Перихан кута зийрек хaм зейинли кыз едиDownload 345 Kb.
bet1/2
Sana25.02.2022
Hajmi345 Kb.
#265074
  1   2
Bog'liq
Bekmurzaeva Jadira 4077
investitsiya krosvord va test, Tushuncha va hukm (Mulohaza)., Tushuncha va hukm (Mulohaza). (1), 4 Ixtiyoriy harak, Ajdodlarga muno-, 4.3, 1-топширик, Операцион система, Tema 11(1), шохрух, 1-lab E va S, 18-Prezentatsiya (1), 18-Prezentatsiya (1), 18-Prezentatsiya (1), 18-Prezentatsiya (1)


Солай етип, сол базарга кеткен адам базар-ошарын тамамлаган сон кайтпай, бир неше кунлеп аллекаяктагы агайин-тууысканларына кыдырып, нешше кунде айналып келсе де, сонын жумысын озлерине алып, манлай шытпастан ислеп журе береди.
Н уржан гарры кызын ауылга жиберип, мектепте окытыу нийетинен бир науийе уаз кешкен еди, бирак та колхоз орайынан ашылган мектеп окыу жасындагы Периханды да дыккаттан шетте калдырмады.
Алыс жайлаулардагы падашылардын балаларын арнаулы турде фермадан фермага отип журип окытатугын мугаллим бекитти. (Ондай мугаллим — «жанбас мугаллим» деп аталатугын еди).
Онын уазыйпасы фермада ислейтугынлардын уйлеринде гезек пенен конып, мектеп жасындагы балаларга сабак уйретеди.
Га бес кунде, хаптесинде, я он кунде Нуржан гаррыникинде де бир конып, Периханга хариплер уйретип, жане айнальга келгенше, тапсырма берип кететугын болды.
Перихан кута зийрек хaм зейинли кыз еди.
Мугаллимнин уйреткенин, тапсырмаларын жаксы менгерип, тез сауат ашып, еки жылда-ак окыу китапларын, биреудин жазган хатларын окыйтугын дарежеге жетти.
К^ызынын жасы он тертке толган сон, акесинде, оны мугаллимнен кызганыш сезими оянды.
— Мугаллим иним, — деди бир куни кута жумсаклык пенен.
— Жети бабасынан бери алипти таяк деп билмейтугын адамнын кызына азлап сауат аштырганын ушын шексиз рахмет!
«Ладаннын журеги тилинде, дананын тили журегинде», деген бабалар.

К^ызымнын ендиги билими тилинде емес, журегинде пайда болсын!


Ендиги жагында ол менин бугинги касибимди уйренсе де жеткиликли.
Hense, if the person, who goes to the shopping, returns after several days by visiting his realitives they take his works for themselves without showing their anger.The Old Nurjan rescued from the intention anyhow which is taught his daugther by sending to the school, but the school, opened in the center of the khalxoz did not ignore school aged Perixan.The teacher is hired to teach the children of the herdsmen who live on farther summer pasture by moving from farm to farm.( this kind of teacher is called "janbas mugallim").His function is that staying turn by turn at homes of farm workers and teach the school aged children.From five days, once a week or ten days he stays at Nurjan's home to teach the letters for Perixan and gives some tasks till he comes for next time.Perixan is an intelegent and quickwitted girl.After two years, she is able to read books, written someone's letters by recieving the tasks of her teacher.When she reached at the age of fourteen, her father felt a sense of jealious his daughter from the teacher.
--Mr Teacher--said with softness on one day.
--Thanks for giving knowledge to the daughter of a man who did not know the letters as a stick since the grandfather of seven.
" in the language of the heart of the node,
The language of the wise is in the heart" --said our ancestors.
Let my daughter's next knowledge be in the heart, not in the language.
Now, it is enough that she will be able to learn my job.

Ашык гаплерим ушын екпелеме, ендигиден былай кызымды окытыу максетинде уйге келмей- ак кой.


Бул пикир мектептин директорына да, колхоздьн баслыгына да жетти бирак олар кеули хасиретли Нуржан гаррыны мажбурлеуге журексинбеди, ал кызы мехрибан акесин жалгыз таслап кетиуге кыймады.
Солай етип Перихан он торт жасында окыу галма-галынан азат етилди.
Ж ылдан-жылга колхоздьн маллары осип сауын сыйырларды багыу бир падашыга ауыр согатугын болып калганлыктан, Нуржан гарры сол жылы ферма баслыгы менен сейлесип, кызы ушын арнаулы Акбоз деген ат сорап, оны озине жардемши падашы етип алды.
Oмиринше ауыр мийнет етип, коп хэсиретти бастан кеширген жапакеш гарры бираз хэлсиреген еди, келеси жылы катты келген кыска шыдамай, аязлап ауыра беретугын болды.
Бирак, жалгыз кызын пада менен жекке жибериуге кози кыймай, аллекимнин алдаркатып акетип калыуынан да коркыныш пенен, кызына жаксы соз айткан адамлардан да ишинен кызганды да журди.
. Деген менен, гаррыльк оны жене берди.

Сонда да жумыстан калгысы келмейди.


Онын исенетугын адамы тек Жумабай аксак болып, бир куни онын менен сырласып, екеуи орын алмастырыуга келисти.
Ягный енди ол уйлерге жакын жерде бузау багыуга етти.
Жумабай Перихан менен ири малларды багатугын болды.
Бул озгерис ауелинде Периханга бираз огейлеу коринген менен ишинен унатты да...
Сон-сон ол Жумабайга уйренисип кетти.
Жумабай кой аузынан шоп алмайтугын жууас, адамларга тууе, хар бир жанлы маклукка кута кайырком, мехирли, ози коп сейлемейтугын жигит еди.
Дузге биринши шьщкан куннен баслап-ак Периханга тууысканларша минэсибет саклады. Оган Перихан да ырза.
Хар куни кеште акесине онын мийирбанлыгын мактап келеди.
Бул Нуржан гаррыга унап, кызына карайтугын адам табылганына кууаныш пенен аркайыншылыкта, бузау багыу жумысында биротала калды.

Don't be upset for my word saying openly, you don't have to come to my home in order to teach my daughter.


This decision had been reached to the head teacher of the school and to the boss of the farm, but they do not want make poor Nurjan persuade and also his daughter did not wantto leave her kind father alone.
Thus, at the age of 14, Perixan was relieved from the problems of studying.
Y ear by year the cattle of the khalxoz grew and the feeding of cows weighed on one herder, in the same year he, talking with the farmer, took his daughter as an assisstent and bought a horse Abhoz.
The old man, who spent hia whole life wprking hard and having gone through the days in trpuble, is weaked and felt ill with a chill.
However, sending his daughter alone with a lot cows and fearing somebody would take her away he was jelious from people who speakes her warmly.
But the oldness wins him.
Even then he doesnot want to stay out of the job.
The man he believed is Jumaboy lame and one day speaking with him, they agreed to the replace the place.
And now he has a claf feeder near the houses.
And Jumabay feeded the cows with Perixan.
This exchanging looked stranger for Perixan at first, but she liked from the inside.
After some time, she gotused to Jumabay.
Jumabay is a man who is very kind for every kittle animals and does not speak a lot.
From his first day of descent,she was trated like relatives.
She also agrees with this.
In every evenings, she boastes to her father about his kindness.
Nurjan liked it and he was happy to find the man who look after his daughter and stayed in the work feeding calfs.

... Айлар откен сайын Периханнын минези озгерип озге- лерге тусиниксизлеу кейип пайда бола баслады.

Гейде кута шыртылдак, быжык, гейде кабагы жабылып узак кунге бир ау^ыз С03 сейлемейди.
Азанда жумысына кетерде де бурынгыдай асьщпайды, кобирек таранады, кийимлерин дузестирип, илажы барынша оларды тез-тез аумастырып кийиуге тырысады.
Усылайынша хар куни пада айдауга кешигип кала беретугын адетти шыгарды.
Онын не ушын езгергенин акесине бираз
дарежеде тусиникли, бирак не кыларын билмейди.
Бир жола ол не болса да кенес сорайын деп, Жумабайдын кемпирине барып аз гана сырласып еди:
— Билесен бе, курдас, халькта «Ананды касында сакласан, кызынды алаканында сакла, ананды алаканында сакласан,
кызынды тебенде сакла» деген данальк бар.
Соган ылайык ис ислей бер, — деди кемпир.
. ..Перихан ержетип кокирегине мухаббет оты ушкынлай баслаган еди.
Аттен, мухаббет биреулерге бирден-ак ундеу белгиси болса, екиншилерге сорау белгиси болып келеди.
Перихан ушын ол еле сорау белгиси еди.
Минезинде тусиниксиз турде пайда болган езгермели сезимлер, айналасындагыларга оны парасатлы кыз керсетпейжак.
Сырласыуга ана жок, акеси менен сейлесиу уят.
Ол озин канша катты тутайын десе де, айрькша сезимлери еркине багынбайды.
Базда, ауылдан паданы айдап шыккан сон, коп кешикпей-ак, Акбоз дененин ойнаклатып озинен он алты жас улкен Жумабайга зангилесип барады да, онын атын бирден камшылап-камшылап жибереди.
Камшыга тотепки бермей, Жумабайдын торы аты бир онкип, куйынлатыуы менен шауып кетсе изинен шакалаклап кулип калады.
Months passed and her temperament changed getting uncomprehensible to all round.
Sometimes she speaks a lot, belligerent, sometimes doesnot want to speak during the day when the crust hangs.
While leaving for work in the mornings,not in a hurry, she cumbes more and tried to chenge her clothes as quickly as possible.
As a result , in every mornings she is late to bring the cattle .
The changes with his daughter is a bit understandable for Nurjan but he does not know what to do.
He went to Jumabay's grandmother to ask some advice.
Do you know, my dear, there is a proverb in our nation "if you keep your mother near of you
Keep your daughter in your hand,
If you keep your mother in your hand,
Keep your daughter on your head"
Do it according to this --said old woman.
P erixan reached at the age of teen and fall in love.
Unfortunatly the love comes for someone as aexclamation mark, but for the others comes as a question mark.
For Perixan it is a question mark.
The exchanges which appears in the temperamant does not show as an intelegent girl.
She did not have a mother to say all secrets, and saying to her father is cofusion.

She tried to catch himself hard but exchanging feelings didnot miss her.


Sometimes, after leaving from the village with cattle, not being late, coming to nearer to Jumabay who is sexteen years older than her, suddenly she whipped his horse.
Could not stand whipping the horse runs suddenly she laughed behind him joyfully.

Кыз минезли Жумабай онын колга уйретилмеген асау тайдай озбыр ашыуланбастан, сол шауып кеткенинен кара горим жерде атын иркип, кауыннын шопагындай ири аппак тислерин керсетип, жымыйыуы менен артына айналып келеди.


Жумабайдын кулген шырайы кута ысык, адамда аллекандай мехир, омирге суйиспеншилик оятатугын еди.
Сол ушын Перихан онын бундай жайдары минезин унатып, озбырлыгы ушын кеширим сорайды.
А уелги кунлери Периханнын харекетине тусинбей, ал бирден камшылаганда, атынан жыгыла жазлап калатугын Жумабай бара-бара кыз жакынлаудан, не кылатугынына тусинсе де, кадимгисинше анкаусыраганы болмаса, озин кутилмеген жагдайга таярлап кыз ойнаса ишинен кууанатугын болды.
Кыз оз харекетинен ози уялып, кеширим сорай койса, ол кайтып ойнамай калама, деген кауип пенен жайдарыланып:
— Зыяны жок, Перихан, езимнин де катты шапкым келип тур еди, — дейтугын болды.
Жатык минезли Жумабайдын кем-кемнен кеули осип, ози бираз сергекленди.
--- Кунде-кунде сакал-муртын сулыулап пардозлайтугын адетти шыгарды.
Ондагы бул жаналык Периханга кута унай баслады.
Бир куни, кен жайлауга шашыла жайылып атырган сыйырларды баклау ушын, бир шокалак тобешигине шыгып, екеуи бир-бирин ишлей сынаскандай кейип пенен турганда, кыз батыллык пенен биринши ун катты:
— Жумабай, сеннен бир нэрсе сорасам мейли ме?

Бархама «Жумабай ага» дейтугын кыз не ушын «ага» деген хурметли сезин тусирип таслаганы Жумабайга оламата шешиуи кыйын жумбак болмаган менен, биресе кууаныш, биресе коркыныш кейпин туудырды.


— Сорайбер, айналайын, — деди бираз немкурайлылык пенен.

Not being angry for her stubbornness, Jumabay returned back with a smile, showing his white teeth since that riding.


Jumabay's smile is very warm, awaking love for the life gives a person such kindness.
Perixan excused from him for being rude so that she likes his this kind of character.
Having misunderstood her actions at first Jumabay who was going to fall down when she whipped suddenly, became to be happy interiorly for joking of the girl and from time to time when she came nearer he understood what she does, but he behaves himself like a mad and be ready for unexpected situation.
If she asked for excusefor her actions, being afraid ofnot playing again like this he said:
No matter, Perixan, I want to ride faster, too.
---- shaving every morning is a new habbit of his.
---Perixan liked this new change oin his life.
--- One day in order to observe the spread herd along the field, standing on a hill,the girl started saying when they felt as if examining each other.
— Жумабай, сеннен бир нэрсе сорасам мейли ме?
--Jumabay, May I ask some thing?
--Always saying "Jumabay aga" , why she omitted the word "aga" is a secret for him and it is both happyness and afraidness for him.
---yes, you may, my dear--he said a bit carelessly.

— Дуньядагы ен кушли хам уллы нарсе не деп ойлайсыз?


Жумабай бирден табалмай, кыздын бетине тикленсе де, озин куяшка карагандай сезинип, кезлери кыпылыклауы менен жузин томен алды.
— Мейли, бул сорауым кыйын болса коя гой, — деди кыз оган тик караган халынан мудирмей.
— Бирак дуньядагы ен назик хам аззи нарсе не екенине жууап тауып бер?
Ол ойланып алганша пурсат бериу ушын кыз атын камшы- лап жиберип, озлеринен арманыракта жайылып журген паданы бир айланып кайтты.
— Перихан, — деди Жумабайдын жазык манлайы адеуир гана тершип.
— Кателессем, кешир.

Менинше, дуньядагы ен кушли хам уллы нарсе мухаббет деп ойлайман.


Себеби, барлык тиришилик тек мухаббетке суйенип турыпты.
Сонын менен бирге дуньядагы ен назик хам аззи нарсе де — мухаббет деп ойлайман, буган далил — барлык азап-акырет, дау-жанжел, хатте олим мухаббет себепли болады...
П ерихан oзинин бул жууапларга канаатланбаганын я канаатланганын уктырмау нийетиНде онын атын жане камшы- лап-камшылап жиберди.
Жумабай oзинен он алты жас киши Кыздын балалык харекетлерине коНликсе де, сорауларына карап «калай, акылы толыккан ба?» деген ой менен, бийгам тур еди.
Астындагы торысы камшыга шыдамай аспанга бир секиргенде, Жумабайдыц салмагына шыдамай гоне айыл узилип, ол ер менен кушакласа артка аунап тусти.
Бир аягы майып адамнын жане бир жери сынып кетпеди ме екен, деп ойланбастан кыз кадимгисинше селк-селк кулиу менен алыста шашылынкырап жайылган паданы топланкырау максетинде жане озинше шауып кетти.
Торы ат ийесине усап кутa жууас еди.
Жумабайдын жыгыл- ганына ози айыплыдай, алыслап кетпеди.
---what do you think what the strongest and greatest thing is?
---Jumabay who was not able to find and looked at the face of the girl bended his head why could not open his eyes like stared at the Sun.
--All right, if my question is hard you do not have to answer.--said the girl stared at him.

--- But please find what is the most sensitive and the weakest thing in the world.


In order to give some time to think she tapped her horse and rode to turn round the herd which spread near of them.
--Perixan--said Jumabay, his forhead is covered with sweat.

--If mistaken, sorry.


In my mind, in the world the strongest and greater thing is love.
Because all of the existance lean to love.
On the other hand, the most sensitive and the weakest thing is love, the main evidence for my words is that love causesall sorrowness, scandals and also death.
I n order not to show satisfied or not from hiz answers, she whipped his horse again.
In spite of getting accustomed to 16years younger girl's habits Jumabay stood free thinking about" how, is she mature".
He lied down to the earth with a saddle because his horse could not help whipping and jumped, ragged fabre was torned with weight of Jumabay.
Not thinking about hurting any part of body of lame Jumabay she rode her horse with joyfully laughing as usual in order to gather up spread herd.
It fеlt itself as if a causer of Jumabay's falling down and didn't run away.

Кумга жыгылган ушын Жумабайдын хеш жерине зыян келмей, тез тургеле сала устинин шанын кагынып, айылдын узигин кайта жалгады да, кайта ертледи.


Жумабай ушын жыгылганы ар коринбедидагы, ал кайтарган жууабынын кызга унаган-унамаганын билиу тап хауадай керек еди.
Усы максет пенен атына минип, кыздыц изинен жонемекши болган гезде онын куйынлатып шауып киятырганын корип гидирди.
Перихан сол пати менен тобешик кумнын жанбауырында иркилип, жокарыга карай:
— Ер жигиттин такымы бос болмауы керек гой? — деп дауыслады.
-Аягынын майыплыгы ушын озин бархама томеншик тутатугын Жумабайга «ер жигит» деген соз унап. кеули халлас- ласа да, оган жагымлы кандай соз айтарын билмей, тула бедени терлеп салаберди.
Ол паске тусип, Периханнын сорауларга кайтарган жууаплары ушын пикирин билиу нийетинде:
— Перихан, соз соз тууады... — деп баслаган еди, ол акырын айткызбай-ак, тез оган катарласып келип торы аттын сауырысына жане урып-урып жиберди.
- Бул сапары ол атынын жалына асылды да, кыздын патин кайтармай, жайылып журген паданы айырып, кен жазык даланын ортасы менен куйынлата жонелди.
Жумабай менен бирге бираз жыл падашыльк кылса да, оннан еркеклерге тан сезлер еситпеген, бирак озинше ержетип, мухаббет сезимлерине толык мантыгып, кен жазык далага жаны сыймай журетугын кызга Жумабай менен дегишиуден, оны маскаралап кулиуден баска — хошльк жок еди...
Онын изинен жане шакалаклап кулиуи менен калды.
Жумабай кара кoрим жерден айланып келди де, кызга жууаплары унаган-унамаганын сорауга батына алмай, жузи лалаптай кызарды.
Сойтсе де кыз жане атымды урармекен деген ой менен коз астынан урланып карап турды.
К^ыз Жумабайдын жууапларына канаатланган менен, ангимесин дауамлап, оз ойын ози менгерип кете алмаганын
унатпай, кабагы булттай жабылды да, унсизлик пенен атынын жууенин тартып артка бурылды.

Jumabay did not injured because of the sand and stood easily. He cleaned his clothes covered with dust and saddled again by uniting the torned fabre.


It is necessary to know she was satisfied with his answersor not rather than feel ashamed of falling down.

With this intention, he was going to follow the girl but after seing her returning he stopped.

Perixan came to the near of the hill and looked at him:
--The fabre of the gentleman should not be weak?--said loudly.
Because of his lameness he always feels himself as poor. Although He liked the word gentleman and was happy, his body was covered with sweat because he couldnot find suitable words to answers Perixan's words like this.
He went down to know her opinion about his answers.
- -Perixan, word calls other words-- when he began like this, she did not allow to go on his words and whipped his horse one more time.
This time holding the neck of horsehe rode along the fieldcrossing spread herd not to turn back willingness of Perixan.
Even though she has feed the herd Since so many years she did not listen the words of men, but became an adult and filled with a sense of love, she felt as if this field is not long enough and joking with Jabay and laughing at him is such kind of happiness for her.
Again she laughed joyfully behind him.
Jumabay turned back far from and not to risk to ask her opinion about his answers, his faces got red.
He stood with looking at her, thinking about that she tapped his horse again.

— Перихан, — деди Жумабай астен гана.


— Жаксы адам жыгылса жаманлар табалайды, жаман адам жыгылса жаксылар аяйды, деген гап бар.
Сенде кандай кейип пайда болды?
— 0зин калай ойласан, сондай кейип пайда болды.
Ж умабайдын жане сейлегиси келип, кызга бир нарселерди айтыуга окталды да, аллекандай бийжен соз бенен ямаса натууры харекет пенен зейнине тийип алыудан коркып, астынгы ернин тиследи.
Сонын менен бирге ол, кыздын женил харекетлерин хам сорауларын балалык хаксерден длреген, деп есаплап оган озинин жууапларын кайтадан баянлаудан да сескенди: бириншиден, кыз тусинбеуи мумкин, екиншиден, тусинип койып ортадагы ага-карындаслык сезимге малел келип, кен далада куни менен маллардан баска сойлесетугын хеш кими жок жигит хар куни корисетугын кыздын хурметинен хам назик кулкисинен айырылып калыуы мумкин.
Деген менен, кыздын сонгы сораулары, оган берген жууап- лары Жумабайды кайтадан терен ойга гар каллезий кылып батырып, бурыннан да минези ауыр адамныц енди биротала ускини куйылып, онша сейлемейтугын болып калды...
— Жумабай, — деди Перихан жэне бир куни шыдамай.
Сен неге маган кусап шакалаклап кулмейсен?
Ямаса мени сынап журипсец бе?
— Кулкини мен де жаксы керемен. Эттен...
— Х,еш «эттен» деме? Мен сенин аягыннын майыплыгын кемшилик деп есапламайман.
Жумабайдын улкен кара козлерине кууаныш жасы конгей- ленди.
Перихан онын кеули бузылганын укты да, кайтып сейлемеди.
Келеси куни азан менен есигинин алдында Акбоз атын
ертлеп атырган кыз корадагы паданы шыгарыуга киятырган Жумабайдын бет алпетинде ауыр зерде сезип оган жаны ашыды:
--Perixan --said Jumabay slowly
— There is a proverb--
If the goods fail, the bads bit,
If the bads fail, the goods feel sorry.
What kind of feelings did you have?
—--if what you think about, that kind of feelings I had.
J umabay looked at her and wanted to say something but he was afraid of being upset her and did not say anything.
He thought that the action and questions of the girl created with her childhood and did not want to repete his answers: firstly she misunderstand, secondly he afraid of lose the girl by make her upset.
On the other side, the last questions and actions made Jumabay think deep and not to speak a lot.
— --Jumabay,--said Perixan impatiently one day.
Why don't you laugh joyfully like me?
Or are you observing me?
--I like laughing. But...
-- Never say but... Iam not consider that your lameness is as a blemish.

Big black eyes of Jumabay was covered with tears.


She understood his situation and did not say anything.
In the morning of next day the girl, saddling her Aqboz, felt sorrywhen she saw distress on the face of Jumabay who was coming to out the herd in the farmstead.
.
— Ауырмадын ба, Жумабай? К^апа болсан тениз беттен айланып журе гой, сыйырларды озим айдап шыгаман.
Жасы киши болса да, нагыз хукимдарларындай коринетугьн кыздын бир отинишин кайтарьп кормеген Жумабай ундеместен, атынын жылауынан тениз жагасына карай бурды.
Кызын елеге шекем бoпе деп пaмлейтугын Нуржан гарры корада пишен гудишеклеп атыр еди, кызыныц дауысын еситип, онын уп-улкен Жумабайды жумсауына танланганлыктан колындагы жабасын тусирип алды.
Кызынын атка гаргып мингенине суйсинип, омиринше кеулинде туйип журген сыр туйиншигин бирден шешип, озинше губирленди:
— Акылыннан айнанайын, кызым. Ержетипсен! Енди кар- тайган экенди жалгыз калдырып кетпегейсен!...
Е рге отырган сон алдына енкейип, атынын жалын колы менен тарап атырган Перихан экесинин губирлисин еситип койды.
Ол гаррыны жалгыз таслап кетиуди ойына келтирмеген менен сонгы гезлерде тула бойын, акыл-хуушын бийлеген жаслык мухаббет сезимлери акеси жониндеги мехирли ойларын бираз дарежеде умыттырган еди.
Ол бирден жойытылган нарсесин хазир тауып алгандай сезимге берилсе де, гарры акесине ун катпай, ойлы пишинде астынгы ернин тислеуи менен паданы айдап кетти.
Жумабай Периханныц силтеуинен шыкпай, тециз таманга карай акырын баратырып, озинде бурын болмаган йошлы сезимлердин кушагына кирген секилли еди.

Коз ушында паданы айдап баратырган кызды кууып жеткенше асыгып, торы атын каттырак камшылады, бирак кокиреги толы йош пенен камшылады.


— Перихан, ха, Перихан, — деди алыстан бадабатлап.
— Сен хар кимнин кеселин дал тусинетугын нагыз Хакым Улыкпан екенсен?
Жасым сеннен енапаттай улкен болса да, коп нарселерге соншелли памим алыспайтугынын енди уктым.

Are you ill, Jumabay. If you are upset, ypu may go for a walk along the cost of river, I will bring the cows to the field.


In spite of being young, looks like a queen, Jumabay who reject the request of the girl never before,turned his horse to the river.
Knowing his daughter as a baby Nurjan made some work inthe farmstead and falled down his iron shovel in his hand when he heart the words of his girl and was surprised that Perixan made Jumabay what she said.
When he saw his daugter jumped on horse he feels pleased and opened the secrets which was saved during the life by saying:
--well done, my daughter. You are old enough! Please, do not leave your poor father alone.!..
A fter turning on her horse, she was cunting the hear of horse with her hands and heart her father's words.
She did not think about leaving his father alone but the feelings of love which appears recently and do not give freedom for her made her forget about it.
She felt as if she found lost things now but withput saying anything for her father, she went to the feild with herds.
Without destroying girls order he felt a strange sense when he was going to the river.
In order to arrive to the girl who goes with herds far from he tapped his horse with happy emotion.
Perixan, ay, Perixan,--said from distance.

Э кесинин сезинен сон еле ойланып киятырган кызга марапат кута унады.


— Бийтапка жаксы соз кереклигин биледи екенсен гой.
— Онша тусинбедим, Перихан.
— Жыгылганды суйеуге тырысатугын эдетицизди унатаман.
-— Тусиниклирек кылып айтшы, — деди Жумабай кыздыц кеуил сандыгын кецирек аштырыу максетинде.
-— Маган дос болсан, менин айыбымды дузет, Жумабай.
— Сонгы гезде кобирек дарья жагалайтугын адетти шыгар- дын, Перихан?!
К^ыз оз харекетлерине ой жууыртып, жигиттин оны баклай- тугынын енди уккандай, астелик пенен капталласып келип, атын жане урыуга колайласып еди, бирак жигит бул сапары да абайлап калып, онын камшысын жеткермей-ак, торысынын сауырысына ози камшы урды.
Жумбайдын ошик кеуиллигин унатпай, оны кайткенде тиришелендириуди билмей журетугын кыз, хазирги харекетине кууаныш пенен шакалаклап кулди, бирак изинен ат айдамады.
Жумабай сонгы гезлери Периханнын хар бир харекетин баклап, «бул кыз менн коз алдымда ержетти, кыз болыу есерсоклыкка усайды, екен-ау» деген жуумакка келсе де, онын баска козлерге тусип калыуынан да коркатугын еди.
Онын еркин шакалаклаган кулкисине тула бедени балкып йошланган Жумабай кoп алысламай жaне изине оралды хaм oзинше аллекандай батыллыкка берилип:
— Перихан, — деди бираз жасканшаклык пенен. — Бир жола мен радиодан бир шайырдыц косыгын тыцлаган едим, не дегенин айтайын ба?

Thinking about the words of fathers Perixan liked this warm words.


-- you know that warm words need for the patcient..
--- I do not understand, Perixan.
— -- I like your habbit which want to give some help to the failed person.
— --Please say clearly-- said Jumabay with intention which wants to open the box of secrets.
— If you are a friend for me, please correct my mistakes, Jumabay.
Recently you have had a habit which walking on the cost of the river,Perixan?!
The girl, as she recoginised that she is being observed by the guy, came nearer in order to whip again, but this time he whipped his horse as he realised.
The girl who had not been able to make him more emotional, smiled joyfully for his action but did not ride a horse to chase him.

Jumabay came up with the conclusion that; this girl grew in front of my eyes, being a girl is similar to madness" according to her every action for the last days.


Excited by her every joyful laugh Jumabay returned back anf with braveness:
--Perixan, --said with braveness. -- yesterday I listened a poem from radio, do you want to listen it?

— Айт.
— «Х,эй сулыу кыз, изинен суу бермейтугын болсан, неге


дузлы балык жегиздин...» деп окыды.
Перихан бул косыктын манисин озинше тусинди, бирак
тусингенлигин билдириу наколай сыякланды да:
— Маллар кок кууалап таркап кетпей ме?—деп ангименин
багытын болди.
— Бахарде кок кууган малды топлап багатугын падашы
болмайды, дарханлыкта жайылаберсин.
— Атлардын жуйриклигине исенесен-а!
— Албетте! Бирак сенин Акбозын менин торымнан шапкыр.
— Онда жарысып керейик.
— Мейли. Мен саган тайлык беремен.
— Неге? Хазир гана менин атымды шапкыр дедиц гой?
— Сен бари бир кызсан да?
— Рахмет.
-Перихан кoп басекилесип турмай, атын камшылап жибер-
генде, Акбоз денен ор кояндай секирип, алга зытты.
Жумабай оннан калыспауга тырысып, изинен кууа жoнелди.
Jumabay tried to remain behind follwed her footsteps.
Периханныц Акбозы онша камшы суймейтугын еди.
Ийесинин усти-устине камшылауынан арлангандай, далацлыктынаргы басына карай кийиктей атлыгып баратыр.
Кыздан калыуга намысы кыскан Жумабай торыны бас демей, кез демей сабалап киятыр...
Перихан ара-тура капталына карап, жигитке гыжак берип
кояды.
— Айда, айда, жет, Жумабай!
— Жетсем, не кыласан?!
— Жетсен, бир суйдиремен!
Бундай ашык гап айтылады, деп ойламаган Жумабайга
айрыкша йош енип, бир аягынын майыплыгын биротала умытты.
yes, you may.
--read like this " ay beautiful girl, if you do not give any water, why suggested me salty fish".
Perixan understood the meaning of the poem but she felt a bit uncomfortable to show this:
Do the cows spread out along the feild?-- she said to change the dialogue.
There is no herdsman who feeds the cows in one place in the spring time, allow them to spread.
— ---Do you believe in the shrillness of horses?!
—Yes,of course, but your Aqboz is shriller than mine.
— Let's compete now!
—Ok, I will give you allowness th start first.
— --why? Have you said about shrillness of my horse?
-- Because you are a girl.
--Thank you.
She did not want to diacuss it, when she tapped her horse, Aqboz chopped to the front like a rabbit.
Jumabay tried to remain behind follwed her footsteps.
Aqboz of the girl does not like to whip.
Not to like whipping more and more, Aqboz ran to the next side of tje field like adeer.
.
Jumabay who did not want to be at behind was tapping more and more.
Sometimes Perixan looked bakc and said:
--Let's ride ,reach me Jumaba
y
-- if I reached what would you do?
-- if you reach me you may kiss me!
Jumabay,Not to expect these openly said words, felt a strange emotions and absalutelly forget his lameness.

Аттен, аты айтканына конежак емес, сонда да бас демей, кез демей камшылап баратыр.


Кыздын ер устинде шалкайып камшы таулап кый-кыула- ганын, «жет, жет...» деп шак-шак кулгенин еситкен сайын кеули алып ушады, ал сорлы аты гежирленип, аксак ийесин жорта маскара кылыуга нийетленгендей, кем-кем мамырлап терге шомыла баслады.
П ерихан оны кутип турмай алга шауып кетеберди.
Ат кала тарепке багыт алган еди, сол шабысынан жанылыспай кен жазык далалыктан отип, оскин жынгыллыкларга жакынлаганда, басына акесинин малакайын кийген бир бала жигит пайда болып, «лык-лык» лауы менен онын алдын кеселеди.
— Хай, кимсен езин?— деди кыз хаулыгып.
— Кеширерсиз. Мен сени алыстан кердим де, аты «езин башартпай киятырган бала екен-ау, деп алдыца шыккан едим.
— 0зиц кимсец? Бэлким, тогай аралап жападан-жалгыз журген гэззап шыгарсац? Аты-женицди айт болмаса... Экецниц орнына келдиц бе?

Download 345 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti