O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi andijon davlat universitetiDownload 1.77 Mb.
bet12/15
Sana23.09.2019
Hajmi1.77 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

O‘quv fanining predmetiMilliy istiqlol g‘oyasining tarixiy
O‘rganiladigan tushuncha va mavzular
O‘rganiladigan asosiy g‘oyalar

asoslari, ilmiy, falsafiy ildizlarini

o‘rganish
«Foya» tushunchasi,

uning shakllari


Yurt

tinchligi

Milliy istiqlol g‘oyasining yaxlit
«Mafkura» tushunchasi, uning shakllari
Vatan

ravnaqi


ta’limot sifatidagi

qonunlari, asosiy

xususiyatlarini

bilib olish


Insoniyat tarixi -

g‘oyalar tarixidir


Xalq

farovonligi


Ozod va obod Vatan,


Hozirgi zamonda inson

ongi va qalbi uchun


Komil

inson


erkin va farovon
kurashhayot barpo etishning

strategik maqsad-

larini va o‘ziga xos

tamoyillarini


O‘zbekiston taraqqiyoti

va mafkuraviy


Ijtimoiy

hamkorliko‘rganish
muammolarMilliy istiqlol

MillatlararoMilliy istiqlol g‘oyasini xalqimiz
g‘oyasining mohiyati va

mazmuni

totuvlik

qalbi va ongiga

singdirish sohalari,

vositalari, usul

va yo‘llarini

o‘rganish

Milliy istiqlol g‘oya-

sining asosiy tamo-yillari maqsad va

Diniy


bag‘rikenglikvazifalari


2-slayd


Milliy istiqlol mafkurasining vazifalariMustaqil dunyoqarash va erkin tafakkurni shakllantirish
Erkin fikrli, siyosiy faol insonni tarbiyalash
Umummilliy

birlik muhitini yaratish


Milliy o‘zlikni anglash
Tarixiy xotiraga sadoqat
Milliy qadriyatlarni rivojlantirishKo‘p millatli xalqimiz ongida «O‘zbekiston - yagona Vatan» tuyg‘usini shakllantirish
Milliy tabiatimizga xos bunyodkor fazi-latlarni rivojlantirishMilliy iftixor va g‘ururni tarbiyalash
3-slayd

Fanning maqsad va vazifalari

O‘quv fanining maqsadi - milliy istiqlol g‘oyasining asosiy tushuncha

va tamoyillarini yosh avlod qalbi va ongiga singdirish

O‘quv fanining asosiy vazifalariYosh avlodni Vatan ravnaqi,

yurt tinchligi, xalq

farovonligi kabi olijanob g‘oyalar ruhida tarbiyalash

Milliy istiqlol g‘oyasining O‘zbe-kiston taraqqiyoti va mustaqillikni mustahkamlashning mafkuraviy tamoyillari to‘g‘risidagi yaxlit nazariya ekanini tushuntirish


Yuksak fazilatlarga ega, ezgu g‘oyalar bilan qurollangan komil insonlarni voyaga yetkazish
O‘sib-unib kelayotgan yosh avlod qalbi va ongida mafkuraviy immunitet asoslarini shakllantirish

Yoshlarni ijtimoiy hamkorlik, millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik g‘oyalari ruhida

kamol toptirish


Yoshlarni jamiyatimizga yot va begona, buzg‘unchi va zararli g‘oyalarga qarshi kurashishga o‘rgatish, ularda ogohlik

va hushyorlik ko‘nikmalarini

hosil qilish

4-slayd«G‘oya»ning asosiy xususiyatlari
Tasavvurlar

yig‘indisi


Ma’naviy-ruhiy

tayanch

Maqsadga

yo‘naltirish5-slaydG‘oya turlariBunyodkorlik:

ezgu, maqsadli, insonni ulug‘lash (Milliy istiqlol g‘oyasi, komil inson g‘oyasi va h.k.)


Buzg‘unchi:

yovuz, inson boshiga kulfatlar, ofatlar keltiruvchi (salib yurishlari, diniy fanatizm, fundamentalizm, aqidaparastlik, fashizm va bolshevizm, rasizm, shovinizm va h.k.)


6-slaydG‘oya shakllari
Tabiiy-ilmiy g‘oyaIjtimoiy g‘oya
Diniy va

Falsafiy

sinfiy

Milliy

dunyoviy g‘oya

g‘oya

7-slayd


Mafkuraning falsafiy talqini

Mafkura – muayyan ijtimoiy guruh, ijtimoiy qatlam, millat, davlat,

xalq va jamiyatning ehtiyojlari, maqsad-muddaolari, manfaatlari,

orzu-intilishlari hamda ularni amalga oshirish tamoyillarini

o‘zida mujassam etadigan g‘oyalar tizimidir


Mafkuraning o‘ziga xos xususiyatlari

Mafkurada

voqelik bilimlar

gavdalanadi

Bilimlar asosidagi jarayonlarga baho beriladi
Ijtimoiy munosa-batlarga qaratilgan maqsadli dasturlar namoyon bo‘ladi

8-slayd


прогрессив

ва

реакционреал ва

утопик

консерватив

ва

либералилмий ва

ноилмий


M a f k u r a

t u r l a r i


маърифат

ва

жаҳолат


озодлик

ва

истибдод9-slayd


Mafkuraning_namoyon_bo‘lish_shakllari'>Mafkuraning namoyon bo‘lish shakllari

Siyosiy
Huquqiy
Etnik
Diniy
Estetik
Falsafiy

10-slaydMafkuraning ildizlari

Falsafiy
Dunyoviy
Diniy

11-slayd


Mafkuraning

asosiy

maqsadlari

12-slaydFanni o‘qitishda alohida ahamiyat berish

lozim bo‘lgan jihatlar
Mashg‘ulotlarni olib borishda talabalarning yoshi, tafakkuri, dunyoqarashi va qiziqishlarini hisobga olish


Ta’lim-tarbiyaning ilg‘or, ta’sirchan vositalaridan, zamonaviy o‘qitish texnologiyasi imkoniyatlaridan keng foydalanish


Ta’lim jarayonida tazyiq o‘tkazmasdan ma’rifiy asosda ish tutish, yoshlarning mustaqil va erkin fikrlash ko‘nikmalariga e’tibor qaratish
Ayrim tushunchalarni haddan ziyod soddalashtirishga, ta’limning eskicha uslublarini qo‘llash natijasida fanning qadr-sizlanishiga yo‘l qo‘ymaslik

Yoshlarda g‘oyalar o‘z ma’no-mohiyatiga ko‘ra bunyodkor yoki vayronkor bo‘lishi haqida hayotiy va haqqoniy tasavvurlarni shakllantirish

O‘qituvchi va tinglovchilar o‘rtasida o‘zaro hamfikrlik muhitini shakllantirish
Milliy istiqlol g‘oyasining insonparvarlik mohiyatini ko‘rsatish asosida mustaqillik eng oliy qadriyat, uni asrab-avaylash esa muqaddas burch ekanini talabalarning qalbi va ongiga singdirish
Mavzuning tushuncha va tamoyillarini sharhlashda hyotiy misollar, bugungi dunyoda ro‘y berayotgan voqealar tahlilidan, matbuot materiallaridan keng foydalanish


Milliy g’oya: asosiy tushuncha va tamoyillar” fanidan
Glossariy

Izohli lug‘at - glossariy
Mafkura – fikrlar majmui, g‘oyalar tizimi, e’tiqod.

Milliy g‘oya - millatning o‘tmishi, buguni, istiqboli, manfaat va maqsadini ifodalovchi ijtimoiy g‘oya.

Foya - muayyan fikr, maqsad sari yetaklovchi kuch.

Manfaat – individ yoki ijtimoiy guruh faoliyatini, xulqini belgilaydigan asosiy omil.

G‘oyaviy tarbiya – Jamiyatdagi mavjud g‘oyalarga faol munosabat, faol hayotiy pozitsiyani shakllantirishdir. G‘oyaviy tarbiya axloqiy, siyosiy, huquqiy tarbiyaning asosini tashkil etadi.

G‘oyaning turli ko‘rinishlari – Mazmuni va namoyon bo‘lish shakliga ko‘ra – ilmiy, falsafiy, diniy, badiiy, ijtimoiy-siyosiy, milliy va umuminsoniy g‘oyalarga bo‘linadi.

Bunyodkor g‘oyalar – 1) Islom Karimov tomonidan nazariy jihatdan asoslab berilgan tushuncha; 2) Jamiyat va odamlarni, turli guruh va qatlamlar, millat va davlatlarni taraqqiyot sari yetaklovchi, xalqni ezgu maqsad yo‘lida birgalikda harakat qilishga undovchi g‘oya.

Vayronkor (buzg‘unchi) g‘oyalar – 1) bunyodkor g‘oyalarga zid bo‘lgan, yovuzlik va jaholatga xizmat qiladigan g‘oyalar majmuini ifodalaydigan tushuncha; 2) insonni va jamiyatni tubanlikka boshlaydigan, odamlarni g‘arazli niyat va qabih maqsadlarga undaydigan, xalqlar va davlatlarni tanazzul va halokatga mahkum etadigan g‘oyalardir.

Milliy istiqlol g‘oyasi – Milliy istiqlol g‘oyasi O‘zbekistonda yashovchi barcha millat va elat vakillarining tub manfaatlarini, xalqimizning asrlar mobaynida intilib kelgan orzu-ideallarini, olijanob maqsad-muddaolarini o‘zida mujassam etadi.

Milliy istiqlol mafkurasi – Milliy istiqlol mafkurasi har bir vatandoshimizning oilasi, jamiyat, el-yurt oldidagi burch va mas’uliyatini qay darajada ado etayotganini belgilaydigan ma’naviy mezondir.

Milliy istiqlol g‘oyasining asosiy g‘oyalari – Vatan ravnaqini ta’minlash va yuksaltirish; Yurt tinchligini ta’minlash va asrash; Xalq farovonligini ta’minlash; Komil insonni tarbiyalash; Ijtimoiy hamkorlikni ta’minlash; Millatlararo totuvlikni ta’minlash; Dinlararo bag‘rikenglik (tolerantlik);

Milliy istiqlol g‘oyasining bosh g‘oyasi – Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etishdir.

Shovinizm – millatchilikning o‘ziga xos shakli, boshqa millatlarni mensimaslik va o‘z millatining ularga nisbatan ustunligini asoslashga qaratilgan g‘oyaviy-nazariy qarashlar tizimi va amaliyoti

Millatchilik – o‘z millatining manfaatlarini boshqa millatlar haq-huquqlaridan yuqori qo‘yib hal etishga intiluvchi siyosiy oqim

Davlat – butun mamlakat miqyosidagi hokimiyatning maxsus boshqaruv apparatiga tayanadigan, barcha uchun qonunlar chiqaradigan va suverenitetga ega bo‘lgan siyosiy tashkiloti

Modernizm – dindagi zamonaviy fan-texnika yutuqlaridan foydalanishni yoqlab chiquvchi oqim

Traditsionalizm – an’anaviylik. Diniy aqidalarni va konsepsiyalarni fan-texnika va ijtimoiy hayotdagi o‘zgarishlarga qarab qayta ko‘rib chiqishni rad etuvchi oqim

Fundamentalizm – ma’lum din vujudga kelgan ilk davriga qaytish va bu yo‘l bilan zamonaning barcha muammolarini hal qilish mumkin degan fikrni ilgari surish

Mafkuraviy immunitet – lotincha Immunitatis so‘zidan olingan bo‘lib –biror narsadan ozod etish ma’nosini anglatadi. Shaxs, ijtimoiy gurux, millat, jamiyatni turli zararli g‘oyaviy ta’sirlardan ximoyalashga xizmat qiluvchi tizim

Barqarorlik – tinchlik, osoyishtalik

Vatan ravnaqi – har bir kishining manfaatlarini yurt manfaatlari bilan uyg‘unlashtiruvchi, uni xalq baxt-saodati yo‘lida xizmat qilishga undovchi bunyodkor g‘oyadir

Yurt tinchligi – mamlakat barqaror taraqqiyotining asosiy sharti. Tinchlik –insonning hayotiy ehtiyoji, emin-erkin yashashi va kamol topishining eng zarur omilidir

Xalq farovonligi – har bir shaxs va oila farovonligi insonning shaxsiy manfaatlari jamiyat manfaatlari bilan uyg‘unlashib ketadi

Komil insoninsonning ezgulikka, ijtimoiy baxt-saodatga, gumanistik g‘oyalarga munosabati

Ijtimoiy xamkorlik – turli millat, irq va dinga mansub kishilar va guruxlarning umumiy maqsad yo‘lidagi hamjihatligi

Download 1.77 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat