O’zbеkiston Rеspublikasi xalq ta'lim vaziriligi Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasiDownload 1.02 Mb.
bet1/10
Sana15.01.2017
Hajmi1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

O’zbеkiston Rеspublikasi xalq ta'lim vaziriligi

Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi

Shahrixon tuman ta'lim muassasalari faoliyatini

mеtodik ta'minlash va tashkil etish bo’limi


Umumiy o’rta ta’lim maktablarining

boshlang’ich 2 - sinf o’qituvchilariga

2013 – 2014 o’quv yili uchun


METODIK TAVSIYAShahixon -2013

Umumta’lim maktablari o’qituvchilarning, ayniqsa boshlang’ich sinf o’qituvchilarining pedagogik mahorati va kasbiy madaniyatini yuqori sifat darajasiga ko’tarish.

Biz xalqimizning dunyoda hech kimdan kam bo’lmasligi, farzandlarimizning bizdanda ko’ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli yashashi uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etayotgan ekanmiz, bu borada ma’naviy tarbiya masalasi hech shubhasiz beqiyos ahamiyat kasb etadi.
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti:

Islom Karimov.

Ushbu o’quv reja DTS talablariga asoslanib tuzildi.
Tasdiqlayman:
Maktab direktori: _______________

O’quv ishlari bo’yicha

direktor o’rinbosari: _______________

Boshlang’ich sinf

o’qituvchisi: _______________

O’quv yuklamalarini optimallashtirish.

2-sinf “Ona tili”

Q.Qosimova S.Fuzailov A.Ne’matova

CHo’lpon” nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi-2012 y 5-betdagi 6-mashqda T.Adashboevning she’ridagi ayrim misralar o’quvchi uchun murakkablik qiladi.12-betdagi 27-mashqda S.Barnoevning “Sog’lom avlod qo’shig’i” she’ri 2-sinf“Musiqa” darsligida ham mavjud. S.Barnoevning “Sog’lom avlod qo’shig’i” she’ri Qambar Otaning “O’zbekiston” she’ri bilan almashtirildi.15-betdagi “Oila byudjeti” “Oila byudjeti” matnidagi so’zlar o’quvchilar tushunishi uchun murakkablik qiladi. “Oila byudjeti” matni “Yurtning bosh maydoni” matni bilan almashtirildi. 26-betdagi 61-mashq “Alifbo”ni qayta ko’rib chiqish kerak.CHunki, ona tili fani

ekanligi e’tiborga olingan holda, harflarni bosma shaklda emas, husnixat qoidalariga rioya qilingan tarzda yozilgan yozma shaklini berish maqsadga muvofiq bo’ladi. Mashqdagi “Alifbo”ni o’rniga “Na’matak” matni bilan almashtirildi.

37-betdagi 93-mashq “CHumchuqlar” matnining hajmi katta. “CHumchuqlar” matni “Yoshlar ijod saroyi” matni bilan almashtirildi. “Pul” matni “O’zbekiston qizil kitobi” matni bilan almashtirildi.109-betdagi 264-mashq “Pul” matnida bugungi ehtiyojimizda qo’llanilmayotgan

tanga va so’m pullar haqida ma’lumotlar berilgan. Matnni bugungi kun iqtisodiga

mos matn bilan almashtirish lozim. Darslikning 13,29,42,65,79,120-betlardagi rasmlar sifatsiz va noaniq ishlangan. 13,29,42,65,79,120-betlardagi rasmlar qayta ishlandi.

T.Adashboevning she’ri H.Rahmatning she’ri bilan almashtirildi.

2-sinf “Matematika”

N.Abdurahmonova, L.O’rinboev

Darslik optimallashgana uzviylashgan o’quv dasturi asosida yaratilgan.

Darslikdagi masalalar sharti hayotiy materiallar asosida tuzilgan.Masalalar matni sodda va ravon tilda yozilgan.

Darslikdagi geometrik shakllarni o’lchashga doir masalalar aniq o’lchamlarda berilgan.

Darslikda sanoq cho’plarni olish yo’li bilan bir shaklni ikkinchi shaklga almashtirishga doir boshqotirmalar berilgan.Bu boshqotirmalar o’quvchilarning geometrik shakllarni yasashga doir bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantiradi va rivojlantiradi.Darslikdagi qoidalar alohida ramka ichiga olinganligi o’quvchilarning e’tiborini jalb qiladi.Darslik dizayn jihatdan talab darajasida.
2-sinf o’qish kitobi

T.G’afforova va Sh. Nurillayeva

Darslikda tanlangan o’quv materiallari o’quvchini ijodiy fikrlashga undaydi, ma’naviyatini va tafakkurini rivojlantirishga yo’naltirilgan.O’quv materiallarini joylashtirishda mazmun jihatidan bir-birini to’ldirishiga, uzviyligiga alohida e’tibor qaratilgan.

Ajdodlarimiz hayoti va faoliyatiga taaluqli ibratli hikolar buyuk bobokolonlarimiz haqida ma’lumot berish bilan birgalikda ularda milliy g’urur va vatanparvarlik tuyg’ularini shakllantirishga yordam beradi.

Har bir mavzu yuzasidan o’zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash uchun berilgansavol va topshiriqlar o’zlashtirilganlarni mustahkamlash bilangina kifoyalanmasdan, o’quv materiallarini ijodiy qayta ishlashga qaratilgan.

Har bir bo’lim yuzasidan takrorlash darslari uchun qiziqarli boshqotirmalar, savol va topshiriqlar berilgan. Ular o’quvchilar uchun zerikarli bo’lgan takrorlash jarayonini qiziqarli va samarali bo’lishiga yordam beradi.

Darslikda berilgan maqol, hikmatli so’z, topishmoq, masal haqidagi nazariy ma’lumotlar o’quvchilarda badiiy janrlar haqida dastlabki tushunchalar hosil qilishga yordam beradi.

Har bir mavzuga doir berilgan maqol, topishmoq va tez aytishlar o’quv materialini mustahkamlash uchun xizmat qiladi.

II sinf o’quvchilarini DTS talablari

Ona tili

Bilim:

Tovush va harf, ularning belgilari; unli va undosh tovushlar; jarangli va jarangsiz undoshlar;ketma-ket kelgan bir xil unli va undoshlar; so‘z oxirida tushib qoladigan undoshlar; bo‘g‘in; gap; so‘z (shaxs, narsa, belgi, harakat, sanoq va tartibni bildiruvchi so‘zlar).Ko‘nikma:

Tinish belgilarini o‘rinli qo‘llay bilish; ketma-ket kelgan bir xil unlilar imlosini farqlay olish; ketma-ket kelgan bir xil undoshlar imlosini ajrata bilish; so‘z oxirida talaffuzda tushib qoladigan undoshlarni qo‘llay olish; so‘z ma’nolarini farqlash va ularga so‘roq bera olish; qarama-qarshi ma’noli, shakldosh, uyadosh so‘zlar guruhini tuza olish;

so‘zlarning o‘z va ko‘chma ma’nolarini farqlay olish; salom xat, tushuntirish xati yoza olish; alifbo tartibida ro‘yxat tuza olish.

Malaka:

30-40 so‘zdan iborat matn asosida diktant va bayon yozish; o‘zlashtirilgan

bilimlar doirasida imlo xatolariga yo‘l qo‘ymaslik; ijodiy matnning mantiqiy izchilligiga rioya qilish; o‘quvchiga tanish bo‘lgan narsa, buyumlarni tasvirlash; iltimos, uzr, minnatdorchilik, ruxsat so‘rash kabi nutq madaniyatiga doir so‘zlarni bilish.

O’qish

O‘quv yili yakunida 2- sinf o‘quvchisining tayyorgarlik darajasiga qo‘yiladigan talablar:Bilim:

hikoya, she’r, ertak, topishmoq, maqol, tez aytish, xalq qo‘shiqlarini farqlay olish;she’riy va nasriy ( hikoyaviy) asarlar

Ko‘nikma:

 • matndagi so‘zlarning ma’nolarini izohlay olish;

 • badiiy asarga o‘qituvchi yordamida reja tuza olish;

 • bolalar yozuvchilarining turli janrdagi asarlarini mustaqil o‘qiy olish;

 • maktab kutubxonasidagi kitoblardan foydalana bilish;

 • badiiy asar mazmuni asosida o‘z fikr va mulohazalarini bayon qila olish;

Malaka:

 • hikoya, she’r, ertak, topishmoq, maqol, tez aytish, rivoyat, hikoyat, masal, xalq qo‘shiqlarini to‘g‘ri, ongli va ifodali o‘qish;

 • tuzilishi murakkab ko‘p bo‘g‘inli so‘zlarni bo‘g‘inlab, so‘ng sidirg‘a (tekis) ravon o‘qish;
 • tuzilishi sodda so‘zlarni yaxlit o‘qish;

 • bir daqiqada 40-50 so‘zni o‘qish;

 • asarni janr va mavzusiga ko‘ra ajratish;

 • o‘qituvchi rahbarligida matnni qismlarga bo‘lish va har bir qismga sarlavha o‘ylab topish;

 • reja asosida asarni qayta hikoyalash;

 • matn mazmunini ko‘rgazmalar vositasida hikoyalash;

 • asar yuzasidan o‘z fikr-mulohazalarini mustaqil ravishda bayon etish;

 • asar mazmuniga doir rasmlar chizish va nomlash;

 • o‘qigan asar yuzasidan bahs, munozara qilish;

 • o‘quv yili yakunida 10 ta she’rni yoddan aytib berish.

Matematika

Bilim:

 • 1 dan 100 gacha bo‘lgan sonlar ustida qo‘shish va ayirishni bilish;

 • Bir xonali sonlarni qo‘shish va mos ayirish jadvallarini yoddan bilish;

 • Ko‘paytirish amali, uning komponentlari va natijasi, belgilari va asosiy xossalarini bilish;

 • Bo‘lish amali, uning komponentlari va natijasi, belgilari va asosiy xossalarini bilish;

 • arifmetik amallar orasidagi o‘zaro bog‘lanish haqida tassawurga ega bo‘lish;

 • Ko‘paytirish va mos bo‘lish jadvallarini yoddan bilish;

 • sonli va harfiy ifodalarni bilish va ular orasidagi farqlarni ajrata olish;

 • Eng sodda tenglama va uni yechish haqida tushunchaga ega bo‘lish;

 • butun va ulushlar: yarim, chorak va sonning qismlari haqida tushunchaga ega bo‘lish;

 • Uzunlik yangi o‘lchov birliklari: metr va millimetrni bilish.

Ko^nikmalar:

 • 100 ichida o‘rganilgan usullar asosida sonlarni og‘zaki qo‘shish va ayirish amallarini bajara olish;

 • 100 ichida sonlarni ustun shaklidagi qo‘shish va ayirishni amalga oshira bilish;

 • ko‘paytirishning asosiy xossasini hisoblashlarda qo‘llay olish;

 • a + 5 , a 6 , 4 s , 4 a , a : 3, 8 : s kabi harfli ifoda qiymatini harfning berilgan qiymatlarida hisoblay olish;

 • sodda tenglamalarni noma’lumning berilgan qiymatlari orasidan tanlash yo‘li bilan yechish;

 • sodda tenglamalarni qo‘shish va ayirish hamda ko‘paytirish va bo‘lish amallari orasidagi o‘zaro bog‘lanishlar yordamida yechish;

 • qo‘shish, ayirish, ko‘paytirish va bo‘lish amallari mohiyatini ochuvchi matnli masalalar. “...ta ortiq” , “...ta kam”, “...marta ortiq”, “...marta kam” tushunchalariga doir sodda 1 yoki 2 amalli masalalarni yechish;

 • berilgan sonning yarmi, choragini va qismini topa olish;

 • uzunlik o‘lchov birliklari: metr, santimetr, detsimetr va millimetr bilan ishlay olish.

 • turli o‘lchov birliklarida berilgan kattaliklarni qo‘shish va ayirish;

 • hisoblashlarda qo‘shish va mos ayirish jadvallarini yoddan qo‘llay bilish;

 • hisoblashlarda ko‘paytirish va mos bo‘lish jadvallarini yoddan qo‘llay bilish;

 • tovarning narxi, miqdori va umumiy bahosiga doir masalalarni yechish;

 • vaqtni soatga qarab chamalab aniqlash;

3- sinfda matematikadan o‘qitilishi lozim bo‘lgan ta’lim mazmunining majburiy minimumi Mazkur mazvularni o‘zlashtirish 3-sinf bitiruvchisiga quyidagi imkoniyatlarni beradi: Sonlar va hisoblashlar:

 • 1 dan 1000 gacha bo‘lgan sonlar qatori;

 • 1 dan 1000 gacha bo‘lgan sonlarning o‘nli sanoq sistemasida yozish qoidalari;

 • 1 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni rim raqamlari bilan raqamlash;

 • 1 dan 1000 gacha bo‘lgan sonlarni qo‘shish va aymshning yozma (xona birliklaridan chiqadigan hollarda) va og‘zaki usullari;

 • 1 dan 1000 gacha bo‘lgan sonlarni bir xonali sonlarga ko‘paytirish va bo‘lish usullari. Ko‘paytirish va bo‘lishning to‘g‘ri bajarilganligini tekshirish usullari.

 • Sonni ko‘paytmaga bo‘lish. Yig‘indini songa ko‘paytirish. Sonni yig‘indiga ko‘paytirish. Yig‘indini songa bo‘lish.

 • Nol bilan tugaydigan sonlarni bir xonali sonlarga, o‘nliklarga va yuzliklarga ko‘paytirish va bo‘lish usullari;

 • Sonlarni qoldiqli bo‘lish;

 • Sonning ulushlarini va ulushlari bo‘yicha sonni o‘zini topish usullari;

2 — 3 amalni o‘z ichiga olgan (qavsli va qavssiz) ifodalarda amallarning bajarilish tartibi;

 • x + 123 = 140 , x - 436 = 152, x 4 = 140, x : 9 = 810 , 630 : x = 70, 810 x=135 kabi tenglamalarni arifmetik amallar orasidagi o‘zaro bog‘lanishlar asosida yechish;

 • 1—3 amalli matnli masalalarni arifmetik, tenglama tuzish, ifoda tuzish usuli bilan yechish;

 • Massa birliklari: tonna, sentner, kilogramm, gramm orasidagi munosabatlar;

Vaqt birliklari: soat, minut, sutka, yil, oy, hafta, sekund, asr orasidagi munosabatlar;

Fazoviy munosabatlar. Geometrik shakllar. Kattaliklar: • Atrof-borliq tasviri bo‘lgan yangi geometrik shakllar;

 • Uzunlik o‘lchovi birligi kilometr va uning belgilanishi;

 • uzunlik o‘lchovi birliklari: kilometr, metr, detsimetr, santimetr va millimetrlar orasidagi munosabatlar;

 • Massa o‘lchov birliklari: kilogramm, gramm, tonna va sentner, ularning belgilanishi hamda ular orasidagi munosabatlar;

 • Vaqt o‘lchov birliklari: sutka, hafta, oy, yil va ular orasidagi munosabatlar;

 • Yuz o‘lchovi birligi kvadrat detsimetr va uning belgilanishi;

 • Paletka bilan ishlash;

 • Shakllarning perimetrlari va yuzlarini o‘lchashlar, kataklarni sanash va paletka yordamida hisoblash usullari;

O’QISHO’TILADIGAN MAVZULAR

Soati

Kitob beti

Bajarish

vaqti

Bajarilgan vaqti

Ko’rgazma

Izoh

I-chorak ( 2-sentabrdan – 4 noyabrgacha) 36-soat

Ona yurtim – oltin beshigim

(19 soat, STO`- 2 soat)
1

Vatanjonim – vatanim. Po`lat Mo`min

1
2

Vatan haqida suhbat. Qutlibeka Raimboyeva

1
3

Toshkent – O`zbekiston poytaxti.

1
4

Biz Vatanning ertasi. Muqim Qodir

1
5

Tandir. Rivoyat

1
6

Tandir. Rivoyat

1
7

Ozod Vatan – obod Vatan. Normurod Narzullayev

1
8

STO`

1
9

1-nazorat ishi

1
10

Ma’naviyatli xalqni engib bo`lmaydi

1
11

Bolajon hayajoni. Miraziz A’zam

1
12

“Afrosiyob”- tezyurar poyezd. Erkin Malik

1
13

O`zbekistonim. Anvar Obidjon

1
14

Toza suv oqsin orolga. G`ani Abdullayev

1
15

She’rim senga, Vatanim. Quddus Muhammadiy

1
16

STO`

1
17

Ajoyib bahs. Hidoyat Olimova

1
18

Ajoyib bahs. Hidoyat Olimova19

Vaqtning hajmi qancha. Hamza Imonberdiyev

1
20

Bo`lim yuzasidan takrorlash

1
21

2-nazorat ishi

1
Maktabim qutlug` makonim, kitobim – oftobim. (12 soat, STO` - 2-soat)
22

Ilk saboq. Rayim Farxodiy

1
23

Ilm. Abdulla Avloniy

1
24

STO`

1
25

Uyg`on. Mirtemir

1
26

Mukofot. Ne’mat Toshpo`lat

1
27

Ona tilim. Tursunboy Adashboyev

1
28

Sayoq bola. Rauf Tolib

1
29

Yodlasam bo`lmasmidi? Kavsar Turdiyeva

1
30

3-nazorat ishi31

Maktab. Umida Abduazimova

1
32

STO`

1
33

Eng yaqin do`stimiz. Hakim Nazir

1
34

4-nazorat ishi

1
Oltin kuz –hosiling yuz.

(6-soat, STO`- 1 soat)
35.

Oltin kuz. Tursunboy Adashboyev

1
36.

STO`

1
II chorak (10 noyabrdan – 27 dekabrgacha) 28 soat

1.

Kuz. Qutlibeka Raimboyeva

1
2.

Kuz fasli. Eson Rahimov

1
3.

Barglar nega sarg`ayadi? Muhabbat O`rinboy qizi

1
4.

STO`

1
5.

Barglar nega sarg`ayadi? Muhabbat O`rinboy qizi

1
6.

Bo`lim yuzasidan takrorlash

1
Mehnat – baxt keltirar.

(10 soat, STO` - 1 soat)
7.

Odam bo`laman. Anvar Obidjon

1
8.

5-nazorat ishi

1
9.

Keksa kulol va shogird. (Afsona) Qudrat Hikmat

1
10.

Hunar - bebaho boylik. Ollobergan Po`lat

1
11.

Mening do`stim kompyusha. Alisa Lavruxina

1
12.

STO`

1
13.

Non aziz. Obid Rasul

1
14.

Uch o`g`il. (Ertak)

1
15.

Uch o`g`il. (Ertak)

1
16.

Bo`lim yuzasidan takrorlash

1
17.

6-nazorat ishi

1
Kumush qish – misoli oqqush.

(12 soat, STO` - 2 soat)
18.

Yangi yil, salom. Anvar Obidjon

1
19.

Qish. Qutlibeka Raimboyeva

1
20.

STO`

1
21.

Qorqiz. Anvar Obidjon

1
22.

Ayrilganni. Latif Mahmudov

1
23.

Qor. Zafar Diyor

1
24.

Tog` malikasi. Zahro Hasanova

1
25.

Qorning ko`p xosiyati bor. Ilyos Muslim

1
Download 1.02 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat