Qadimgi dunyo tarixi va ibtidoiy jamoa tuzumi qadimgi bitiklar bilan qaysi fan shug‘uilanadi?Download 29,41 Kb.
Sana28.01.2020
Hajmi29,41 Kb.
#37762
Bog'liq
6-sinf testlar

QADIMGI DUNYO TARIXI VA IBTIDOIY JAMOA TUZUMI

1. Qadimgi bitiklar bilan qaysi fan shug‘uilanadi?

A) numizmatika B) arxeologiya C) antropologiya D) epigrafika,2. Qadimgi numizmatika - bu ...

A) tilshunoslik fani B) tangashunosiik fani „ C) qazishmalar fani D) bitikshunosiik. fani3. Eng qadimgi shaharlar va davlatlar tashki! topish davrini olimlar nima deb ataydilar?

A) sivilizitsiya„ B)diktatura C) demokratiya D) respublika4. Dastlabki sivilizatsiya tarixi qayerdan boshiangan edi?

AjQadimgi Yunoniston, B)Qadimgi Rim C )0‘rta Osiyo D)Qadimgi Sharq5. Qadimgi dunyo tarixi qaysi voqeagacha davom etgan?

A) Garbiy Rim imperiyasini qulashi, B) Sharqiy Rim imperiyasini qulashi

C) Yer yuzida odamning paydo bo'lishi

D) Eng qadimgi shaharlar va davlatlarni tashkil topish6. Qadimgi dunyo tarixi qaysi manbalar asosida o‘rganiladi?

A) arxeologik va antopologik manbalar B) etnografik va lingvistik

C) numizmatik va yozma manbalar D) arxeologik va yozma manbalar

7. Biografiya-bu...

A) urushlami qayd etib borilishi C) tarjimayi hol,

B) voqeaiami yilma-yil qayd etib borilishi D) sulolalarni qayd eiib borilishi

8. Qadimgi dunyo tarixi qanday yozma manbalarda o‘z aksini topgan?

A) Qadimgi Sharq, Yunoniston va Rim saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmuyi, biografiyalarida

B) Qadimgi Sharq saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmuyi, biografiyalarida

C) Yunoniston saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmuyi, biografiyalarida

D) Rim saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmuyi, biografiyalarida

9. Qadiingi dunyo tarixining yozma manbalarida nimaiar haqida hikoya qilinadi?

A) yurishiar va janglar haqida hikoya qilinadi

B) ibodatxonalar, saroylar va qal’alar qurilishi haqida hikoya qilinadi

C) qadimgi fanlar va san’at haqida hikoya qilinadi

D) yurishiar va janglar, ibodatxonalar, saroylar va qal’alar qurilishi, hunarmandchilik va dehqonchilik, qadimgi fanlar va san’at haqida hikoya qilinadi

10. “Marhumlar kitobi” va “Piramidalar matnlari” qaysi xalq tarixi haqida hikoya qiladi?

A) yahudiylar tarixi B) hindlar tarixi

C) 0 ‘rta Osiyo xalqlari tarixi D) misrliklar tarixi

11. Quyida ko‘rsatilgan manbalardan qaysi biri yahudiylar tarixi haqida ma’lumot beradi?

A) “Avesto” B) “Bibliya” C) “Rigveda” D) “Marhumlar kitobi”12. “Rigveda” - bu ...

A) hindlar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba B) misrliklar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba

C) yunonlar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba D) yahudiylar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba

13. Quyida ko‘rsatilgan manbalardan qaysi biri 0 ‘rta Osiyo xaiqlari haqida hikoya qiladi?

A) “Bibliya” B) “Rigveda” C) “Marhumlar kitobi” D) “Avesto”,14. Y ilnom alar-bu ...

A) urushlami qayd etib borilishi C) tarjimayi hol

I B) voqealarni yilma-yil qayd etib borilishi D) sulolalarni qayd etib borilishi

15. Qazishma ishlarini olib boruvchi olimlar nima deb nomlanadi?

A) Arxeolog > B) Antropolog C) Etnograf D) Lingvist

16. Antropolog olimlar qanday ishlar bilan shug‘ullanadi?

A) Qadimgi odamlaming suyaklarini tiklaydi B) Qadimgi odamlarning yashash joylarini aniqlaydi

C) Qadimgi odamlarning tillarini o‘rganadi D) Qadimda tangalarni 0‘rganadi

17. Qadimgi odamlarning udumlarini, hozirda mavjud qabila va elatlarning qadimdan saqlanib qolgan xo‘jalik va madaniy an’analarini o‘rganuvchilar nima deb ataladi?

A) Antropologlar B) Arxeologlar C) Etnograflar D) Lingvistlar18. Erondagi qadimgi shaharni belgilang.

A)Mohenjadaro B)Bobii C)Persepol D)Baqtra19. Quyidagi qaysi javob moddiy manbalarga taaluqli emas?

A) Sopol idishiar B) Mehnat qurollari C) Zeb-ziynat buyumlari D)Kitoblar20. 0 ‘zbekiston tarixining eng qadimgi yozma manbasini aniqlang.

A) Behistun yozuvlari B) Avesto

C) Gerodotning “Tarix” kitobi D) Straboning “Geografiya” asari

21. Ma’lumki, fors shohi Doro I o‘zining Behistun bitiklari orqali 0 ‘rta Osiyoliklar haqida xabar bergan. Bu yozuviar yozilgan Behistun qoyalari qayerda joylashgan?

A) Erondagi Kirmonshoh shahri yaqinida C) Iroqdagi Basra shahri yaqinida

B) Erondagi Tehron shahri yaqinida D) Iroqdagi Bag‘dod shahri yaqinida

22. Gerododning ’’Tarix” asari necha kitobdan iborat?

A)6 B)7 C)8 D)923. Gerodot nechanchi asrda yashab o‘tgan?

A)mil. avv. IV asr B)mil. aw . V asr C)mil. avv. VI asr D)mil. avv. Ill asr24. Buyuk yunon tarixchisi Gerodotning mashhur asarini aniqlang.

A)“Geografiya” B)“Tarix”

C)“Buyuk Aleksandr tarixi” D)“Tarixiy yilnomalar”

25. Qadimgi yunon tarixchisi va gegrafi to‘g‘ri keltirilgan qatorni belgilang.

A)Gerodot * B)Strabon C)Arrian D)Kvint Kursiy Ruf26. Strabonning eng mashhur asarini aniqlang.

A)“Geografiya” B)“ Buyuk tarix” C) “Tarix” D)"Buyuk Aleksandr tarixi”27. Strabon nechanchi asrda yashab o‘tgan?

A) milodiy I asr oxiri B) milodiy I asr o'rtasi C) milodiy I asr boshi D) mil. avv. I asr oxiri28.“Aleksandrning harbiy yurishlari” nomli asarning yunoncha tarjimasi qanday bo‘ladi?

A)”Aleksandr ardurasi” B)”AIeksandr anabasisi” C)”Aleksandr xalturasi” D)”Indi Aleksandr ”29. Mashhur yunon tarixchisi Gerododning “Tarix” nomli asari yurtimiz haqida qanday ma'lumotlarni beradi?

A) o‘lkamizning qadimgi aholisi va davlatlari haqida ma’lumotlarni beradi

B) oikamizning qadimgi davlatlari haqida ma’lumotlarni beradi

C) o‘Ikamizning tabiati haqida ma’lumotlarni beradi

D) oikamizning qadimgi aholisi haqida ma’lumotlarni beradi

30. Rim tarixchisi Kvint Kursiy Rufning asarini belgilang.

A) “Geografiya” B)“Umumiy tarix” C)“Tarix” D)“Buyuk Aleksandr tarixi”31. Rim tarixchisi Kvint Kursiy Ruf nechanchi asrda yashagan?

A) mil. aw . IV asr B) mil. avv. V asr C) mil. avv. VI asr D) milodiy I asr32. Yunon tarixchisi Arrianning yozgan asarini aniqlang.

A)“Geografiya” B)“Tarix” C)“Umumiy tarix” D)“Aleksandrning harbiy yurishlari”33. Yunon tarixchisi Arrian nechanchi asrda yashagan?

A) milodiy 1 asr B) milodiy II asr C) milodiy HI asr D) milodiy IV asr34. Quyidagi qaysi tarixchilar Makedoniyalik Aleksandrning Markaziy Osiyoga harbiy yurishlari haqidagi ma’lumotlarni beradi?

A) Ksenofont va Ktesiy B) Kvint Kursiy Ruf va Arrian

C) Gerodot va Strabon D) Strabon va Kvint Kursiy Ruf

35. “Avesto”, Behistun bitiklari va yunon-rim tarixchilarining asarlarida o'lkamiz haqida qanday ma'lumot beriladi?

A) o‘lkamizda yashagan qadimgi xalqlar, alohida joylar, tog‘lar, daryolar va ko‘IIar, afsonaviy qahramonlar va podsholar

nomlari, mamlakatimiz xalqlarining turmushi, dini, madaniyati, iqtisodiy va siyosiy tuzumi to‘g ‘risida

B) o'lkamizda bo‘lib o‘tgan qo‘zg‘olon!ar haqida C) o‘lkamiz madaniyati, san’ati va iltn-fani haqida

D) oikamizning tabiati, qadimgi xalqimizning urf-odatlari haqida

36.Ilk paleolit davri to‘g‘ri ko‘rsati!gan qatorni aniqlang.

A) mil.avv 100-40 ming yilliklar B) mil.avv 40-12 ming yilliklar

C) mil.avv lmln-100 ming yilliklar D) mil.avv 12-7 ming yilliklar

37. 0‘rta paleolit davri to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni aniqlang.

A)mil.avv 100-40 ming yilliklar B)m il.aw 40-12 ming yilliklar

C)mil.avv lmln-100 ming yilliklar D)m il.aw 12-7 ming yilliklar

38.Insonning fikrlash qobilyati va tafakkurini o‘zgarishiga sabab bo’lgan omillarni belgilang.

A)Mehnat faoliyati,tevarak olam haqida to‘plangan bilimlar B)Metallurgiya rivoji

C)Tasviriy san’at D )0 ‘troq turmush tarziga o‘tilishi

39.Zarautsoy darasidagi qoyatosh rasmlari qaysi davrga oid hisoblanadi?

A)So‘nggi paleolit B)Mezolit C)NeoIit D)Eneolit40. “Avesto”da “zantu” - bu ...

A)urug‘ jamosi B)qabilalar ittifoqi C)hududiy qo‘shnichilik jamoasi D)qabila41.Neolit davrining eng katta ixtirolarini belgilang.

A)chorvachilik va dehqonchilik B)kulolchilik va to‘quvchilik C)hunarmandchilik D)turar joylar42.Mikrolitlar qachon kashf qilindi?

A) Paleolit oxirida B) Mezolit oxirida C) Neolit oxirida D) Eneolit boshida43. Kulolchilik xumdonlari qaysi davr mahsuli?

A)So‘nggi paleolit B)Mezolit C)Neolit D)Eneolit44. “Avesto”da hududiy qo‘shnichilik jamoasi nima deb atagan?

A) “Varzana” B) “Dah'ya” C) “Nmana” D) “Vis” . ’45. Turmush va mehnat umumiyiigi negizida biriashgan eng qauimgi odanilar jamoasi nima deb nomlanadi?

A) matriarxat B) urug‘ C) ibtidoiy to'da D) patriarxat46. Urug‘ - bu ...

A) birgalikda yashagan va mehnat qilgan, umumiy mehnat qurollari va qurol-yarog‘larga ega boMgan qarindoshlar jamoasi

B) turmush va mehnat umumiyiigi negizida biriashgan eng qadimgi odamlar jamoasi

C) eng qadimgi tuzum rivojidagi bir bosqich bo‘lib, qarindoshlik munosabatlari ona tomonga qarab belgilanib, urug‘ va oila boshlig‘i ayol kishi boMgan davr

D) insoniyat rivojining shunday bosichidirki, unda erkak kishi jamiyat hayotida yetakchi mavqega ega 6o‘lib, qarindoshlik munosabatlari ham ota tomonga qarab belgialngan davr

47. Insoniyat tarixining barcha mehnat qurollari umumiy boMgan va hamrtia baravar ishlagan davr nima deb ataiadi?

A) ibtidoiy to‘da B) ibtidoiy jam oa tuzumi G) eng qadimgi urug'chilik tuzumi D) patriarxat48. Qarindoshlik munosabatlari ona tomonga qarab belgilanib, urug‘ va oila boshlig‘i ayol kishi boMgan davr

qanday nem bilan ataiadi?

A) ibtidoiy to‘da Bjpatriarxat C)eng qadimgi urug'chilik tuzumi D) matriarxat

49. Erkak kishi jamiyat hayotida yetakchi mavqeiga ega boMib, qarindoshlik munosabatlari ota tomoniga qarab belgilanadigan davr nomini aniqlang.

A)matriarxat B)harbiy demokratiya C) eng qadimgi urug'chilik tuzumi Djpatriarxat50. Eng qadimgi urug‘chilik tuzumi qaysi davrni kelishi bilan nihoyasiga yetdi?

A) harbiy demokratiya .,; B) matriarxat C) eneolit D) patriarxatQADIMGI MISR

1. Afrika shimoli sharqida sivilizatsiya vujudga kelishida qaysi daryo muhim aham iyat kasb etgan?

A) Nil B )Frot Q D a jla D) Xuanxe2. Nil daryosi qadimdan qaysi dengizga quyiiardi?

A)Qizii dengiziga B )0 ‘rtayer dengiziga C)Arabiston dengiziga D)Egey dengiziga3. Nil daryosi qayirlarini yunonlar nima deb nomlagan?

A) “delta” В) “nom ” C) “sagaris” D) “togu”4. Ma’lumki, yunonlar Nil daryosi quyilishini delta deb atashgan. Bunday deb atalishining sababi nimada edi?

A) Chunki dengizga quyiluvchi shoxobchalam ing to ‘la to‘kis manzarasi uchburchaksim on yoki teskari yozilgaii alif harfiga monand boigan.

B) Chunki dengizga quyiluvchi shoxobchalam ing to ‘la to‘kis manzarasi ko'pburchakli yoki teskari yozilgan yunoncha “delta” harfiga monand bo‘lgan.

C) Chunki dengizga quyiluvchi shoxobchalam ing to ‘la to‘kis manzarasi kvadratsinion yoki teskari yozilgan yunoncha “delta” harfiga monand bo‘lgan.

D)Chunki dengizga quyiluvchi shoxobchalaming to ‘la to‘kis manzarasi uchburchaksimon yoki teskari yozilgan yunoncha “delta” harfiga monand boigan.

5. Nil vodiysi b u ...

A) Sahroi Kabir va Liviya choMlarigacha sug‘ori!adigan yerlardir.

B) Ikki daryo oralig‘idagi kengliklarni sug‘oradigan yerlardir.

C) Har ikki qirg'oq buylab 3 kmdan 22 kmgacha kenglikdagi va 6000 km uzunlikdagi sug‘oriladigan yerlardir.

D) Har ikki qirg'oq birdan to 20 km gacha kenglikdagi sug‘oriladigan Shumerdagi yerlardir.

6. Qaysi davlat “Qora tuproq” nomiga ega bo‘lgan?

A) Mesopatamiya davlati B) M isr davlati C) Kushon davlati D) Hindiston

7.Yuqori Misr podsholigi M isrning qaysi qismida joylashgan?

A)shimolida B)janubida C)sharqida D )g‘arbida8. Qachondan boshlab misrliklar Nil daryosi qirg‘oqlaridagi yerlarni o‘zlashtira boshlaganlar?

A) Mil.avv. IV mingyillik boshi B) Mil.avv. V mingyillik boshi

C) Mil.avv. Ill m ingyillik boshi D) Mil.avv. II mingyillik boshi

9. Qadimgi misrliklarning asosiy m ashg‘ulotlari nimalardan iborat edi?

A) dehqonchilik B) chorvachilik va ovchiiik

C) termachilik va ovchiiik D) liunarmandchilik, termachilik va ovchiiik

10. Qadimgi Misr hunarmandlari qancha kasb-korlarga ega bo‘iganlar?

A) 30 dan ziyod B) 40 dan ziyod С) 10 dan ziyod D) 20 dan ziyod11. Ma’lumki, qadimgi Misrda hukmdor fir’avnlar saroylari va ibodatxonalar toshdan barpo etilgan. Oddiy misrliklar va zodagonlarning uylari nimalardan qurilgan?

A) oddiy misrliklarning uyi taxtalardan, zodagoniar uylari esa somon qo‘shib qorilgan loydan yasalgan, oftobda quritilgan xom g‘is"htdan qurilgan.

B) oddiy misrliklarning uyi loy suvalgan papirus poyalaridan, zodagoniar uylari esa pishiq g ‘ishtdan qurilgan.

C) oddiy misrliklarning uyi somon qo‘shib qorilgan loydan yasalgan, zodagoniar uylari esa loy suvalgan papirus poyalaridan qurilgan.

D) oddiy misrliklarning uyi loy suvalgan papirus poyalaridan, zodagoniar uylari esa som on qo‘shib qorilgan loydan yasalgan, oftobda quritilgan xom g ‘ishtdan qurilgan.

12. “Nom” - bu ...

A)Misrda tarqoq manzilgohlar B)Misrdagi ilk davlatlar

C)loy suvalgan papirus poyalaridan qurilgan uy D)qadimgi dehqonchilik manzilgohlari

13.Misrliklar qaysi paytda dam olishgan?

A)may-apre! B)iyul-sentabr C)iyun-sentabr D)yanvar-fevral14. Qadimgi Misr davlati qachon taslikil topgan?

A)Mil.avv. 3000-yilda B)Mil.avv. 3500-yilda C)Mil.avv. 1500-yilda D )M il.aw . 2000-yilda15. M il.avv. 3000-yil...

A) Quyi va Yuqori M isr davlatlari 0‘rtasidajang bo'lib o‘tadi.

B) O dam larNil vodiysidagi sermashaqqat turmush sharoitiga moslasha boshladi.

C) Misr fir’avni Tumos II katta yurishlar uyushtirishga muyassar boMdi.

D) Forslardan ulkan lashkar to ‘plagan shashanshoh Kir II ning o‘g ‘li Kambiz Misrni bosib oldi.

16. Qadimgi Misrda III mingyillikka qadar nechta podsholik mavjud edi?

A)Quyi va Yuqori Misr podsholiklari B)Quyi, Qadimgi, 0 ‘rta, Yangi va So‘nggi M isr podsholiklari

C)Yuqori, Qadimgi, 0 ‘rta M isr podsholiklari D )0 ‘rta, Yangi va So‘nggi M isr podsholiklari

17. Qadimgi Misrda birlashgan mamlakatning ilk hukmdori kim bo‘lgan?

A) Tutmos II B) Yahmos C) Tutmos III D) Menes18. ilk Misr podsholigining poytaxti qaysi shahar hisoblangan?

A) Memfis shahri B )F ivashahri C )G izashahri D) Lagash19. Fiva bu ...

A)llk Misr podsholigining poytaxti B)Qadimgi M isr podsholigining poytaxti

C )0 ‘rta Misr podsholigi poytaxti D)Yangi M isr podsholigi poytaxti

20. Qadimgi Misr janubida qaysi davlat bilan chegaradosh bo‘lgan?

A) Mesopotamiya B) Liviya C) Suriya D)Nubiya21. Qadirada misrliklar Nil bo‘ylab oltin, sm ola (qatron), fil suyagi, nodir navli yog‘ochlarni ayirboshlash uchun qaysi daviatga borishgan edi?

A) Liviya B) N ubiya C) Falastin D) Suriya22. Misrliklar hunarmandlar yasagan buyumlar va nodir qimmatbaho toshlarni qaysi davlatdan olib kelar edilar?

A) Falastin va Suriyadan B) Liviya va Mesopotamiyadan

C) Falastin va Nubiyadan D) Liviya va Suriyadan

23.Qadimgi Misr g‘arbida qaysi davlat joylashgan edi?

A) M esopatamiya B) Liviya C) Falastin D) Suriya24. Qadimgi davrda mis qayerdan qazib olinardi?

A) Liviya B) Falastin C) Mesopatamiya D) Sinay yarimorolidan25. Sinay yarimoroli qachon M isr tomonidan bosib olingan?

A) Ilk podsholik davrida B) Qadimgi podsholik davrida

C) 0 ‘rta podsholik davrida D) Yangi podsholik davrida

26. Giksoslar Misrga qachon iiujum qildilar?

A) M i!.aw . XIV asr boshlarida B) Mil.avv. XV asr oxirida

C) Mil.avv. XVI asr oxirida D) Mil.avv. XVIII asr oxirida

27. Q ‘rta podsholik davrida Misrga hujum qilgan giksoslarning asosiy kuchi nima edi?

A) otlar qo'shilgan jang aravalar B)piyoda askarlar C)kam ondozlar D)naftandozlar28. Ma’Iumki, Qadimgi Misrning 0‘rta podsholik davrida bu davlat bir qancha “nom”larga bo‘linib ketib, giksoslarga xiroj to‘la edi. Faqat qaysi shahar hukmdorlarigina giksoslarga itoat qilmadilar.

A)Memfis B) Avarna C) Avson D) Fiva29. Giksoslar istibdodidan xalos boMish taraddudiga tushib qolgan “nom”lar huknidorlari qaysi shahar tevaragiga birlashdilar?

A) Memfis B) Tir C) Avson D) Fiva30. Qadimgi Misrning O srta podsholik davrida Yuqori M isrning barcha “nom”lari qaysi “nom” firavni tevaragida birlashdilar?

A) Fiva B) Tir C) Avson D) Bibl31. Qaysi llravn giksoslarni tor-m or etib, bosqinchilarni Misrdan haydab ehiqardi?

A)Tutmos II B)Yahmos C)Tutmos III D)Menes32. Qaysi hukmdor Yangi Misr podsholigiga asos solgan?

A) Menes B) Yaxmos C)Tutanxam on D) Tutmos 11133. Qadimgi Misrda qay tariqa geometriya fani vujudga keldi?

A) Anhorlar qazilayotganda, istalgan imorat va inshootni barpo etayotganda balandlikni, hajmni o‘ichash zarurligi sababli

B) Ziroatchilar urugMikni yerga qadash, hosilni yig'ishtirib olish muddatlarni yulduzlarga qarab aniqlanganlaridan so'ng

C)Quduqlar qazilayotganda, istalgan imorat va inshootni barpo etayotganda maydonni, hajmni o‘lchash zarurligi sababli

D)Anhorlar qazilayotganda, istalgan imorat va inshootni barpo etayotganda maydonmi, hajmni o’lchash zarurligi sababli

34. Mil.avv. VII asrda ...

A) Misr yana yagona daviatga birlashdi, mamlakat iqtisodiyoti va madaniyati yuksalishi boshlandi.

B) Quyi M isr va Yuqori M isr o'rtasida boshlangan urushda Yuqori M isr hukmdori g'alaba qozondi.

C) O dam larN il daryosi qirg'oqlaridagi yerlarni o ‘zlashtirishga bel bog‘ladilar.

D) Dastlabki qabilalar Nil vohasiga ko‘chib o ‘rnashganlar.

35. Miloddan avvalgi 525-yilda Misrni qaysi hukmdor bosib oldi?

A) Kir II B) Kambiz C) Doro I D) Doro III36. Qadimgi Misr tarixi necha davrga bo’linadi?

A) 2 В) 3 C) 4 D) 537. Misr firavni Tutmos II qaysi yillar atrofida katta yurishlarni tashkillashtirishga muyassar bo‘ldi?

A) 1200-yilIar atrofida B) 1300-yillar atrofida C) 1400-yillar atrofida D) 1500-yiIiar atrofida38. Qadimgi M isr podsholigining poytaxti M emfisning xudosini aniqlang.

A) Ptax B) Ra C) Amon D) Xapi39. Ptax xudosining yer yuzidagi qiyofasini aniqlang.

A) Ra B) Amon C) Xapi D) Apis40. Qadimgi misliklar Ptax xudosini qaysi hayvon timsolida tasavvur qilishgan?

A )q o ra q o ‘y B )qo rato v u q C) qora sigir D)qora xo‘kiz41. Qadimgi Misrda qaysi xudo fir’avnlarning bosh ilohi va homiysi hisoblangan?

A) Isida B) Set C) Amon-Ra D) Xapi42. Firavnlarning saroylari va ibodatxonalar niniadan bunyod etilgan?

A)yog‘ochdan B)papirusdan Q toshdan D)pishirilgan g‘ishtdan43. Xapi bu ...

A) Nil xudosi - Misrdagi hayotning biriamchi manbayi va posboni

B) Misrdagi yerosti saltanati xudosi C) M emfis shahrining xudosi

D) Ptax degan xudoning Yer yuzidagi qiyofasi44. Qaqimgi Misrda quyosh xudosini aniqlang.

A) Xapi B) Osiris C) Set D)Amon-Ra45. Qaysi iloha qadimgi M isr afsonalariga ko‘ra yerosti xudosi Osirisning xotini bo‘lgan?

A) Isida B) Set C) Amon-Ra D) Xapi46.Misrda tarqoq”nom”larni kim boshqargan?

A)nomarx B)podsho C)hukmdor D)satrap47. Set bu ...

A) Osirisni o ‘!dirgan birodari B) M isrda musiqa, go‘zallik va sevgi ilohasi C) M isrda adoiat va adliya ilohasi

D) Misrda marhumlar va mumiyolar xudosi, mayyitlar posboni

48. Qadimgi Misrda oy, donishmandiik va tabibiik iiohini aniqlang.

A) Set B )X atxor C )M aat D )T ot49. Qadimgi Misrda marhumlar va mumiyolar xudosi, mayyitlar posboni bu

A) Set B) Xatxor C) Tot D)Anubis50. Rivoyatlarda ko‘ra, M isrning iik afsonaviy podsholaridan biri bo’lgan ilohni aniqlang.

A) Tot B) Anubis C) Osiris D) SetQADIMGI MESOPOTAMIYA

1. Dajla va Frot daryolari oralig‘idagi vodiy qanday nomlanadi?

A) Mesopatamiya B) Misr C) Kushon D) Yunon-Baqtriya2. Mesopotamiya atamasi qanday ma’noni angiatadi?

A) Ikki daryo oralig‘i B) Ikki vodiy oralig‘i C) Hayot daraxti D) Xudolar darvozasi3. Mesopotamiyada qaysi daraxtni “hayot daraxti” deb atashar edilar?

A ) olma B )xurmo C ) o‘r i k n D) uzum4.Qaysi qadimgi davlatda jahondagi eng qadimiy miflardan biri - Yer yuzini butunlay suv bosishi to‘g ‘risidagi To‘fon rivoyati dunyoga keldi?

A) Misrda B) M itaniyada C) M idiyada D) Ikki daryo oralig‘ida5. Qachon shumerlar Janubiy Mesopotamiyaga joylashib, bu yurtni Shumer deb ataganlar?

A) Mil.avv. II m inyillik B) Mil.avv. Ill m ingyillik oxiri

C) Mil.avv. IV mingyillik oxiri D) M il.avv. IV m ingyillik

6. Mil.avv. IV mingyillikda Mesopotamiyaning shimoliy qismida qaysi xalqning tnanzilgohlari vujudga kelgan?

A) shum erlar B) akkadlar C) bobilliklar D) kassitlar7.”To‘rt iqlim mamlakati podshosi ’’unvonini olgan Mesopatamiya hukmdori kim ”

A) Sargon I B) Gilgamish C) Endiku D) Navuxodonosor II8.Mesopotamiya aholisining asosiy mashg‘ulot turini aniqlang.

A) dehqonchilik B) chorvachilik C) baliqchilik D) ovchiiik9. Mesopotamiya aholisi savdo-sotiq bilan shug‘ullanishiga sabab nima edi?

A) Mesopotamiyada yog‘och, tosh, metall singari xo'jalik uchun zarur m ateriallar bo‘lgani

B) Mesopotamiyada don m o‘I-ko‘l yetishtirilgani

C) Mesopotamiyada chorva mollari tuyog‘i ko‘p bo‘lgani

D) Mesopotamiyada don m o‘l-ko‘l yetishtirilgani va chorva mollari ko‘p bo'lgani

10. Qaysi xalq eng qadimgi yozuv - mixxatni ixtiro qilgan?

A) rimliklar B) misrliklar C) yunonlar D) shumerlar11. “Mino” bu ...

A) M esopotamiyada og‘irlik o ‘lchovi B) M isrda asosiy oMchov biriigi

C) M isrda marhumlar va mum iyolar xudosi, mayyitlar posboni D) toshga chekilgan muqaddas bitiklar

12. Qadimgi o ‘lchov birliklardan qay biri 550 gramm kumushga teng bo‘lgan?

A) “tirsak” B ) “mino” C ) “doroyi” D) “podsho tirsagi”13. Mesopotamiyaga oltin, mis, kum ush, qalayi va noyob toshlar qaysi o ‘lkaIardan keltirilar edi?

A) Misr va Eronda B) Suriya va K avkazortidan C) Kavkazorti va Erondan D) Xett va Yunonistondan14. Ma’Iumki, Uruk, Umm a, Lagash va Ur kabilar shahar-davlatlar hisoblanib, ular ...

A) mustahkam him oya devorlaridan iborat bo ‘lgan

B) shaharning o‘zi va unga tutash dehqonchilik tum anlaridan iborat bo‘lgan

C) markaziy hokim iyatga bo‘ysunm aganlar D ) shahar hukmdorini xalq yig‘inida saylashar edilar15. Mesopotamiyadagi shahar-davlatlarining oliy xudo - shahar homiysini aniqlang.

A) Shamash B) Sina C) Ishtar D) shahar hukmdori


16. Qadimgi Mesopotamiyadagi shahar-davlatlarni xudo nomidan kimlar boshqargan?

A) har bir shaharning hukmdori B )kohinlar C) zodagoniar D )podsholar17. Qadimgi Mesopotamiya davlatidagi hokimiyat markazini aniqlang.

A) saroy a’yonlari B) shaharlar ittifoqi C ) shahar hukmdori D) xudolar ibodatxonasi18. Qadimgi Mesopotamiyada qaysi xudo yomon ishlari uchun odamlarni sud qilgan?

A) Shamash B) Sina C) Ea D) Ishtar19. Qadimgi Mesopotamiyadagi Quyosh xudosini aniqlang.

A) Sina B) Shamash C) Ishtar D) Osiris20. Qadimgi Mesopotamiyada qaysi iloh oliy hakam hisoblangan?

A) Ea B) Sina C) Ishtar D)Shamash21. Qadimgi Mesopotamiyada Ea - bu ...

A) Quyosh xudosi B) suv xudosi C) hosildorlik va sevgi xudosi D) urush va g ‘alaba ilohasi22. Sina bu ...

A) Qadimgi Mesopotamiyada oy xudosi B) Qadimgi M esopotamiyada quyosh xudosi

C) Qadimgi Mesopotamiyada suv xudosi

D) Qadimgi Mesopotamiyada hosildorlik va sevgi, hamda urush va g ‘alaba ilohasi23. Qadimgi Mesopotamiyadagi qaysi iloha hosildorlik, sevgi, urush va g‘alaba ilohasi edi?

A) Osiris В) Ea C) Sina D) Ishtar24. Xammurapi qonunlari nimasi bilan kishini lol qoldirardi?

A) qat’iyligi bilan B) mustahkam ligi bilan

C) hayotning har tom onlarini qam rab olganligi bilan D) ilohiyligi bilan

25. Mesopotamiyadagi katta-katta yer mulklariga kimlar egalik qilar edilar?

A)hukmdorlar B)kohinlar C)dehqonlar D)hukmdorlar va kohinlar26. Shumer shabrining bosh darvozasidan boshlangan ko‘chalar qayerlarga olib borar edi?

A) hukmdor saroyiga B )bozorga

C) markaziy maydonga, ibodatxona va hukm dor saroyiga D) hukmdorlar dafn etilgan qabristonga.

27. Mesopatamiyada xudolar haykallari bilan hasham atli bezatilgan inshoot qaysi hisoblangan?

A) oddiy aholi uyi В) saroy С) observatoriya D) zikkurat28. Qadimgi Mesopotamiya hukmdorlarini nima deb atashgan?

A) fir’avn B) podsho C) shahanshoh D) shoh29. Olam yaratiiishi haqidagi eng qadimiy asotiriardan biri qayerda yaratilgan?

A) Misrda B) M esopotamiyada C) Eronda D) Hindistonda30. Mesopotamiyaning eng sevimii qahramonini toping.

A) Sargon I B) Gilgamish C) Endiku D) Navuxodonosor II31. Mesopotamiyaning qadim gi afsonasida keltirilishicha, Gilgamish dunyoga kelgandan keyin mamlakat hukmdori bo’lmish bobosi nevarasi undan taxtni tortib olishidan vahimaga tushib, qanday ish ko‘radi?

A)Giigamishni jarga tashlab yuborishga farmoyish beradi

B)Gilgamishns Uruk shahri hukmdori etib tayinlaydi

C)Gilgamishni sandiqqa solib, daryoga oqizib yuborishga farmoyish beradi

D)Gi!gamishni tiriklayin k o ‘mishga farmoyish beradi

32. Afsonada aytilishicha, Gilgam ish dengiz tubida o‘sadigan sehrli giyohni topib, ko’lda cho‘milib turganida g'ulning ismi sezib qolib, qaysi jonzot m ehrigiyoni o‘g ‘irlab ketadi?

A) chayon B) ilon C) chumoli D) maymun33. Gilgamish qaysi shaharga hukmronlik qilgan?

A) Uruk B) Ur C) Lagash D) Umma34. Gilgamish kim biian do‘st tutinib, yovuz maxluqotlarga qarshi kurashadi?

A) Shumer podshosi Shumer I B) pahlavon Enkidu

C) Bobil podshosi Xammurapi D) Quyosh xudosi Shamash

35. Mil.avv. Ill mingyillikning ikkinchi yarmida kim Akkadni o‘z hokimiyati ostida birlashtirgan?

A) Sargon I B) Gilgamish C) Tutmos II D) Xamurappi36. Jahon tarixida birinchi bo‘lib muntazam qo‘shin tuzgan hukmdor kim?

A) Xamurappi B) Navoxodonosor II C) Gilgamish D)Sargon I37. Dunyo tarixida dastlab tuzilgan qo‘shinda qancha iashkar mavjud edi?

A) 5400 kishi B) 2880 kishi C) 3220 kishi D) 4500 kishi38. Sargon I barcha shaharlar uchun yogona uzuniik, maydon va og‘irlik o‘lchovini joriy etadi. Bundan ko‘zlangan inaqsad nima edi?

A) binokorlikni rivojlantirish B) qishloq xo'jaligini rivojlantirish

C) ekin maydonlarini kengaytirish D) savdo-sotiqni rivojlantirish

39. Mil.avv, II ming yillikda ...

A) Shum erlargasihgishib ketgan akkadlar butun Mesopotamiyani egallab oldilar

B) Shumer-Akkad davlati ko‘chmanchi qabilalar zarbasidan parchalandi

C) Sargon I Akkadni o ‘z hokim iyati ostida birlashtirdr

D) Lagash davlati yuksala boshladi, Shumer va Akkadning ko‘pgina shaharlari Lagashga qo'shib olindi

40. Quyidagi xudolardan faqat Mesopotamiyaga tegishli ho‘lganini aniqlang.

1) Shamash; 2) Osiris; 3) Sina; 4) Nika: 5) Ea

6) Amon-Ra; 7) Aid; 8)Ishtar; 9 ) Ptax

A) 1,2,5,8 B) 1,3,5,8 C) 1,4,6,7 D )2,3,8,941. Quyidagi atamalardan faqat qadimgi Mesopotamiyaga tegishli bo’lganini aniqlang.

1) Saka-tigraxauda; 2) mixxat; 3) zikkurat; 4) podsho tirsagi; 5) Bobil; 6)G efest; 7) nom

A) 1,3,5 B) 1,2,3 C) 1,4,7 D) 2,3,5

42. Bobil podsholigi qachon Mesopotamiya janubidagi eng yirik qudratli daviatga aylangan?

A) Mil.avv. II mingyillik B) Mil.avv. III mingyillik C) Mil.avv. IV mingyillik D) Mil.avv. V mingyillik

43. Frot va Dajla daryolari o‘zanlari dcyarli bir-biriga qo‘shiIib ketadigan hududda qaysi qadimgi davlat mavjud bo‘lgan?

A) Bobil B) Shumer C) Akkad D) Urartu44. “ Bobil” so‘zi qanday ma'noni anglatadi?

A) Xudolar darvozasi B) podshohlar uyi C) markazlashgan davlat D) “Farishtalar uyi”45. Quyidagi qaysi qadimgi davlat poytaxtining bosh ko‘chasi g ‘alaba ilohasi Ishtar darvozasi bilan tugallangan?

A) Memfis B) Fiva C) Bobil D) Shumer

46. Mil.avv. XVIII asrda qaysi Bobil hukmdori Mesopotainiyani yagona daviatga birlashtirgan?

A) Sargon I B) Novuxodonosor II C) Xammurapi D) Sarduri47. Kimning davrida Bobil podsholigi eng qudratli daviatga aylangan?

A) Navuxodonosor II B) Tutm os II C) Sargon I D) Xamurappi48. Xammurapi qonunlari qanday buyumlarga bitilgan edi?

A) sopol buyum parchalariga B) shahar darvozalariga

C) tosh ustunlariga D) ibodatxona devorlariga

49. Qadimgi dunyo tarixida mashhur bo‘lgan Xammurapi kim bo‘lgan?

A) Gilgamishning do'sti, pahlavon

B) “To‘rt iqlim mamiakati podshosi” unvonini olgan Akkad podshosi

C) Jahon tarixida birinchi bo‘lib muntazam qo‘shin tuzgan Akkad podshosi

D )Tarixdaqonunlartuzuvchi hukmdor sifatidanom qoldirgan Bobil podshosi .

50. Xammurapi qonunlariga ko'ra, mobodo arxitektor qurgan uy to‘satdan yiqiiib, biror kishini bosib qolganda arxitektorga qanday jazo berilgan?A) panjalari kesib tashlangan B) olovda kuydirilgan

C) o’lim jazosi berilgan D) tiriklayin ko’milgan
Download 29,41 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish