Navoiy davlat pedagogika instituti umumiy biologiya kafedrasi


– Biolgiya va IHFM ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavr kompetentligiga qo’yiladigan talablarDownload 3.32 Mb.
bet28/29
Sana16.01.2017
Hajmi3.32 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

5110400 – Biolgiya va IHFM ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavr kompetentligiga qo’yiladigan talablar

5.1 5110400 – Biologiya va IHFM ta’lim yo’nalishi bo’yicha bitiruvchi quyidagi umumiy malakaviy kompetensiyalarga ega bo’lishi lozim:

Biologiya kursi

Bakalavr:

- o’simliklarning vegetativ va generativ organlarining tuzulishi va vazifasi;

- to’qimalar va ularning tasnifi;

- changlanish va urug’lanish jarayoni;

- taksonomik kategoriyalar;

- o’simlik qoplamlari; .

- umutqasiz va umurtqali hashoratlarning tuzilishidagi o’ziga xosligi;

- hayvonlar klassifikatsiyasining asosiy tamoyillari;

- mikroorganizmlar biotexnologiyasi;

- fermentlarning aktivatorlari va ingibitorlari haqida;

- bnotexnologiyaning zamonaviy yo’nalishlari;

- gen injenernyasi;

- nnlividual rivojlanishning umumiy konuniyatlari;

- zkotizimlar va ularda moddalarni almashinuvi;

- ekologii madaniyat to’g’risida tasavvurga ega bo’lishi;

- ijtimoiy faollik, konstruktiv xamkorlik qila olishi;

- xujayra nazariyasining asosiy qonunlari;

- xujayra metabolizmining mohiyati;

- fotosintez;

- moddalar almashinuvi;

- mitozning biologik ahamiyati;

- xujayra va uning bo’linish sikllari;

- mitoz va meyoz;

- irsiyat va o’zgaruvchanlikning asosiy konuniyatlari;

- mutatsiya va modifikatsiyani taqqoslay olish;

- organizmlarning ko’payishi va rivojlanishi;

- organik olamning evolyutsiyasi;

- populyatsiya va tur;

- evolyutsiyaning xarakatlantiruvchi kuchlari;

- tur mezonlarining nisbiyligi;

- sun’iy va tabiiy tanlash mexanizmlari;

- evolyutsiyani isbotlovchi dalillar;

- odam va boshqa sutemuzuvchilar yaqinligi;

- biotsenoz, biogeotsenoz, ekotizimlar;

- produtsent, konsument va redutsent organizmlar;

- ozuqa zanjirlarini sxemasini tuzish;

- odam organizmining tuzilishi, organizmlar sistemasi;

- organlar tuzilishi va funksiyasi birligi;

- organizm va muhitning o’zaro bog’liqligi;

- biologik va ekologik modellashtirish;

- tirik organizmlar tizimini klassifikatsiya qilish prinsiplari;

- biologik, kimyoviy va ekologik jarayonlarning o’zaro bog’likligi;

- materiya tuzilishi biologik shakllarining o’ziga xosligi;

- Yer evolyutsiyasidatirik sistemalarning o’rni;

- gomeostaz va uni saqlash sharoitlari;

- tirik sistemalarning rivojlanishi va ko’payishi qonuniyatlari;

- genetika qonunlari va ularning evolyutsiyasidagi ahamiyati;

- insonning biosotsial xususiyatlari, fiziologyyasi va sihat-salomatligini bilishi, malaka hosil qsilishi va amalda qo’llay olishi;

- osmos, passiv va faol transport;

- ildiz bosimi;

- tropizmlar;

- nafas olish turlari;

- ko’p xujayrali hayvonlar kelib chiqshi;

- embrional rivojlanish shakllari;

- hayvon organizmi to’qimalarining tasnifi;

- mikroorganizmlarning tuzilishi, o’sishi va ko’payishi;

- fermentlar katalizator sifatida;

- oqsil biosintezinikg mohiyati;

- mitoz va meyoz sxemalarini mustaqil tuzish;

- organizmda fiziologik jarayonlarni mexanizmlari;

- irsiyat va o’zgaruvchanlikning qonuniyatlarini sxemalar yordamida tasirlashni;

- biotexnologik usul yordamida mahsulotlar olishni tushunish;

- sog’lom hayot tarzini gigiyenik me’yorlarini asoslash;

- evolyutsiyaning harakatlantiruvchi kuchlari;

- ekologik piramndalar qoidasi;

- biosferani Yerning boshqa qobiqlari bilan aloqadorligi;

- organ shakllarini tahlil qilish va aniqlash;

- o’simlik va hayvonlarni taqqoslash va aniqlash;

- mikroskop bilash ishlash, preparatlarni tayyorlash;

- hayotiy jarayonlarni kuzatish, eksperimentlar qo’yish;

- organizmlarning moslashish shakllarini aniqlash;

- o’simliklar bilan fiziologik tajribalarni o’tkazish, ularni kuzatish va tahlilga tayyorlash, tajriba natijalarini hisobga olish, o’simliklarni ko’paytirish usullari;

- o’simlik va hayvonlarning asosiy guruhlari;

- o’simlik va hayvonlarning pasportini tuzish ko’nikmalariga ega bo’lishi lozim.

5.2.4 Ixtisoslik fanlarn bloki bo’yicha talablar

Bakalavr:

- ixtisoslikka mos ta’lim sohasining asosiy ilmiy-metodik muammolari va rivojining istiqbolini hamda ularning turdosh sohalar bilan o’zaro aloqasini tushunishi;

- ixtisoslikning muayyan sohasi bilan bog’liq bo’lgan asosiy ob’ektlarni, hodisa va jarayonlarni bilishi, ularni ilmiy-tadqiq qilish usullaridan foydalana bilishi;

- o’rganilayotgan fan, metod va texnologiyalarga qo’yiladigan ilmiy-metodik talablarni ta’riflab berishni uddalashi, ularni amalga oshirishning mavjud ilmiy-metodik vositalarini bilishi kerak.

Tasdiqlayman”

Kafedra mudiri_____ b.f.n.Xo`jjiyev S.O.

“_____”______________________yil_____
DASTUR BAJARILISHINING KALENDARLI REJASI

(ma’ruza, labaratoriya)Fakultet: Tabiatshunoslik

Akademik guruh Biologiya va inson hayotiy faoliyati muhofazasi Kurs: III A, B.

Fanning nomi: Biologiya o`qitish metodikasi

Ma’ruza o’qiydi: kat. o`qit. p.f.n.Malikova A.R

Tajriba mashg’ulotlarini olib boruvchi: kat. o`qit. p.f.n.Malikova A.R., Borotova M.G`,Ravshanova M.N.

Yetakchi professor (dotsent) o’qituvchi _________________________________________________

(imzo)Mavzu nomi va nazoratlar turlari

Ajratilgan soat

Reja-n Sana

Bajar -n Sana

Nazorat ga ajratilgan

ball


O’qituvchi imzosi
Ma’ruza mavzulari(VI sem)

1

Biologiyadan DTS lari va o`quv dasturi. Biologiya darsliklarining tahlili.

2

2

Biologik ta`lim mazmuning tarkibiy qismlarini shakllantirish yo`llari.O`qitishda o`quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlashni tarkib toptirish.

2

3

Biologiyani o`qitishda foydalaniladigan metodlar, o`qitishning faol metodlari.

2

4

Biologiyani o`qitish shakllarining sistemasi.

2

5

Biologiyadan yillik-taqvim reja tuzish.

2

6

Biologiyani o’qitishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish.

2

7

Biologiyadan darsdan tashqari ishlarni tashkil etish.

2

I oraliq baholash

ShakliMaks. b
Og`zaki

15 b
8

Biologik ekskursiyalarni tashkil etish va o`tkazish.

2

9

Biologiyadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish.

2

10

Biologiyani o`qitishda ta`lim tarbiyaning uzviyligi.


2

11

Biologiyani o`qitishda ta`lim-tarbiyaning uzviyligi,o`quvchi yoshlar qalbi va ongiga milliy istiqlol g`oyasini singdirish yo`llari.

2

12

Maktabda biologiya xonasi va tirik tabiat burchagini tashkil etish.

2

13

Маktab tajriba mаydonchasi tashkil etish va unda olib boriladigan o`quv ishlari.

2

14

O`rta maxsus, kasb – hunar ta`lim muassasalarida biologiya o`qitishning o`ziga xos xususiyatlari.

2

15

Biologiyadan fakultativ mashg`ulotlarni tashkil etish.

2
II oraliq baholash

ShakliMaks. b
Test

20 b


Laboratoriya ishi mavzulari
1

Umumiy o`rta ta`lim maktablarining Odam va unung salomatligidan DTS o`quv dasturi, darslikning tahlili.

2

2

Odam va uning salomatligi kursidan yillik taqvim reja mavzuli rejalar va dars ishlanmalarini tuzish.Darslarning tuzilishi va borishi.

2

3

“Ovqat hazm qilish” mavzusini o’rganish metodikasi.Fiziologik tajribalar o’tkazish.

2

4

Biologiya (odam va uning salomatligi) darslarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Didaktik o`yinli muammoli, modulli munozarali darslar.

2

5

Biologiya (odam va uning salomatligi)ni o`qitishda laboratoriya mashg`ulotlari, o`quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish.

2

6

Biologiya (odam va uning salomatligi)ni o’qitishda foydalaniladigan ko’rgazmali qurollar va didaktik vositalar.

2

7

Umumiy o`rta ta`lim maktablarining biologiya(sitologiya va genetika asoslsri)dan DTS, o`quv dasturi va darslikning tahlili.

2

8

Biologiya (sitologiya va genetika asoslari)ni o’qitishda foydalaniladigan dars turlari. Dars ishlanmalarini ishlash.

2

9

Biologiyani o`qitishda foydalaniladigan dars turlari. Dars ishlanmalarini ishlash.

2
I joriy baholash

ShakliMaks. b
kollekvium

15 b
10

Biologiya darslarida shakllantiriladigan umumiy va xususiy tushunchalar.

2

11

“Organik olam turli -tumanligi” mavzusini o’rganish metodikasi.

2

12

“Hayotiy jarayonlarning kimyoviy asoslari” bobini o’rganish metodikasi.

2

13

“Genetika asoslari ” bobini o’rganish metodikasi.

2

14

Biologiya bo`yicha laboratoriya mashg`ulotlari va ekskursiyalarni o`tkazish.

2

15

Biologiya (sitologiya va genetika asoslari) darslarida zamonaviy pedaGoGik vaaXbOrot texnologiyalaridan foydalanish. Didaktik o`yinli muammoli, modulli munozarali darslar

2

16

Biologiya darslari, darsdan va sinfdan tashqari mashg`ulotlar, ekskursiyalarda o`quvchilar ongi va qalbiga milliy istiqlol g`oyasini singdirish yo`llari,.

2

17

Biologiyani o’qitishda o’quvchilar bilimini nazorat qilish va baholashning samarali yo’llari.

2
II joriy baholsh

ShakliMaks. b
Kollekvium

20 b
Yakuniy baholash

ShakliMaks. b

Sar-sh

yozma30 b

17 b
Tabiatshunoslik fakulteti “Umumiy biologiya” kafedrasida o’tiladigan fanlardan talabalar bilimini

reyting tizimi asosida oraliq baholash (OB) va joriy baholash (JB) shakllari bo`yichaB A H O L A SH M E Z O N I

Talabalar o`rganilayotgan fan yuzasidan o`zlashtirishini baholash doimiy ravishda olib boriladi. Har bir fan bo`yicha belgilangan oraliq va joriy nazoratlarni o`qitilayotgan fanning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda turli shakllardan foydalaniladi, ya’ni og`zaki, yozma, test, kollekvium kabi shakllarida amalga oshiriladi.

Talabalar bilimini baholash shakllari bo`yicha quyidagi mezon asosida baholash ko`zda tutiladi.
Ta`lim yo`nalishi: 5140400-«Biologiya va IHFM»_________________________

Fan: BO`M ___________________________________________________________________ Kurs _III__ Semestr _V__Katalog: viloyattajriba -> dpi -> navdpi

Download 3.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat