«Milliy istiqlol Foyasi» fanining maqsad va vazifalari


Amir Temur faoliyatida milliyDownload 0.71 Mb.
bet14/20
Sana11.01.2017
Hajmi0.71 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Amir Temur faoliyatida milliy

g‘oyaning aks etishiMilliy oriyatni yuksak

qadrlash

Chet el bosqichlarga

nafratMilliy davlatchilik

g‘oyasiga sadoqat

Milliy g‘urur
Ozodlikka tashnalik, uni yuksak qadrlash
Milliy qadriyatlarni

e'zozlashIymon-e'tiqodlilik


Millatning shon-shavkati uchun qayg‘urishAdolat
5.10-chizma.

Milliy istiqlol g‘oyasining

falsafiy asoslari


Dunyoviy bilimlar va jahon falsafa durdonalari


Komil inson haqidagi falsa-fiy mushohadalar (A.Navoiy-ning komil inson haqidagi falsafiy mushohadalari)

Dunyoviy kashfiyotlar (Xorazmiy-ning dunyoviy kashfiyotlari)


Adolatli jamiyat haqidagi ta'-limotlar (Forobiyning adolat-li jamiyat haqidagi ta'limoti)


Milliy axloqiy qarashlar (Beruniyning ijtimoiy-axloqiy qarashlari)
Diniy-ilohiy qadriyatlar (Ibn Sinoning dualizm ta'limoti)XX asr boshidagi ma'rifatpar-var ziyolilar faoliyati

Ma'rifatparvarlik g‘oyalari

Istiqlol falsafasi
Milliy falsafiy meros

Milliy istiqlol g‘oyasi chuqur falsafiy asoslarga ega. Bunga bir tomondan, jahon falsafasidagi umuminsoniy qadriyatlar, ikkinchidan, Sharq falsafasi va madaniyati, uchinchidan esa, yurtimizda o‘tgan alloma - bobolari-mizning falsafiy merosi o‘z o‘rniga ega. Ana shu asosda yaratilgan g‘oya va mafkura shu zaminda yashayotgan har bir inson, har bir fuqaroning hayotiga, ongiga singmog‘i, haqiqiy iymonga aylanishi lozim.

Umuman, milliy mafkuramizning falsafiy ildizlari deganda ajdod-larimizning falsafiy tafakkur tarzi, amaliy faoliyati, bunyodkorlik ishlari, jahon xalqlari falsafasi, urf-odatlari, qadriyatlari, hozirgi zamondagi falsafiy qarash va ta'limotlar, Prezident Islom Karimov asarlaridagi fikr va xulosalar tushuniladi.

5.11-chizma.
Milliy istiqlol g‘oyasi

umumbashariy tamoyillari
Qonun ustuvorligi
Diniy bag‘rikenglik


Inson haq-huquqlari va

hurfikrlilik


Dunyoviy bilimlarga intilish, ma'rifatparvarlik


Barcha millat vakillariga

hurmat va ular bilan

bahamjihat yashash

O‘zga xalqlarning ilg‘or

tajribalari va

madaniyatini o‘rganish


Demak, milliy istiqlol mafkurasining asosiy tamoyillari quyida-gilardan iborat:

- mamlakatning mustaqilligini mustahkamlash, uning hududiy yaxlit-ligi va sarhadlar daxlsizligini ta'minlashda yordam berish;

- qonunning ustuvorligi, demokratiya va o‘z-o‘zini boshqarishning hayotda mustahkam o‘rin egallayotganiga asoslanganlik;

- milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg‘unligiga tayanish;

- xalqaro huquq qoidalariga mos kelishi;

- davlatning bosh islohotchi ekanligi va mamlakatda ijtimoiy barqa-rorlikning ta'minlanganligi, o‘tish davrida aholining ijtimoiy himoyalan-ganligi, jamiyat hayoti barcha sohalarining erkinlashuvi, islohotlarning tadrijiyligi tamoyillarga xizmat qiladi.

5.12-chizma.
Istiqlol mafkurasining

milliy xususiyatlariXalqimiz hayotida jamoa bo‘lib yashash ruhining ustuvorligi
Oila, mahalla, el-yurt muqaddasligi


Ota-ona, mahalla jamoalariga, rahbarlarga yuksak hurmat-e'tiborMillatning o‘lmas

ruhi-ona tiliga muhabbatKattaga - hurmat, kichikka - izzat
Ayol zotiga ehtirom


Sabr-qanoat, mehnatsevarlik
Halollik va mehr-oqibat3. Milliy istiqlol mafkurasining asosiy g‘oyalari

Istiqlol mafkurasi - har bir kishining jamiyat hayotidagi faoliyati, yurti, millati, o‘zi va oilasi oldidagi burch va mas'uliyatini qay darajada his etayotgani va bajarayotganini belgilaydigan ma'naviy mezon hamdir.

Milliy istiqlol mafkurasining yurtimizda yashovchi har bir fuqaro uchun qadrliligi shundaki, uning mohiyatida umuminsoniy tamoyillar yotadi.

Milliy istiqlol mafkurasi manfaatlar tizimi bilan uyg‘un bog‘langan bo‘lib, u quyidagi holatlar bilan ifodalanadi:

1. Mamlakat hududiy yaxlitligi va mustaqilligini saqlab, chegara-larimiz butunligi va daxlsizligini ta'min etishga xizmat qiladi. Boshqacha aytganda bu yurtimizning fazo va vaqtdagi umumiy birligini ta'minlovchi manfaat.

2. Yurtning tinchligi va osoyishtaligi, ya'ni davlatimizning harbiy, iqtisodiy (energetik), ekologik, informatsion va g‘oyaviy tahdidlardan muhofazalanganligi.

3. Mamlakatda fuqarolararo va millatlararo totuvlik, ijtimoiy barqarorlik muhitini ta'minlash manfaati.

4. Har bir oila va butun xalqning farovonligini ta'minlash, ya'ni badavlatlilik manfaati.

5. Jamiyatda adolat ustuvorligi, demokratiya, o‘z-o‘zini boshqarish tamoyilini ta'minlanishi.

«Milliy istiqlol mafkurasi turli siyosiy partiya va ijtimoiy guruhlar mafkurasidan ustun turadigan sotsial fenomen - ijtimoiy hodisadir. Bu mafkurada biron-bir dunyoqarash mutlaqlashtirilmaydi yoki u mavjud siyosiy hokimiyatni mustahkamlash maqsadida siyosiy qurolga aylan-tirilmaydi». Balki, u o‘z mazmun-mohiyatiga ko‘ra, O‘zbekistonning ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotiga xizmat qiladi, barcha siyosiy partiyalar, millat va qavmlar, guruh va qatlamlarning yuqorida qayd etilgan umumiy manfaat-larini ifodalaydi.

Har qanday mafkura singari milliy istiqlol mafkurasi ham o‘ziga xos amal qilish tamoyillariga ega. Bu tamoyillar, umuminsoniy va milliy qadriyatlar uyg‘unligi, xalqaro andoza va talablarga moslik, xalqning barcha qatlamlari maqsad-muddolarini o‘zida ifoda etish bilan tavsiflanadi. Ular bir-birini taqozo etadi, o‘zaro bog‘liqlik va aloqadorlikda namoyon bo‘ladi.


5.13-chizma.
Milliy istiqlol mafkurasi quyidagi

tamoyillarga ega:Mustaqil dunyoqarash va erkin tafakkurni shakllantirish
Hur fikrli, jur'atsizlikdan holi insonni tarbiyalash


Odamlar, ayniqsa, yoshlarning irodasini baquvvat qilish, iymon-e'tiqodini mustahkam-lashga xizmat qiladigan ma'-naviy muhit yaratish
Vatandoshlarimiz tafakkurida o‘zlikni anglash, tarixiy xotiraga sadoqat, muqaddas qad-riyatlarni asrash, vatanparvar-lik kabi tuyg‘ularni kamol toptirish


Xalqimizga xos iymon-e'tiqod, insof-diyonat, sahovat, halollik, mehr-oqibat, sharmu hayo kabi fazilatlarni yanada yuksaltirish
Mamlakatning ko‘p millatli xalqi ongi va qalbida «O‘zbekiston - yagona Vatan» degan tushunchani shakllantirish

Mafkuramiz tom ma'nodagi milliy mafkuraga aylanishi uchun quyidagi talablarga javob berishi zarur:

- inson qalbi va ongiga ijobiy ta'sir etadigan tushuncha va tuyg‘ular, go‘zal va hayotiy g‘oyalar tizimini o‘zida mujassam etishi, ya'ni bu mafkura har bir fuqaroning ezgu niyatlarini ro‘yobga chiqarishga imkoniyat yaratadigan eng maqbul yo‘lni ko‘rsata olishi;

- millat, xalq va jamiyatni birlashtiruvchi kuch, yuksak ishonch-e'tiqod manbai bo‘lishi, ya'ni u tom ma'noda so‘z bilan ishni, nazariya bilan hayotni birlashtira olishi, O‘zbekistonda yashovchi barcha xalq, millat, elat, ijtimoiy qatlam va din vakillariga birday taalluqli bo‘lishi;

- har qanday ilg‘or g‘oyani o‘ziga singdirishi va har qanday yovuz g‘oyaga qarshi javob bera olishi, ya'ni ikkiyuzlamachilikdan holi va jamoatchi-likning ob'ektiv fikriga tayanuvchi mafkura bo‘lishi;

- zamon va davr o‘zgarishlariga qarab, o‘zi ifodalaydigan manfaat, maqsad-muddaolarni amalga oshirishning yangi-yangi vositalarini tavsiya eta olishi, ya'ni yangicha vaziyatga tez moslasha oladigan hozirjavob va ijodiy bo‘lishi.5.14-chizma.
Milliy mafkurada qo‘yiladigan talablarInson qalbi va ongiga ijobiy ta'sir etadigan tushuncha va tuyg‘ular, go‘zal va hayotiy g‘oyalar tizimini o‘zida mujassam etadi
Millat, xalq va jamiyatni bir-lashtiruvchi kuch, yuksak ishonch e'tiqod, e'tirof manbai

bo‘lishi


Har qanday ilg‘or g‘oyani o‘ziga singdirishi va har qanday yot va yovuz g‘oyaga qarshi tura olishi


Davr o‘zgarishlariga mos tarzda milliy, umuminsoniy qadriyatlarga tayanishi, o‘z manfaat va maqsadlarini amalga oshirishning yangi vositalarini tavsiya eta olishi

Jamiyatda qonunning ustuvorligi, adolat, demokratiya,

erkinlik, o‘z-o‘zini boshqarish tamoyillarining

amal qilishini ta'minlaydi

Milliy istiqlol g‘oyasi tizimida bosh g‘oya va asosiy g‘oyalar, ular oziqlanadigan manbalar, ularning amal qilish tamoyillari muhim o‘rin tutadi. Bu tizim milliy istiqlol mafkurasini yaratishga asos bo‘ladi. Ya'ni milliy istiqlol mafkurasi milliy istiqlol g‘oyasi asosida vujudga keladi. Chunki mafkura g‘oyani amalga oshirish jarayonida paydo bo‘ladi. Shu boisdan ham u g‘oyaga nisbatan kengroq tizimni shakllantiradi. Xalqimizning milliy istiqlol mafkurasi milliy istiqlol g‘oyasining asosiy tushuncha va tamoyillari asosida shakllanmoqda. Shuning uchun milliy istiqlol g‘oyasi tizimidagi bosh va asosiy g‘oyalar haqida gapirar ekanmiz, ularni milliy istiqlol mafkurasining bosh g‘oyasi va asosiy g‘oyalari deymiz.

Milliy istiqlol mafkurasining bosh g‘oyasi - ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etishdir. Milliy istiqlol mafkurasining asosiy g‘oyalarini esa quyidagilar tashkil etadi:

1. Vatan ravnaqi. 5. Ijtimoiy hamkorlik.

2. Yurt tinchligi. 6. Millatlararo totuvlik.

3. Xalq farovonligi. 7. Diniy bag‘rikenglik

4. Komil inson. (tolerantlik)
O‘zbekiston Konstitutsiyasining 12-moddasida «O‘zbekiston Respubli-kasida ijtimoiy hayot siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi.

Hyech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o‘rnatilishi mumkin emas», deyilgan.5.15-chizma.
Milliy istiqlol mafkurasining asosiy g‘oyalariVatan

ravnaqi

Yurt

tinchligi

Xalq faro-vonligi

Komil

inson
Ijtimoiy

hamkorlik


Millatlararo

totuvlik

Diniy

bag‘rikenglik

(toterantlik)Asosiy maqsad - ozod va obod Vatan, erkin va

farovon hayot barpo etish

Milliy istiqlolning asosiy g‘oyalari xalqimiz mustaqil taraqqiyot yo‘lidagi bosh g‘oyasidan kelib chiqadi. O‘zbekiston xalqining milliy taraqqiyot yo‘lidagi bosh g‘oyasi - mustaqillikni mustahkamlash, ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etishdir. Milliy istiqlol mafkurasining asosiy g‘oyalari o‘zining ma'no - mohiyati, falsafasi, jozibasi bilan bosh g‘oyani xalqimizning qalbi va ongiga yanada chuqurroq singdirishga xizmat qiladi.

Vatan - bu xalqning o‘tmishi, buguni va kelajagi. Xalqimiz Vatan ostonadan boshlanadi, deb bejiz aytmagan. Kishi ulg‘aygan sari uning Vatan haqidagi tushunchasi ham kengaya boshlaydi, asta-sekin ostona, uy, mahalla, qishloq, shahar, tuman, viloyat, va nihoyat, mamlakat darajasiga ko‘tarildi. Tushuncha va kechinmalar nuqtai nazaridan esa vatanparvarlik tarixiy taraqqiyot jarayonida paydo bo‘lib, tashqi muhit va davrlar ta'sirida shakllangan va o‘zgarib kelgan ijtimoiy-ruhiy tuyg‘udir.

Vatan ravnaqi g‘oyasi mazmunini har bir kishining manfaatlarini yurt manfaatlari bilan uyg‘unlashtiruvchi, uni xalq baxt-saodati yo‘lida xizmat qilishga undovchi bunyodkor g‘oyadir. U milliy istiqlolning oliy maqsadi - O‘zbekistonda yashayotgan barcha fuqarolarning el-yurt kamoli bilan bog‘liq orzu-umidlarini amalga oshirishni ifodalaydi. Vatan g‘oyasini amalga oshirishda: 1) ijtimoiy barqarorlik, millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik, mahallaning mavqyeini oshirish, aholini ijtimoiy himoyalash tamoyillari muhim hisoblanadi; 2) hayotda demokratik tamoyillarning ustuvorligi, muqobil partiyalar, jamiyatni erkinlashtirish, davlatning islohotchilik funksiyasi, aholi siyosiy ongi va madaniyatini oshirish zarur; 3) mulkchilikni shakllantirish, kichik va o‘rta biznesni, tadbirkorlikni rivojlantirish kerak; 4) intellektual salohiyatni oshirish; 5) qonun ustuvorligiga erishish, huquqiy demokratik jamiyat qurish kabilar kiradi.


5.16-chizma.
Vatan ravnaqi g‘oyasi - milliy istiqlol mafkurasining

Islom Karimov tomonidan asoslab berilgan

g‘oyalaridan biri

Vatan - insonning kindik qoni to‘kilgan tuproq, uni kamol

toptiradigan, hayotiga ma'no-mazmun baxsh etadigan tabarruk maskandir.

U ajdodlardan avlodlarga qoladigan buyuk meros, eng aziz xotira.

Vatan - ota-bobolarimizning xoki poklari jo bo‘lgan, vaqti soati

yetib har birimiz bosh qo‘yadigan muqaddas zamindir


Ijtimoiy omillar
Siyosiy-huquqiy omillari
Iqtisodiy omillari
Ma'naviy omillari


Insonning Vatanni idrok etishi, uning uchun qayg‘urish hissi
Qonun ustuvorligi

Mulk xilma-

xilligining

Mulk xilma-xilligi

Erkin tadbirkorlik


Yangi texnologiyalar

Ilm-fan
kafolatlanishi
faoliyatiMadaniyatErkin shaxs

Demokratiya
Xususiy mulkningMa'rifat


Ijtimoiy-siyosiy barqarorlik


daxlsizligiTabiiy boyliklardanIjtimoiy adolat


oqilona

foydalanish


Yurt tinchligi - mamlakat barqaror taraqqiyotining garovi, bebaho ne'mat, ulug‘ saodatdir. Tinchlik - insonning hayotiy ehtiyoji, emin-erkin yashashi va kamol topishining eng zarur omilidir. Bashariyat o‘z taraqqiyoti-ning barcha bosqichlarida, avvalo, tinchlik-totuvlikka intilib kelgan. Tinch-likni saqlash va mustahkamlash masalasi umumbashariy muammodir. Insoniyat taraqqiyotining masalasi umumbashariy muammodir. Insoniyat taraqqiyotining asosiy masalalari tinchlik-totuvlik holatidagina samarali hal etilgan. Tinchlikni saqlash muammosini o‘z-o‘zidan kishilarning xohish-istagi, orzu-umidlari bilan hal qilib bo‘lmaydi. Insoniyat uchun muqaddas bu qadriyatga doimo izchil va qat'iy harakatlar tufayligina erishiladi.

5.17-chizma
Yurt tinchligiHududiy bo‘linmaslik va sarhadlar daxlsizligi
Fuqarolik burchi va Vatanga sadoqat tuyg‘usi


Tinchlik posbonlari va qurollik kuchlar
Jaholatga qarshi

ma'rifatVatanparvarlik va

fidokorlik


Istiqlol yo‘lida

birlashish
5.18-chizma.
Xalq farovonligi g‘oyasi
Xalq farovonligi - mamlakatimizda amalga oshirilayotgan

islohotlarning oliy maqsadi - xalqimizga munosib turmush

sharoiti yaratishdan iborat. Ya'ni, islohot-islohot uchun emas,

inson uchun, uning farovon hayoti uchun xizmat qilishi kerak.

Jamiyatimizdagi har qanday yangilanish, har qanday o‘zgarish

mohiyatida ana shu ezgu maqsad mujassamdir.

Farovon turmush darajasi
Kuchli ijtimoiy himoya siyosati


Insonga munosib farovon, moddiy va ma'naviy hayot tarzi
Inson omilining yuksak mavqyega qo‘yilganligiIjtimoiy hamkorlikJamiyatdagi siyosiy kuchlar va ijtimoiy qatlamlarning hamjihatligi
Turli millat, irq va din vakillarining o‘zaro

hamkorligi
Taraqqiyotning yetakchi tamoyil-larini aks ettiruvchi ilg‘or g‘oya-larning o‘zaro uyg‘unligi
Har bir shaxs yoki ijtimoiy guruhning mustaqillikni mustahkamlash uchun o‘zini

mas'ul deb bilishi


Jamiyatdagi tinchlik - totuvlik

va barqarorlik

Xalq farovonligi har bir shaxs va oila farovonligi bilan bog‘liq. Bunda insonning shaxsiy manfaatlari jamiyat manfaatlari bilan uyg‘unla-shib ketadi va har bir fuqaroning farovonligi - butun jamiyat farovon-ligidir, degan tamoyil amalga oshadi.


Katalog: uum2 -> Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Milliy%20g'oya -> Умумий%20қисм
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Dunyoviy va diniy madaniyat
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Mavz Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va bilish usullari. Ijtimoiy – iqtisodiy extiyojlar
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Iqtisodiyot nazariyaSI
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Toshkent tibbiyot akademiyasi I- ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi Iqtisodiyot nazariyasi fani Mavzu: 6- bozor iqtisodiyotining mazmuni va asosiy belgilari. Bozor va uning tuzilishi. Mavzu
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> O’zbekiston tarixi
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Ishlab chiqarish qanday yirik 2 bo‘linmaga bo‘linadi
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Mavzu: Amir Temur va uning axloqiy o'gitlari. Reja: Amir Temur yirik davlat arbobi va yuksak ma'naviyat egasi. «Temur tuzuklari»
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Toshkent tibbiyot akademiyasi soliqlar va soliqqa tortish
Умумий%20қисм -> Milliy g‘oya fanining predmeti, maqsadi va vazifalari
Milliy%20g'oya -> Toshkent tibbiyot akademiyasi ijtimoiy fanlar kafedrasi «tasdiqlayman»

Download 0.71 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat