O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti «Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish»Download 181.94 Kb.
bet6/6
Sana22.01.2017
Hajmi181.94 Kb.
1   2   3   4   5   6

XULOSALAR

1.Tuproq mikrobiologik faolligi uning unumdorligida muhim o’rin tutadi. Mikroorganizmlarning fiziologik guruhlaridan azot fiksatorlar ham muhim rol o’ynaydi ular tabiatda azotning aylanishida faol ishtirok etadi. Shuning uchun tuproqda ular miqdorini aniqlash muhim ahamiyatga ega.

2.O’rganilgan barcha variantlarida g’o’zaning hosildorligi, nazorat variantga nisbatan sezilarli oshganligi qayd etildi. Eng yuqori hosildorlik organik o’g’itlar va trixoderma zamburug’i uyg’unlashgan holda berilgan variantlardan olindi. Bu variantlardan olingan qo’shimcha hosil nazorat variantga nisbatan 0.50 - 0.54 tonnani, iqtisodiy samara esa 170 – 180 % ni tashkil etdi.

3.Tuproqqa har yili 30 t/ga miqdorida go’ng solinganda, gumusning miqdori 1,75 foizga yetdi va dastlabkisidan 33,5 foizga, azotning miqdori 25 foizga ortganligi aniqlandi.Paxta-beda almashlab ekishning 4-5 yilida yuqoridagi miqdorda mineral o’g’itlar qo’llanilganda tuproqda gumusning miqdori 10 foiz, azot esa 11,8 foizga ortdi.

4. Oraliq yekinlarning ta’sirida g’o’za hosildorligi yillar davomida nazorat variantlariga nisbatan o’rtacha 2,3-3,3 sentnergacha yuqori bo’lihi hisobga olindi.

5.Olib borilgan kuzatishlarimiz asosida shunday xulosalar qilishimiz mumkinki, organik o’g’itlar (go’ng va siderat)ni alohida trixoderma bilan uyg’unlashgan holda qo’llaganimizda tuproqning ekologik holati yaxshilanadi. Tuproqning oziqa tartibotiga ijobiy ta’sir ko’rsatib tuproqning biologik va agrofizik xususiyatlarining yaxshilanishiga olib keladi.TAVSIYALAR

Organik o’g’itlar me’yorini 20 t/ga dan 40 t/ga oshirish azotfiksatorlar sonini butun o’suv davri davomida barqarorlashishini ta’minlaydi. Mineral va organik o’g’itlar ayniqsa azotli o’g’itlar tuproqda mikroorganizmlarning fiziologik guruhlari sonini sezilarli ravishda oshiradi. Bunday qonuniyatlar o’tloq va o’tloq bo’z tuproqlar mikrobiologik faolligiga sezilarli ta’sir ko’rsatib, ulardagi mikroorganizmlarning taksonomik va fiziologik guruhlari vakillari sonini ishonarli oshiradi. Mineral va organik o’g’itlar birgalikda qo’llanilganda azotfiksatorlar soni eng yuqori darajada bo’ladi. Buni ayniqsa N250P175K125+40 t/ga go’ng variqntida yaqqol kuzatishimiz mumkin va ushbu variantni ishlab chiqarish sharoitiga tavsiya qilish mumkin.FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf yetishning yo’llari va choralari.–Toshkent: O’zbekiston. 2009. -56 b.

2. Аксел М.Ю.,Чихаева О.В.,Рыыс О.О.,Лий Я.Г.,Раяве Л.И.Влияние возрастающих доз азотных удобрений на микрофлору почвы културного луга//Микробиологические процессы в почвах и урожайност селскохозяйственных култур.Материалы конференсии”Пути повышения эффективности факторов интенсификасии селскохозяйственного производства”,11-12 июня 1986 г.Велнюс,1986.С.6-7.

3. Арлаускене Е.-А.Б.Влияние минералных и органических удобрений на биологическую активност почв разной кислотности//Микробиологические просессы в почвах и урожайност селскохозяйственных култур.Материалы конференции”Пути повышения эффективности факторов интенсификасии селскохозяйственного производства”,11-12 июня 1986 г.Велнюс,1986.С.29-30. 1. Вернадский В.И.Очерки геохимии. 7-е/4-е русское/ Изд.М.:”Наука”,1983г.

5. Владимирова А.И. Экология нефтегазового комплекса: Нижний Новгород, ”Вектор ТиС”, 2007.523с.

6. Гаузе Г.Ф.,Преобреженская Т.Л. и др.Определител актиномисетов.Изд-во “Наука” 1983 г.

7. Марфенина О.Е.Микологический мониторинг почв: возможности и перспективы//Почвоведение.1994.№1.С.75-80.


 1. Давыдова С.Л.,Тагасова В.И.Тяжелые металлы как супер токсиканты ХХИ века.М.:”РУДН”,2002.-140 с.

 2. Мишустин Е.Н.Микроорганизмы и плодородие почвы.М.,Изд-во АНСССР.1953 г.

 3. Красилников Н.А. Лучистые грибки. М.1970 г.

11. Рискиева Х.Т. Токсикологические состояние и екологические функсии почв орошаемых ландшафтов.Мат-лы ИВ сезда Общества почвоведов и агрохимиков Узбекистана,9-10 сентябр 2005г.

12. Рискиева Х.Т.,Касимова Х.,Мирсодиков М.Изменение комплекса почвенных микроорганизмов на фоне хлорорганических пестисидов.Мат-лы ИВ сезда Общества почвоведов и агрохимиков Узбекистана,9-10 сентябр 2005 г.

13. Рискиева Х.Т., Мирсодиков М.,Каримов Х.Н., Касимова С. Микробиологическое состояние орошаемых почвы среднего и нижнего течения реки Зарафшан. ТошДАУ.2008.С.43-45.

14. Рискиева Х.Т., Мирсодиков М.,Каримов Х.Н. Пути восстановления экологических функсие антропогенно загрязненных почв. ТошДАУ.2008.С.150-152. 1. Тарарико Н.Н.,Сыганкова Н.М.,Малиенко А.М.Влияние удобрений и различных способов обработки дерново-подзолистой супесчаной почвы на биологическую активност и накопление гумуса// Макробиологические факторы трансформасии органического вещества и плодородие почвы.Труды ВНИИ селскохозяйственной микробиологии.Том 58.Ленинград,1998.С.81-88.

 2. Торопкина А.Л. Жизнедеятелност микрофлоры в сероземах в зависимости от агротехники возделывания хлопчатника.Ташкент,”Узбекистан”,1971.239 с.

 3. Раджабов А.,Бозоров Б.Распределения микроелементов в почвах Ургуского раёна// Суғориладиган бўз тупроқлар унумдорлигини ошириш ва унинг екологик муаммолари:Конференсия материаллари.2- қисм.-Самарқанд, 2002.-Б.146-149.

 4. Расулов С.К.Некоторые биохимические особенности содержания микроелементов в почвах Зарафшанской долины //Суғориладиган бўз тупроқлар унумдорлигини ошириш ва унинг екологик муаммолари:Конференсия материаллари.2- қисм.-Самарқанд, 2002.-Б.125-128.

 5. Abdullayev B.D., Jo’rayeva M.T., Xrustaleva E.G., Zikrillayev X.X. Sizot suvlarining neft mahsulotlari bilan ifloslanishidan himoyalanish darajasidan aeratsiya zonasi jinslarining litologik tarkibini ta’siri.-T.:2001.-34s.-“O’ZBEKGIDROGEOLOGIYA”hisoboti.

 6. Abdurahimov M.K.Zarafshon vohasi tuproqlarida mikroelementlarni tarqalishi// Orol dengizi havzasining sahrolanish jarayonida tuproq unumdorligini tiklash,oshirish va ular melioratsiyasining dolzarb muammolari:O’zbekiston tuproqshunoslari va agrokimyogarlari ilmiy-amaliy anjuman ma’ruzalar to’plami.-Toshkent,2002.-B.248-250.

 7. Fayzullayev O.F. Tuproq tarkibidagi og’ir metallarni aniqlash//Sug’oriladigan bo’z tuproqlar unumdorligini oshirish va uning ekologik muammolari: Konferensiya materiallari.1- qism.Samarqand,2000.-B.63-65.

22.JabborovZ.A., Muxtarov D.T., Abdraxmonova M.T., Abdullayeva Y.Tuproqlarni neft,neft mahsulotlari tarkibidagi og’ir metallar bilan ifloslanishi va ularning o’rganilishi. Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti, Toshkent sh.

23.Karimov H.N. Samarqand vohasi tuproqlarida ifloslantiruvchi moddalarning tarqalishi.Tuproqshunoslik va agrokimyo ITDI,Toshkent sh.

24.Karimov X.Bo’z mintaqasi tuproqlarining mikrobiologik holati.

25.Maxsudov X.M.Tuproq morfologiyasiga sug’orish eroziyasining ta’siri.Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot davlat institute,Toshkent,O’zbekiston Respublikasi. 26.Maxsudova M.,Hayitov M.Tuproq unumdorligiga va fosfat rejimiga antropogen omillarning ta’siri. Agrar fon yutuqlarida talabalarning ishtiroki.Samarqand. 2010. –B.4-5

27. Masharipov U.,Oripov R.,Toshtemirov A.Oraliq ekinlardan “Yashil o’g’it”sifatida foydalanilganda g’o’za hosildorligi. Agrar fon yutuqlarida talabalarning ishtiroki.Samarqand. 2010. –B.5-7.

28. Niyozaliyev B.I.,Ibrohimov N.,Haitboyev X.Organik-mineral kompostlarni tayyorlash va g’o’za ekinida qo’llash. Tuproqshunoslar va agrokimyogarlar III qurultoyida ma’ruzalari va tezislari. – T.: 2000 – B.130-131.

29. Niyozaliyev B.I.,Ibrohimov N.M.Haitboyev X.X. Organik-mineral kompostlarni tayyorlash va g’o’za ekinida qo’llash.O’zPITI,2000.

30. Ortiqov T.Q.,Zarafshon vohasi tuproqlarida gumus miqdori. Tuproqshunoslar va agrokimyogarlar III qurultoyida ma’ruzalari va tezislari. – T.: 2000 – B.182-183.

31. Ortiqov T.Q. Zarafshon vohasi bo’z tuproqlarida gumus miqdori.SamDU,2000.

32. Ortiqov T.Q.,G’oziyev T.Ch. Tuproq mikrobiologik faolligiga o’g’itlarning ta’siri.Samarqand qishloq xo’jalik instituti,2010.

33. Qo’ziyev R.Q. Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqot davlat institutida olib borilayotgan tadqiqotlar va ularni yanada rivojlantirishning ustuvor vazifalari.Tuproqshunoslik va agrokimyo ITDI,Toshkent sh.

34. Toshqo’ziyev M.M.,Ziyamuhamedov.Tuproqdagi gumus muvozanatini saqlab turish va miqdorini oshirish.TAITDI,2000.

35. Toshqo’ziyev M.M.,Ziyomuhammedov.Tuproqdagi gumus muvozanatini saqlab turish va miqdorini oshirish.Tuproqshunoslar va agrokimyogarlar III qurultoyida ma’ruzalari va tezislari. – T.: 2000 – B.185-187.

36. Turopov S,Oripov R.Oraliq ekinlar va g’o’za hosildorligi. O’zbekistonda qishloq xo’jaligini rivojlantirishda yosh olimlarning roli.Samarqand. 2007. – B.63-65.

37. Xolmonov N.T. Tuproqlarning ekologik muvozanatini saqlashda organik o’g’itlar va trixoderma zamburug’ining ekologik ahamiyati. Sug’oriladigan bo’z tuproqlar unumdorligini oshirish va uning ekologik muammolari.Konferensiya materiallari 2-qism.-Samarqand, 2002. - B.35-40.

38. Xolmonov N.T. Tuproq ekologik muvozanatini saqlashning muhim tomonlari.Tuproq unumaorligini oshiruvchi yangi texnologiyalar professor M.U.Umarov tavalludining 90 yilligiga bag’ishlangan xalqaro ilmiy-konferensiya materiallari to’plami.T.: 2004. – B.227-229.

39. O’rolov M.U.Ksenobiotiklar,ularning biogeosenozda tarqalishida tuproq va tuproq faunasining ahamiyati.Sug’oriladigan bo’z tuproqlar unumdorligini oshirish va uning ekologik muammolari.Konferensiya materiallari 2-qism.-Samarqand, 2002. - B.26-29.

40. O’zbekiston Respublikasida atrof muhit holati va tabiiy resurslardan foydalanish to’g’risida Milliy ma’ruza-2008.(1988-2007 yillar bo’yicha retrospektiov tahlil).O’zRTMQDQ, Toshkent.2008.288-bet.ILOVALAR
Katalog: attachments -> article
article -> Axloqning kеlib chiqishi, unda ixtiyor erkinligining ahamiyati va axloq tuzilmasi
article -> Podsho Rossiyasi tomonidan O‘rta Osiyoning bosib olinishi sabablari va bosqichlari
article -> Siyosiy mafkuralarning asosiy ko'rinishlari
article -> Mehnat sohasida ijtimoiy kafolatlar tizimi. Reja: Ijtimoiy himoya qilish tushunchasi va uning asosiy yo’nalishlari
article -> Siyosiy madaniyat va siyosiy mafkuralar Reja
article -> O’zbek Adabiyoti tarixi: Eng qadimgi adabiy yodgorliklar
article -> Ma’naviyatning tarkibiy qismlari, ularning o’zaro munosabatlari va rivojlanish xususiyatlari. Ma’naviyat, iqtisodiyot va ularning o’zaro bog’liqligi
article -> Davlatning tuzilishi
article -> Reja: Geografik o‘rni va chegeralari
article -> Yer resurslaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish Reja: Tuproq, uning tabiat va odam hayotidagi ahamiyati. Dunyo yer resurslari va ulardan foydalanish

Download 181.94 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik