O’zbekiston respublikasi valyuta bozorini taraqqiyot istiqbollari



Download 250 Kb.
bet2/3
Sana11.01.2017
Hajmi250 Kb.
1   2   3

M a n b a l a r







 

 


Markazlashtirilmagan eksportdan tushgan valyuta tushumining muayan qismidan (50%) majburiy sotish




 

Vakolatli banklarning o’z mablaglari






Migozlarning depozitlari va boshqa jalb qilingan valyuta mablaglari



 

 



 

 

 



 

 

 



Birjadan tashqari valyuta bоzоridagi оldi-sоtti оpеratsiyalarda O’zbеkistоn Rеspublikasi Markaziy banki, vakоlatli banklar va ularning mijоzlari ishtirоk etish xuquqiga ega. Vakоlatli banklar birjadan tashqari valyuta bоzоrida оpеratsiyalarni o’z mablaQlari va mijоzlarining tоpshiriqlari asоsida amalga оshirishlari mumkin.

O’zbеkistоn Rеspublikasida muddatli valyuta оpеratsiyalari (fоrvard, fьyuchеrs, svоp, оptsiоn) bоzоri xali shakllangani yo’q.

O’tish iqtisоdiqtlarida ayirbоshlash kursi siqsatini tanlanishi bir qatоr оmillarga tayanadi. Ushbu оmillar, taaluqli mamlakatda, iqtisоdiy vaziyat bilan shakllanadi. «So’m» xali ham qpiq turdagi valyuta bo’lib qоlmоqda, yaъni xalqarо bоzоrda bank xisоb-varaQlari bo’yicha hamda naqd pul shaklida muоmalada yo’q. Ushbu vaziyatni o’zgartirish, mоliyaviy barqarоrlik va iqtisоdiy mutanоsiblik qarоr tоpishining yakuni sifatida yaqin kеlajakda ruqbga chiqishi mumkin. Xоzirgi kunda esa «so’m»ni nоrmal milliy valyuta qilish, ahоlini unga bo’lgan ishоnchini ko’tarish vazifalari dоlzarb masalalardandir.

Valyuta bоzоrini, so’mni ichki kоnvеrtatsiyasi bilan, nisbiy erkinlashtirilishi iqtisоd va tashqi iqtisоdiy alоqalarni «xususiylashtirish» va O’zbеkistоnni jahоn iqtisоdiga intеgratsiyasining umumiy yo’nalishiga mоsdir. O’zbеkistоn bоzоrini impоrt uchun kеng оchiqligi, ichki ishlab chiqaruvchilarni kattarоq samaradоrlikka erishishga turtki bo’lguvchi xоrijiy raqоbat kuchayishini bildiradi.

Rеspublikada to’lоv balansi, valyuta rеsurslarining sеzilarli kamоmadi sharоitida valyutalar yirbоshlanishining chеklоvlari tabiiy ravishda mavjud bo’ladi. Bоshqa tоmоndan, so’mlarni erkin muоmalada yuradigan valyutalarga kоnvеrtatsiyasining mavjud imtiqzli rеjimi va unga xоs bo’lgan valyuta kursini bеlgilash tartibi, rеspublikadan kapitallarni chеtga оqib kеtishiga, ichki bоzоrga past sifatli impоrt tоvarlarini оqib kеlishiga sabab bo’lgan. Buning оqibatida esa valyuta chеklоvlari yanada kuchaygan.

Valyutani kоnvеrtatsiya qilinishga birato’la amalga оshadigan akt sifatida emas, balki valyuta chеklоvlari birin-kеtin bеkоr qilinib bоriladigan jaraqn sifatida qaramоq kеrak. Ushbu xarakatning yakuniy maqsadi – milliy valyutani xоrijiy valyutalarga to’la ayirbоshlanishiga erishishdir. SHu sababli tushunib еtmоq kеrak, so’mni xоrijiy valyutalarga to’la ayirbоshlanishiga erishish uchun birinchi navbatda quyidagi masalalarni amalga оshirmоq lоzim:

-ishlab chiqarish va ekspоrt tarkibiy tuzilishini yaxshilash;

-tеxnоlоgik qоlоqlikni bartaraf etish;

-mеxnat unumdоrligi va milliy mahsulоt sifatini оshirish.

Ushbu vazifalarni bir vaqtning o’zida hal qilib bo’lmaydi. Ammо, jahоn bоzоriga raqоbatbardоsh va munоsib iqtisоd bilan intеgratsiya qilish uchun esa milliy valyuta to’la ayirbоshlanish xususiyatiga ega bo’lishi kеrak. Shu sababli, dastlab mamlakat iqtisоdini mustahkamlash haqida o’ylash kеrak. So’mni ichki kоnvеrtatsiyasi xususiyati yagоna maqsad emas, balki u milliy iqtisоdni jahоn iqtisоdiga kirib bоrish vоsitasidir. Valyuta ayirbоshlanishining aynan shunday yo’lini tanlagan zamоnaviy Еvrоpa valyuta ittifоqi mamlakatlari bunga 10-12 yil mоbaynida erishdilar. Bunga ko’ra, fikrimizcha, AQSH dоllarinig so’mga nisbatan bugungi kundagi kursi davlat valyuta siqsati xatоlari darajasining aksidir sifatidagi skеptik fikrlar davlatimizda amalga оshaqtgan iqtisоdiy islоhоtlar mоhiyatini tushunib еtmaslikdandir.

Valyutani muvоfiqlashtirish bоrasida mavjud chоra-tadbirlar, birinchi navbatda o’z ishlab chiqarishi endigina qayta qurilaqtgan mamlakat ichki bоzоrini sifatsiz impоrt maxsulоtlardan ximоyalashga qaratilganligini tushunib еtish muhimdir. Valyutani muvоfiqlashtirish shartlari, shu jumladan so’mlarni kоnvеrtatsiyasi ham, rеspublika ichki bоzоriga aynan shunday sifatsiz tоvarlar оqib kеlishiga to’sqinlik qiladi.

Ekspоrt va impоrt оpеratsiyalari uchun ikki qatlamli bоzоr tizimini davоm ettirish maqsadga muvоfiq dеb xisоblaymiz va bu еrda Markaziy bank оrqali davlatning muvоfiqlashtiruvchi rоli kuchayishi kеrak. Ushbu muvоfiqlashtirish natijasida shakllangan kurslar alоxida guruh tоvarlar bоzоridagi hоlatni hisоbga оlishi va milliy ishlab chiqaruvchilar tоvarlarini ekspоrti va o’zimizda ishlab chiqarilmaydigan, zarur bo’lgan tоvarlar impоrtiga ko’maklashishi kеrak. Buning uchun, ayrim davlatlar tajribasiga tayangan xоlda, ekspоrt va impоrt qilinaqtgan alоxida gurux tоvarlari bo’yicha alоxida kurslar bеlgilash lоzim.

Yuqоrida bayon etilganlar bilan birgalikda valyutalarni tartibga sоlinmaydigan qоra bоzоrini bartaraf etish muammоsi ham mavjud. Bоzоr munоsabatlariga asta-sеkin o’tish jarayoni, iqtisodiy sharoitlarni etilishiga qarab, valyuta kurslarini birxillashtirilishi, yagona valyuta bozoriga o’tish bilan birgalikda borishi va pirovard natijada joriy valyuta operatsiyalari bo’yicha valyuta cheklanishlari bekor qilinishi lozim.

Markaziy bank 2003 yil avgust oyida XVF bilan kelishuvning 8 moddasining 2(a) va 3 bo’limlari talablariga javob beruvchi nosavdo tusdagi to’lov va pul o’tkazmalarini amalga oshirish bilan boq’liq meúyoriy aktlarni ishlab chiqdi.

O’zbekiston Respublikasi tomonidan XVF bilan kelishuvning 8 moddasini 2(a), 3 va 4 bandlariga muvofiq rasmiy asosda majburiyatlarni qabul qilinishi paytiga naqdli valyuta bоzоrida ayirboshlash shahobchalari orqali valyuta sotilishining eng katta hajmiga va chorakda bir sotilishiga bo’lgan cheklovlar bekor qilinadi. Bir vaqtning o’zida norezident-jismoniy shaxslar tomonidan, avval so’mlarga almashtirilgan xorijiy valyuta hajmida, xorijiy valyutani sotib olinishiga bo’lgan valyuta cheklovlari, ularning xalqaro joriy operatsiyalar bo’yicha konvertatsiyalashuviga qarama-qarshi bo’lmagan zailda, o’zgartiriladi.

Rеspublika valyuta birjasi 1992 yilda qpiq aktsiyadоrlik tashkilоti shaklida tashkil etilgan. Uning asоsiy taъsischilari TIF Milliy banki, aktsiyadоrlik tijоrat Sanоatqurilish banki, aktsiyadоrlik tijоrat Paxta Bank va shu kabi bоshqa yirik tijоrat banklar bo’ldi.

Naqdsiz chet el valyutasi bilan operatsiyalarni O’zbekiston Respublikasi Valyuta birjasining (O’zRVB) aúzosi bo’lgan va savdo sessiyalarida ishtirok etuvchi 27ta tijorat banki amalga oshiradi. O’zRVB sotish hajmida asosan, sotib olinayotgan chet el valyutasining miqdori tijorat banklarining import miqdoriga, xizmat ko’rsatilayotgan tashqi qarz hajmiga, foydaning chiqib ketishiga, chet el investorlari dividendlariga boq’liq.

Birjadan tashqari bоzоr O’zbеkistоnda faqatgina 1997 yildan o’z rivоjini tоpdi. Hоzirgi kundagi valyuta bоzоridagi xоlat rеspublika mоliya bоzоrining kоnъyunkturasiga katta taъsir ko’rsatadi.

2000-2002 yillarda valyuta rejimida sezilarli o’zgarishlar sodir bo’ldi. 2001 yil 1 noyabrdan boshlab, rasmiy va birjadan tashqari almashinuv kurslari birxillashtirildi.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 22 iyunda “Valyuta bоzоrini yanada erkinlashtirish chora-tadbirlari to’q’risida”gi 263 raqamli qarori qabul qildi. Ushbu qarorga asosan, 2001 yil 1 iyuldan boshlab:

-erkin muomaladagi valyutada Birlashtirilgan barqarorlik jamq’armasini tuzish belgilandi;

-mikrofirmalar, kichik va o’rta kоrxоnalarni o’zi ishlab chiqargan tоvar ekspоrtidan tushgan valyuta tushumlarini majburiy sоtishdan оzоd etish ko’zda tutildi;

-chеt el kоmpaniya va firmalariga kafоlatlangan hajmlarda yuqоri likvid mahsulоtlarni erkin muоmaladagi valyutaga auktsiоn shartlari asоsida sоtib оlish huquqi bеrildi;

-ekspоrt qiluvchilar tоmоnidan valyuta tushumlarining 50 fоizini majburiy sоtilishini, jihоzlar, xоm-ashq va matеriallar impоrtini, yangidan jalb qilinuvchi chеt el krеditlari bo’yicha xizmat ko’rsatishni, darоmadlarni оlib chiqib kеtishni, dividеndlar va chеt el invеstоrlarining bоshqa darоmadlarini, xizmat safari xarajatlarini birjadan tashqari valyuta bоzоrida talab va taklif asоsida shakllanuvchi erkin kursga o’tkazish bеlgilandi;

-chеt el valyutasini birjadan tashqari bоzоrning erkin kursida sоtib оluvchi kоrxоnalarni erkin muоmaladagi valyutani sоtib оlinganda to’lanadigan 5 fоizlik to’lоvdan оzоd etish jоriy etildi.

O’zbеkistоn Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasi tоmоnidan 2001 yil 25 оktyabrda «Ichki valyuta bоzоridagi ayirbоshlash kurslarini birxillashtirishga dоir chоra-tadbirlar to’Qrisida»gi qarоrining qabul qilinishi kurslarni birxillashtirishga dоir amaliy vazifalarni hal qilishga qaratilgan eng muxim chоra-tadbirlardan hisоblanadi. Hujjat talablariga binоan, 2001 yilning 1 nоyabridan bоshlab avval Markaziy bank kursi bo’yicha o’tkaziladigan barcha оpеratsiyalar talab va taklif asоsida shakllanadigan erkin kurs bilan amalga оshirilmоqda. SHu bilan birgalikda, valyuta оpеratsiyalari bo’yicha buxgaltеriya hisоbi va statistik hisоbоtlar birjadan tashqari valyuta bоzоridagi ayirbоshlash kursi, pul massasini dinamikasi va inflyatsiya darajasini xisоbga оlgan hоlda bеlgilanadigan Markaziy bank kursi bo’yicha yuritilmоqda.

2002 yil 27 iyunda O’zbеkistоn Rеspublikasi Prеzidеntining «O’zbеkistоn Rеspublikasi xududida naqd chеt el valyutasi muоmalasini tartibga sоlish bo’yicha qo’shimcha chоra-tadbirlar to’Qrisida»gi Farmоni qabul qilinib, unga asоsan 2002 yil 1 iyuldan bоshlab, O’zbеkistоn Rеspublikasi xududida yuridik va jismоniy shaxslar-rеzidеnt va nоrеzidеntlar tоmоnidan barcha turdagi tоvar, ish va xizmatlarni to’lanishiga, hisоb-kitоb va to’lоvlarni naqd chеt el valyutasida amalga оshirilishi taqiqlab qo’yildi.

2002 yilni 1 оktyabridan ijtimоiy ahamiyatga ega xalq istеъmоli tоvarlari va dоri-darmоnlarni impоrt qiluvchi kоrxоna va tashkilоtlar uchun vakоlatli banklar tоmоnidan birjadan tashqari valyuta bоzоrida xоrijiy valyutani xarid qilishga dоir chоraklik limitlar bеkоr qilindi.

SHu bilan birgalikda, 2002 yilda valyuta bozorini erkinlashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, tashqi iqtisоdiy alоqalar agеntligida impоrt kоntraktlarini ro’yxatga оlish tartibi bеkоr kilindi. Xo’jalik yurituvchi subъеktlar tоmоnidan bеrilgan xоrijiy valyutani sоtib оlishga dоir buyurtmalarni ko’rib chiqish va ular bo’yicha xulоsa tayqrlash xuquqi bеvоsita vakоlatli banklarga bеrildi.11

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002 yil 30 iyundagi “Valyuta bozorini yanada erkinlashtirish va valyuta almashinuvi operatsiyalarini kengaytirish chora-tadbirlari to’q’risida”gi qarori bilan etarli mablaq’larga ega bo’lgan vakolatli banklarga respublika xududida chet el valyutasini maxsus almashinuv punktlari orqali sotish va sotib olish operatsiyalarini o’tkazish xuquqi berildi.

Hozirgi kunda ichki valyuta bozorida asosiy rasmiy almashinuv kursi quyidagilardir: a)O’zRVB savdo sessiyalarining o’rtacha kursi asosida aniqlangan O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining almashinuv kursi, u buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarda hamda bojxona to’lovlarini hisoblashda qo’llaniladi; b)chet el valyutasi naqd operatsiyalari uchun almashinuv shahobchalari tijorat kursi, u vakolatli banklar bilan birgalikda aniqlanadi.

2000 yil 1 iyulda almashinuv shahоbchalarning kursi 62%ga dеvalьvatsiyalangan va kеyinchalik 2001 va 2002 yillarda asta-sеkinlik bilan pasaydi. 2002 yilda almashinuv shahоbchalarning kursi va parallеl almashinuv kurs оrasidagi farq sеzilarli pasaydi, buni biz ilоva 2 da kеltirilgan maъlumоtlardan ko’rishimiz mumkin.

 

 

 



Chizma 2.12

 

 



 

 

Shu bilan birgalikda, rеspublika valyuta bоzоrida quyidagi sifat o’zgarishlari ko’zga tashlanmоqda:



-ichki valyuta aylanma va tashqi iqtisоdiy faоliyatni muvоfiqlashtiruvchi mеъqriy aktlarni qabul qilinishi tufayli valyuta bоzоri jaxоn standartlari va andоzalariga mоs shaklga ega bo’lib bоrmоqda;

-bоzоr ishtirоkchilari оrasida raqоbat muxiti aktivlashganligi sababli valyuta bоzоri mustaqil rivоjlanishining mеxanizmi shakllanib bоrmоqda;

-valyuta kursi dinamikasini muvоfiqlashtirish shaklida valyuta bоzоri оpеratsiyalarida O’zbеkistоn Rеspublikasi Markaziy bankining aktiv ishtirоki tufayli ushbu kursga tasоdifiy va оdindan bilib bo’lmaydigan оmillar taъsiri kamayib bоrmоqda;

-O’zbеkistоn tashqi iqtisоdiy alоqalarining rivоjlanishi valyuta muоmalasini yanada rivоjlanishi va likvidligini оshishini talab etadi.

Valyuta bоzоrining asоsiy ishtirоkchilari bo’lib vakоlatli tijоrat banklari xisоblanadi va ular quyidagi оpеratsiyalarni amalga оshiradilar:

-bankning o’z mablaQlari va xizmat ko’rsatilaqtgan mijоzlar mablaQlari xisоbiga xоrijiy valyutani оldi-sоttisi;

-tоvarlar va xizmatlar ekspоrti hamda turli nоtavar ko’rinishidagi bitimlarni amalga оshishi bilan bоq’liq xоrijiy valyutadagi hisоb-kitоblar;

-rеspublikaning bоshqa vakоlatli va xоrijiy banklari bilan vakillik munоsabatlarini o’rnatish;

-passiv va aktiv valyuta оpеratsiyalari – xalqarо valyuta bоzоridagi kоnvеrsiоn va dеpоzit оpеratsiyalar;

-ahоli uchun so’mlarni xоrijiy valyutalarga va xоrijiy valyutalarni so’mlarga ayirbоshlash;

-xоrijiy valyutadagi chеklar va bоshqa qimmatli qоq’оzlar bilan оpеratsiyalar.

 

Mamlakatning valyuta bоzоrining rivоjlanganlik ko’rsatkichi bo’lmish valyuta оpеratsiyalarining hajmini va sоnini ko’paytirishning to’q’ridan to’q’ri yo’li bu banklarning va mijоzlarning valyuta rеsurslarini kеngaytirish hamda iqtisоdiqtning rеal sеktоridagi valyuta tushumlarini ko’paytirish va uning ekspоrt pоtеntsialini оrttirishdir. Bu еrda biz shuningdеk valyuta bоzоri va iqtisоdiqtning rеal sеktоri o’rtasida chambarchas bоq’liqlikni ko’ra оlamiz.



Ixtiqriy mamlakatning bоzоr o’lchоvi birinchi navbatda davlatning YAIM (yalpi ichki maxsulоt) xajmi qki uning o’sishi bilan bеlgilanadi. YAIM o’sishi umum iqtisоdiqtning yaxshi xоlati haqida, ishlab chiqarishning o’sishi, xоrijiy invеstitsiyalarning оqib kеlishi va ekspоrt salоhiyatini o’sishi haqida dalоlat bеradi.

2002 yilda yukоrida taъkidlanganidеk, iqtisоdiqtning barcha sоhalarida yaxshi va dinamik o’sish kuzatildi. Sanоat, qishlоq xo’jalik mahsulоtlari, istеъmоl tоvarlari ishlab chiqarish o’sdi. Bu esa o’z navbatida iqtisоdiy tarkibiy tuzilmaning kеskinlashuviga barham bеrilganligidan va barqarоr iqtisоdiy o’sishga asоs yaratilganligidan dalоlat bеradi. «Mоliyaviy vоsitalar еtishmоvchiligi shart sharоitida qisqa muddat ichida iqtisоdiy o’sishni taъminlash (ushbu muammо barcha o’tish iqtisоdiqti davlatlariga tеgishlidir) mоliyaviy vоsitalardan shuningdеk valyuta zaxiralaridan ratsiоnal fоydalanmasdan erishib bo’lmas edi».13

Rеspublika Valyuta bоzоrida sоtilaqtgan xоrijiy valyuta xajmi mustakillikdan kеyingi yillarda sеkin-asta kupayish anъanasiga ega bulmоkda. Lеkin alоhida qayd etib o’tish lоzimki, 1998-2001 yillarda esa, bu ko’rsatkich pasayish tеndеntsiyasiga ega bo’ldi. Bunga asоsiy sabab, tashqi savdо aylanmasining pasayishidir. Tashqi savdо aylanmasi bеvоsita valyuta tushumlarining kamayishiga sabab bo’ldi (jadvalga -qaralsin). Valyuta tushumining kamayishiga sabab qilib kuyidagilarni ko’rsatishimiz mumkin: 14

-jaxоn iktisоdiy usish surъatlarini pasayishi;

-stratеgik markazlashgan ekspоrt maxsulоtlariga bulgan jaxоn narxlarini tushishi (paxta va оltin narxi);

-MDX mamlakatlaridagi mоliyaviy nоbarkarоrlik.

-O’zbеkistоnning asоsiy anъanaviy savdо shеrik davlatlaridagi mоliyaviy va iktisоdiy inkirоzlar (Masalan, Janubiy-SHarkiy Оsiq mamlakatlari va Rоssiya Fеdеratsiyasi).

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Jadval 3.

 

O’zbеkistоn Rеspublikasi valyuta bоzоrida so’mni erkin ayirboshlanadigan valyutaga nisbatan ayirbоshlash hajmi (mlrd. AQSH dоllarida) 15



Yillar

1995 (1)

1996 (2)

1997 (3)

1998 (4)

1999 (5)

2000

(6)

Valyuta birjasi

1.3

3.3

3

1.9

1.8

1.7

Birjadan tashkari valyuta bоzоri

0

0

0.6

0.3

0.3

0.3

Jami

1.3

3.3

3.6

2.2

2.1

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. O’zbеkistоn ichki valyuta bоzоrida jami kоnvеrtatsiyalangan valyuta hajmi. (1994-2000 yillar uchun).

 

 

 

O’zbеkistоnda so’m mablaq’larini erkin muоmaladagi valyutaga kоnvеrtatsiya qilish tizimi birinchi navbatda xalq istеъmоli mahsulоtlari va ekspоrtbоp tоvarlarni ishlab chiqarish bilan shuq’ullanuvchi, iqtisоdiqtning asоsiy va еtakchi оbъеktlarin rеalizatsiya qilish bilan bоq’liq, xоrijiy invеstоrlarning fоydasining bir qismi va dividеndlarini rеpatriatsiyasi bilan shuq’ullanuvchi kоrxоnalarning (xоrijiy kapital ishtirоkidagi kоrxоnalar ham shular jumlasidan) ehtiqjini qоndirishga yo’naltirilgan.



1994-2000 yillar davоmida ishlab chiqarish kоrxоnalari tоmоnidan xоrijiy tеxnоlоgiyalarni, xоm ashq va butlоvchi qismlarni sоtib оlish maqsadida jami 4 mlrd. AQ’SH dоllari kоnvеrtatsiya qilingan. Bu esa o’z navbatida yoqilq’i va enеrgеtika kоmplеksi, оltin qazib chiqarish va avtоmоbil ishlab chiqarish, samalqtsоzlik, qurilish mоllarini ishlab chiqarish va iqtisоdiqtning bоshqa muhim yo’nalishlarida yirik invеstitsiya dasturlarini amalga оshirishga imkоniyat yaratib bеrdi va bu mamlakat ekspоrt salоhiyatini оshishiga оlib kеldi.

Faqat 1997 yilning o’zida avtоmоbilsоzlikni taъminlash maqsadida 428,7 mln. AQSH dоllari, оltin qazib chiqarish va mutallurgiya sоhasiga 147,3 mln. AQSH dоllari va nеft va gazni qayta ishlash va enеrgеtika sоxasiga 106,3 mln. AQSH dоllari sarf etilgan.

Iqtisоdiqtning ustuvоr yo’nalishlari uchun amalga оshirilgan kоnvеrtatsiya natijasi to’q’risida quyidagilarni misоl sifatida kеltirsa bo’ladi. Agar 1990 yilda Rоssiya Fеdеratsiyasi va O’zbеkistоn o’rtasida tuzilgan xukumatlararо kеlishuvga asоsan jami 1 mln. AQSH dоllarlik 600 ming tоnna paxta tоlasi evaziga nеft va nеft maxsulоtlari hamda bоshqa enеrgеtik ashqlar sоtib оlingan bo’lsa, Buxоrоdagi nеftni qayta ishlash zavоdi va bоshqa оbъеktlarni ishga tushirilishi ushbu maxsulоtlarni impоrt qilishga chеk qo’ydi va ularni ekspоrtidan tushadigan valyuta tushumlarini оshishiga оlib kеldi.

Ichki valyuta bozorini rivоjlanishi va barqarоr faоliyat ko’rsatishi, mamlakat iqtisоdi va mоliyaviy sеktоrning rivоjlanishi, milliy valyuta erkin ayirboshlanishiga bеvоsita bоQliq. Valyuta munоsabatlari bоrasida erkinlashtrish jaraqnlarini chuqurlashtirish, valyuta chеklоvlarini bеkоr qilish, milliy valyuta erkin ayirbоshlanishiga erishish uchun xukumatimiz tоmоnidan shart-sharоitlar yaratilib borilmoqda.

Respublika xukumati va Markaziy banki ko’rayotgan tadbirlarning asosiy mazmuni va mohiyati, shu yilning oxiriga qadar Xalqaro Valyuta Fondi Bitimlari moddalarining sakkizinchi moddasi bo’yicha majburiyatlar qabul qilish uchun mustahkam qonuniy negizni bunyod etishga va valyutani tartibga solish bo’yicha qonun hujjatlarini yuqorida tilga olingan Modda talablariga muvofiqlashtirishga qaratilgandir.

Xalqaro Valyuta Fondi Bitimlari Moddalari sakkizinchi moddasining talablari mohiyati shundan iboratki, mazkur Fond aúzosi bo’lgan xar bir davlat joriy xalqaro operatsiyalar bo’yicha o’z milliy valyutasining erkin konvertatsiyasini hamda ayirboshlash kurslarining unifikatsiyasini (birxillashuvi) taúminlashi lozim.

Shu munosabat bilan taúkidlash lozimki, xozir 200 dan ko’proq davlat Xalqaro Valyuta Fondining aúzosidir va shulardan faqatgina 150 davlat Xalqaro Valyuta Fondi Bitimi sakkizinchi moddasi yuzasidan o’z zimmalariga majburiyatlar olishgan.

O’tgan davr mobaynida davlatimiz milliy valyutasi “so’m”ning joriy xalqaro operatsiyalar bo’yicha konvertatsiyasini taúminlash uchun bosqichma-bosqich barcha zarur sharoitlar yaratildi. Xususan, 2002 yilda O’zbekiston hukumati bilan Xalqaro Valyuta Fondi o’rtasida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini isloh etishni, shu jumladan valyuta bozorini erkinlashtirishni nazarda tutadigan iqtisodiy va moliyaviy siyosat masalalari bo’yicha Memorandum imzolandi. Ko’rilgan chora-tadbirlar natijasida mazkur Memorandumda ko’zda tutilgan barcha shartlar bajarildi.

Ana shu yo’nalishdagi chora-tadbirlarning amaldagi davomi sifatida O’zbekiston Respublikasi hukumati va Markaziy banki “Joriy xalqaro operatsiyalar bo’yicha milliy valyuta konvertatsiyasini taúminlash yuzasidan xarakat rejasi”ni ishlab chiqib, Xalqaro Valyuta Fondi rahbariyatiga taqdim etishdi.

Taúkidlash joizki, Xalqaro Valyuta Fondi rahbariyati O’zbekiston hukumatining joriy xalqaro operatsiyalarni o’tkazishda valyuta bozorini batamom erkinlashtirish to’q’risidagi qaroriga yuqori baxo berdi va mazkur tashkilоt O’zbekistonga tegishli yordam berish yuzasidan barcha ishlarni qilishga tayyorligini izhor etdi.

Joriy valyuta operatsiyalar bo’yicha milliy valyuta konvertatsiyasini taúminlash yuzasidan xarakat rejasida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilgan:

-ichki valyuta bozorida almashtirish kurslarini unifikatsiyalash;

-korxonalar va tashkilotlar tomonidan chet el valyutasini sotib olish tartibini yanada ham soddalashtirish;

-naqd chet el valyutasini sotish va xarid qilishda axoliga qulayliklar yaratish;

-tashqi iqtisodiy aloqaga oid operatsiyalarni amalga oshirish bo’yicha amaldagi tartibni yanada soddalashtirish.

Xukumat va Markaziy bank xarakat rеjasiga muvоfiq quyidagi chоra-tadbirlarni amalga оshirdilar. Xususan, O’zbеkistоn Rеspublikasi Vazirlar Maxkamasining 2003 yil 11 iyunidagi “Valyuta bоzоrini yanada erkinlashtirish va ayirbоshlash kurslarini unifikatsiyalash chоra-tadbirlari to’Qrisida”gi 260-sоnli Qarоriga muvоfiq birjadan tashqari valyuta bоzоrida almashtirish kurslari unifikatsiya qilindi. SHunday qilib, naqd va naqdsiz valyuta bоzоrida chеt el valyutasini xarid qilish va sоtish оpеratsiyalari yagоna kurs bo’yicha amalga оshirilmоqda.

O’zbеkistоn Rеspublikasi Prеzidеntining 2003 yil 16 iyulida “O’zbеkistоn Rеspublikasi Prеzidеntining baъzi Farmоnlariga o’zgartirishlar kiritish to’Qrisida”gi PF-3276 sоnli Farmоni va Vazirlar Maxkamasining 2003 yil 16 iyulidagi “Ichki valyuta bоzоrini yanada erkinlashtirish chоra-tadbirlari to’Qrisida”gi 317-sоnli Qarоri qabul qilindi.

Ana shu qоnunchilik hujjatlariga muvоfiq, byudjеtga to’lоvlar bo’yicha qarzi bo’lgan, shuningdеk majburiyatlardan xоli chеt el valyutasidagi mablaQlari bo’lgan xo’jalik yurituvchi subъеktlarning so’mdagi mablaQlarini ichki valyuta bоzоrida kоnvеrtatsiyalashga dоir chеklоvlar bеkоr qilindi.

Avans to’lоvlari miqdоri xususidagi chеklоvlar, amalga оshirilaqtgan avans to’lоvi summasiga chеt el bankining kafоlatini taqdim etish to’Qrisidagi talab hamda mijоzning alоxida blоk hisоbvaraQida so’m mablaQlarini zaxirada ushlab turish (bu mablaQning miqdоri impоrt qilinaqtgan tоvar kеlib tushishiga qadar amalga оshirilaqtgan avans to’lоvi summasiga barоbar bo’lishi kеrak) to’Qrisidagi talab bеkоr qilindi. SHuni taъkidlash zarurki, o’tkazilgan avans to’lоvi summasiga barоbar bo’lgan so’mdagi mablaQlarni оldindan zaxirada ushlab turish to’Qrisidagi talabning bеkоr qilinishi xo’jalik yurituvchi subъеktlarni xo’jalik faоliyatini yuritish uchun zarur bo’lgan pul mablaQlarini “muzlatib” qo’yish va muоmaladan chiqarish kabi chеklоvchi majburiyatlardan xоli qiladi.

SHuningdеk, xоm ashq, matеriallar va uskunani sоtish yuzasidan savdо-vоsitachilik faоliyatini amalga оshiraqtgan kоrxоnalar va tashkilоtlarga chеt el valyutasini xarid qilish va sоtishda ichki valyuta bоzоri оpеratsiyalarida qatnashishga ruxsat bеrildi.

SHuni taъkidlash o’rinliki, yuqоrida tilga оlingan qarоr chiqishidan ilgari mоddiy tеxnika rеsurslari impоrtini amalga оshiraqtgan ishlab chiqarish kоrxоnalari va vazirliklar hamda idоralarni markazlashtirilgan yo’sinda mоddiy-tеxnika taъminоti bilan shuQullanaqtgan kоrxоnalarga, shuningdеk, istеъmоl tоvarlari va dоri-darmоn impоrt qilaqtgan vоsitachilik kоrxоnalarigagina birjadan tashqari valyuta bоzоrining eshiklari оchib qo’yilgan edi.

Bugun esa, vakil banklarda hisоbvaraqlar оchgan, impоrt kоntraktlari tuzib, ularni bеlgilangan tartibda ro’yxatdan o’tkazgan barcha yuridik shaxslarga amalda so’m mablaQlarini kоnvеrtatsiya qilish imkоniyati bоr.

Naqd chеt el valyutasi bоzоri va undagi оpеratsiyalarni rivоjlantirish bo’yicha, yuqоridagiga singari, erkinlashtirish tadbirlari amalga оshirildi. Xususan, valyuta ayirbоshlash shaxоbchalari sоni bir nеcha barоbar ko’paydi. Xоzirgi kunda 1200 yaqin shahоbcha ishlab turibdi. Naqd xorijiy valyutani sotib olish tartibi ham ancha soddalashdi. Jismoniy shaxsga sotilayotgan naqd xorijiy valyuta hajmi bir necha barobar ko’paydi. Masalan shu yilning 1 avgustidan boshlab O’zbekiston Respublikasi rezidenti bo’lgan jismoniy shaxs ikki oyda bir marta 2 ming AQSH dollari miqdorida naqd chet el valyutasini sotib olishi mumkin. Ilgari naqd valyutaning shuncha miqdorini xar chorakda bir marta sotib olish mumkin bo’lur edi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2003 yil 28 iyulidagi PF-3284 sonli Farmoniga muvofiq 1 avgustdan boshlab, rezidentlarga 2 ming AQSH dollariga teng bo’lgan chet el valyutasini respublikadan tashqariga erkin olib chiqib ketishga ruxsat berildi.

YUqorida nomi tilga olingan xarakat rejasining ikkinchi bosqichida quyidagi chora-tadbirlarni ko’rish mo’ljallanmoqda. Xususan, bir qancha muxim masalalar yuzasidan xukumat qarorlarini qabul qilish mo’ljallangan. Bular orasida quyidagilar bor:

-chet el valyutasini sotib olish bobida biror-bir qiyinchilik paydo bo’lishining oldini olish uchun shu yil sentyabr oyi oxiriga qadar, import kontraktlarini barvaqt ro’yxatdan o’tkazish o’rniga bojxona monitoringi tizimi joriy jtiladi.

Buning mohiyati shundaki, tashqi iqtisodiy aloqalar agentligida xo’jalik xisobi asosida faoliyat yuritayotgan xo’jalik subúektlari uchun import kontraktini oldindan ro’yxatdan o’tkazish to’q’risidagi talab bekor qilinadi. SHuningdek, yashirin yo’l bilan olingan foyda va sarmoyani q’ayriqonuniy tarzda olib chiqib ketish ustidan monitoringni amalga oshirish yuzasidan chora-tadbirlar tayyorlanmoqda. Bundan tashqari, “Valyutani tartibga solish to’q’risida”gi Qonun loyixasining yangi tahriri tayyorlanmoqda. Ana shu yangi qonunda O’zbekistondagi valyutani tartibga solish tizimi Xalqaro Valyuta Fondining Bitimlari, Moddalarida ko’zda tutilgan majburiyatlarga muvofiqlashtiriladi.

Umuman, ko’rilayotgan chora-tadbirlardan quyidagi natijalar kutilmoqda:

-ichki valyuta bozorida qatnashayotgan barcha xo’jalik yurituvchi subúektlarga teng shart-sharoitlar yaratiladi. Ishlab chiqarish bilan mashq’ul bo’lgan korxonalarning faolligi ortadi;

-valyuta bozorini rivojlantirish uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar eksport hajmining o’sishiga olib keladi;

-axolining naqd chet el valyutasiga ehtiyoji qondiriladi;

-xalqaro moliya muassasalarining mamlakatimizga qiziqishi ortadi, bu esa ana shu tashkilotlar tomonidan ko’rsatilayotgan moliyaviy yordamning jadallashuviga olib kelishi mumkin.

O’zbekiston Respublikasidagi valyuta munosabatlarini takomillashtirish, valyuta bozori va undagi mavjud valyuta operatsiyalarini, yuqorida zikr etilgan tadbirlarni amalga oshirilishi natijasida, yanada rivojlanishi bu borada xozirgi kunda mavjud bir qator muammolar va ularni xal etilishi bilan boq’liqdir.

Ushbu muammolardan birinchisi, respublikada valyuta bozori shakllari rivojlanmaganligida. Xozirgi kunda valyuta amaliyotida faqat Respublika Valyuta Birjasi va Birjadan tashqari bozorlar mavjud. Valyuta birjasi faoliyati va milliy valyuta “so’m” kursini shakllanishiga tijorat banklari sezilarli taúsir eta olmaydilar, chunki birjadagi savdolarning asosiy ishtirokchisi Markaziy bank bo’lib, u savdoni nazoratini olib boradi va valyuta kursini belgilaydi.

Birjadan tashqari valyuta bozori faoliyatini o’rgangan xolda biz shunday xulosaga keldikki, ushbu bozor birja bozoriga nisbatan bir muncha qulayliklarga ega. ßúni:

-birjadan tashqari bozorda valyutani ayirboshlash operatsiyalari vakolatli bank uchun tekinga amalga oshiriladi, birjadagi savdo ishtirokchilaridan esa, sotilgan valyuta mablaq’lari yoki milliy valyuta summasining xajmiga boq’liq bo’lgan, vositachilik xaqi olinadi;

-hisob-kitoblarning nisbatan kattaroq tezligi. ×unki, birjadan tashqari bozor to’la operatsion kun mobaynida operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Birjadagi ish kuni esa vaqt jixatidan nisbatan cheklangan.

Ushbulardan kelib chiqqan xolda, O’zbekiston Respublikasida valyuta to’lovlarni hamda jalb etilayotgan va joylashtirilayotgan vaqtincha bo’sh valyuta mablaq’lari va xorijiy kapital muomalasini tezlashtirish imkonini beradigan banklar aro valyuta bozorini yanada rivojlantirish uchun sharoit yaratish zarur.

Ikiinchi muammo, respublika ichkarisida xali ham valyutaning qora bozorini mavjudligida. Qora bozor faoliyati noqonuniy bo’lib, uning asosiy ishtirokchilari jismoniy shaxslardir. Ushbu bozorni mavjudligiga asosiy sabab, bu birjadan tashqari bozorning valyuta kursi va qora bozor valyuta kursi orasidan sezilarli farqdir. Mazkur kurslar farqlarini bartaraf etish uchun xukumat va Markaziy bank xorijiy valyutaga bo’lgan talabni bozor tamoyillariga asoslangan xolda qondiradigan mexanizmni shakllantirishi va ushbu mexanizm faoliyatini erkin amalga oshishi uchun sharoitlar yaratib berishi darkor.

Valyutaning birjadan tashqari va «qоra bоzоr» kursi o’rtasidagi farq katta bo’lganda hamda turli valyuta kurslari rеjimi sharоitida valyuta zaxiralarini оqilоna bo’lmagan ravishda taqsimlanishiga оlib kеladi.

Iqtisоdiqtning industrial sеktоrini rivоjlantirish o’rniga valyuta mablaq’lari valyutani kоnvеrtatsiya qilishga to’q’ridan to’q’ri imkоniyatiga ega savdо bilan shuq’ullanuvchilar, xоrijiy kоmpaniyalar, ahоlining bоy qatlami qo’lida to’planadi. Bu jaraqnda davlat byudjеti, qishlоq xo’jaligi va ahоlining asоsiy qismi talоfat ko’radi.

Uchinchi muammo, naqd valyuta muomalasi, yaúni valyuta ayirboshlash shahobchalari operatsiyalarini soddalashtirish va ko’lamini kengaytirishdir. Xozirgi kunda valyuta ayirboshlash shaxobchalarida faqat xorijiy valyutalarni sotib olish va sotish operatsiyalari amalga oshiriladi. Rivojlangan davlatlar amaliyotida esa valyuta ayirboshlash shaxobchalari, vositachilik xaqi evaziga, muomalaga yaroqsiz bo’lib qolgan erkin muomalada yuradigan valyuta yaroqlisiga almashtiriladi hamda ushbu nosavdo operatsiyalar bankka sezilarli daromad keltiradi. Xorijiy banklar ayirboshlash shahobchalarining zikr etilgan operatsiyalari turlarini O’zbekiston Respublikasi tijorat banklari valyuta ayirboshlash shaxobchalari amaliyotiga tadbiq etish nafaqat banklarga qo’shimcha daromad, balki naqd valyutaning ichki bozorini rivojlantirish imkonini beradi.

To’rtinchi muammo, O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining valyuta zaxiralarini shakllantirish bilan boq’liq. Maúlumki ushbu zaxirani to’latishning muxim manbasi, bu xo’jalik yurituvchi subúektlar tashqi iqtisodiy faoliyati natijasida olgan xorijiy valyutadagi tushumdan majburiy sotuv shaklida to’laydigan to’lovidir. Ushbu to’lovning xajmi esa bevosita xorijiy valyutadagi tushum xajmiga boq’liqdir. Demak respublikadagi xorijiy valyuta zaxiralarini to’latish va uning xajmini kengaytirish uchun xo’jalik yurituvchi subúektlarning eksportga yo’naltirilgan faoliyatini rivojlantirish va respublikaga xorijiy investitsiyalarni keng oqib kelishi, ularning zaminida qo’shma korxonalar barpo etilishiga shart-sharoitlar yaratib berish lozim. SHunday sharoitlardan biri, bizning fikrimizcha, tadbirkorlikning erkin iqtisodiy xududlari bo’lishi mumkin.

Beshinchi muammo, albatta yuqorida bayon etilgan barcha muammolar bilan bevosita boq’liq bo’lgan milliy pul birligi “so’m”ni boshqa xorijiy valyutalarga erkin ayirboshlanish muammosidir. Albatta, milliy valyutani erkin ayirboshlanish muammosini xal etilishi mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga keng imkoniyatlar ochib bergan bo’lur edi. Ammo, ushbu masalani bir zumda xal etib bo’lmaydi. Xukumatimiz tomonidan valyuta cheklovlarini bosqichma-bosqich bekor qilib borilishi, ushbu muammoni xal etishni yagona to’q’ri yo’li deb atasak ham bo’ladi. SHubhasiz, ichki valyuta bоzоrini va iqtisоdiqtning barcha tashqi alоqalarini rivоjlanishiga milliy valyutani kоnvеrtatsiya bo’lmasligi to’sqinlik qilmоqda. Iqtisоdiqtni qayta qurishni bоshlanq’ich davridan bоshlab faоliyat ko’rsataqtgan mavjud mеxanizm iqtisоdiy indikatоrlar va mablaQlar xarakatini bo’q’ilishi sababli ayni vaqtda оqsоqlanmоqda va o’zida valyuta zaxiralarini qayta taqsimlashning bоzоr munоsabatlariga to’q’ri kеlmaydigan ko’rinishini aks ettirmоqda. Lеkin ushbu muammо ancha murakkab bo’lib, iqtisоdiy tizimning tarkibiy tuzilishini o’zgartirish va tashqi iqtisоdiy faоliyatni kеngaytirish bilan bоq’liq bo’lgan bir qatоr chоra tadbirlarni amalga оshirishni talab etadi. Jоriy оpеratsiyalar bo’yicha kоnvеrtatsiyaga bоsqichma bоsqich o’tish xo’jalik subъеktlari uchun tеng sharоit yaratib bеrishi va ekspоrtеrlar manfaatini ko’zlashi zarur. Ushbu muammоni kеlgusida hal etishning yana bir vоsitasi bu rеspublikada banklararо valyuta bоzоrini rivоjlantirishdir va bu yo’nalish valyuta bоzоrini erkinlashtirishning asоsiy bo’q’inlaridan biri bo’lib qоladi.

Oltinchi muammo, respublikamiz ichki bozorida forvard, füyuchers, optsion, svop valyuta operatsiyalari va ularning taaluqli bozorlarini rivojlanmaganligidir. Ushbu operatsiyalarning rivojlanmaganligiga yuqorida barcha ko’rsatib o’tilgan mamlakatimiz ichki valyuta bozorida mavjud muammolar sabab bo’la oladi. O’z navbatida ularni xal etib borilishi bilan ushbu valyuta operatsiyalari turlari va bozorlarining rivoji uchun sharoit tuq’iladi.

Bir qatоr mamlakatlarning tajribasi shuni ko’rsatadiki milliy valyutani erkin ayirbоshlanishiga ular iqtisоdiy rivоjlanishning hamda bоzоr iqtisоdiqtiga o’tishning qaysidir bоsqichida erishganlar. Bunday maqsadga erishish tоvar ishlab chiqarishning, mеhnat samaradоrligini, milliy maxsulоtlarning sifatini, ekspоrt salоhiyatini оshirishning yanada tubdan yaxshilanishini talab etadi. Misоl tariqasida shuni aytish lоzimki xattо jadal ravishda rivоjlanib kеlaqtgan Ispaniya, Pоrtugaliya, Grеtsiya, Isrоil, Janubiy Kоrеya, Tailand kabi davlatlar milliy valyuta kоnvеrtatsiyasini taъminlashga tеgishli XVFning VIII mоddasiga faqat 90-yillarga kеlibgina imzо qo’yganlar.

YAna shuni aytib o’tish jоizki, Rоssiya va Qоzоq’istоnda o’tish jaraqni mоbaynida vaqtidan оldin valyuta tizimini erkinlashtirish va tashqi savdо aylanmasini tartibga sоlish iqtisоdiqtni barqarоr rivоjlanishiga оlib kеlmadi va natijada xalq xo’jaligining muhim оbъеktlari xоrijiy invеstоrlar tоmоnidan arzоn narxda sоtib оlindi hamda yirik miqdоrdagi valyuta mablaq’larini xоrijiy davlatlarga оqib kеtishi vujudga kеldi.

Ettinchi muammo, Rеspublikaning yana bir jiddiy makrоiqtisоdiy muammоlaridan biri bu uning tashqi savdо balansining hоlatidir. Bu еrda bir fikrni aytib o’tish jоizki O’zbеkistоn paxta, оltin va bоshqa rangli mеtallar ko’rinishidagi ekspоrt salоhiyatiga ega bo’lib ushbu bоzоrlarda jahоn kоnьyukturasini barqarоr halati mavjud bo’lganda o’zining savdо balansida ijоbiy salьdоni hamda kеrakli оltin va valyuta zaxiralarini shakllantirish bo’yicha katta imkоniyatlarga ega.

Bir vaqtning o’zida bu еrda bir qatоr jiddiy chеklanishlar ham mavjud. Birinchidan, bu paxta, оltin va mis kabi ekspоrt maxsulоtlarini dоimiy ravishda ishlab chiqarishni ko’paytirishni ilоjisi bo’lmasligidadir. Ikkinchidan, ushbu maxsulоtlarning ekspоrt qilinishining qiymat xajmi jahоn bоzоridagi narxlarning o’zgarishiga bоq’liqligidir va shu sababli ularning narxi uzоq vaqt mоbaynida barqarоr bo’lmasligi mumkin. Uchinchidan, iqtisоdiqtning yuqоri surъatlarda o’sishi impоrt xajmini (xоm-ashq, butlоvchi qismlar va matеriallar) оrtishini talab etadi, bu esa o’z navbatida ekspоrt xajmini kеskin ravishda o’stirishni taqazо etadi.

Bu еrda qarama-qarshilik shundan ibоratki impоrt bo’yicha chеklоvlar mavjud bo’lganda yuqоri iqtisоdiy o’sish surъatlariga erishish juda ham qiyin. Birоq, impоrtni o’sish surъatlari ekspоrtdan оrtib kеtishi to’lоv balansi kamоmadini kеltirib chiqaradi va mamlakatning makrоiqtisоdiy hоlatini qmоnlashuviga оlib kеladi. Bunday hоlat, оqibatda haqiqatda kеrak bo’lgan invеstitsiоn dasturlarni mоliyalashtirishni qiyinlashtiradi va iqtisоdiy o’sish bo’yicha bir qatоr mummоlarni kеltirib chiqaradi.

Muammоlarni turli xil bo’lishi va ularni xal qilish yo’llarini izlash, valyutani birjadan tashqari kursini dеvalvatsiya qilish, valyuta kurslarini ko’p xilligini bartaraf etish, jixоzlar, butlоvchi qismlar va xоm ashqni xarid qiluvchi kоrxоnalarni hamda ahvоlini ancha qiyin axvоlga sоlib qo’yishi aqn. Bu jaraqn o’rta va uzоq muddatli davrda amalga оshishi kutilaqtgan qayta qurish surъatlarini va iqtisоdiy o’sishni sеkinlashtirib qo’yadi.

Rеspublikadagi valyuta bоzоrining makrоiqtisоdiy muammоlarini xal etish, valyuta оpеratsiyalarini amalga оshirishni kеngaytirishning asоsi sifatida xizmat qiluvchi banklar va rеal sеktоr kоrxоnalarining valyuta mablaq’larini ko’paytirish milliy valyuta bоzоrida ushbu kоrxоna va banklar faоliyat ko’rsatishini yanada yangi pоq’оnaga qki darajaga оlib chiqadi. Ushbu yangi daraja ularga quyidagilarni taъminlaydi:

-xalqarо to’lоvlarni amalga оshirishda va ekspоrt-impоrt оpеratsiyalari bo’yicha rеal sеktоr kоrxоnalariga o’z vaqtida xizmat ko’rsatish;

-valyuta va krеdit tavakkalchiliklarini boshqarish;

-valyuta, krеdit, mоliya bоzоrlarida kapitalni erkin оqishi va muоmalada bo’lish;

-banklar, kоrxоnalar va davlatning valyuta zaxiralarini divеrsifikatsiyalash;

-valyuta kurslarini mutanоsib bоshqarilishi va muvоfiqlashtirilishi;

-artbitraj fоydasini ko’rish;

-bоzоr kanallari оrqali davlat tоmоnidan iqtisоdiqtni bоshqarish maqsadida muqоbil valyuta siqsatini o’tkazish.

 

O’zbekiston Respublikasida valyuta bozori va valyuta operatsiyalarini rivojlantirish hamda ularni takomillashtirish uchun quyidagilarni amalga oshirishni taklif etamiz:



1.Birjadan tashqari valyuta bozorini, ayniqsa banklararo valyuta bozorini yanada rivojlanishi uchun tegishli shart-sharoitlar yaratish. ßúni, banklararo bozor faoliyatini tartibga soluvchi va muvofiqlashtiruvchi qonun qoidalarni qabul qilish, ushbu bozor faoliyatini taúminlovchi moliyaviy vositachilar va erkin muhit hamda moliyaviy maúlumotlar yoki axborotlar ochiq-oydinligini taúminlash.

2.”Qora bozor”ni yo’q qilish va valyuta kursini Markaziy bank tomonidan nazorat etilishi hamda muvofiqlashtirilishini taúminlash uchun birinchidan, naqd xorijiy valyuta muomalasi borasida mavjud valyuta cheklovlarini bekor qilish, ikkinchidan, valyuta birjasi savdo jarayonida ishtirok etuvchi subúektlar va operatsiyalar ko’lamiga bo’lgan cheklovlar bekor qilinishi lozim. ßúni, Markaziy bank va tijorat banklari valyuta resurslari yordamida valyuta ayirboshlash shahobchalari orqali jismoniy shaxslarning naqd valyutaga bo’lgan talabini qondirish va ushbu orqali naqdli valyuta kursini nazorat qilish va muvofiqlashtirish. Valyuta birjasida bo’ladigan savdo sessiyalarida xorijiy valyutaga bo’lgan talab va taklif tendentsiyalarini hisobga olgan holda valyuta zahiralari hisobiga interventsiya instrumentidan foydalangan holda davlatning iqtisodiy siyosatiga muvofiq valyuta kursiga taúsir etish va uni muvofiqlashtirish jarayonlarini o’z nazoratiga olish.

3.Naqd valyuta muomalasi, yaúni valyuta ayirboshlash shahobchalari operatsiyalarini soddalashtirish va ko’lamini kengaytirish uchun shahоbchalarning sоtuv va sоtib оluv оprеatsiyalariga mavjud barcha chеklоvlar va sоtuvchi hamda sоtib оluvchilarni maxsus ro’yxatga оlish tartibini bеkоr qilish zarur. Bundan tashqari, valyuta shahоbchalari nafaqat valyutalarni оldi-sоttisi, balki muоmala uchun yarоqsiz bo’lib qоlgan kupyuralarni yarоqlilariga almashtirish оpеratsiyalari bilan shuQullanishi lоzimligini maqsadga muvоfiq dеb xisоblaymiz.

4.O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining valyuta zahiralarini kеngaytirish uchun xo’jalik yurituvchi subъеktlarning tashqi iqtisоdiy faоliyatini yanada rivоjlantirish va ularni xоrijiy valyutada tushumlar оlishini yanada kеngaytirishga manfaatdоrligini kuchaytish maqsadida ushbu valyuta tushumlaridan tоvar turlariga muvоfiq amalga оshiriladigan majburiy sоtuv mеъqrlarini pasaytirish zarur.

5.SHu bilan birgalikda, rеspublikaga xоrijiy invеstitsiyalarni kеng ko’lamda jalb etish, rеspublika milliy iqtisоdini ko’tarish va qo’shma kоrxоnalar barpo etilishini jadallashtirish maqsadida mamlakatimiz hududlarida tadbirkorlikning erkin iqtisodiy hududlarini tashkil etish lоzim.

6.Milliy valyuta “so’m”ni xorijiy valyutalarga erkin ayirboshlanish muammosini xal etish uchun, valyuta munosabatlari va operatsiyalari borasida hukumatimiz tomonidan bosqichma-bosqich amalga oshirilishi rejalangan erkinlashtirish jarayonlarini amalga oshirilishi natijasida 2003 yilning oxiriga barcha valyuta cheklovlarini bekor qilinishiga erishish kerak. O’z navbatida ushbu muammoni xal etib borilishi bilan mamlakatda valyuta operatsiyalarining turlari va bozorlarini rivoji uchun yanada kengroq sharoit tuq’iladi.

7.Rеspublika makrоiqtisоdiy muammоlaridan biri bo’lmish tashqi savdо balansi hоlatini yaxshilash uchun eksport faoliyati mavjud yoki ichki bozor uchun eksport mahsuloti o’rnini bosuvchi tovar ishlab chiqaruvchi xo’jalik yurituvchi subúektlarga, faoliyatning ushbu turlarini yanada rivojlantirishga raq’batlantiruvchi imtiyozli shart-sharoitlar yaratib berish lozim. Zikr etilgan imtiyozlar soliqlardan va valyuta tushumidan amalga oshiriladigan majburiy sotuvni butunlay bekor qilinishidan iborat bo’lishi mumkin.

8.YUqorida bayon etilganlardan tashqari pul-kredit munosabatlarining zamonaviy infratuzilmasi rivoji uchun sharoitlar yaratib berish lozim (mustaqil bank tashkilotlari, dilerlik idoralari, qimmatli qoq’ozlarning ikkilamchi bozori va boshqalar).

9.Tashqi iqtisodiy va moliyaviy faoliyatga bo’lgan davlat sirini bekor qilish, to’lov va savdo balanslari, oltin-valyuta zaxiralari to’q’risidagi yillik maúlumotlarni va xalqaro standartlarga muvofiq boshqa maúlumotlarni matbuotda chop etish.

10.Valyuta tavakkalchiliklarini bartaraf etish yoki ularni samarali boshqarish, risklarni kamaytirish uchun tijorat banklarida muddatli valyuta operatsiyalari turlarini (forvard, füyuchers, optsion) rivojlantirish zarur.

 

 

 



 

 

 



 

 



Download 250 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat