O‘rta maxsus, kasb–hunar ta’limi markazi «maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyachisi» kasbi bo’yichaDownload 7.03 Mb.
bet18/35
Sana24.01.2017
Hajmi7.03 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35

Tavsiya etiladigan adabiyotlar.

1. I.A.Karimov. «Buyuk maqsad yo’lidan og’ishmaylik». T. «O’zbеkiston» 1993 yil.

2. I.A.Karimov. «O’zbеkiston XXI asrga intilmoqda» T. «O’zbеkiston». 1994 yil.

3. I.A.Karimov.. Yangicha firklash va ishlash – davr talabi. T. «O’zbеkiston». 1997 yil.

4. И.A.Kaримов. Восококвалифицированное специалисто - стимул прогресса. T. «Узбекистан». 1995 год.

5. I.A.Karimov. Adolatli jamiyat sari. T. «O’zbеkiston». 1998 yil.

6. I.A.Karimov. Barkamol avlod orzusi. T. «O’zbеkiston». 1999 yil.

7. I.A.Karimov. o’zbеkiston 21 asrga intilmoйda. T. «O’zbеkiston». 1999 yil.

8. I.A.Karimov. Iroda va iymon – e'tisodimiz sinovi. T. «O’zbеkiston». 1999 yil.

9. I.A.Karimov. Sog’lom avlod – bizninng kеlajagimiz. T. «O’zbеkiston», 2000 yil.

10. I.A.Karimov. Hals ishonchi – oliy ma'suliyat. T. «O’zbеkiston» – 2000 yil.

11. O’zbеkiston Rеspublikasining Qonuni. Ta’lim to’g’risida. Davlat xujjati. T. «O’zbеkiston». 1997 yil.

12. O’zbеkiston Rеspublikasining. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T – 1997 yil.

13. X.Sultonov, N. Jo’raеv. Vatan tuyg’usi. T. «O’zbеkiston». 1996 yil.

14. Bolalar bog’chalari uchun dasturlar. Dastur.T. – 1992 yil.

15. Bolalar bog’chalari uchun tavsiya dasturlari.Qo’llanma.T-1992 yil.

16. X.Xasanov. Bolalar bog’chasida tasviriy faoliyat. Qo’llanma. Tеrmiz. 1993 yil.

17. O’zbеkiston Rеspublikasi Xalq ta'lim Vazirligi. Uchinchi mingyillikning bolasi. Tayanch dasturi. T.-2000 yil.

18. O’zbеkiston Rеspublikasi. Xalq ta’lim Vazirligi. Uchinchi mingyillikning bolasi. Tayanch dasturini amaliyotga tatbiq etishga yo’naltirilgan qo’llanma. T-2002 yil.

19. S.A.Karimova., B.Oripov. «Tasviriy sa'nat» Dastur. T-1986 yil.

20. T.C.Комарова. Методика обучения изобразителной деятелности и конструкрованиго. Darslik. M.Просвешений – 1985.

21. A.S.Morozova, N.A. Avеdov, S.M. Maxkamova. «O’zbеkiston» xalq sa'nati. T. «Mеhnat» nashriyoti. 1991 yil.

22. A. Kacимджанова. Tашкентская разнис. Из албома народного мастер T., Издателство художественной литератури Узбекистана.

23. A.Балтаева. T. Издателство. Хивинсий узор. Художенственной мастера. Пособие. 1960.

24. С.Наросўзжиева. T. Издателство. Ферганская роспис. Xудожественная мастера. Пособие. 1960 год.

25. T.С.Комарова Обучение технике рисование.Пособие. M. Просвещение .1976.

26. N.B.Xalеzova., N.A. Kurochkina., G.V. Pantyuxina. Bolalar bog’chasida loy va plastilindan o’yinchoqlar yasash. Darslik. T. «O’qituvchi». 1991 yil.

27. Н.Б.Халезова. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. Учебник. M., «Просвещение».

28. З.A.Богатеева. Апплекация по мотивам народного oрнамента в детском саду. Пособие. M., «Просвещение». 1987

29. З.В.Лиштван. Конструктирование в детском саду. Учебник. M. «Просвещение».1981

30. E.K.Гулянц. Учите детей мастерит. Пособие. M, Просвещение. 1984

31. T.Г.Казакова. Изобразительная деятельность младших дошкольников. Пособие. M., Просвещение. 1980

32. T.С.Комарова. Занятия по изобразительной диятельности в детском саду. Пособие. M, «Просвещение». 1981

33. T.Н.Доронова, С.Г. Якобсок. Обучение 2-4 летних детей рисованию, лепке, аппликатсии в игре. Пособие. M., «Просвещение». 1992 год.

34. С.А.Каримова. «Қўл меҳнати».

35. “Болажон”-дастури.

36. “Давлат талаблари”

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

O‘RTA MAXSUS, KASB –HUNAR TA’LIMI MARKAZI


Ro’yxatga olindi

№ KMD 3141701-2.13

2012 yil 15 аvgust

Vazirlikning 2012 yil

15 avgustdagi 332-1-sonli

buyrug’i bilan tasdiqlangan
TABIAT BILAN TANISHTIRISH METODIKASI

FANIDAN O’QUV DASTURI
Fan dasturi oliy va o‘rta maxsus . kasb-hunar ta’limi tayyorlov yo’nalishlari bo’yicha Muvofiqlashtiruvchi kengashning 2012 yil 24 iyuldagi 3-son majlis bayoni bilan ma’qullangan.
Fan dasturi Toshkent pedagogika kollejida ishlab chiqildi bilim sohasi bo’yicha sho’ba kelishuvidan o’tkazildi (16.07.2012 y. № 1 sonli).


Tuzuvchi:

Nodirova Zumrad NigmanovnaToshkent pedagogika kolleji o’qituvchisi

Taqrizchilar:

Rasulxodjayeva Madina AxmadjanovnaNizomiy nomli TDPU o’qituvchisi
Sayfiyeva Raisa KarimovnaShayxontaxur tumani 171-MTM mudirasi


Toshkent -2012
Kirish
Fanning maqsadi: Bolalarni tabiat bilan tanishtirish orqali tabiatdagi jonli va jonsiz obьektlari haqida to’liq ma’lumot berish, maktabgacha ta’lim muassasalarida va oilada bolalarni tabiat bilan tanishtirish maqsadida o’tkaziladigan mashg’ulotlarda, sayrlarda, o’yinlarda hamda ekskursiyalarda to’g’ri metod va shakllardan foydalana olishni o’rganish. «Bolajon’’ tayanch dasturida ko’rsatilgan ko’rsatmalar asosida bolalarni tabiat haqidagi bilimlarini kengaytirish. Ta’lim O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonuni, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablari asosida tashkil etiladi, “Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo`yilgan Davlat talablari” va “Bolajon” tayanch dasturi, “Bola shaxsiga yo`naltirilgan ta`lim” asosida ish olib boriladi.

Ko’nikma:

Fanni o’rganish natijasida o’quvchilar quyidagi ko’nikmalarga ega bo’lishlari kerak:

- tabiat haqida aniq bilimlarga ega bo’lishi;

- dastur bilan to’g’ri ishlay olish;

- tabiat bilan tanishtirish metod va shakllarini farqlay bilish;

- tabiat burchagini va yer maydonchasini to’g’ri tashkil etish;

- yil fasllarini to’g’ri ajrata olish;

-har bir yosh guruh bo’yicha mashg’lot ishlanmalarini to’g’ri tashkil eta olish.Bilimlar: Fanni o’rganish natijasida o’quvchilar quyidagi bilimlarga ega bo’lishlari kerak:

- tabiatning jonli va jonsizligini ajrata olish;

- har bir guruhda dastur bo’yicha bolalarni tabiat bilan tanishtirish vazifalarini bilish;

- mashg’ulot, sayr, o’yin, mehnat, kuzatish tajribalarni to’g’ri tashkil qilish;

- MTM da va oilada tabiat burchagini va yer maydonchasini tashkil qilishda jixozlarni tanlay olish va to’g’ri joylashtirish.

Fanning boshqa fanlar bilan bog’liqligi, uslubiy jihatdan uzviyligi va ketma-ketligi.

Tabiat bilan tanishtirish metodikasi fani mutaxasislik fani xisoblanib u ikki semestrda o’qitiladi. Dasturni amalga oshirish umumkasbiy “Maktabgacha ta`lim pedagogikasi”, maxsus fanlardan (“ Nutq o’stirish nazariyasi va metodikasi”, “Maktabgacha ta’lim yoshdagi bolalarning matematik tasavvurlarini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi”, “Tasviriy faoliyat”, “Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi”, “Musiqa”, “Zoologiya”, “Anatomiya”, “Bolalar adabiyoti”, “Komp`yuter saboqlari”) fanlariga bog`lab olib boriladi, shuningdek “Matematika asoslari” fanlaridan o`quvchilar yetarli bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishlari talab etiladi.Ta`lim oluvchilarning nazariy bilimlarini chuqurlashtirish va amaliy ko`nikmalarini rivojlantirish uchun o`quv materiallari turli usullarda taqdim etiladi. Ta`lim jarayonida o`qitishning an`anaviy va interfaol usullaridan foydalanganda ular izchil va ketma-ketlikda qo`llanishi lozim, bunda ta`lim metodlari va texnologiyalari mavzuning didaktik vazifasi hamda o`quv materialining mazmunidan kelib chiqgan holda tanlanadi.Fanni o`qitishda foydalaniladigan zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar.

Fanni o`qitishda zamonaviy axborot texnologiyalarni qo`llashda fanni o`zlashtirish uchun omil bo`ladigan zamonaviy axborot texnologiyalarning ahamiyati va o`rni benihoyadir. Oquv jarayonini sifatli tashkil etish maqsadida axborot texnologiyalaridan foydalanish o`quvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish va kasbiy ko`nikmalarini rivojlantirishda ham muhim omil bo`lib hisoblanadi.

Ta`lim metodlarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib yondoshish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun dars oqilona tashkil etilishi, pedagog tomonidan ta`lim oluvchilarning qiziqishi o`rganilib, ta`lim jarayonida faolligi muttasil ta`minlanishi, o`quv materialini kichik-kichik bo`laklarga bo`lib, ularning mazmunini ochib berishda har bir uslubdan o`z o`rnida foydalanish, ta`lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi. Ana shunday faol ta`lim uslublaridan biri “Case study” hisoblanadi. Yana fanni o`qitishda “Hamkorlikda o`qitish”, “Tarmoqlar”, “Sinkveen”, “BBB”, “Aqliy hujum”, “Kichik guruhlar bilan ishlash”, “Romashka metodi”, “Baliq skeleti”, “Baxs munozara”, “Davra suhbati” kabi texnologiyalardan ,shuningdek, audio-, video-, kompyuter texnikasidan foydalaniladi.

Baholash-ta`lim jarayoninig ma`lum bosqichida o`quv maqsadlarga erishganlik darajasini oldindan belgilangan mezonlar asosida o`lchash, natijalarni aniqlash va tahlil qilishdan iborat jarayondir.Ta`lim jarayonida ta`lim oluvchilarning nazariy bilimlari va aqliy layoqatini baholashda og`zaki va yozma baholash topshiriq shakllaridan foydalaniladi.

Test usuli, reyting tizimi, o`quvchining bilim va ko`nikmalarini egallash jarayonini nazorat qilishdan esa pedagogik jarayon natijalarini xolisona baholashda foydalaniladi.

Baholash “5” balli tizim asosida amalga oshiriladi.

“Qoniqarsiz” - 55%dan past

“Qoniqarli” - 55%-69%

“Yaxshi” - 70%-84%“A`lo” - 85%-100%
Baholash mezonlari
Mezonlar

2

3

4

5

1

Mazmun

2

Guruh faolligi

3

Dizayn

4

Taqdimot


Download 7.03 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik