Nuqtaviy zaryadning bir jinsli muhitdagi elektr maydonining ekvipotensial sirtlari qanday shaklda bo‘ladi?Download 104.5 Kb.
bet1/2
Sana08.07.2021
Hajmi104.5 Kb.
  1   2

Nuqtaviy zaryadning bir jinsli muhitdagi elektr maydonining ekvipotensial sirtlari qanday shaklda bo‘ladi?

 1. sfera

 2. tekislik

 3. silindr

 4. konus

ANSWER: A

Agar radiusi R bo‘lgan zaryadlangan shar 4 R radiusli zaryadlanmagan sharga tekkizilsa, birinchi va ikkinchi sharlardagi zaryadning sirt zichliklari 1 va 2 qanday munosobatda bo‘ladi?

 1. 1=42

 2. 1=22

 3. 1=2

 4. 2=41

ANSWER: A

Agar radiusi R bo‘lgan zaryadlangan shar R/2 radiusli zaryadlanmagan sharga tekkizilsa, birinchi sharning potensiali necha marta kamayadi? 1. 1,5

 2. 2

 3. 1,2

 4. o‘zgarmaydi

ANSWER: A

Radiusi 3 sm bo‘lgan metall sfera -1nKl zaryadga ega. Sfera markazidan 1,5 sm uzoqlikdagi nuqtadagi potensial (V) nimaga teng? 1. -300

 2. -30

 3. -3000

 4. 0

ANSWER: A

Vakuumda nuqtaviy zaryad potensiali 5 marta kamayadigan masofada uning elektr maydon kuchlanganligi qanday o‘zgarishini toping.

 1. 5 marta kamayadi

 2. 5 marta ortadi

 3. 25 marta kamayadi

 4. 25 marta ortadi

ANSWER: A

Teng miqdordagi zaryadlar bilan zaryadlangan 1000 ta bir xil suv tomchilari qo‘shilib katta sferik tomchiga aylandi. Bu tomchining potensiali kichik tomchining potensialidan necha marta katta bo‘lishini aniqlang.

 1. 100

 2. 5

 3. 20

 4. 30

ANSWER: A

Qutbli molekulalardan tuzilgan dielektrik bir jinsli elektr maydonga kiritilsa, nima bo‘ladi?

 1. dipollar asosan maydon yo‘nalishida joylashadi

 2. dipollar maydon bo‘ylab siljiydi

 3. dipollar maydonga kdrshi yo‘nalishda siljiydi

 4. dipollar asosan maydon yunalishiga tik joylashadi

ANSWER: A

Agar o‘tkazgichdan yasalgan zaryadlanmagan shar bir jinsli elektr maydonga kiritilsa, o‘zini qanday tutadi?

 1. Harakatlanmaydi

 2. maydon kuch chiziqlariga tik yo‘nalishida harakatlanadi

 3. maydon kuch chiziqlari yo‘nalishida harakatlanadi

 4. maydonga qarama-qarshi yo‘nalishda harakatlanadi

 5. maydon yo‘nalishiga nisbatan 45° burchak ostida harakatlanadi

ANSWER: A

Keltirilgan jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring: O‘kazgachning elektr sig‘imi deb…

 1. o‘tkazgich zaryadini potensialiga nisbati bilan o‘lchanadigan kattalikka aytiladi.

 2. o‘tkazgich zaryadiga to‘g‘ri proporsional va potensialiga teskari proporsional kattalikka aytiladi.

 3. o‘tkazgich potensialining uning zaryadiga nisbatiga teng bo‘lgan kattalikka aytiladi.

 4. o‘tkazgich zaryadining potensialiga ko’paytmasi bilan o’lchanadigan kattalikka aytiladi.

ANSWER: A

Zaryadlangan kondensator qoplamalari sim bilan tutashtirilib zaryadsizlantirildi. Razryadlangandan so‘ng qoplamalar massasi qanday o‘zgarishini aniqlang.

 1. musbat qoplama massasi ortib manfiy zaryadlangan qoplama massasi kamayadi

 2. ikkalasining massasi ortadi

 3. manfiy zaryadlangan qoplama massasi ortib, musbat zaridlangan qoplama massasi kamayadi

 4. ikkala qoplamalarning massasalarida o‘zgarish bo‘lmaydi

ANSWER: A

O‘tkazgichga boshqa biror o‘tkazgich yaqinlashtirilganda, uning sig‘imi qanday o‘zgaradi?

 1. ortadi

 2. o‘zgarmaydi

 3. kamayadi

 4. avval ortadi, so‘ngra kamayadi

ANSWER: A

Yassi havo kondensatori qoplamasining yuzi 4 marta oshganda, uning sig‘imi qanday o‘zgarishini javoblardan tanlang.

 1. 4 marta ortadi

 2. 2 marta oshadi

 3. 2 marta kamayadi

 4. o‘zgarmaydi

ANSWER: A

Qanday radiusli sharning elektr sig‘imi vakuumda 1 F ga teng bo‘ladi (m)? 1. 9*109

 2. 1*1018

 3. 9*1010

 4. 1*109

ANSWER: A

To‘liq zaryadlangan va tok manbaidan uzilgan kondensator plastinkalari F kuch bilan tortiladi. Agar plastinkalar orasi dielektrik singdiruvchanligi 2 ga teng bo‘lgan modda bilan to‘ldirilsa, plastinkalar orasidaga tortishish kuchi nimaga teng bo‘ladi? 1. F/2

 2. F

 3. 4F

 4. F/4

ANSWER: A

Zaryadlangan yassi kondensator qoplamalari bir-biriga F kuch bilan tortiladi. Agar qoplamalar orasiga dielektrik singdiruvchanligi =2 bo‘lgan yassi shisha plastina kiritilsa, bu kuch qanday o‘zgaradi? Plastina qalinligi qoplamalar orasidagi masofadan kichik.

 1. o‘zgarmaydi

 2. 2 marta ortadi

 3. 2 marta kamayadi

 4. 4 marta ortadi

ANSWER: A

Elektr sig‘imi 2 mkF bo‘lgan kondensator 154 V gacha zaryadlangan. Kondensatorni tok manbaidan uzib, zaryadsiz sig‘imi noma’lum kondensatorga ulaganda, qoplamalar orasidagi kuchlanish 44V teng bo‘lib qoldi. Ikkinchi kondensatorning sig‘imi (mkF) hisoblab topilsin.

 1. 5

 2. 7

 3. 11

 4. 3

ANSWER: A

Kondensator o‘zgarmas kuchlanish manbaiga ulandi. Qoplamalar orasidagi fazo dielektrik bilan to‘ldirilsa, kondensator ichidagi elektr maydon kuchlanganligi qanday o‘zgarishini aniqlang.

 1. o‘zgarmaydi

 2. ortadi

 3. kamayadi

 4. ortishi ham mumkin, kamayishi ham mumkin

ANSWER: A

Agar akumliyatorga ulangan yassi havo kondensatori qoplamalari orasidagi masofa 2 marta oshirilsa, undagi zaryad miqdori qanday o‘zgaradi?

 1. 2 marta kamayadi

 2. 2 marta ortadi

 3. 4 marta ortadi

 4. o‘zgarmaydi

ANSWER: A

R radiusli shar  potensialgacha, 2R radiusli shar 2 potensialgacha zaryadlandi. Agar sharlar bir-birita tekkizilsa, qanday potensial qaror topadi? 1. 5/3

 2. 4/3 3. 2/3

ANSWER: A

R radiusli shar  potensialgacha, 2R radiusli shar 2 potensialgacha zaryadlandi. Agar sharlar bir-biriga tekkizilsa, ikkinchi shardagi zaryad miqdori qanday o‘zgaradi?

 1. 1,2 marta kamayadi

 2. 1,12 marta oshadi

 3. 1,4 marta oshadi

 4. o‘zgarmaydi

ANSWER: A

Hajmlari 108 sm3 va 32 sm3 bo‘lgan ikkita metall sharcha mos ravishda 24 nKl va 18 nKl zaryadga ega. Sharlar ingichka sim bilan tutashtirilsa, zaryadlar qaysi tomosha harakat qila boshlaydi? 1. ikkinchidan birinchiga tomon

 2. harakatlanmaydi

 3. aniqlab bo'lmaydi

 4. birinchidai ikkinchiga tomon

ANSWER: A

Havo oraliqli yassi kondensator o‘zgarmas tok manbai orqali zaryadlandi va manbadan uzildi. Plastinkalarni surib, ular orasidagi masofa 2 marta kattalashtirilsa, kondensator zaryadi va plastinkalar orasidagi kuchlanish qanday o‘zgaradi?

 1. zaryad o‘zgarmaydi, kuchlanish 2 marta ortadi

 2. zaryad va kuchlanish o‘zgarmaydi

 3. zaryad 2 marta ortadi, kuchlanish o‘zgarmaydi

 4. zaryad o‘zgarmaydi, kuchlanish 2 marta kamayadi

ANSWER: A

Manbadan uzib qo‘yilgan zaryadlangan yassi kondensator plastinkalari orasidagi masofa 4 marta oshirilsa, elektr maydon kuchlanganligi qanday o‘zgaradi?

 1. o‘zgarmaydi

 2. 2 marta oshadi

 3. 2 marta kamayadi

 4. 4 marta oshadi

ANSWER: A

Agar bir xil zaryadlangan C va 2C sig‘imli kondensatorlar o‘zaro parallel ulansa, birinchi kondensatordagi zaryad miqdori qanday o‘zgaradi 1. 1,5 marta kamayadi

 2. o‘zgarmaydi

 3. 3 marta kamayadi

 4. 3 marta ortadi

ANSWER: A

Kondensator qoplamalari orasiga qalinligi qoplamalar orasidagi masofaning yarmiga teng bo‘lgan o‘tkazuvchi plastinka kiritildi. Bunda kondensatorning sig‘imi qanday o‘zgaradi? 1. 2 marta ortadi

 2. 2 marta kamayadi

 3. 4 marta ortadi

 4. 4 marta kamayadi

ANSWER: A

O‘zaro parallel ulangan uchta bir xil kondensatorning umumiy sig‘imi ular ketma-ket ulanganda qanday o‘zgaradi? 1. 9 marta kamayadi

 2. 9 marta oshadi

 3. 3 marta kamayadi

 4. 3 marta oshadi

ANSWER: A

Agar akkumulyatorga ulangan C sig‘imli kondensatorga 2C sig‘imli kondensator ketma-ket ulansa, C kondensatordagi zaryad miqdori qanday o‘zgaradi? 1. 1,5 marta kamayadi

 2. 3 marta ortadi

 3. 3 marta kamayadi

 4. o‘zgarmaydi

ANSWER: A

Zaryadlangan yassi kondensatorning energiyasi qayerda to‘plangan? 1. qoplamalar orasidagi fazoda

 2. o‘tkazuvchi simlarda

 3. qoplamalarida

 4. qoplamalari va o‘tkazuvchi simlarda

ANSWER: A

Kondensator qoplamalaridagi kuchlanish 250 V, zaryadi 8 mKl bo‘lsa, kondensator energiyasini toping (mJ). 1. 1000

 2. 500

 3. 1

 4. 0

ANSWER: A

Agar yassi havo kondensatori zaryadlangandan so‘ng, kuchlanish manbaidan uzib, dielektrik, singdiruvchanligi  bo‘lgan suyuqlikka botirilsa, energiyasi qanday o‘zgarishini toping. 1. marta kamayadi

 2. marta ortadi

 3. 2 marta kamayadi

 4. o‘zgarmaydi

ANSWER: A

Zaryadlaiib, tok manbaidan uzilgan kondensator ichidan uni to‘ldirib turgan dielektrik plastina chiqarib olinsa, kondensatorning energiyasi qanday o‘zgaradi? =3. 1. 3 marta ortadi

 2. 3 marta kamayadi

 3. 9 marta ortadi

 4. 9 marta kamayadi

ANSWER: A

Har bir qoplamadagi zaryad 2 marta orttirilsa, kondensator energiyasi necha marta orgadi? 1. 4

 2. 16

 3. 8

 4. 2

ANSWER: A

Havo kondensatori o‘zgarmas tok manbaiga ulandi. Tok manbaidan uzmasdan, plastinkalar orasidagi masofa 2 marta kamaytirilsa, kondensator energiyasi qanday o‘zgaradi? 1. 2 marta ortadi

 2. 2 marta kamayadi

 3. 4 marta kamayadi

 4. o‘zgarmaydi

ANSWER: A

Agar 1 mkF sig‘imli kondensator energiyasi unga parallel ulangan 5mkF sig‘imli kondensator energiyasidan 0,02 J kam bo‘lsa, ularga qanday kuchlanish berilgan (V)? 1. 100

 2. 314

 3. 220

 4. 300

ANSWER: A

Ikkita bir xil kondensator tok manbaiga ulangan. Kondensatorlarda yig‘ilgan energiya ular parallel ulanganda, ketma-ket ulangandagidan necha marta katta bo‘ladi? 1. 4

 2. 2

 3. 6

 4. 8

ANSWER: A

Zaryadlangan va kuchlanish manbandan uzilgan W energiyali kondensatordan uni to‘ldirib turgan  dielektrik singdiruvchanlik plastinani chiqarib olish uchun qanday ish bajarish kerak?
 1. Download 104.5 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
махсус таълим
Alisher navoiy
Toshkent axborot
Buxoro davlat