Pedagogika, innovatsiya, integratsiya


 ‘QITUVCHI SHAXSIGA QO‘YILADIGANDownload 7.45 Mb.
Pdf ko'rish
bet15/320
Sana15.07.2021
Hajmi7.45 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   320
0 ‘QITUVCHI SHAXSIGA QO‘YILADIGAN 
KASBIY TALABLAR
Hozirgi  zamon  o ‘.qituvchisining  asosiy  fazilatlaridan  biri  -   o ‘z  kasbiga 
sadoqatliligi,  g ‘oyaviy  e ’tiqodliligi,  o ‘z  kasbini  sevishi  uni  boshqa  kasb 
egalaridan  ajratib  turadi.  Chunki  maktabda  ta’lim-tarbiya  ishining  yuqori 
saviyada olib borilishi faqat o ‘qituvchiga, uning kasbiy tayyorgarligiga bog‘liq.
0 ‘qituvchi  shaxsiga  qo'y iladig an  muhim  talablardan  biri  shuki,  u  o ‘zi 
o'qitay otgan  predm etlarni  chuqur  bilishi.  uning  m etodikasini  o ‘zlashtirib 
olgan  boMishi  zarur.  Predm etni  va  uning  nazariyasini  chuqur  bilishi,  uni 
qiziqarli  qilib  o ‘quvchilarga  yetkaza  olishi  bolalarning  shu  predm etga 
bo'lg an   qiziqishini  oshiradi,  o'qitu vchining  o b ro 'y in i  oshiradi.  0 ‘quvchilar 
o ‘qituvchining  o ‘z  bilim larini  bolalarga  yetkaza  olish  im koniyatlarini 
qadrlabgina  qolm ay,  balki  uning  fidoyiligini  ham  taqdirlashadi.
0 ‘qituvchining  yuksak  m adaniyati,  uning  teran  bilim   doirasi  (ayniqsa, 
0 ‘zbekiston  m ustaqillikka  erishgandan  so ‘ng  xalqim izning  o ‘z  tarixi, 
m adaniyati,  urf-odatini  o ‘rganishga,  bilishga  b o ‘lgan  qiziqishi  ortib 
borayotgan  davrda)  ta ’lim -tarbiya  ishlarining  m uvaffaqiyatli  kechishiga 
yordam   beradi.  Hozirgi  zam on  o'qituvch isi  va  ayniqsa.  b o sh lan g‘ich  sin f 
o ‘qituvchisi  m illiy  qadriyatlarim izni  bilibgina  qolm ay,  keng  ota-onalar 
jam oatchiligi  ichida,  sinfda uning  otashin  targ ‘ibotchisi  ham  boMishi  kerak.
0 ‘qituvchi kasbiga xos boMgan muhim talablardan b iri-b o la la rn i sevish, 
ularning  hayoti  bilan  qiziqish.  har  bir  shaxsni  hurm at  qilishdan  iboratdir. 
Bolani  sevgan,  butun  kuch  va  bilim ini  bolalarning  kelajagi,  ularni  Vatanga 
sodiq  fuqaro  qilib  tarbiyalashga  safarbar  qila  oladigan  insongina  haqiqiy 
o ‘qituvchi  b o ‘la  oladi.  Bolaga  befarq,  uning  kelajagi  bilan  qiziqm aydigan, 
o ‘qituvchilik  kasbiga  loqavd  inson  haqiqiy  o ‘qituvchi  b o ‘la  olm aydi. 
«B oshlang‘ich  ta ’lim  konsepsiyasi»da  boshlang‘ich  s in f  o ‘qituvchisining 
qivofasi  quyidagicha  ta ’riflanadi:  «...eng  m uhim i,  bolalarda  o ‘qish, 
o ‘rganishga  chinakam   havas.  ishtiyoq  u y g ‘otuvchi,  e ’tiqod  hosil  qiluvchi 
ustoz  sifatida  alohida  o ‘rin  tutadi».  Bu  konsepsiyada  b o sh lan g ‘ich  sin f 
o ‘qituvchisiga q o ‘yiladigan  quyidagi  talablar ham  keltiriladi:
-  
O V nekiston -  kelajagi  buyuk  davlat ekaniga  ishonadigan m illiy iftixor 
tnyg‘i!sigs  ega  boMishi:
bolf-.lami  xo'q  pedagogikasi  durdoncdari  ham da  m illiy qadriyatlarim iz 
asosida tarbiya  qila  olishi-
-•  nutfii  n v o 1'.  xali;  tili  boyligi,  ifoda  usuli  va  tasvir vositalarini,  adabiy 
ti!  ’ishih  \ a   m e’yonn> 
ccallagan  boMishi  zarur.
0 ‘qit-л ch i’ik  k ', :Niga  xos  b o ‘!gan  br,ndn’ ' fhrilatlarni  undagi pedagogik 
odob  slxi!;'lai;tinic'i.  P id ig o g ik  
i '‘qiL’!vchi'’;ng  yuksak  kasbiy
14


fazilatidir.  U  o ‘qituvchining sabotli  boMish,  o ‘z hissiyotini  idora qila olishi, 
bolalarga  pedagogik  ta ’sir  o ‘tkazish  vosita  va  m e ’yorlarini  belgilashi 
va  aniqlashiga  yordam   beradigan  fazilat  hisoblanadi.  Yuksak  pedagogik 
odobga ega b o ‘lgan o ‘qituvchigina sinfda m o ‘tadil  psixologik iqlim  o ‘rnata 
oladi, bolalar qalbiga tez y o ‘l topa oladi. Pedagogik taraqqiyotning sam arali 
boMishi  o ‘qituvchidan  quyidagi  qobiliyat turlarini talab  qiladi:
1.  Bilish  qobiliyati.
2.  Tushuntira olish  qobiliyati.
3.  K uzatuvchanlik  qobiliyati.
4. N utq qobiliyati.
5.  Tashkilotchilik  qobiliyati.
6.  O b ro ‘  orttira bilish  qobiliyati.
7.  To‘g ‘ri  m uom ala qila olish  qobiliyati.
8.  K elajakni  k o ‘ra  bilish  qobiliyati.
9.  D iqqatni taqsim lay  olish  qobiliyati.
0 ‘qituvchi  tashkilotchilik  fazilatiga  ham  ega  b o ‘lm og‘i  lozim.  Buning 
uchun  o ‘qituvchi  tashabbuskorlik  va  tashkilotchilik  qobiliyatiga  ega  b o ‘lib, 
har  doim  tetik,  g ‘ayratli,  o ‘z  kuchi  va  imkoniyatiga  ishongan  bo‘lm og‘i  zarur. 
Tashabbuskor  va  g ‘ayratli  o ‘qituvchi  bolalarni  o ‘z  orqasidan  ergashtira  oladi, 
o ‘quvchilar  unga  ergashadi.  0 ‘qituvchilik  kasbi juda  katta  ruhiy  va jism oniy 
kuch  talab  etadi,  shuning  uchun  o ‘qituvchining  salomatligiga  ham  m a’lum 
talablar qo ‘yiladi. 0 ‘qituvchining ovoz paychalari rivojlangan, ko‘rish qobiliyati 
yaxshi  boMishi,  uzoq  vaqt  tikka  tura  olishi,  ko ‘p  yurishi,  epchil  harakat  qila 
olishi  (ayniqsa,  boshlang‘ich  sinf o ‘qituvchilari)  kerak.  Chunki  kichik  maktab 
o ‘quvchilari  tinib-tinchimaydigan,  o ‘ta  qiziquvchan,  serharakat  boMadilar.  Bu 
sharoitda 
0
‘qituvchi  ham  shu  xususiyatlarga  ega  bo‘lm og‘i  lozim .O‘qituvchi 
shaxsiga  q o ‘yiladigan  umumiy  talablar  bilan  bir  qatorda,  boshlang‘ich  sinf 
o ‘qituvchisi  kasbining  o ‘ziga  xosligi  ham  ayrim  muayyan  talablarni  keltirib 
chiqaradi.  Chunonchi,  boshlang‘ich  sinf  o ‘qituvchisi  anatomiya,  fiziologiya, 
maktab  gigiyenasi  fanlaridan  xabardor  bo‘lm og‘i,  o ‘quvchilar  faoliyatini 
shu  fanlar  tavsiyasi  asosida  tashkil  etishi  lozim  (sinflari  gigiyenik  talabga 
javob  berishi,  o ‘quvchi!ar  kun  tartibi.  ularning  aqliy,  jism oniy  rivojlanish ini 
kuzatish  va  to 'g ‘ri  y o ‘naltirish);  o ‘qituvchi  o ‘z  nutqini  idora  qilishi;  adabiy 
nutq  m e’yorlariga  rioya  qilishi.  ovozining  baland-pastligiga  ahamiyat  berishi 
(ortiqcha baland ovoz bilan gapirish ham. sekin gapirish ham bolalarni charchatib 
qo‘vadi);  nutqning jonli,  ifodali  boMishiga  e’tibor  berishi,  bolalarni  charchatib 
qo‘ymaslik  maqsadida 
dn  u'u  ish  turlarini  tez-tez  o ‘zgattira  olishi,  ota-onaiar 
o ‘rtasida pedagogik 
bilimlami  (anT'n  qilishi,  ular bilan yaqindan  aloqa  o ‘rnata 
olishi  (bu  faoliyat  turi  boshhm^.M^h  sinf  o ‘quvchilariiwi!.‘  xulq-atvorini, 
m ayllarini,jism oniy holatmi o ;rganishgayordam  beradi) va ulargatarbiyaviy
15


ta ’sir  o ‘tkazishga  yordam lashishi  kerak.  N ihoyat,  u  o ‘z  ustida  tinm ay 
ishlam og‘i  lozim.  Ayniqsa,  qadriyatlarim izni  o ‘rganishga,  o ‘zligim izni 
tanishim izga,  qadim iy  m adaniyatim izni  bilishga  ehtiyoj  katta  bo'lm o qd a, 
zero,  bu  narsalarni  bilm ay  turib  m ustaqilligim izni  m ustahkam lab,  buyuk 
davlat qurib b o ‘lmaydi.  Shunday ekan, b o sh lan g 'ich  sinfdan boshlab bolalar 
sharqona  tarbiya  ta ’siriga  olinm og'i,  m illiy  qadriyatni  b ilm o g 'i  lozim.  Bu 
o'qituvchidan   shu  sohada chuqur bilim ga ega bo'lishn i  talab etadi.
O 'qituvchining  shaxsiy  m a ’naviy-axloqiy  sifatlari  bilan  o 'qitu v ch in in g  
k asbiy-m a’naviy-axloqiy  sifatlarini  yaqqolroq  tasavvur  qilish  uchun 
quyidagi jadvallarga e ’tibor qaratam iz:
O 'qituvchin in g  kasbiy  shakllanishi  kollejda  ta ’lim  olish  jaray on id an 
boshlanadi.  K ollejning  o 'q u v   reja  va  fanlar  b o 'y ich a  dasturlarida  b o 'lajak  
o'qituvchilarga  shu  kasbning  sir-u  asrorlarini  o'rg atish ,  nazariy  bilim lar 
berish  va  k o 'n ik m alar  hosil  qilish  nazarda  tutiladi.  Ta’lim  jaray o n id a 
fanlar  b o 'y ic h a   am alga  oshiriladigan  sem inar,  am aliy  va  laboratoriya 
m ash g'ulotlari  nazariy  bilim larni  m ustahkam lashgagina  em as,  balki  ularni 
am aliy  ish jaray o n id a q o 'llash g a  ham  im kon  beradi.  B unday  m ash g 'u lo tlar 
tanlangan kasb to 'g 'r i ekaniga  ishonch hissini  uyg 'o tad i.  K o 'p g in a talabalar 
I  kursdan  boshlab  pedagogika  va  psixologiya  fani  b o 'y ic h a   ilmiy  tadqiqot 
ishlariga  ja lb   etiladi.  Ilm iy  tadqiqot  ishlariga  jalb   etilgan  tadqiqotchilar 
o'tkaziladigan sem inar va konferensiyalarda m a ’ruzalar bilan qatnashadilar, 
shuningdek, kasbiy y o 'n a lish g a ega b o 'lg an  ja m o a  ishlarida ishtirok etadilar.
16


O ’q itm d n n in n
kasbiy-ma'naviy-axloqiy
sifatlari
Pedagogik
maboratni
muntazam
oshirib
borish
Kasbiy
fidoyilik
Kelajakka
boMgan
islionch
Fanning 
oxirgi 
yutuqlan- 
dan xabar- 
dorlilik
Tashkilot-
chilik
qobiliyati
O 'quw hi 
Pedjizoizik
Tartib- 
O'quvchi 
0 .misi!l 
urxnikadan 
« V -o '/in i
intizomlilik 
fiknm 
<,-/iin  q ir ju  
umrnili  ча 
b.whqansh
tinglay 
0|,s|, 
samarjli
olish
foydalanish
Nutq
tuxnika-
siga
egalik
K asb iv -
iw dago-
gik
fikrlash
iMiqbolm
oldindan
ko‘ra
bilish
Iio d k o r-
lik
Ilm iy tadqiqot ishlariga ja lb  etilgan tadqiqotchilar o ‘tkaziladigan sem inar 
v a  konferensiyalarda  m a’ruzalar  bilan  qatnashadilar,  shuningdek,  kasbiy 
y o ‘nalishga  ega  b o ‘lgan  jam o a  ishlarida  ishtirok  etadilar.  Talabalar  bilan 
olib boriladigan bunday tadbirlam ing  m uhim   aham iyati  shundan  iboratki, 
bu  tadbirlar  topshirilgan  ishga  jid d iy   yondashish  hisjsini  tarbiyalaydi.
2 - “ 6 
17


B o ‘lajak  o ‘qituvchining  kasbiy  shakllanib  borishida  1-kursdan  boshlab 
o ‘tkaziladigan  uzluksiz  pedagogik  am aliyot  alohida  aham iyatga  ega.  Bu 
am alyot  1, 2- kurslarda am alga oshiriladi.  Uning asosiy m aqsadi  o ‘qishning 
birinchi  yilidan  boshlaboq  talabalarni  m aktabga  o ‘rgatish,  o ‘qituvchilik 
kasbidan  xabardor  qilib  borishdir,  qolaversa,  uzluksiz  am aliyot  kasb 
tanlashga  y o ‘llash  vazifasini  ham   o ‘taydi.  B unday  am aliyotlar  birinchi 
kursning  o ‘zidayoq:  tanlagan  kasbim   to ‘g ‘rim i?  Shu  kasbni  egallashga 
m enda  im koniyat  va  xohish  bor  edim i,  degan  savollarga  jav o b   qaytarish 
im koniyatini  beradi.  B unday  am aliyot  davom ida  talabalar  m aktab  va  s in f 
jihozi,  sin f o ‘qituvchisining  ish  tartibi,  plan-konspekti, 
0
‘quvchilar tarkibi, 
ularning  uy  sharoitlari,  darslik  va  o ‘quv  qurollari  bilan  ta ’m inlanganligi 
kabilar  bilan  tanishadilar.  0 ‘qituvchining  darslarini  kuzatadilar,  sinfdan  va 
m aktabdan  tashqari  tarbiyaviy  tadbirlarda  o ‘qituvchiga  yordam   beradilar, 
m aktabda  kuni  uzaytirilgan  guruhlari  b o ‘lsa,  shu  guruh  tarbiyachilari  ishi 
bilan tanishib  boradilar.  O ta-onalar m ajlislarini tayyorlashda va o ‘tkazishda 
o ‘qituvchiga  yordam   berishadi.  X ulosa  qilib  aytganda,  uzluksiz  pedagogik 
am aliyot talabalarni  o ‘quv-pedagogik  am aliyotga tayyorlab boradi.
0 ‘qituvchining  kasbiy  shakllanish  jarayon id a  m aktab  rahbariyati 
va  jam oatchiligi  katta  rol  o ‘ynaydi.  Yosh  o ‘qituvchilarga  tajribali 
o ‘qituvchilarni  biriktirib  q o ‘yish,  ularning  darslarini  kuzatish,  m etod- 
birlashm a  ishlariga ja lb   etish  m aktab  rahbariyatining vazifasidir.  M aktabda 
o ‘qituvchiriing  o ‘z  ustida  ishlashiga,  ilm iy-nazariy  va  m etodik  bilim larini 
tinm ay  oshirib  borishiga  katta  aham iyat  beriladi.  0 ‘qituvchi  asta-sekin 
o ‘z  kasbini  o ‘zlashtirib  borish  bilan  birga.  ota-onalar  o ‘rtasida  pedagogik 
bilim larni  targ ‘ib  etadi.
O 'qituvchilik  kasbiga  kirish  va  pedagogik  m ahoratni  egallash jaray o n i 
uni  m aktab  o ‘qituvchilari  jam o asig a  kiritib,  unda  o ‘z  o ‘rnini  topib  keta 
olishiga  b o g ‘ liq.  Jam oaning  yordam idan  yuz  o ‘girm aslik,  qiyinchiliklarga 
duch  kelganda  ruhan  tushm ay,  o ‘z  xatolarini  k o ‘ra  bilish  va  uni  y o ‘qotish 
uchun  harakat qilish  uning  o ‘qituvchi  b o ‘lib  shakllanishidan  darak  beradi.
Shu  bilan  birga,  o ‘z -o ‘zini  tarbiyalab  borishga,  o ‘z  ustida  tinm ay 
ishlashga harakat qilish  kasbiy  fazilatlarning  ajralm as qism i  hisoblanadi.
« Q ‘z b e k i s t o n  
R e s p u b l i k a s i  
d a v l a t  
t a 'l i m i  
m u a s s a s a l a r i  
p e d a g o g  
k a d r l a r n i n g   a t t e s t a t s i y a s i   t o ‘g ‘r i s i d a »   n i z o m   ish lab   c h i q i l d i   v a   b u   n i z o m  
1993-yil  1 2 - a v g u s t d a   V a z i r l a r   M a h k a m a s i n i n g   q a r o r i  b ila n   t a s d i q l a n d i .  
A t t e s t a t s i y a   o ‘q i t u v c h i l a r   v a   b o s h q a   p e d a g o g   x o d i m l a r g a   m e h n a t l a r i n i n g  
p i r o v a r d   n a t i j a s i g a   k o ‘ra  ish  h a q i   o lish  im k o n i n i.   a g a r   p e d a g o g   t a ’lim  
v a   t a r b i y a   j a r a y o n i d a   y a x s h i   ish la sa .  lining  m e h n a ti  e ’ti b o r d a n   c h e t d a  
q o l m a s l i g i g a   k a f o l a t   b e r a d i.
18Download 7.45 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   320
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
samarqand davlat
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
bilan ishlash
fanining predmeti
Darsning maqsadi
navoiy nomidagi
o’rta ta’lim
Ishdan maqsad
haqida umumiy
nomidagi samarqand
fizika matematika
sinflar uchun
fanlar fakulteti
maxsus ta'lim
Nizomiy nomidagi
ta'lim vazirligi
moliya instituti
universiteti fizika
Ўзбекистон республикаси
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
Toshkent axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Buxoro davlat