Навоий вилояти навоий шахридаги якка тартиб даги тадбиркорDownload 105.5 Kb.
Sana26.09.2019
Hajmi105.5 Kb.

Aim.uz

***

НАВОИЙ ВИЛОЯТИ

***

НАВОИЙ ШАХРИДАГИ

Якка тартиб даги тадбиркор

________

томонидан 2005-2008 йилларга мулжалланган

(тикувчилик буйича)

БИЗНЕС РЕЖАСИ(3 йиллик)

Навоий 2005

  1. Лойиханинг кискача тавсифи.

Ушбу лойиха Навоий шахар _______ кучаси __ уй ___ хонадонда истикомат килувчи якка тартибдагитадбиркор ________ томонидан Навоий шахар худудида ахолига маиший хизмат курсатиш, жумладан тикувчилик цехи ташкил этиб тунги чойшаб ва матрац тикиб сотиш ва даромад олиш максадида ишлаб чикарилади.

Тадбиркор бир йилда 9216 та чойшаб (комплект) ва 2304 та матрац тикиб ахолига сотишни режалаштирган. Бунда йиллик жами харажатлар __________ сумни, сотишдан тушган ялпи даромад эса 145038809 сумни, йиллик фойда ____________ сумни, соф фойда биринчи йили __________ сумни, иккинчи йили__________ сумни, учунчи йили эса ________________ сумни ташкил килади.


  1. Лойихани амалга оширувчи хакида кискача тасниф.

Хусусий тадбиркор ________ тадбиркорлик фаолиятининг тикувчилик цехини ташкил килиш ва ишлаб чикарган махсулотини ахолига арзон бахоларда сотиш учун Навоий шахар хокимининг ______________ даги _______________ -сонли карорига асосан ___________ -сонли рухсатнома берилган ИНН раками _______________

________________ банкнинг номи Навоий булимидаги хисоб раками ________________________ МФО _______________
3. Бозор шароитининг тахлили.
Маълумки хозирги вактда арзон ва сифатли чойшаб, матрац ва коржома махсулотларига булган ахолининг талаби кундан кунга усиб бормокда. Бозорларимсизда чойшаб ва матрац махсулотларининг бозори чаккон. Навоий шахрида тикувчилик цехлари куп булишига карамасдан, улар томонидан ишлаб чикариладиган махсулотларнинг нархи жуда юкори. Бозорларда чойшаб (копмлект) 14000-15000 сумни, матрац эса 15000-16000 сумни ташкил килади. Ушбу лойихага асосан тадбиркор хар бир чойшабни 12758 сумдан, матрацни эса 11924 сумдан сотишни режалаштирган. Бу эса махсулотнинг тухтовсиз истъемол килиниши ва моддийбаркарорликни юзагакелтиради. Бундан ташкари ушбу лойихани амалга оширилиши билан бозорда эркин ракобат юзага келади ва нарх-навонинг арзонлашувига хизмат килади.

Бундан ташкари тадбиркор ахоли ва ташкилотларнинг буюртмалари асосида уларга коржомалар, кулкоплар ва бошка зарур махсулотлар тикиб сотишни йулга куйишни режалаштирган.

Юкоридагиларга асосан тадбиркор томонидан ишлаб чикариладиган махсулот учун истъемол бозори таъминланган ва доимий деган хулосага келиши мумкин.

4.Ташкилий режа.
Ушу лойихани амалаг ошириш учун тадбиркор мунтазам равишда буюртмалар олиш, материаллар таъминоти, махсулотларни сотиш билан хамда бу иш юзасидан тикувчилик цехига 10 нафар ишсиз хотин кизларни иш билан таъминиши буйича шугулланади.

Цехда тикувчилар бевосита махсулотларни бичиш ва тикиш билан шугулланадилар. Тадбиркор томонидан белгиланган иш хафтасига 6 кун, ойига 24 кун этиб белгиланган.

Ушбу лойихада иштирок этувчиларнинг ойлик иш хаки тугрисидаги маълумотлар куйидаги жадвалда келтирилган.
Вазифаси

Сони

Ойлик маоши

Жами иш хаки

1

Тадбиркор

1

15000

15000

2

Тикувчи

10

10000

100000
Жами

11

25000

115000
Ижтимоий сугурта 31%35650
Хаммаси150650
Йиллик иш хаки1807800

5. Уз ва кредит бамлагларининг ишлатилиш режаси.


Лойиханинг умумий киймати 10000000 сумни ташкил килади. Шундан уз маблаги 5000000 сумни ташкил килади.тадбиркор банк кретид линиясидан 5000000 суни кредит сифатида олиб иш бошлашни режалаштирган тадбиркор банк томонидан олинган кретид маблагига тикиш машинаси олиш учун сарфлайди лойихадаги колган суммалар эса тадбиркорнинг уз маблаги хисобланади.

Уз ва кредит маблагларининг ишлатилиши тугрисидаги маълумот куйидаги жадвалда келтирилган.
Харажатлар номи

Ул бирл

Сони

Нархи

Сумма

Уз маблаги

Кредит маблаги

Тикиш машинаси

дона

10

400000

4000000

-

4000000

Газлама ва ип

мерт

12500

400

5000000

5000000

-

Тикиш машинаси столи

дона

10

100000

10000000
1000000

Цех мебели

дона

4


-

Цех биноси

дона

1


-

Жами

5000000

5000000


6. Ишлаб чикариш режаси.
Ётикувчилик цехи биноси ишлаш учун кулай ва хама техник талабларга жавоб беради. Тадбиркор томонидан материаллар тайёрлаб тикувчиларга берилади ва тайёр махсулот ишлаб чикарилади.

Электр энергияси сарфи хисоби:

Тикиш машиналарининг электр энергиясига булган талаби. Соатига 0,67 кВт ни ташкил килади. Цехда 10 та машинадан фойдаланилган холда бир дона комплект чойшаб тикиш машина нарида тулик тикиб тайёрлаш учун (тухтовсиз иш вакти) 40 минут вакт зарур булади, матрац тикиш учун эса 30 минутни ташкил килади. Бундан 1 дона комплект чойшаб учун 0,45 кВт, матрац учун 0,34 кВт электр энергия сарфланиши келиб чикади. Тадбиркор урта хисобда бир кунда 32 та комплект чойшаб, 8 та матрац тикишини инобатга олсак, кулик жами электр энергия сарфи 14,4+2,72=17,12 кВт ни ташкил килади.электр энергияси учун туланадиган нархни 10 сумлигини инобатга олсак , кунлик харажат 17,12*10,0=171,2 сумни ташкил килади. Йиллик электр энергияси учун килинадиган умумий харажат эса 171,2*12*24=49305,6 сумни ташкил килади.

Ушбу махсулотларни ишлаб чикариш учун хар хил иплар хам керак булади. Тикувчилик учун ишлатиладиган галтак ипларнинг бахоси 400 сум булиб, унда уртача 200 метр ип булади. Бунда 1 мерт ипнинг бахоси 400:200=2 сумни ташкил килади.


7. Махсулот таннархи хисоби.
Махсулот таннархини хисоблашда хар бир махсулотни сотишдан тушадиган ойлик даромаддаги шу махсулотнинг фоиз хисобидаги улушига мутаносиб равишда хисобланган. Комплект чойшаб ишлаб чикарилган махсулотдаги хажми 80 % ни, матрац эса 20 % ни ташкил килади.

Куйидаги жадвалларда хар бир ишлаб чикариладиган махсулотнинг таннархи хисоби ва сотиш бахоси келтирилган.


Бир дона комплект чойшаб таннархи хисоби:
Харажат тури

Ул бирлиги

Микдори

Нархи

Суммаси

1

Газлама (чит)

метр

9,8

400

3920

2

Ип

метр

80

2

160

3

Эл.энергия
(49305,6*80)/288


137

4

Амартизация 20%
(500000*80)/288


1389

5

Иш хаки
(1807,8*80)/288


5021,6

6

Жами харажатлар


10627,6

7

Сотилиш бахоси


12758

8

фойда


2130,4

Бир дона матрац таннархи хисоби:


Харажат тури

Ул бирлиги

Микдори

Нархи

Суммаси

1

Газлама (хб)

метр

5,5

600

3300

2

Ип

метр

40

2

80

3

Пахта

кг

8

500

4000

4

Эл.энергия
(49305,6*20)/288


34

5

Амартизация 20%
(500000*20)/288


347

6

Иш хаки
(1807,8*20)/288


1255,4

7

Жами харажатлар


9016,4

8

Сотилиш бахоси


11921

9

фойда


2904,6


8. Бир йил учун ишлаб чикариладиган махсулот хажмиМахсулот номи

Ул.бир

нархи

Бир кунда

1-ойда

1-йилда

Йилик даромаддаги улуш

сони

Суммаси

сони

суммаси

сони

Суммаси
1

Чойшаб (комплек)

та

12758

32

408241

768

9797773

9216

117573275

81

2

Матрац

та

11921

8

95366

192

2288795

2304

27465535

19

Жами


503607
12086567
145038809

100Йиллик пул окимлари ва харажатлари тугрисидаги маълумот

Даромад ва харажатлар

1йил

2йил

3йил

Сотишдан тушган ялпи даромад

145038809

145038809

145038809

Ишлабчикариш харажатлари

130321592

130321592

130321592

Фойда

14717217

14717217

14717217

кредит фоизи

600000

412500

112500

кредитни кайтариш

0

2500000

2500000

сотиш харажатлари 3%

3909648

3909648

3909648

солик тулови

3826476

3826476

3826476

иш хаки харажатлари

1807800

1807800

1807800

Соф фойда

4573293

2260793

2560793

Кредит даври 3 йил


Кредит микдори 5000000

Кредит фоизи 12%

Имтиёзли давр 1 йил
Чораклар

Кредит кайтими

Кредитдан карз

Фоизлардан карз

Умумий карз

I

-

5000000

150000

150000

II

-

5000000

150000

150000

III

-

5000000

150000

150000

IV

-

5000000

150000

150000

1 йил учун карз

-

-

600000

600000

I

625000

4375000

131250

756250

II

625000

3750000

11250

737500

III

625000

3125000

93750

718750

IV

625000

2500000

75000

700000

2 йил учун карз

2500000

-

412500

2912500

I

625000

1875000

56250

681250

II

625000

1250000

37500

662500

III

625000

625000

18750

643750

IV

625000

00

-

625000

3 йил учун карз

2500000

-

112500

2612500

Жами 3 йил учун жами карз


5000000
1125000


6125000Якка тартибдаги тадбиркор ___________.
Download 105.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
sinflar uchun
pedagogika universiteti
bilan ishlash
таълим вазирлиги
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
haqida umumiy
fizika matematika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat
universiteti fizika
Buxoro davlat
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti