O'zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi respublikata’lim markaziDownload 1.25 Mb.
bet1/7
Sana25.01.2017
Hajmi1.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI RESPUBLIKATA’LIM MARKAZI

2014 - 2015 0‘QUV YILIDA UMUMIY 0‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 7-8-SINF О QUVCHILARI UCHUN ONA TILI, RUS TILI, FIZIKA, INFORMATIKA, CHET TILI, GEOGRAFIYA, DAVLAT VA HUQUQ ASOSLARI, BIOLOGIYA FANLARIDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO‘PLAMI

G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2015

Ona tili ta’limi oldiga ijtimoiy jihatdan mukammal shakllangan, mustaqil fikrlay oladigan, nutq va muloqot madaniyati rivojlangan, savodxon shaxsni kamol toptirish maqsadi qo‘yiladi. Bu bilan o‘quvchilaming til qurilishi bo‘yicha olgan bilimlari, bu bilimlarni amaliyot bilan bog‘lash ko‘nikmasi va nutq hosil qilish malakasini tarkib toptirishga qaratiladi.

Shu maqsadga ko‘ra ona tili ta’limining mazmuni:

 • o'quvchining fikrlash salohiyatini, aqliy rivojlanishini, mantiqiy tafakkurini o‘stirish;

 • o‘quvchilarni o‘z-o‘zini, moddiy borliqni tilning ifoda vositalari yordamida anglashga hamda o‘z fikri va his-tuyg’ularini ona tilining keng imkoniyatlari doirasida bayon eta olishini ta’minlash vazifalarini hal etishga yo‘naltirilgan.

Ona tili ta’limi natijasida o'quvchilar egallagan bilim, ko‘nikma va malakalar uch parametrli standart ko‘rsatkichlar asosida tekshiriladi va aniqlanadi.

 1. 0‘qish texnikasi.

 2. 0‘zgalar fikrini va matn mazmunini anglash malakasi.

 3. Fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi.

Fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi (tugal fikr ifodalangan matn) murakkab jarayon bo‘lib, ona tili ta’limining maqsadi shu parametrda mujassamlashadi.

Shu maqsadga ko'ra joriy o'quv yilida 7-sinfda ona tilidan bos- qichli imtihon yozma ish, ya’ni diktant shaklida o‘tkaziladi. Diktant o‘quvchilarning savodxonligini tekshirish va oshirish, bilimlarini mustahkamlash maqsadlariga xizmat qiladi.

Diktantga quyidagi talablar qo‘yiladi:

 • yozma nazoratning bu turi o‘quv yili davomida o‘rganilgan mavzular yuzasidan bilim va malakalami mustahkamlashga hamda tekshirishga xizmat qilishi;

 • diktant uchun o‘tilgan mavzularga to‘la muvofiq keladigan va olingan bilimlarni sinash imkoniyatini beradigan material tanlanishi;

tanlangan matn o‘quvchigama’lum darslikdan olinmay, imkon qa- dar ijodiy bo‘lishi, mustaqil o‘qilgan yoki o‘quvchiga notanish bo‘lgan asarlardan olinib, ta’limiy, tarbiyaviy mohiyatga ega bo‘lishi lozim

.Diktant matni ko'p variantli tarzda tayyorlanadi. Tayyorlangan har bir variant alohida konvertga solinadi. Bir o'quvchi konvert- lardan bittasini tanlab oladi. Konvertga solingan matn sarlavha- si doskaga yozib qo'yiladi. 0‘qituvchi tomonidan diktant matni bir marta o'qib eshittiriladi. Matndagi murakkab so'zlar doskaga yozib qo'yiladi. Diktant matni o'qituvchi tomonidan o'qib turib (diktovka usulida) yozdirib boriladi.

O’qituvchi o'quvchilar tomonidan yozilgan diktantlarni yig'ib oladi va tekshiradi.

Diktantni baholashda quyidagicha mezonga amal qilinadi:

«5» ball: a) mutlaqo xatosiz yozilgan; b) qo'pol boimagan bitta imlo yoki bitta ishorat xatosi boigan diktantga qo‘yiladi.

«4» ball: ikkita imlo va ikkita ishorat xatosi boigan diktantga qo'yiladi. Xatolar nisbati o'zgarishi mumkin, lekin ularning umumiy miqdori to‘rttadan, imlo xato esa ikkitadan oshmasligi kerak.

«3» ball: to'rtta imlo hamda to'rtta ishorat xatosi boigan diktantga qo'yiladi. Xatolar nisbati 3 imlo, 5 ishorat xato va boshqa koiinishlarda ham boiishi mumkin. Ammo imlo xato miqdori 4 ta- dan oshmasligi shart.

«2» ball: yettitagacha imlo va 7 ta ishorat xatosi boigan diktantga qo‘yiladi.

Xatolar miqdori 15 tadan ortsa, «1» ball qo'yiladi.

Eslatma: 1. Diktantdagi xatolar nisbatan turlicha ko'rinishda boiishiga qaramay, baholashda imlo xatolar miqdori asosiy chegara sanaladi.

 1. Agar diktantdagi tuzatishlar miqdori beshtadan ortiq boisa, baho bir ballga pasayadi.

 2. Agar diktantda uch va undan ortiq tuzatish boisa, «5» ball qo‘yilmaydi.

Diktant matnining hajmi 120-150 so'zdan iborat boiishi lozim.

Diktant yozish uchun 1 astronomik soat (60 daqiqa) beriladi.

Quyida diktant matnlaridan namuna keltiriladi.

DIKTANT MATNLARIDAN NAMUNA ARCHA

O'zbekistonning togii hududlarida, ayniqsa, Bo'stonliq tumani- ning tog'larida, Oqtoshda dengiz sathidan 1000-3000 metr baland- likda daraxtzor-butazorlarda, mayda tosh tuproqli qiyalarda o‘sadi, bo‘yi 10 metrgacha boiib, qishin-yozin, ko‘m-ko‘k bo‘lib turadi. Og‘iz kasalliklarida, archaning yosh novdalari va butalari terib olina- di va og‘iz chayiladi, bosh og‘risa hidlanadi. Kunjut yog‘iga qo‘shib aralashtirib, qulog‘i eshitmaydigan bemorlarning qulog‘iga 1-2 tom- chidan bir kunda 2 mahal tomizilsa, bir haftada quloq eshitadigan bo‘ladi.

Archaning efir moyidan ajratib olingan qismi bakteriyalarning o‘sishini to‘xtatadi va yara bitishini tezlashtiradi. Shuning uchun ham meditsinada 5 foizli eritmasi yiringli, sekin bituvchi, sovuq urganga hamda suyak kaslligida davolash uchun ishlatiladi.

Xalq tabobatida gripp bilan og‘rigan xonadonlarda mikroblarni jonsizlantirish uchun uy ichiga tutatilib turiladi. Archa urug‘ining tal- qoni yurak o‘ynash va asabni tinchlantiradi.

(119 so‘z. M. Miryoqib va b. “0‘t-giyohlar va mevalar xosiyati” kitobidan)

INSOF

Insoflilik, ochiqko‘ngillilik, samimiylik xalqimizning eng qadimgi an’analaridan hisoblanadi. Insoflilik axloqiy fazilatlardan biri bo‘lib, hayotning asl mazmunini anglashga yordam beradi. U balog‘atga yetgan, viqorli va komil insonning eng muhim xususiyatlaridan bi- ridir.

Insofli bo‘lish - bu boshqalar bilan o'zini bir qatorda tutish, ular to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilish, senga ham boshqalar g‘amxo‘rlik qiladi, degan ma’noni anglatadi. Bu fazilat insonni jamiyatda obro‘- e’tiborli, oilada esa baxtli va xushnud qiladi.

Insof, insofli bo‘lish kabi tushunchalar ayrim diyonatsiz odamlar uchun qadr-qimmatsiz bo‘lib qolgandek ko‘rinadi. Aniqrog‘i ular gunoh nima-yu, savob nimaligining farqiga borishmaydi. Shu o‘rinda mashhur alloma va fozil inson bo‘lgan, axloq-odob, tarbiya borasida ko‘pgina risolalar bitgan Rizouddin ibn Faxriddinning quyidagi fikrlarini keltirish o‘rinlidir. “...Gunoh unutilmaydi, ezgulik yerda qolmaydi. Har kim nima sepsa, shuni o‘radi. Ezgulik qilishga shoshiling. Nafsingizning hamma istagini bajo keltirishdan cheki- ning. Xayrli ishlar uchun say’-g‘ayrat qiling”.

(133 so‘z. U. Mahkamov. “Axloq-odob masalalari”

)OLIM BOBONING HIKOYASI

Olim bobo mahalladagi mo‘ysafidlarning eng keksasi. Bobo gul va daraxtlar tabiatini yaxshi biladi. U bilan suhbatlashgan kishi yonidan jilmasam deydi. Bobo go‘yo ajoyib tirik kitob. Shuning uchun ham Olim boboni hamma o‘z otasidek sevadi, hurmat qiladi. Mana bolalar zoriqib kutgan kun ham yetib keldi. Bir mahal oppoq kiyingan Olim bobo salmoq bilan qadam tashlab kirib keldi. Olim bobo bolalar bilan so‘rashgach, chinor tagidagi kursiga o‘tirdi.

 • Chiroqlarim, - deb gap boshladi bobo hassasiga suyanib. 0‘tgan zamonlarda maktabingizning o‘rni past-baland, kultepa bo'lib yotgan yaydoq - bo‘sh joy edi. Men yosh bolaman. Bir kuni mahallamizdagi savdogar boyning Norqul degan xizmatkori yoshlarni to‘plab, o‘sha joyga ko‘chat ekib, obod qilishga chaqirdi. Buni bizlar xursand bo‘lib qabul qildik. Norqul otao‘zibirinchi bo‘lib,o‘rik, qayrag‘ochva chinor o'tqazdi. Afsuski, Norqul ota kutganidek bo‘lmadi. Ish tepasiga kelib qolgan boy: «Bog‘dagi yumushni tashlab, bu yerda nima qilyapsan!» deb do‘q urdi. Norqul ota xafa bo‘lib, indamay yo‘lga tushdi.

Hamma mehnatimiz bekorga ketdi. Bir kuni kelsak, boyning ot-mollari ko‘chatlarimizni yakson qilib yuboribdi. Ko‘chalarga o‘tqazgan ko‘chatlarimiz suv tanqisligidan qurib ketdi. Norqul ota chelaklab suv tashish, doimo parvarish qilish orqasida ko'chatlaridan faqat bir tupini, mana shu chinorni saqlab qola oldi. Kunlar o‘tdi. Chinor o‘zini rostlab, hayvonlarning surkanganiga va kemirganiga qaramay o‘saverdi. Norqul ota vafotidan keyin, odamlar chinorga «Norchinor» deb nom berishdi. Chinor undan yodgorlik bo‘lib qoldi.

(155 so‘z. Yoqubjon Shukurov)

SUVDAY SOKIN OLOV QALB

Olov - tabiatning to‘rt asosiy unsuridan bin. Olov tabiatiga shid- dat, yog‘du, har qanday jismni o’ziga bo‘ysundirish qudrati xos. Suv kabi sokinlik, tuproqdek vazminlik unga yot. Biroq olov faqat suv va tuproq bilan ta’sirlashgandagina muvozanatga keladi. Zero, tabiatning bu qoidasi Zulfiya she’riyatida yana bir karra o‘z tasdig‘ini topadi.

Zulfiya ijodi - ayol shiddati, yurakning shamchiroqqa aylanishi. Ayni paytda undagi sokinlik qudrati, xayol mavjlanishlari, qalbning o‘z chegarasini anglashi, tuyg'ularning tartiblanishi his va aql muvo- zanatining go‘zal ifodasidir.

Shoiraning ota-onasi haqidagi xotiralari bu jihatlarni yanada oydinlashtiradi. Uning xotiralarida otasi - Toshkentda nom qozongan usta Isroil degrezdan “doim olov isi kelganvini, onasi Xadicha opa esa sabr-qanoatli, ma’nili ayol ekanini anglaymiz.

Ilk she’riy to‘plami - “Hayot varaqalari” nashr etilganda Zulfiya 17 yoshda edi. She’riyat dastlab onasidan eshitgan ertak-afsonalari hosilasi bo‘lsa, keyinchalik taqdiriga - “hayotining barcha sahifalari, azizdan azizi, og‘rig‘i, shodligi, sodiq do‘sti, sirdoshi”ga aylanadi. “Odamlar chinakam she’rga ishonishi”, suyanishi, uni intiq kutishi, malham deb bilishi Zulfiyaga katta quvvat bag‘ishlaydi. Zulfiya ha­yot shodligini she’rda, farzandlari, nevaralari tiynatida ko‘radi.

(156 so‘z. S. Toshmatova)

РУССКИЙ ЯЗЫК (7 КЛАСС)

Переводной экзамен по русскому языку в 7 классе школ с узбекским и другими языками обучения проводится в устной форме.

Билеты для 7 класса состоят из трех заданий. Первое зада­ние проверяет усвоение изученного в течение учебного года грамматического материала. Второе проверяет умение при­менять порученные знания по грамматике при составлении высказываний по заданным темам и ситуациям. Третье зада­ние проверяет, насколько усвоено содержание изученных в течение учебного года литературных текстов, а также навыки сознательного беглогочтения и пересказа отрывков прозаических произведений и выразительного чтения стихотворений.

Критерии оценки устных ответов учащихся

Выставляется:

«5» - если объём высказывания учащегося соответствует требованиям программы, высказывание полностью соответствует теме (допускается не более 1-2 речевых ошибок).

«4» - если высказывание соответствует заданиям, при этом допущено более 3-5 речевых ошибок.

«3» - если объём высказывания недостаточно полный, но соответствует заданиям, при этом допущено не более 6-9 речвых ошибок.

«2» - если объём высказывания неполный, высказывание не соответствует заданиям, допущено 10 и более речевых ошибок.

«1» - если учащийся не сумел ответить ни на одно задание, составить ни одной фразы.

Примечание: Под речевой ошибкой, понимается ошибка об­щая для устной и письменной речи, которая ясно воспринима­ется на слух («светлый комната», «пёт воду», «читать книга» и т.д.). В число подсчитываемых на слух ошибок включаются лексические и грамматические.

БИЛЕТ № 1

 1. Найдите существительные женского рода.

Словарь, смелость, тетрадь, скромность, дочь, календарь, день, молодость, преподаватель, скромность.

 1. Расскажите о своих увлечениях в свободное время, (хобби)

 2. Прочитайте и перескажите биографию Ф.И.Тютчева.

БИЛЕТ № 2

 1. Найдите сложные прилагательные, которые пишутся через дефис, раскрыв скобки.

Русско(узбекский), светло(голубой), пятиэтажный), в се- веро(западном), сельско (хозяйственные), древне (русская), веч­нозелёное).

 1. Расскажите о любимом виде спорта.

 2. Прочитайте наизусть отрывок из поэмы Н.А.Некрасова «Мороз-Красный нос».

БИЛЕТ № 3

 1. Замените полные имёна прилагательные краткой формой:

Девочка красивая. Ученик талантливый. Спортсмены силь­ные. Вещество опасное.

 1. Расскажите о Ташкенте, столице нашей Родины.

 2. Прочитайте наизусть наизусть стихотворение А.С.Пушкина «Осень».

БИЛЕТ № 4

 1. Запишите и прочитайте примеры словами.

22+38=60; 224-13=211 ;183-68=115; 945-645=300.Расскажите, что вы хотите купить в магазине «Канцтовары». Укажите цену каждой покупки и общую стоимость.

 1. Прочитайте и перескажите отрывок из рассказа К.Г.Паус- товского «Барсучий нос».

БИЛЕТ № 5

 1. Прочитайте предложения, заменяя цифры словами.

Улугбек родился в 1394 году. Первый в Узбекистане памятник

Амиру Темуру был открыт 31 августа 1993 года.

 1. Расскажите о возрасте ваших родных: родителей, братьев и сестёр.

 2. Прочитайте наизусть отрывок из поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила».

БИЛЕТ № 6

 1. Расскажите о символах Республики Узбекистан, указывая даты их принятия, (флаг, герб, гимн)

 2. Прочитайте и перескажите отрывок из рассказа А.П.Чехова «Мальчики».

 3. Расскажите о своём любимом времени года.

БИЛЕТ № 7

 1. Запишите предложения, вставив неопределённые место­имения.

Через ... часов приедет мой брат. Я хочу вам ... рассказать. Ребята заметили ... странного человека. Мне хочется пойти в ... музей.

 1. Расскажите случай, который произошёл с одноклассниками.

 2. Прочитайте наизусть стихотворение С. А. Есенина «Колокол дремавший...».

БИЛЕТ № 8

 1. Найдите отрицательные местоимения в предложениях: Нам некого и нечего бояться. Скучен день до вечера, если делать нечего. Родную мать никем не заменишь. Любят того, кто не обидит никого. Никакой подарок мне не нужен.

 2. Расскажите что вы знаете о животных, занесённых в «Красную книгу»?

 3. Прочитайте и перескажите отрывок из рассказа Л.Н.Толс­того «Акула».

ю

БИЛЕТ № 9

 1. Прочитайте предложения, вставив указательные место­имения.

... книга знакома всем. Точно ... же книга была у моего друга. Мы хотим пойти в ... театр. Дайте мне тоже ... журналов.

 1. Расскажите о близком друге, о его характере, о его увлечениях.

 2. Прочитайте наизусть стихотворение Раима Фархади «Узбекистан».

БИЛЕТ № 10

 1. Прочитайте словосочетания с переходными глаголами дополнив их существительными в винительном падеже.

Любит ... , читаю ..., видит ..., встретишь ..., слышит ..., выучили ... , знаете ..., благодарю ....

 1. Расскажите о своем любимом герое.

 2. Прочитайте наизусть стихотворение С.А.Есенина «Черё­муха».

БИЛЕТ № 11

 1. Найдите безличные глаголы.

Я заболел. Мне нездоровится. Цветы приятно пахнут. Здесь хорошо пахнет. Я хочу спать. Мне хочется спать. На дворе потемнело. Листья потемнели.

 1. Расскажите о гигиене питания летом.

 2. Прочитайте наизусть отрывок из стихотворения И.С.Ни­китина «Утро».


Download 1.25 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik