Moliya” fanidan joriy nazorat savollariDownload 31.14 Kb.
Sana15.07.2021
Hajmi31.14 Kb.

Moliya” fanidan joriy nazorat savollari


 1. “Moliya” so‘zi, eng avvalo, qanday ma’noni anglatadi?

 2. Moliyaning vujudga kelish shart-sharoitlari nimalardan iborat?

 3. Moliya va moliyaviy munosabatlarning mohiyati haqidagi tasavvurlar vaqt o‘tishi bilan o‘z ko‘rinishini qanday o‘zgartirib borgan?

 4. Moliyaning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, taraqqiyot qonuniyatlari, tovar-pul munosabatlarining qamrab olish sohasi va ijtimoiy takror ishlab chiqarishdagi roli nimalar bilan belgilanadi?

 5. Tarixiy kategoriya sifatida moliyaning vujudga kelishi nimalarga bog‘liq?

 6. Moliya deb nimaga aytiladi?

 7. Moliyaviy munosabatlarning farqlanuvchi xarakterli belgilari nimalardan iborat?

 8. Moliyaning xarakterli belgilariga nimalar kiradi?

 9. Moliya kimlar (nimalar) o‘rtasida vujudga keladigan pul munosabatlarini ifodalaydi?

 10. O‘zining moddiy mazmuniga ko‘ra moliya nimalarni ifoda etadi?

 11. Moliyaviy munosabatlarning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati qanday savolning tadqiq qilinishi orqali namoyon bo‘ladi?

 12. Taqsimlash jarayonlarida moliyadan tashqari yana qanday iqtisodiy kategoriyalar ishtirok etadi?

 13. Moliyaning baho, ish haqi, kredit va boshqa iqtisodiy kategoriyalar bilan o‘zaro bog‘liqligi va farqli jihatlari nimalardan iborat?

 14. Moliyaning mohiyati nimalar orqali namoyon bo‘ladi?

 15. Moliyani o‘rganishga chorlovchi eng asosiy omillar qaysilar?

 16. Investorlar o‘z mablaglarini sarflash borasida qanday qaror qilishadi?

 17. Samarali bozor nima?

 18. Agentlik muammosi nima va u qanday sodir bo‘ladi?

 19. Nima uchun etika va ishonch biznesda muhim?

 20. Moliya qanday funksiyalarni bajaradi?

 21. Eng avvalo, moliyaning taqsimlash funksiyasi qayerda namoyon bo‘ladi?

 22. Asosiy daromadlar MDni moddiy ishlab chiqarish ishtirokchilari o‘rtasida taqsimlash jarayonida qanday guruhlarga bo‘linadi?

 23. Qanday qayta taqsimlashlar natijasida ikkilamchi yoki “kelib chiquvchi” daromadlar tashkil topadi?

 24. Moliya yordamida amalga oshiriladigan YAIM va MDni taqsimlash va qayta taqsimlashning pirovard maqsadi nimalardan iborat?

 25. Moliyaning taqsimlash funksiyasi nimalarni amalga oshirishga imkoniyat va shart-sharoitlar yaratib beradi?

 26. Moliya nazorat funksiyasining asosini nima tashkil etadi?

 27. Moliya nazorat funksiyasining eng muhim vazifalari nimalardan iborat?

 28. Bozor munosabatlariga o‘tish sharoitida moliyaning nazorat funksiyasi nimalarga yo‘naltiriladi?

 29. Moliyaning nazorat funksiyasi amaliyotda qanday organlarning faoliyatlari orqali namoyon bo‘ladi?

 30. Moliyaning funksiyalari nima orqali amalga oshiriladi?

 31. Takror ishlab chiqarish jarayoni o‘z ichiga qanday bosqichlarni oladi?

 32. Takror ishlab chiqarish jarayonining har bir ishtirokchisi o‘ziga tegishli bo‘lgan daromadni qanday qismlarga bo‘ladi?

 33. Jami ijtimoiy mahsulot va yalpi ichki mahsulotning bir-biridan farqlari, ularning afzallik va kamchilik tomonlari nimalardan iborat?

 34. Jami ijtimoiy mahsulotning umumiy taqsimlanish tartibi qanday?

 35. Jami ijtimoiy mahsulot qanday ikki asosiy qismdan iborat?

 36. Nega hukumatlari soliqlar orqali shaxsiy daromadlarni chegaralab (cheklab) qo‘ygan mamlakatlarda iqtisodiyot o‘sish bazasiga (asosiga) ega emas deb qabul qilingan?

 37. Quyidagilar o`rtasidagi farqni tushuntiring: birlamchi va ikkilamchi bozorlar.

 38. Quyidagilar o`rtasidagi farqni tushuntiring: aktsiyalarni omma uchun joylashtirish va qimmatli qog`ozlarni xususiy joylashtirish.

 39. Quyidagilar o`rtasidagi farqni tushuntiring: pul bozori va kapital bozori.

 40. Quyidagilar o`rtasidagi farqni tushuntiring: birjada va birjadan tashqari bozorlarda almashinuvlar.

 41. Fond birjalari mavudligini foydali tomonlarini ayting.

 42. Investment bankir va tijorat bankir o’rtasidagi asosiy farq nimada?

 43. Investment bank bajarishi kerak bo’lgan uchta asosiy fazifalar nimalardan iborat?

 44. Moliyaviy investorlarga taqsimlanadigan 5 asosiy metodlar qaysilar?

 45. Moliyaviy bozorda biz nazarda tutgan “Shaxsiy qo’yilmalar” nima ekanligini va uning yaxshi va yomon tomonini tushuntirib bering.

 46. Fond tannarxi imkoniyati nima?

 47. Qo’shma shtatlar moliyaviy bozor tizimi va biznes moliyasining asosiy komponentlarini tasvirlab bering

 48. Kapital bozorida fondlarning qanday qilib ko’tarilishini tushuntirib bering.

 49. Yaqinda qaytadigan qaytimlar darajasini tushuntirib bering.

 50. Uzoq muddatli “qaytim darajasi realligi”ning yuqoriligi 30 yillarda g’azna zayomlari yoki usha paytdagi Aaa korporativ zayomlarida yuqori edimi?

 51. “Inflyatsiya mukofoti” va “default risk mukofoti” tushunchalarini farqlang.

 52. “Maturity risk premium”va “Liquidity –risk premium” tushunchalarini farqlang.

 53. Daromadning nominal darajasi nima? Uning real daromadlar darajasidan qanday farqlanishini tushuntirib bering.

 54. Nominal daromatlar qatorini o’z ichiga olgan bino bloke tenglamasini yozing.

 55. Darmadlar darajasini tushuntirib beruvchi uchta nazariyani tushuntirib bering.

 56. Chiziqlarning qaysi strukturasi eng turli deb tan olingan? Nominal foiz stavkasi nima? Uning real daromadlar darajasidan qanday farqlanishini tushuntirib bering.

 57. Nominal foiz stavkasini o’z ichiga olgan bino bloki tenglamasini yozing.

 58. Foiz stavkasi davriy strukturasini tushuntirib beruvchi uchta nazariyani farqlab bering.

 59. Daromad egri chiziqlarning qaysi birieng keng tarqalgan?

 60. Pul va kapital bozorini faralang

 61. Korporatsiyalar va investorlarning birjadagi birgalikdagi asosiy manfaatlari nimalardan iborat?

 62. Firma aksiyalarini birjada ajratish, tekshirish yoki tashkil qilishni qanday mezonlar tashkil etadi?

 63. Nima uchun o’rta bozor savdolari zayomlarda qarama-qarshi joylashmoqda?

 64. Investitsiya bankini kim va qanday vazifalarni bajaradi?

 65. Kelishiladigan bozor va raqobatli tender xaridi o’rtasidagi asosiy farq nimada?

 66. Nima uchun investitsiya banklari sindikati tashkil qilingan?

 67. Nima uchun korporatsiyalr uzoq-muddatli kapitallarni jamoat takliflaridan ko’ra xususiy qo’yilmalarda ko’paytirishni afzal ko’radilar?

 68. Yaqindagina biznes maktabini tugatgan bitiruvchisi sifatida, siz biznes korporatsiyasi g’aznachisi uchun to’g’ridan-to’g’i ishlaysizmi? Sizning korporatsiyangiz flotatsiya xarajatlarini o’z ichiga olgan yangi qimmatli qog’ozlarni chiqarmoqchimi?

 69. Jamg’armalarning uchta farqini ko’rsating shuingdek ular agar firma naqt pulga ehtiyoj sezsa firmaga to’g’ridan-to’g’ri o’tkaziladimi?

 70. Narx imkoniyati terminini firma famg’armasiga aloqador holda tushuntirib bering.

 71. Turli xildagi qimmatli qog’ozlar uchun daromad qaytimi darajasining tarixiy misollar asosida tushuntirib bering va uni taqqoqlang.

 72. Inflyatsiyaning daromad darajasiga ta’sirini ko’rsating.

 73. Daromadlar darajasi strukturasi termini belgilang.

 74. Daromad darajasi strukturasi termini vositasida ommaviy nazariyalarni tushuntirib bering.

 75. Investor so’ragan qaytim stavkasi nimani anglatadi?

 76. Aktivlarning riski qanday o’lchanadi?

 77. Riskni baholash bo’yicha taklif qilingan mezon qanday ishlatilishi kerak?

 78. Tizimsiz (alohida kompaniya yoki diversifikatsiyalangan) risk nima? Tizimli riskchi? (bozor yoki divrsifikatsiyalanmaydigan risk)

 79. Beta nima? Undan r (investor so’ragan qaytim stavkasi)ni hisoblashda qanday foydalaniladi?

 80. Qimmatli qog’ozlar bozori nima? U nimani anglatadi?

 81. Biz portfelning betasini qanday hisoblaymiz?

 82. Agar bizga aksiyalar qaytimini sp 500 indexga nisbatan grafikda aks ettirish lozim bo’lsa va grafikdagi egri chiziqlar andozada ko’rsatilgandek ketmayotgan bo’lsa, bunda qandey xulosa chiqarish mumkin?

 83. O’tgan sakkiz dekadadan so’ng bizda qaytimlar stavkasini va shu qaytimlarning turli xil qimmatli qog’ozlar uchun o’zgaruvchanligini kuzatish imkoniyati paydo bo’ldi. Bu kuzatishlarni xulosalang.

 84. Portfelingizni diversifikatsiya qilish qaytimlaringizga qanday ta’sir qiladi?

 85. Moliyaviy oqim deb nimaga aytiladi?

 86. Moliyaviy oqimlarning hajmi nimalarga bog‘liq?

 87. Moliyaviy oqimlarning qanday shakllari mavjud?

 88. Moliyaviy oqimlarni boshqarishning funksiyalari nimalardan iborat?

 89. Moliyaviy oqimning samaradorligini qanday aniqlash mumkin?

 90. Ijobiy va salbiy moliyaviy oqim deb nimalarga aytiladi?

 91. Sof moliyaviy oqim deganda nima tushuniladi?

 92. Makrodarajada moliyaviy ahvolni xarakterlaydigan qanday ko‘rsatkichlar mavjud?

 93. Korxonalar uchun to‘lovga qobillik koeffitsiyenti qanday aniqlanadi?

 94. Moliyaviy oqimlar budjeti (balansi) deyilganda nima tushuniladi?

 95. Qachon korxona to‘lovga qobil yoki qobil emas hisoblanadi?

 96. Moliyaviy oqimlar budjeti (balansi) nimaga asoslanadi?

 97. Turli davrlar uchun (kunlik, dekadalik, oylik, choraklik, yillik va uzoq istiqboldagi) moliyaviy oqimlarning bashoratli budjetlarini tuzish nimalarga imkon beradi va nimalarni ta’minlaydi?

 98. Markaziy banklarning boshqa turdagi banklardan farqi nimada?

 99. Markaziy banklar faoliyatining mohiyati nimada?

 100. Markaziy banklar qanday funksiyalarni bajaradi?

 101. Markaziy banklar tomonidan pul-kredit siyosatini amalga oshirishda qanday instrumentlar qo’llaniladi?

 102. Markaziy banklar vujudga kelish tarixi qanday?

 103. Federal Zahira Tizimi jahon bank tizimida qandayo’rn tutgan?

 104. Ochiq bozor operasiyalari nima?

 105. Markaziy bank inflyasiyani qanday yo’llar bilan nazorat qiladi?

 106. Markaziy bank pul massasini qanday yo’llar bilan nazorat qiladi?

 107. Monetar siyosat nima?

 108. Miqdoriy yumshatish dasturi nima va uning moliyaviy inqirozdan chiqishdagi o’rni

Download 31.14 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
samarqand davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
ta’limi vazirligi
matematika fakulteti
navoiy nomidagi
vazirligi muhammad
bilan ishlash
fanining predmeti
nomidagi samarqand
Darsning maqsadi
maxsus ta'lim
pedagogika universiteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
o’rta ta’lim
Ўзбекистон республикаси
sinflar uchun
haqida umumiy
fanlar fakulteti
fizika matematika
Alisher navoiy
Ishdan maqsad
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
moliya instituti
таълим вазирлиги
nazorat savollari
umumiy o’rta
respublikasi axborot
Referat mavzu
махсус таълим