Nazorat savollariDownload 34.13 Kb.
Sana13.02.2017
Hajmi34.13 Kb.
Nazorat savollari:


 1. Menejment fanining predmeti, ob’ekti va sub’ekti;

 2. Menejment fanining paydo bulish tarixi;

 3. Menejment maktablari;

 4. Menejment nazariyalarining evolyutsion rivojlanishi;

 5. Zamonaviy menejment haqida tushuncha;

 6. Sogliqni saqlashda menejmentning roli.

 7. Iqtisodiy qonunlar tizimidan foydalanishning qanday asosiy bosqichlari mavjud?

 8. Umumiy falsafiy qonunlarini aytib bering.

 9. Qanday iqtisodiy qonunlar mavjud?

 10. Boshqaruv mexanizmi sxemasini ifodalab bering.

 11. Boshqaruvning asosiy tamoyillarini mohiyati nimadan iborat?

 12. Boshqarishning maqsadi nima? U qanday talablarga javob berishi kerak?

 13. Boshqarish maqsadi qanday turlarga bо’linadi.?

 14. Joriy va istiqboldagi maqsadlar bilan uzluksiz va fursatli maqsadlar qanday farqlanadi.

 15. Yakka maqsadlar deganda nima tushunasiz?

 16. Funksiya nima ? Boshqarish deganda nimani tushunasiz?

 17. Boshqarishning umumiy va aniq funksiyalari haqida nima deya olasiz?

 18. Boshqarishning о’ziga xos aniq funksiyalari deganda nimani tushuniladi.

 19. Boshqarish funksiyalari qanday turkumlanadi.

 20. Sogliqni saqlash tizimining asosiy tushunchalari qanday tushunchalarni о’z ichiga oladi?

 21. “Salomatlikni muhofazalash”, “sogliqni saqlash tizimi”, “tibbiy yordam”tushunchalarining mazmuni va mohiyatini yoritib bering.

 22. “jamoat sogligini saqlash” tushunchasiga ta’rif bering?

 23. Sogliqni saqlash muassasalarining nomenklaturasini aytib bering.

 24. Sogliqni saqlash vazirligi tasarrufidagi sogliqni saqlashni boshqaruv organlarining muassasalari nomenklaturasi haqida ma’lumot bering.

 25. “О’zbekiston Respublikasi sogliqni saqlash muassasalarining nomenklaturasini tasdiqlash haqida” gi buyruq qachon tasdiqlangan?

 26. Tugruq komplekslari sogliqni saqlash tizimi nomenklaturasi-ning qaysi tipiga mansub?

 27. О’zbekiston Respublikasida sogliqni saqlash tizimi, uning ustivor yо’nalishlari nimalardan iborat?

 28. “Fuqarolar sogligini saqlash tо’grisidagi” qonunning mohiyati haqida ma’lumot bering.

 29. Sogliqni saqlashning xususiy va boshqa xil tizimlarining tarkibiy tuzilishi qanday qismlardan iborat?

 30. Sogliqni saqlashni boshqaruv organlarining asosiy vazifalariga qanday vazifalar kiradi?

 31. О’zbekiston Respublikasi Sogliqni saqlash vazirligining vakolatlari nimalardan iborat?

 32. Mahalliy davlat hokimiyati organlarining fuqarolar sogligini saqlash sohasidagi vakolatlari?

 33. Soglikni saklash tizimi axolini ijtimoiy muxofazasi shakli sifatida amalga oshiruvchi muxim vazifalari;

 34. Maxaliy boshkaruv organlarining faoliyati xususida tushuncha bering.
 35. Menejer kasbiga ta’rif bering?

 36. Boshqaruv pogonasining qanday darajalari mavjud?

 37. Boshqaruv uslubining qanday turlarini bilib oldingiz?

 38. Rahbarning ish uslubi va u qanday bо’lishi kerak?

 39. Menejerning sifatiy tomonlari va ish stili haqida tushuncha bering?


 40. Rahbarning asosiy huquqlari nimalardan iborat?

 41. Avtoritar uslub deganda qanday uslubni tushunasiz?
 42. Liberal va avtokratik usullarning о’zaro farqli jihatlarini aytib bering.


 43. Rahbarlik uslubi deganda nimani tushunasiz?

 44. Rahbarlik uslubi boshkarish metodlaridan nima bilan farq kiladi?

 45. Rahbarlik uslubining kaysi bir turini tanlagan bо’lar edingiz?

 46. Avtokratiq liberal va demokratik uslublarni qо’llashdagi nisbat kanday bulishi kerak?

 47. Rahbar madaniyati deganda nimani tushunasiz?

 48. О’ziga, jamoaga va jamiyatga nisbatan rahbar madaniyati nimalarda namoyon bо’ladi?

 49. Boshqaruv qarorlari qanday talablarga javob berishi kerak?

 50. Strategik va taktik qarorlar umumiy va maxsus qarorlardan nimasi bilan farq qiladi?

 51. Streotik va tashabbusli qarorlar qanday hollarda qabul qilinadi? An’anaviy va tavsiyali qarorlar aniq va noaniq qarorlardan nimasi bilan farq qiladi?

 52. Amal qilish xususiyatiga kо’ra boshqaruv qarorlari qanday turlarga bо’linadi?

 53. Qaror qabul qilishning kollegial va konsensus tamoyillari tо’grisida nimalar deya olasiz?

 54. Qaror qabul qilishda “Ring” usulining mohiyati nimada?

 55. Qarorlar qabul qilinish vaqtiga kо’ra qanday turlarga bо’linadi?

 56. Boshqaruvchi fazilati qaror qabul qilishga qanday ta’sir kо’rsatadi?

 57. Qarorni ishlab chiqish jarayoni qanday boskichlarni о’z ichiga oladi?

 58. Vaziyatni taxlil qilishda nimalarni amalga oshirishni talab qiladi?

 59. Muammo nima?

 60. Qaror variantlari qanday mezonlar asosida tanlanadi?

 61. Yakuniy qaror qabul qilish bosqichlari?

 62. Qarorlarni bajarilishi deganda nimani tushunasiz? 1. Boshqaruv ilmi bо’yicha muammoni xal qilish usullari qanday?

 2. Model nima?

 3. Model qanday turlagi bor?

 4. Model tuzishning bosqichlari qanday?

 5. Model tuzishda qanday kamchiliklar uchrab tiradi?

 6. О’yin teoriya model usulini tushintiring?

 7. Chiziqli programmalash model usulini tushintiring?

 8. Zahirani boshqarish model usulini tushintiring?

 9. Tashkilotga ta’rif bering.

 10. Tashkilot va uning vazifalarini taqsimlash.

 11. Vakolat tushunchasi nima.

 12. Vakolat chegarasi nimadan iborat.

 13. Chiziqli va rahbariyat –apparati vakolatlari.

 14. Strategik rejani tuzilishi nimalardan iborat?

 15. Marketing tushunchasiga ta’rif bering?

 16. Bozor va uni urganih tugrisida tushuncha bering?

 17. Strategik alternativlarni urganish nima?

 18. Strategiyani tanlash nima?

 19. Strategiyani amalga oshirishni rejalashtiring.

 20. Strategik rejalashtirishni baxolang.

 21. Strategik rejalashtirishning amalga oshirish jarayoni nimalardan iborat.

 22. Strategiyaga ta’rif bering

 23. Strategik reja nima?

 24. Biznes reja nima?

 25. Biznes reja qanday funksiyalarni bajaradi?

 26. Biznes rejada kо’rsatiladigan vazifalar nimalardan iborat?

 27. Biznes rejaning moxiyati va axamiyatini kursating?

 28. Biznes rejaning asosiy bulimlarini mazmunini tushintirib bering.

 29. Motivlashtirish tushunchasi nima?

 30. Motivlashtirish va extiyojlar о’rtasidagi bogliqlik tо’grisida gapiring.

 31. Ehtiyojlar ustunligi va ehtiyojlar rо’yhatini tushuntirib bering.

 32. Oqilona (ratsional) modellashtirishning ahamiyati qanday?

 33. Insoniy munosabatlarni motivlashtirish modeli tо’grisida gapiring.

 34. Kompleks motivlashtirish modeli afzalliklarini tushuntirib bering.

 35. Nazorat tushunchasi va uning moxiyati?

 36. Nazoratning muhimligi?

 37. Nazorat vazifasi?

 38. Nazorat jarayoni?

 39. Nazoratning asosiy turlari?

 40. Joriy nazorat - tushunchasi va uning moxiyati?

 41. Yakuniy nazorat - tushunchasi va uning moxiyati?

 42. Boshlangich nazorat- tushunchasi va uning moxiyati?

 43. Nazoratning boshqarishdagi о’rni qanaqa?

 44. Nazoratning amalga oshirish vaqtini amalda bajarilayotgan ishga nisbatan turlari qanaqa?

 45. Qayta aloqani qо’llagan holdagi nazorat nima?

 46. Nima uchun menejer nazoratni xatti-harakat aspektini inobatga olishi zarur?

 47. Nazorat uchun ishlatilayotgan standartlarning farqli tomonlari nimalardan iborat?

 48. Samarali nazorat nima bilan ifodalanadi?

 49. 15. Sifat tushunchasi nima?

 50. Sifatni oshirish bо’yicha prinsiplarni sanab о’ting?

 51. Sifatni oshirish bо’yicha konsepsiyalarni sanab о’ting?

 52. Bemorga nuqtai nazarini xisobga olish?

 53. Komandada ishlash?

 54. Tizimni aniqlash va jarayonlarga e’tiborni qaratish?

 55. Ishonchli ma’lumotlar asosida qaror qabul qilish?

 56. Koordinatsiya va kommunikatsiyani yaxshilash?

 57. Liderlikni namoyon qilish?

 58. Sifatni о’lchash bо’yicha indikatorlar tushunchasi?

 59. Sifatni nazorat qilish – monitorin tushunchasi va uning axamiyati?

 60. О’zgartirishlarni xisoblash?

 61. Tibbiy yordam sifatiga ta’sir etuvchi omillarni sanab о’ting?

 62. О’zgarishlarni amalga oshirish prinsiplari?

 63. Indikatorni xisoblash formulasi?

 64. Jarayonni tushunib yetish uchun blok-sxemalar tuzish?

 65. Jarayon chizmasini sanab uting?

 66. Xodimlarni boshqarish tamoyillarini aytib bering.

 67. Mehnat resurslarini rejalashtirish xaqida gapiring.

 68. Ehtiyojlar va uni boshqarishni tushuntirib bering.

 69. Attestatsiya usullari xaqida gapiring.

 70. Ish xaki va imtiyozlarini belgilashni aytib bering.

 71. Xokimlik tushunchasi.

 72. Xokimlikning turlari.

 73. Xokimiyatning asosiy manbalari va farklari.

 74. Shaxsiy ta’sir, tashkilot raxbari lideri

 75. Istalgan tashkilotning tuzilishini taxlil kilib bering.

 76. Tashkilotlarning faoliyatini samaradorligini belgilashda kanday xolatlar ?

 77. Tashkilotning asosiy prinsiplari.

 78. Yetakchilik kilish tushunchasiga ta’rif bering.

 79. Taskilot turlari nechta?

 80. Yetakchilik kilishning uziga xos funksiyalari?

 81. Yetakchilik kilish tuzilmasining 5ta asosiy elementi xakida tushuncha bering.

 82. E.De.Bone tasnifi buyicha yetakchilik turlari kaysilar?

 83. Guruhlarda liderlik va rahbarlik sifatlarini tavsiflang?

 84. Nizo nima?

 85. Nizolarning kelib chiqish sabablari nimada?

 86. Nizolarning qanday hillarini bilasiz?

 87. Shaxslararo va shaxs bilan guruh о’rtasidagi nizolarning kelib

 88. chiqishiga sabab nima?

 89. Guruhlararo nizolar tо’grisida nimalar deya olasiz?

 90. Ochiq va yopiq nizolar ob’ektiv va sub’ektev nizolardan nimalar

 91. bilan farq. qiladi?

 92. Konstruktiv va destruktiv nizolar deganda nimani tushunasiz?

 93. Nizo jarayon sifatida qanday bosqichlarni о’z ichiga oladi?

 94. Nizoning funksional va disfunksional oqibatlari deganda

 95. nimani tushunasiz?

 96. Nizoli vaziyatlarni boshqarishning qanday samarali usullari-

 97. ni bilasiz?

 98. Rahbar nizoni bartaraf qilish uchun qanday yо’l tutishi kerak?

 99. Stress nima?

 100. Stressning sabablari nimada?

 101. Stress qanday boshqariladi?

halovatsizlik hissi xaqida bilish zarur bо’lgan asosiy qoida-

 1. lar nimadan iborat?

 2. Bezovtalik hissini tahlil qilishning qanday usullarini bilasiz?

halovatsizlik sizni adoi-tomom qilmasdan qanday qilib uni

bartaraf etish mumkin? 1. D.Karnegining stress xakidagi fikrlari

 2. Stress holatida о’zingizni qanday boshqarasiz.

 3. Axborot nima va uning qanday turlari mavjud?

 4. Qanday axborotlar ichki va tashqi axborot deyiladi?

 5. Axborotlar bilan ishlashda qanday muammolarni hal etish lozim?

 6. Axborot tizimni loyihalashtirish jarayoni qanday vazifalarni amalga

oshiradi?

 1. Boshqaruv texnikasi nima?

 2. Boshqaruv texnikasining qanday turlari mavjud?

 3. Kommunikatsiya tushunchasi nimani anglatadi?

 4. Korxona kammunikatsiyasi nima?

 5. Shaxslararo kommunikatsiya nima?

 6. Tashkilot kammunikatsiyasi nima?

 7. Kommunikatsiya nima uchun mavjud va uning kо’rinishlari?

 8. Axborotning о’rni va almashuv jarayonini kо’rsatib bering ?

 9. Kommunikatsiya jarayon elementlari va bosqichlari nimadan iborat?

 10. Kommunikatsiyani qanaqa turlarini bilasiz?

 11. Muloqot kilishda nimaga e’tibor berish kerak?

 12. Kommunikatsiya jarayoni nima?

 13. Samarali kommunikatsiyalarni ishlab chiqish deganda nimani tushunasiz?

 14. Murojatni yaratish nima?

 15. Kommunikatsiya kanallari nima?

 16. Marketing kommunikatsiyalarini boshqarish deganda nimani tushunasiz?

 17. Menejer kim?

 18. Rahbarlik uslubi deganda nimani tushunasiz?

 19. Rahbarlik uslubi boshqarish metodlaridan nima bilan farq qiladi?

 20. Rahbarlik uslubining qaysi bir turini tanlagan bо’lar edingiz?

 21. Avtokratik, liberal va dnmokratik uslublarni qо’llashdagi nisbat qanday bо’lishi kerak?

 22. Fazilat nima? Ular tugma bо’ladimi?

 23. Rahbar qanday talablarga javob berishi kerak?

Rahbarga qanday ijobiy xislatlar mujassamlashgan bо’lishi kerak?

 1. qaysi xislatlar rahbarni el nazaridan qolishiga olib keladi?

 2. Rahbarlik uslubidagi salbiy qusurlarni bartaraf etishning qanday yо’llarini bilasiz?

Lavozimdan ketib qolmaslik uchun rahbar nimalarga harakat qilmogi lozim?

 1. Injiq, janjalkash, goyat murakkab rahbarga nisbatan qanday munosabatda bо’lish kerak?

 2. Rahbar ma’daniyati deganda nimani tushunasiz?

 3. Uziga, jamoaga va jamiyatga nisbatan rahbar ma’daniyati nimalarda namoyon bо’ladi?

 4. Xodimlarni qabul qilish madaniyati bilan tanishmisiz?

 5. Muammo muhokamasida rahbar о’zini qanday tutmogi lozim?

 6. Kengash va majlislarni olib borish ma’daniyatini bilasizmi?

 7. Minbarga chiqqanda rahbar о’zini qanday tutmogi lozim?

 8. hujjat nima?

 9. hujjatlashtirish deganda nimani tushunasiz?

hujjatlashtirish va ish yuritishning axamiyati nechta omil bilan belgilanadi?

 1. Korxonalarda xilma-xil va turli-tuman hujjatlardan foydalaniladi.

 2. Ularni qanday turkumlash mumkin?

 3. hujjat nechta guruhga ajratiladi?

 4. Xujjatlar bilan olib boriladigan butun ish bir kancha boskichlardan iborat ularni sanab bering?

 5. Hujjatlarni bayon qilishning izchilligi, ya’ni uchta mantiqiy unsur qaysilar?

 6. hujjat blankalari qanday bо’lishi kerak?

 7. Faksogrammalarni ruyxatga olish texnologiyasi?

 8. hujjatlar oqimi deganda nimani tushunasiz?

 9. Boshqaruv samaradorligi deganda nima tushuniladi?

 10. Boshqaruv samaradorligining kanday turlari Sizga ma’lum?

 11. Iktisodiyotda "samara" nimada о’z ojini topadi?

 12. Samaradorlikga kandoy ta’rif berasiz?

 13. Kо’rsatgich kandoy turlarga bulinadi?

 14. Sifat kо’rsatgichlari nimani ifodalaydi?

 15. Miqdoriy kо’rsatgichlar nimani ifodalaydi?

 16. Mezon deganda nimani tushunasiz?

 17. Boshqaruv samaradorligi mezoni qanday kо’rinishga ega?

 18. Boshqaruv xarajatlariga nimalar kiradi?

 19. Boshqaruv samaradorligiga baho berish uchun kо’rsatgich qanday taqqoslanadi?

 20. Boshqaruv texnalogiyasiga ta’rif bering?

 21. Majlislarni boshqarishda nimalarga e’tibor qaratish kerak?

 22. Marketingni boshqarish texnologiyasining mohiyati nimalardan iborat?

 23. Marketing bо’limi rahbarining asosiy vazifalari nimalardan iborat

bо’lishi lozim deb о’ylaysiz ?

 1. Marketing rahbarining ish uslubi haqida nimalarni bilasiz ?

Marketingni boshqarish ruhiyati tо’grisida fikr-mulohazalaringizni bayon qiling ?

 1. Marketing bо’limi rahbarining madaniyati deganda nimalarni tushunasiz?

 2. Marketingni boshqarishda komp’yuter grafikasi va texnik vositalardan oydalanish qanday samaralar beradi ?

 3. Marketingda «tang yо’l grafigi» haqida sо’zlab bering ?

Katalog: syllabus -> Syllabus-JSSM -> Sogliqni%20saqlashni%20boshqarish%20va%20jamoat%20sogligini%20saqlash -> Амалий%20қисм -> Менежмент%20назарияси%20ва%20амалиёти -> 1.%20Uzbek%20lotin%20imlosi -> 2.%20Nazorat%20savollari
syllabus -> 1. Kandidozli kolpitni davolashda qo’llaniladi
Syllabus-JSSM -> Salomatlikni mustaxkamlash, profilaktika, atrof muxit gigenasi fani bo'yicha vaziyatli masalalar mavzu №1 Hamshiralik ishida yangi jamoat sog’ligini saqlash kontseptsiyasi. Hozirgi zamon jamoat sog’lig’ini saqlash kontseptsiyasining
Syllabus-JSSM -> Фанни бўлими
2.%20Nazorat%20savollari -> Nazorat savollari
1.%20Uzbek%20lotin%20imlosi -> Фанни бўлими
Syllabus-JSSM -> Фанни бўлими
Syllabus-JSSM -> Klinik epidemiologiya va biostitistika asoslari fanidan nazorat savollari 1

Download 34.13 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik