Ona tili 8-sinf 201 201 1-nazorat ishi mavzu: Nazorat shakliDownload 96.22 Kb.
bet1/4
Sana15.01.2017
Hajmi96.22 Kb.
  1   2   3   4

Ona tili 8-sinf

201____-201____


1-NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Diktant
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nazorat ishining bali – bahosi:
2-NAZORAT ISHI
Mavzu:

Nazorat shakli: Ijodiy bayon

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

3-NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi

1-variant

 1. Abadiy nutq nima?

 1. so‘z san’atkorlari-yozuvchilar, shoirlar, olimlar tomonidan ishlangan, qat’iy me’yorlarga ega bo‘lgan nutq;

 2. shevalardan foydalanib tuzilgan nutq;

 3. eskirgan so‘zlar qo‘llanilgan nutq;

 4. tilshunoslikning bir bo‘limi.

 1. Badiiy adabiyot, ya’ni badiiy asarlarga xos bo‘lib, unda badiiylik, ifodaviylik, ta’sirchanlik kuchli bo‘lgan uslub … deyiladi.

 1. ilmiy uslub;

 2. badiiy uslub;

 3. rasmiy uslub;

 4. idoraviy uslub.

 1. Ilmiy uslubga xos xususiyatlar berilgan qatorni toping.

 1. qonunlar, hukumat qarorlari yoziladigan nutq uslubi;

 2. ifodaviylik, ta’sirchanlik kuchli bo‘lgan nutq uslubi;

 3. aniqlik, mantiqiylik, maktab darsliklari yoziladigan nutq uslubi;

 4. turli hujjatlar, ish qog‘ozlari yoziladigan nutq uslubi.

 1. Mustaqil so‘z turkumlari berilgan qatorni toping.

 1. uyqu, chiroyli, uzun, uchun;

 2. bilan, so‘zla, go‘yo, ohista;

 3. oltov, ham, mingta, orqali;

 4. o‘ntacha, buyuk, shirin, havo.

 1. Mustaqil so‘z turkumlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 1. Ot, sifat, son, olmosh, fe’l, ravish;

 2. Sifat, son, bog‘lovchi, modal so‘zlar;

 3. Fe’l, olmosh, yuklama, taqlidso‘z;

 4. Olmosh, fe’l, ravish, bog‘lovchi, yuklama.

 1. Yig‘ilgan xaloyiq suron bilan yangi shahar tomon qo‘zg‘aldi.

Berilgan qatorda qaysi so‘zlar yordamchi so‘z turkumiga mansub?

 1. Suron, shahar;

 2. Bilan, tomon;

 3. Yig‘ilgan, bilan;

 4. Yangi, shahar.

 1. Kim birovga choh qazisa, unga o‘zi yiqiladi.

Tagiga chizilgan so‘zning turkumini aniqlang.

 1. Olmosh;

 2. Ot;

 3. Sifat;

 4. Ravish.

 1. Ravishning ma’no turi qancha?

 1. 2ta;

 2. 3ta;

 3. 5ta;

 4. 4ta.

 1. Payt ravishlari berilgan qatorni toping.

 1. Ertalab, kecha, avval;

 2. Boya, to‘satdan, juda;

 3. Endi, tez, g‘oyat;

 4. Do‘stona, avval, mardlarcha.

 1. Ijodiy-tavsiriy matnning asosiy xususiyatlari berilgan qatorni toping.

 1. Voqea-hodisaning oddiy axborot tarzida berilishi;

 2. Voqea-hodisa oddiy va aniq bayon qilinishi;

 3. Badiiy-tasviriy vositalar yordamida berilishi;

 4. Tilning badiiy-tasviriy vositalaridan deyarli foydalanilganligi.

 1. Ijodiy mehnatning oliy ko‘rinishi, murakkab aqliy mehnat jarayoni nima?

 1. Insho;

 2. Ijodiy bayon;

 3. Ijodiy ish;

 4. Nazorat diktant.

 1. Insho mavzusiga ko‘ra necha turga bo‘linadi?

 1. 3ta;

 2. 2ta;

 3. 4ta;

 4. 5ta.

 1. So‘z birikmasida so‘zlar o‘zaro qanday bog‘lanadi?

 1. Faqat teng;

 2. Faqat tobe

 3. Teng va tobe;

 4. Erkin bog‘lanadi.

 1. So‘z birikmasi va gap qurilishi tilshunoslikning qaysi bo‘limida o‘rganiladi?

 1. Fonetika;

 2. Morfologiya;

 3. Leksikologiya;

 4. Sintaksis.

 1. So‘z birikmasida hokim so‘z qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi?

 1. Sifatli so‘z birikmasi;

 2. Fe’lli so‘z birikmasi;

 3. Otli so‘z birikmasi;

 4. Otli va fe’lli so‘z birikmasi.

 1. Daftarga yozmoq, tez yugurmoq, ta’sirli gapirmoq so‘z birikmasining turini aniqlang.

 1. Otli birikma;

 2. Fe’lli birikma;

 3. Sifatli birikma;

 4. Ravishli birikma.

 1. Bitishuv birikma berilgan qatorni toping.

 1. Ishchan o‘quvchi, mehribon murabbiy;

 2. Tez termoq, do‘stlarni ko‘rmoq;

 3. G‘alaba uchun kurashmoq, chiroyli qiz;

 4. Katta xona, xonani bezatmoq.

 1. Maktab bog‘i, kitobning muqovasi, Alisherning do‘stlari so‘z birikmalari qaysi usul yordamida birikkan?

 1. Boshqaruv;

 2. Bitishuv;

 3. Teng aloqa;

 4. Moslashuv.

 1. Boshqaruvli so‘z birikmalari berilgan qatorni toping.

 1. G‘oliblik uchun kurashmoq, katta xona;

 2. Shaharda yashamoq, oltin uzuk;

 3. O‘quvchiga e’tibor, bemor uchun dori;

 4. Qalam bilan chizmoq, kitobning muqovasi.

 1. Hokim so‘z olmosh bilan ifodalangan so‘z birikmalari qatorini toping.

 1. Bu hayot, qanday go‘zal, mening o‘zim;

 2. Gullarning barchasi, qizlarning har biri;

 3. Hammadan go‘zal, g‘oyat qiziqarli;

 4. Har bir vazifa, o‘z uying.

2-variant.

1. So‘z san’atkorlari-yozuvchilar, shoirlar, olimlar tomonidan ishlangan, qat`iy me’yorlarga ega bo‘lgan nutq ko‘rinishi…… deyiladi.

a) Tilshunoslikning bir bo‘limi;

b) Eskirgan so‘zlar qo‘llanilgan nutq;

c) Adabiy nutq;

d) Shevalardan foydalanib tuzilgan nutq.

2. Ma’lumotnoma Azamat Qodirovga uning Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod tumanidagi 3-maktabning 8-sinfida o‘qiyotganligi haqida berildi. Matn adabiy nutqning qaysi biriga xos?

a) ilmiy uslub;

b) rasmiy uslub;

c) badiiy uslub;

d) publistik uslubi.

3. She’riyat mulkining sultoni, birinchi turkiy ”Xamsa” asarining muallifi Alisher Navoiy 1441-yil 9- fevralda Hirot shahrida tug‘ildi.

Matn qaysi uslubga xos?

a) ilmiy uslub;

b) rasmiy-idoraviy uslub;

c) badiiy uslub;

d) so‘zlashuv uslubi.

4. Qadar, sari, orqali, keyin so‘zlari yordamchi so‘zning qaysi turiga kiradi?

a) bog‘lovchi;

b) ko‘makchi;

c) bog‘lovchi va ko‘makchi;

d) yuklama.

5. Hech qaysi, hech qancha, hech qayer olmoshlari olmoshning ma’nosiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

a) so‘roq olmoshi;

b) belgilash olmoshi;

c) bo‘lishsizlik olmoshi;

d) gumon olmoshi.

6. Men darvozaning oldida ancha kutib qoldim.

Gapda ravishning qanday ma’no turi mavjud?

a) holat ravishi;

b) miqdor-daraja ravishi;

c) o‘rin ravishi;

d) payt ravishi.

7. Adabiyot darsligida qayd qilingan o‘qituvchi tomonidan tushuntirilgan mavzular asosida yoziladigan insholar….. deyiladi.

a) adabiy mavzudagi insholar;

b) adabiy-ijodiy mavzudagi insholar;

c) erkin mavzudagi insholar;

d) b va c javoblar.

8. Uslubiy bo‘yoq, ta’sirchanlik mavjud bo‘lgan so‘zlarni aniqlang.

a) qizgina, qizcha, onajon;

b) bolagina, o‘quvchi,qushcha;

c) kitobcha,suv, gazetxon;

d) onajon, qizim, bosh.

9. Qaysi gapda so‘z qo‘llashga oid uslubiy xato mavjud?

a) Xabarni eshitib, qizning chehrasi yorishdi;

b) Xalq sizning jamolingizni ko‘rishga muntazir;

c) Afting qursin, deb qarg‘adi kampir;

d) Go‘zal qiz Oysuluvning basharasiga ter ko‘rindi.

10. Oshdan oling, mehmon. Ushbu gapdagi dan qo‘shimchasi qaysi kelishik qo‘shimchasi bilan sinonim hisoblanadi?

a) bosh kelishik;

b) jo‘nalish kelishik;

c) tushum kelishik;

d) chiqish kelishik.

11. Asosan qanday uslubdagi so‘zlar ko‘chma ma’noda qo‘llanmaydi?

a) ilmiy uslubdagi;

b) rasmiy uslubdagi;

c) so‘zlashuv uslubdagi;

d) a va b javoblar.

12. Qaysi uslub tilning tasviriy-badiiy vositalari yordamida obrazlar vositasida kishida estetik ta’sir ko‘rsatadi?

a) publitsistik uslub;

b) rasmiy uslub;

c) badiiy uslub;

d) ilmiy uslub.

13. Quyidagi so‘zlarning qaysi biri takrorlanganda g’iybat ma’nosi yuzaga keladi?

a) bor; c) dedi;

b) yo‘q; d) ochiq.

14. Ko‘plik qo‘shimchasi olmaydigan so‘zlar qatnashgan qatorni belgilang.

a) siz, kitob, qalam;

b) safar, oqshom, olim;

c) quvonch, men, sen;

d) kampir, til, sinf.

15. Quyidagi ma’nodosh so‘zlardan ko‘proq so‘zlashuv uslubiga tegishlisini belgilang.

a) rohat; c) lazzat;

b) maza; d) farog‘at.

16. Rasmiy uslubda ko‘pincha qanday gaplardan foydalaniladi?

a) faqat darak gaplardan; c ) asosan buyruq va darak gaplardan;

b) asosan buyruq gaplardan; d) darak, buyruq va his-hayajon gaplardan.

17. Quyidagi so‘zlarning qaysi biri faqat badiiy uslubga xos?

a) kabi; c) singari;

b) yanglig‘; d) o‘xshash.

18. So‘z birikmasida so‘zlar o‘zaro qanday bog‘lanadi?

a) faqat teng; c) teng va tobe;

b) faqat tobe; d) erkin bog‘lanadi.

19. So‘z birikmasi qaysi qatorda berilgan?

a) O‘rta Osiyo; c) Oq ko‘ngil;

b) Kitobni o‘qib; d) Ko‘zi tushdi.

20. Iye, men kimni ko‘ryapman?

Ushbu gap ifoda maqsadiga ko‘ra qanday gap hisoblanadi?

a) Darak gap; c) Buyruq gap;b) So‘roq gap; d) So‘roq-buyruq gap.Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:


Download 96.22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat