O`zbеkiston rеspublikasi xalq ta'limi vazirligi


-6 Мавзу: Мактабгача ёшдаги боланинг социумда (яқин муҳитда) ривожланишиDownload 7.55 Mb.
bet6/20
Sana18.01.2017
Hajmi7.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

4-6 Мавзу: Мактабгача ёшдаги боланинг социумда (яқин муҳитда) ривожланиши
1.Ижтимоий педагогиканинг фан сифатидаги ривожи

2. Бола ижтимоийлашуви мураккаб жараён эканлиги.Ўқув машғулотининг мақсади: Ижтимоий педагогика алохида фан ва амалий фаолият сохаси сифатида. Боланинг социумда (яқин муҳитда) ўсиши тўғрисидаги билимларни шакллантириш.

Ўқув фаолиятининг натижаси: Ижтимоий педагогика алохида фан ва амалий фаолият сохаси эканлигини, боланинг социумда (яқин муҳитда) ўсиши мураккаб ижтимоий ҳодиса эканлиги изоҳлаб берилди
2-Илова

Баҳолаш мезони ва кўрсаткичлари


Гуруҳлар

Саволнинг тўлиқ ва аниқ ёритилиши

0-5 балл

Мисоллар билан муаммога ечим топиши 0-5 балл

Гуруҳ аъзоларининг фаоллиги

0-5 балл

Жами балл

15 – 13 балл – «аъло».

12 – 10 балл – «яхши».

9 – 6 балл – «қониқарли».

3-илова


Мактабгача ёшдаги боланинг социумда (яқин муҳитда) ривожланиши

Педагогика фанидан маълумки, тарбия — бу ижтимоий ходисадир. Демак, индивиднинг баркамол шахс сифатида шаклланиши унинг ижтимоий хаёти давомида эгаллаган билим, кўникма ва малакаларига боғлиқ. Афсуски, педагогика оламида ёш авлоднинг ижтимоий хаётидаги ходиса ва жараёнларнинг тарбиявий таъсири масалаларини илмий-назарий ва амалий ўрганишга қаратилган махсус йўналиш назардан четда қолиб келди. Мустақил юртимизда бугунги кунда ёшларимизнинг онги ва қалби учун кечаётган кураш жараёнида мазкур йўналиш, яъни ижтимоий педагогиканинг педагогика ўқув юртларига махсус курс сифатида киритилиши айни муддаодир. Чунки XXI аср, яъни ахборотлар тизими даврида ёшлар ва умуман кенг жамоатчилик орасидаги ижтимоий фикрларни хар томонлама ўрганиш, ижтимоий хаётни аниқ ва реал, оммавий халқ фикрига асосланиб ўрганиш ва нафақат таълим-тарбия муассасаларидаги тарбиявий мухит, балки ижтимоий хаётимизнинг барча жабхаларини педагогик ўрганиш даври етиб келди. Демак, педагогика фанининг яна бир йўналиши — ИЖТИМОИЙ ПЕДАГОГИКАга бўлган эхтиёжни даврнинг ўзи кўрсатмоқда.


1-ўқув топшириқ

«Қандай» органайзерини тўлдиринг

Муҳим муаммонинг ечимини топишга ёрдам беради ва “Қандай” саволи орқали муаммо ҳал қилинади.Ижтимоий педагогиканинг фан сифатидаги ривожи ҳақида нималарни биласиз?


Қандай?
Қандай
Қандай?

Қандай?
Қандай? Қандай?

Қандай?

Қандай? Қандай?

Қандай?


5-илова

Бола ривожланиши мураккаб жараён эканлиги

Боланинг ижтимоийлашуви – жуда узоқ ва мураккаб жараён ҳисобланади. Ҳар қандай жамият шунга интиладики, ҳар бир бола маълум ижтимоий ва аҳлоқий қадриятлар тизимига, шу жамият меъёр ва қоидаларига эга бўлиши, шу жамиятда яшаш учун, тенг ҳуқуқли аъзоси бўлишга интилади.

Жамият ўзининг қурилишига кўра турли хилдаги ўзаро боғланган ва ўзаро таъсир этувчи ижтимоий институтларга эга. Ижтимоий институт – инсонлар жамиятдаги ҳаётининг тарихан мураккаб шаклда ташкил этилганлиги ва артибга солинганлигини ўрганади. Худди ана шулар орқали бола жамият меъёрлари ва аҳлоқ қоидаларини ўзлаштиради. Шундай ижтимоий институтларни ижтимоийлашган институт деб номлаш мумкин ва буларга оила, таълим, маданият ва дин кабилар киради.

Оила – ижтимоийлашишнинг етакчи институти, бу орқали бола асосий ижтимоий билимни эгаллайди, аҳлоқий моҳирлик ва кўникмани олади, маълум баҳо ва энг юксак мақсад қилишни ўзлаштиради, ҳаётида нима керак бўлса шу жамиятдан олади.

Таълим – таълим орқали бола бу жамиятга ҳукмронлик қилаётганларни баҳолай олади. Таълимда билим олиш жараёнида, у нафақат ривожланади, балки жамиятдаги ҳаётга мослашади.

Маданият бу шундай ижтимоий институтки, инсоният ўзи учун яратилган моддий ва маънавий бойликларни танлайдиган маскан. Болага унинг шаклланиш жараёнида адабиёт, мусиқа, расм, оммавий ахборот воситалари ва бошқаларнинг таъсири тегади.

Дин – ижтимоий институт сифатида мураккаб ижтимоий кўринишга эга. Бир бутунича тизимда алоҳида тасаввур, сезги, ибодат ҳаракатлари, ташкилотлар ва сиғинувчиларнинг турли хил бирлашмалари мавжуд. Доимий ахлоқий қадриятлар, ислом, христиан (яқинларга севги ва ғамхўрлик, ҳалоллик, чидамлилик, яхшилик, меҳр-мурувватлилик ва б), диний байрам ва анъаналар, диний мусиқа ва бошқалар боланинг жамиятдаги аҳлоқий меъёрлари таъсир этиши мумкин.6-Илова

1-ўқув топшириқ

«Қандай» органайзерини тўлдиринг


Муҳим муаммонинг ечимини топишга ёрдам беради ва “Қандай” саволи орқали муаммо ҳал қилинади.


“Бола ривожланиши мураккаб жараён эканлиги ҳақида

нимани биласиз?”Қандай?
Қандай
Қандай?

Қандай?


Қандай? Қандай?

Қандай?

Қандай? Қандай?Қандай?

2-ўқув топшириқ

ФСМУ технологиясиЖадвални тўлдиринг

1-гуруҳ


Савол

Ижтимоий педагогикани ривожланишини тарихини ўрганиш заруратияти нима учун туғилди?

(Ф) Фикрингизни баён этинг
(С) Фикрингиз баёнига сабаб кўрсатинг
(М) Кўрсатган сабабингизни исботловчи далил келтиринг
(У) Фикрингизни умумлашти-ринг\6-мавзу

Девиант хулқ ижтимоий педагогик муаммо сифатида
Дарсни олиб бориш технологиясиТалабалар сони: 50-70 гача

Вақти:2 соат.Ўқув машғулотининг шакли

Информацион бахс-мунозарали дарсМаъруза режаси

1. Девиация ва унинг турлари

2. Девиация концепциясида реабилитация, профилактика

ва коррекция масалалари
Ўқув машғулотининг мақсади: Ижтимоий педагогик фаолиятда девиация

тўғрисидаги билимларни шакллантириш.

Педагогик вазифа:

Ўқув фаолиятининг натижаси:1 Девиация ва унинг турлари хусусида тушунчалар бериш

Талабалар Девиация ва унинг турлари хусусида тушунчаларга эга бўлади2.Талабаларга девиация концепциясида реабилитация, профилактика ва коррекция масалаларини изоҳлаб бериш

Талабалар девиация концепциясида реабилитация, профилактика ва коррекция масалаларини изоҳлай оладиЎқитиш усуллари ва техника

Маъруза, “Қандай?” техникаси, “ФСМУ” услуби, ИнсертЎқитиш воситалари

Компъютер технологияси («Қадимги дунё тарихи» фанидан электрон ўқув-услубий мажмуа), слайдлар.Ўқитиш шакли

Жамоа бўлиб ишлашЎқитиш шарт-шароитлари

Техник воситалар билан таъминланган, ўқитиш усулларини қўллаш мумкин бўлган ўқув хона.Мониторинг ва баҳолаш

Кузатиш, оғзаки назорат, савол-жавобли сўров, ўқув топшириқ.

Дарснинг технологик картаси

Иш жараёнлари вақти

Фаолият мазмуни

Ўқитувчи

Талаба

1 босқич.

Кириш


(10 дақиқа)

1.1. Маърузанинг мавзуси, режасини эълон қилади, ўқув машғулотининг мақсади ва ўқув фаолият натижаларини тушунтиради (1-илова)

Тинглайди, мавзу номини ёзиб олади

1.4. Машғулотни ўтказиш шакли ва бахолаш мезонларини эълон қилади (2- илова)

Ёзиб олади

2 босқич.

Асосий жараён

(60 дақиқа)


2.1. Мавзу режасининг биринчи пункти режаси бўйича маъруза қилади (3-илова) Маъруза бўйича «Нилуфар гули” органайзеридан фойдаланган ҳолда талабаларга қуйидаги савол билан мурожаат қилади: “Девиация ва унинг турлари ҳақида нималарни биласиз?” (4-илова)Ёзади, саволга жавоб беради.


2.2. Девиация концепциясида реабилитация, профилактика ва коррекция масалалари

каби масалаларни ёритишда «Кичик гуруҳларда ишлаш» орқали амалга оширилишини эълон қилади. “Қандай” усулидан фойдаланган ҳолда гуруҳларга топшириқлар беради (6-илова). Гуруҳларда ишлашга ёрдам беради Қўшимча маълумотлардан фойдаланишга имкон яратади. Диққатларини кутиладиган натижага жалб қилади. Ҳар бир гуруҳ топшириқларини ватман - қоғозларга тушириб, тақдимотини ўтказишга ёрдам беради, билимларини умумлаштиради, хулосаларга алоҳида эътибор беради. Топшириқларнинг бажарилишини қай даражада тўғри эканлигини диққат билан тинглайди Фикрларини тинглаб, умумлаштиради.Саволларга жавоб берадилар, эркин баҳс-мунозара юритадилар.

Гуруҳларда ишлайдилар.
3 босқич.

Якуний босқич

(10 дақиқа)


3.1 Мавзу бўйича умумий хулоса қилинади.

Тинглайдилар

3.2. Талабаларнинг баҳолаш мезонларини эълон қилинади

Ёзиб олади

3.3. Ўз-ўзини назорат қилиш учун саволлар беради ( 7-илова)

Жавоб ёзади

3.4 Навбатдаги машғулотда кўриладиган мавзуни эълон қилади ва “инсерт” усулида жадвалга мустақил таълимга тайёргарлик кўришларини сўрайди (8-Илова).

”Инсерт” усулида жадвални тўлдиради.

1-илова
Мавзу: Девиант хулқ ижтимоий педагогик муаммо сифатида

1. Девиация ва унинг турлари

2. Девиация концепциясида реабилитация, профилактика ва коррекция масалалари
Ўқув машғулотининг мақсади: Ижтимоий педагогик фаолиятда девиация тўғ рисидаги билимларни шакллантириш.

Ўқув фаолиятининг натижаси: Талабаларга ижтимоий педагогик фаолиятда девиация тўғрисидаги билимларни эканлиги изоҳлаб берилди
2-Илова

Баҳолаш мезони ва кўрсаткичлари


Гуруҳлар

Саволнинг тўлиқ ва аниқ ёритилиши

0-5 балл

Мисоллар билан муаммога ечим топиши 0-5 балл

Гуруҳ аъзоларининг фаоллиги

0-5 балл

Жами балл
15 – 13 балл – «аъло».

12 – 10 балл – «яхши».

9 – 6 балл – «қониқарли».

3-илова

Девиация ва унинг турлари

Девиация — бу ижтимоий педагогик муаммо бўлиб, инсон рухий оламидаги, унинг атрофидаги мухитнинг ўзгариш холлари билан боғлиқ.Девиант хатти-харакат — бу психик соғлом шахслар томонидан меъёрий қоидаларни бузиш холларидир.

Девиант хатти-харакат — бу кичик ижтимоий муносабатлар (оила, мактаб) хамда характер, жинсий ва ёш хусусиятлари жихатидан яқин кичик ижтимоий гурухларга хос ижтимоий меъёрлардан, хатти-харакатлар ва қоидалардан оғиш, чекинишнинг бир туридир.

Делинквент хатти-харакат — девиант харакатлардан фарқли ўлароқ, улар вазият таъсирида эмас, балки юқоридаги каби ассоциаль харакатларнинг доимий характерга эга бўлишидир.

Криминал хатти-харакат — бу жиноий жавобгарчиликка тортилишга ёши етган шахсларнинг хуқуқларга зид харакатлари бўлиб, улар устидан жиноий иш қўзғатилиш жараёнидир. Криминал харакатларга девиант ва делинквент харакатлар асос яратади.

4-Илова
1-ўқув топшириқ

НИЛУФАР ГУЛИ” чизмаси - муаммони ечиш воситаси. Ўзида нилуфар гули кўринишини намоён қилади. Унинг асосини тўққизта катта тўрт бурчаклар ташкил этади.

Тизимли фикрлаш, таҳлил қилиш кўникмаларини ривожлантиради ва фаоллаштиради


5-илова

Девиация концепциясида реабилитация, профилактика

ва коррекция масалалари
Девиант харакатларни вужудга келтирувчи биологик , психологик, ижтимоий-педагогик, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-ахлоқий факторларфарқланади.

Девиант хулқ-атворли болаларни реабилитация қилиш йўллари.

Тарбияловчи функция болани атроф мухитга киришиши таълим тарбия жараёнида адаптация, ижтимоийлаштириш жараёнини амалга ошришни кўзда тутади.

Ижтимоий реабилитация — болалар учун давлатнинг болаларга ғамхўрлиги.

Ижтимоий-реабилитацион функция. Рухий жисмоний нуқсонга эга болалар таълим-тарбияси махсус педагог томонидан амалга оширилади.

Девиант хатти-харакатдаги болалар ва ўсмирларга нисбатан профилактика, реабилитация ва коррекция ишлари амалга оширилади.Реабилитация — бу бола шахсининг хуқуқи, хуқуқий статуйи, соҚлиги, ишга лаёқатсизлигини тиклашга қаратилган комплекс, кўп даражали, босқичли ва динамик тизимдир. У профилактика ва коррекция сингари аспектларни ўз ичига олади.

Профилактика — бу реабилитация тизимидаги шахснинг ри­вожланишидаги у ёки бу чекинишларни йўқотишга шарт-шароитлар яратишга қаратилган тадбирлардир. У кўпроқ ижтимоий мухит билан боғлиқдир. Коррекция — бу хаётий чекинишларга учраган болалар ва ўсмирлар билан олиб бориладиган аниқ фаолият хисобланади.

6-Илова


Ўқув топшириқ

ФСМУ технологияси
Жадвални тўлдиринг

1-гуруҳ


Савол

Девиация ва унинг турларини ўрганишнинг зарурияти нимада?

(Ф) Фикрингизни баён этинг
(С) Фикрингиз баёнига сабаб кўрсатинг
(М) Кўрсатган сабабингизни исботловчи далил келтиринг
(У) Фикрингизни умумлашти-ринг2-гуруҳ


Савол

Девиант характерларнинг асосий сабаблари нима учун мавжуд?

(Ф) Фикрингизни баён этинг
(С) Фикрингиз баёнига сабаб кўрсатинг
(М) Кўрсатган сабабингизни исботловчи далил келтиринг
(У) Фикрингизни умумлашти-ринг
7-илова


8-Илова
Инсерт усулидан фойдаланиб ишлаш қоидаси

1. Маъруза матнини ўқиб, матннинг четига қуйидаги белгиларни қўйиб чиқинг:

В – биламан

+ - мен учун янги маълумот


  • - мен билган маълумотни инкор қилади

? – ноаниқ (аниқлаштириш талаб қиладиган) қўшимча маълумот.

2. Олинган натижаларни жадвал шаклида расмийлаштиринг.Мавзу саволлари

В

-

+

?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2-гуруҳ

Савол

Бола ривожланиши мураккаб жараён дегани

нимани англатади ?(Ф) Фикрингизни баён этинг
(С) Фикрингиз баёнига сабаб кўрсатинг
(М) Кўрсатган сабабингизни исботловчи далил келтиринг
(У) Фикрингизни умумлашти-ринг
Katalog: uploads -> books -> 47828
47828 -> Referat topshirdi: Tuvalov T. Qabul qildi: Boltayev M. Samarqand 2013
47828 -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’lim vazirligi navoiy davlat pedagogika instituti tarix fakulteti tarix ta’lim yo’nalishi 4 kurs
47828 -> Navoiy davlat pedagogika instituti
47828 -> Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
47828 -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
47828 -> Низомий номидаги тошкент давлат педагогика университети тарих факультети алиева Мохира Солиевнанинг
47828 -> Mavzu: “Sеrfayz o`zbеk dasturxoni” mavzusida natyurmort kompozitsiya bajarish Ilmiy rahbar
47828 -> «tabiyot fanlari» fakultеti «gеografiya va uni o’qitish mеtodikasi» kafеdrasi
47828 -> O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti
47828 -> «tabiyot fanlari» fakultеti «gеografiya va uni o’qitish mеtodikasi» kafеdrasi

Download 7.55 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik