-3 m. yylarga

D) M.av 5-3 m. yylarga
64. Neolit davri oxirlarida odamlar yaratgan eng buyuk kashfiyotlaridan biri...

A) Misdan foydalanish bo`ldi

B) Bronzadan foydalanish bo`ldi

C) Temirdan foydalanish bo`ldi

D) Qo`rg`oshindan foydalanish bo`ldi
65. Qadimgi Sharqda ilk shaharlar va davlatlar qachon vujudga kela boshladi?

A) M.av IV m. yyda

B) M.avIII m. yyda

C) M.avV m. yyda

D) M.avVI m. yyda
66. O`rta Osiyo janubida sug`orma dehqonchilik qachon vujudga kelgan?

A) M.avV m. yyda

B) M.avVI m. yyda

C) M.avIII m. yyda

D) Mii.avv IVm. yyda
67. Qaysi davrdan boshlab mehnat qurollari, qurol-yarog` va zeb-ziynat tayyorlashda bronzadan foydalanila boshlandi?

A) M.av 3-m. yy boshi

B) M.av 3-ming yiilik o`rtalari

C) M.av 3-m. yy oxirlari

D) M.av 2-m. yy boshlari
68. Хоm g`ishtdan ko`p xonali uylar qurish qachon boshlangan?

A) M.av V m. yyda B) M.av VI m. yyda

C) M.av III m. yyda D) M.av IVm. yyda
69. Kulolchilik xumdonlaridan foydalanish qachon boshlangan?

A) M.av IV m. yyda B) M.av III m. yyda

C)M.av V m. yyda D) M.av VI m. yyda
70. Qaysi davrdan boshlab sopol buyumlar hayvonlar, qushlar va o`simliksimon naqshlar (yaproqlar, gullar) bilan bezatiladigan bo`ldi?

A) M.avIV m. yyda B) M.av III m. yyda

C) M.avV m. yyda D) M.avVI m. yyda
71. Patriarxat davri qachon boshlangan?

A) Mil-avv. V m. yy B) M.avIV m. yy

C) MiLavv III m. yy D) M.avII m. yy
72. Ota tomonidan yaqin qarindoshlarning bir necha avlodlaridan tashkil topgan oila bu....

A) Monogam oila B) Patriarxal oila

C) Umumiy oila D) Kanmbal oila
73. Zamonbobo qaysi davrda yashagan charvodorlar va dehqonlarning qadimiy manzilgohi hisoblanadi?

A) M.av I m. yyda B) M.av II m. yyda

C) M.av III m. yyda D) M.av IV m. yyda
74. Bronza davriga oid Sarazm manzilgohi qayerdan topilgan?

A) Turkmanistondan

B) Zarafshon daryosi havzasidan

C) Tojikistondan

D) Surxondaryo vodiysidan
75. Bronza davriga oid Oltintера va Namozgoh manzilgohlarii qayerdan topilgan?

A) Turkmanistondan

B) Zarafshon daryosi havzasidan

C) Tojikistondan D) Surxondaryo vodiysidan


76. Sopoiliiepa manzilgohi qaysi davrga oid?

A) Bronza. m.av II ming yil

B) Temir davri, m.av I m. yy

C) Bronza. m.av III m. yy

D) Eneoiit davri, m.av IV m. yy
77. Odamlar kulolchilik charxi va g'iidirakni qaysi davrda kashf etganlar?

A)Eneoiit davnda B) Neolit davrida

C) Bronza davrida D) Temir davrida
78.Jarqo`ton manzilgohi qachon va qayerda vujudga kelgan edi?

A) Bundan uch ming yil oldin, Boysun

B) Bundan to`rt ming yil oldin, Denov

C) Bundan ikki yarirn ming yil oldin, Sariosiyo

D) Bundan uch yarim ming yi! oldin. Sherobodda
79. Qaysi davrga kelib temirdan mehnat qurollari yasash imkorayati paydo bolgan?

A) M.av I m. yy oxirlarida

B) M.av I m. yy boshlarida

C) M.av II m. yy oxirlarida

D) Milodiy I m. yy ortalarida
80. Temir necha gradus haroratda eriydi?

A) 1300 gr B) 1000 gr

C) 1200 gr D) 1500 gr
81. Temirdan birinchi bo`lib kimlar, qachon foydalanganlar?

A) Kichik Osiyoda Xettlar, XV - XIV asrlarda

B) Kichik Osiyoda Xettlar XIV - XII asrlarda

C) Mesopotamiyada Xurritlar, XII - XI asrlarda

D) Kavkazorti xalqlari, XII - XI asrlarda
82. Temirdan yasalgan dastlabki zeb-ziynat buyumlari qayerdan topilgan.

A) Misr fir'avni Tutanxamon maqbarasidan

B) Mesopotamiyadagi Zikkuratlar ichidan

C) Bobildagi Hamurappi saroyidan

D) Nineviyadagi Ashshurbanipal kutubxonasidan
83.Temirdan yasalgan zeb-ziynat buyumlari bilan mashhur Maykop qo`rg`oni yodgorligi qayerda joylashgan?

A) Mesopotamiyada

B) Hindistonda

C) Kavkazda

D) Misrda
84.O`rta Osiyodan lopilgan eng qadimgi temirdan yasalgan buyumlar nechanchi asrlarga oid?

A) M.av 9-8 asrlarga B) M.av 7-6 asrlar

C) M.av 8-7 asdarga D) M.av 6-5 asrlar
85.O'rta Osiyodan topilgan temirdan buyumlar ko’pchiligi asosan nechanchi asrlarga oid?

A) M.av VII-V1 asrlarga

B) M.av VI-V asrlarga

C) M.av VIII-VII asrlarga

D) M.av V-IV asrlarga
86.M.av I m. yy boshlarida О`rta Osiyoda aholi to`rt guruhga ajratilgan. Ular qanday tartibda bo`Igan?

l. Kohinlar, 2. Savdogarlar, 3. Jangchilar, 4. Zodagonlar, 5. Dehqonlar, 6. Hunarmandlar.

А) 1,2,4,З B) 1,3,5,6

C) 2,4,5,6 D) 4,3,5,6


88. Ilk davlatchilikka o`tish davrida qabilaga harbiy sardorlar boshchilik qilgan bir boshqaruv shakli bu….

A) Harbiy demokratiya

B) Monarxiya

C) Respublika

D) Hududiy qo`shnichilik
89. «Varzana» nima?

A) Qabilalar ittifoqi

B) Hududiy qo'shnichilik jamoasi

C) Katta patriarxal oila

D) Urug-jamoasi
90. «Dahya» nima?

A) Hududiy qo`shnichilik jamoasi

B) Katta patriarxal oila

C) Urug` jamoasi

D) Qabilalar ittifoqi
91. «Nmana» bu...

A) Qabilalar ittifoqi

B) Hududiy qo`shnichilik jamoasi

C) Katta patriarxal oila

D) Urug` jamoasi
92. «Vis» bu...

A) Hududiy qo`shnichilik jamoasi

B) Katta patriarxal oila

C) Urug` jamoasi

D) Qabilalar ittifoqi
93. «Zantu» bu...

A) Hududiy qo`shnichilik jamoasi

B) Katta patriarxal oila

C) Urug` jamoasi

D) Qabila
94. «Avesto»ga ko`ra janiiyatni idora qilish tizimi to`g`ri berilgan javobni toping.

A) Oqsoqollar kengashi-xalq yig`ini-alohida tumanlar-viloyatlar hukmdorlari

B) Oqsoqollar kengashi-viloyat hukmdorlari-tuman hukmdorlari-xalq yig`ini

C) Xalq yigini-oqsoqoilar kengashi-viloy at va tuman hukmdorlari

D) Xalq yig`ini- viioyat hukmdorlari-tuman hukmdorlari-oqsoqollar kengashi
96. Ilk sivilizatsiyalar davrida har xil tumanlar aholisini ittifoqlarga uyushuviga nima sabab bo`lgan edi?

A) Mamlakatdagi qo`zg`olonlarni bostirish zaruratiB) Dushmanlardan himoyalanish zarurati

C) Ochlikdan saqlanish zarurati

D) Birgalashib ov qilish zarurati
97. Ilk sivilizatsiyalar davrida diniy marosimlar ….. tomonidan ado etilardi.

A) Oqsoqollar

B) Harbiy sarkardalar

C) kohinlar

D) Urug" boshliqlari


98. Buyuk Rim tarixchisi Kvint Kursiy Ruf nechanchi asrda yashagan?

A) M.av II asrda

B) Milodiy I asrda

C) M.av I asrda

D) Milodiy II asrda
99. Bundan 5 ming yil muqaddam ...

A) O`rta Osiyo hududida sivilizatsiyaning vujudga kelishi

B) Orta Osiyoda sug`orma dehqonchilikning vujudga kelishi

C) Qadimgi Sharqda siviiizatsiya vujudga keldi

D) O`rta Osiyo bilan Qadimgi Sharq o`rtasida aloqalar boshlangan
100. Buyuk Xitoy tarixchisi Sim Szyan nechanchi asrlarda yashagan?

A) M.av III asrda

B) M.av III asr oxiri II asr boshlarida

C) M.av II asr oxiri I asr boshlarida

D) M.av I asr oxiri milodiy I asr boshlarida
101. “Aleksandrning harbiy yurishlari” asarining muailifi kim?

A) Sim Szyan C) Gerodot

B) Arrian D) Kvint Kursiy Ruf
102. Quyidagi qaysi yodgorlik Misr xalqlari haqida ma`lumot beradi?

A) “Piramidalar matnlari”

B) “Buyuk Fir`avnlar”

C) “Tarixiy xotiralar”

D) “Nil davlatlari”
103. Kishilarning tashqi qiyofasida ro`y bergan o`zgarishlarni kimlar o`rganadi?

A) Arxeologlar B)Etnograflar C)Antropologlar D)Lingvistlar


104. “Tarix” kitobining muallifi kim?

A) Strabon B) Arrian C) Ktesiy

D) To`g`ri javob yo`q
106. Insoniyat rivojidagi birinchi bosqich....

A) Ibtidoiy to`da

B) Urug`

C) Qabila

D) Hududiy qo`shnichilik
107. Eng qadimgi odamlarni hayvonot olamidan farqlantirib turuvchi belgini ayiing.

A) To`da-to`da bo`lib hayot kechirishgan

B) Birgalashib ov qilishgan

C)Mehnat qurollari yasash va ishlatishni bilgan

D) G`orlarni va ungurlarni o`zlashtirishgan
108.Diniy e`tiqodlar kurtaklari va marhumlar ko`milgan eng qadimgi qabrlar qachon vujudga kelgan?

A) Ilk Pateoiitda

B) So`nggi Paleolitda

C) O`rta Paleolitda

D) Mezolit davrida

109. Eng qadimgi tasviriy san`at rivojlanishi uchun nima asos bolgan?

A) O`zini qurshab turgan tevarak dunyoni tushimishga intilishi

B) Наг xjl bo'yoqlarning yaratilishi

C) Mehnat qurollari yaratishga intilish

D) Hayvonlardan himoyalanish zarurati


110. So`nggi paleolit davrida ……………. odami yashagan.

A) Pitekantrop B) Neandertal C) Sinantrop D) Kromanyon


Qadimgi Sharq va О`rta Osiyo

111. Nil daryosi oqib borib qayerga quyiladi?

A) O`lik dengizga B) О`rta yer dengiziga

C)Qizil dengizga D) Qora dengizga


112. Nil daryosi qayirlarini yunonlar nima deb atashgan?

A) Delta B) Qora tuproq

C) Egipet D) Sepat
113. Odamlar qachon Nil daryosi qirg`oqlaridagi yerlarni o`zlashtirishga bel bog`laganlar?

A) M.av III m. yy boshlarida.

B) M.av II m. yy oxirlarida.

C) M.av IV m. yy boshlarida.

D) M.av IV m. yy o`rtalarida.
114. Ko`chmanchi giksos qabilalari Misrga qachon hujum qilganlar?

A) M.av XIX asr o`rtalarida

B) M.av XVII asr boshlarida

C) M.av XVI asr oxirtarida

D) M.av XVIII asr oxirlarida
115. Kir II ning o`g`li Kambiz nechanchi yilda Misrni bosib oldi?

A) M.av 526 yilda

B) M.av 524 yilda

C) M.av 525 yilda

D) M.av 523 yilda
116. Qadimgi Misrda ilk davlatlar nima deb atalgan?

A) “Sepat” C) “Nom”

B)“Yegipet” D) “Delta”
117. M.av 3000-yilda Misrni biriashtirgan hukmdorni toping.

A) Tulmos 1 B) Yaxmos 2

C) Menes D) Sargon
118. Birlashgan Misr davlatining dastlabki poytaxtini ayting.

A) Memfis B) Fiva

C) ubastis D) Avoaris
119. O`rta podsholik davrida Misrning poytaxti qaysi shahar edi? A) Memfis B) Fiva

C) Bubastis D) Tushpa


120. Qadimgi Misr podsholari nima deb atalgan?

A) Imperator B) Fir`avn

C) Qirol D) Podshoh
121. Misr janubda qaysi davlat bilan chegaradosh bo`lgan?

A) Nubiya B) Liviya

C) Faiastin D) Efiopiya
122. Misr g'arbida qaysi davlat joylashgan?

A) Nubiya B) Falastin

C) Liviya D) Suriya

123. Sinay yarim orolida ………….. qazib olinar edi.

A) Temir B) Mis

C) Qo`rg`oshin D) Smola


124. Falastin va Suriya .... boy edi

A) Qo'rg'oshin va simobga

B) Mis va temir radasiga

C) Simob va qalayiga

D) Temir va qo rg oshinga
125.O`rta podsholik davrida Misr fir`avnlari bosib olgan joylar xato berilgan javobni toping.

A) Sinay y. o B) Janubiy Falastin

C) Nubiya shimoli D) Garbiy Liviya
126. Giksoslarning asosiy kuchi ... edi.

A) Otlar qo`shilgan jang aravalari

B) Pisurma qo"yib jang olib borish

C) Jangovar fIIIar D) Piyoda jangchilar edi


127. O`rta podsholik davrida Misrni giksoslar bosib olgan paytda faqat ….. giksoslarga itoat etmadi.

A) Memfis hukrndorlari B) Fiva hukmdorlari

C) Bubastis hukmdorlar D) Avoaris hukmdorlari
128. Giksoslar istibdodidan xalos bo`lish taraddudiga tushib qolgan “noma”lar hukmdorlari .... atrofida birlasha boshladilar.

A) Memfis shahri B) Fiva shahri

C) Bubastis shahri D) Avoaris
129. Giksoslarni Misrdan haydab chiqargan fir`avn kim edi.

A) Tutmos I C) Yaxmos

B) Menes D) Sargon
130.Qaysi fir`avn zamonidan Yangi podsholik davri boshiandi?

A) Tutmos 1 C) Yaxmos

B) Menes D) Sargon
131. M.av 1500-yilda katta yurish uyushtirgan Misr fir`avni kim edi?

A) Tutmos II C)Yaxmos

B) Menes D) Sargon
132. Falastinni bosib olishga muyassar bo`lgan Yangi podsholik davri Misr fir`avnini aniqlang.

A) Tutmos I C) Tutmos III

B) Tutmos II D) Tutmos IV
133. Qaysi hukmdor davrida Misr yuksak kuch-qudrat cho`qqisiga erishdi?

A) Tuimos I C)Yaxmos

B) Menes D) Sargon
134. M.av 7 asrda …...

A) Kambiz Misrni bosib oldi

B) Misr yagona davlatga birlashdi

C) Tutmos III Falastinni bosib oldi

D) Yaxmos Misrdan giksoslarni quvib chiqardi
135. M.av VI asrda ….....

A) Misr yagona davlat bo`lib birlashdi

B) Misrga yangi dushman bostirib kirdi

C) Tutmos III Falastinni bosib oldi

D) Yaxmos Misrdan giksoslarni quvib chiqardi
136. Qadimgi Misr podsholigining poytaxti Memfisda o'z xudosi..,bo'igan.

A) Xapi B) Ares

C) Osiris D) Ptax
137. Misriiklarni eng asosiy xudosi bo`lmish quyosh xudosi Raning ibodatxonasi qayerda joylashgan?

A) Geliopolda B) Konstantinopolda

C) Persopolda D) Bobilda
138. Misrliklar e`tiqodicha, har bir narsaning nomini odamga o`rgatgan xudo qaysi?

A) Xapi B) Ares

C) Osiris D) Ptax
139. Peshonasi va belida oq qashqasi bolgan qora ho`kiz qiyofasida tasvirlangan misrliklar xudosini aniqlang.

A) Amon B) Apis

C) Xapi D) Set
140. Qadimgi Misrda fir`avnlarining bosh ilohi va homiysi ..... bolgan.

A) Ptax B) Xapi

C) Amon-Ra D) Abidos
141. Qadimgi Misrda Nil xudosi - Misrdagi hayotning birlamchi manbai va posboni qaysi xudo hisoblangan?

A) Ptax B) Xapi

C) Amon-Ra D) Abidos
142. Qadimgi Misrda yer osti saltanatining xudosi ....

A) Amon B) Osiris

C) Xapi D) Set
143. Rivoyatda aytilishicha, o'z xalqini dehqonchilikka o'rgatgan Misrning ilk
podsholaridan biri …..

A) Amon B) Osiris

C) Xapi D) Set
144. Rivoyatda aytilishicha, qadimgi Misr xudolaridan bo`lgan Osirisni kim o`ldirgan?

A) Amon B) Osiris

C) Xapi D) Set
145. Osiris ibodatxonasi xarobalari qayerda joylashgan?

A) Qohira shahrida

B) Iskandariya shahrida

C) Abidos shahrida

D) Memfis shahrida
146. Rivoyallarda aytilishicha, Osirisni mumiyolagan va uni qayta liriltirgan kim edi?

A) Quyosh xudosi Amon-Ra B) Xotinii Isida

C) Nil xudosi Xapi D) Birodari SetDownload 340.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat