«Milliy istiqlol Foyasi» fanining maqsad va vazifalari


Ijtimoiy-siyosiy barqarorlikning asosiy tamoyillariDownload 0.71 Mb.
bet12/20
Sana11.01.2017
Hajmi0.71 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

2. Ijtimoiy-siyosiy barqarorlikning asosiy tamoyillari. Ijtimoiy-siyosiy barqarorlik demokratik, adolatli jamiyat qurishning eng muhim asoslaridan biri hisoblanadi. Barqarorlik - tinchlik, osoyishtalik va ijodiy mehnat muhiti qat'iy, uzil-kesil hamda mustahkam o‘rnatilgan muhim shart. Barqarorlik, tinchlik, totuvlik - bular davlatchiligimizning yangi binosi barpo qilinadigan poydevoridir. Bu bizning ertangi porloq kunimizga olib boradigan yo‘ldir.29 Barqarorlik, avvalo, har qanday taraqqiyot, bunyodkorlik faoliyatining zaruriy sharti va zamini hisoblanadi.

Ijtimoiy barqarorlik30: 1) jamiyat hayotining osoyishtaligi; 2) ij-timoiy tuzum elementlarining uyg‘unligi; 3) jamiyatdagi ijtimoiy birlik-lar (millatlar, turli ijtimoiy qatlamlar va boshqa) vakillarining ham-korligi va hamjihatligi.

Barqarorlik insoniyat tarixida yaratuvchilik, bunyodkorlik faoliyati uchun asos bo‘lgan. Qadimgi mashhur faylasuf Konfutsiy: «Farovonlik - maqsad, islohotlar - unga erishish yo‘li, barqarorlik esa shart-sharoitdir» deb bejiz aytmagan. Ana shu sababdan ham jamiyat hayotida barqarorlikka intilib kelingan, barqarorlik, boshboshdoqlik bo‘lmasligi uchun harakat qilingan.4.5-chizma.
«Biz mavjud real xavf-xatarlarga jiddiy qaraymiz. Ayni vaqtda imkoniyatlarimizni, jozibali jihatlarimiz va afzal tomonlarimizni ham bilamiz. Bizning mineral xomashyo, insoniy va ishlab chiqarish zahiralarimiz ichki barqarorligimizning va xalqaro nufuzimizning mustahkam kafolati bo‘lib xizmat qiladi. Mamlakatimiz XX1 asrda jahon iqtisodiyoti, madaniyati va siyosatida munosib o‘rin olish uchun tarixiy imkoniyatlarga ega».

Islom Karimov.

Ma'naviy qadriyatlar va milliy o‘zlikni anglashning shakllari


Davlatchilikni shakllantirish va mudofaa qobiliya-tini mustahkamlash
Bozor munosabatlari-ni qaror toptirish va mulkdorlar sinfini shakllantirishDemokratik institut-larni va fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirish
Barqarorlik shartlari

hamda taraqqiyot kafolati
Kuchli ijtimoiy siyosat va aholi ijtimoiy faolligini oshirish
Inson salohiyati, ijtimoiy va ishlab chiqarish infrastrukturasi
Keng ko‘lamli o‘zgarishlar va hamkorlik kafolatlariJahon


hamjamiyati bilan hamkorlik

Ijtimoiy-siyosiy barqarorlikning tamoyillari quyidagilardir:1) Ijtimoiy adolatni ta'minlashdir. Ijtimoiy adolat ta'min bo‘lishi uchun mamlakatda qonun ustuvorligi, fuqarolarning qonun oldida tengligi va o‘z ish faoliyatlarini qonun doirasida amalga oshirishni bildiradi. Prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganidek, «Qonunning ustuvorligi - huquqiy davlatning asosiy prinsipidir». Amir Temurning «Qaerda qonun hukmronlik qilsa, o‘sha yerda erkinlik bo‘ladi» degan o‘gitlari sharqona huquqiy davlat qurishda asos bo‘lib xizmat qiladi. «Adolat va haqiqat g‘oyasi ijtimoiy hayotimizning barcha sohalarini qamrab olmog‘i darkor.

Adolat va haqiqat g‘oyasi qonunchilik faoliyatimizning zamini, bosh yo‘nalishi bo‘lmog‘i shart», - degan edi Yurtboshimiz Islom Karimov. -Mamlakatda adolat tamoyillari amal qilishi, barqarorlik hukm surishida uch sub'ektning, ya'ni davlat, jamiyat va fuqarolarning o‘zaro munosabat-laridagi qonuniylik asos bo‘ladi. Boshqacha aytganda, ana shu uch sub'ekt - davlat, jamiyat va inson munosabatlari bir-biriga mos kelishiga erishilsagina, ota-bobolarmiz orzu qilgan adolatli jamiyat barpo bo‘ladi31.2) O‘zbekiston polietnik davlat bo‘lganligi bois, millatlararo va hamkorlikni ta'minlash bilan bog‘liq. O‘zbekistonda 130 ga yaqin millat va elatlar yashamoqda. Bugungi kunda respublikamizda 90 dan ortiq milliy-madaniy markaz ishlab turibdi. Bu markazlarning mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli beqiyos.

3) Respublikada 15 ta diniy konfessiyaga mansub 1900 dan ziyod diniy tashkilot faoliyat ko‘rsatmoqda. Mirarab madrasasi, Toshkent Islom universiteti, 14 ta madrasa, 400 ga yaqin diniy musulmon o‘quv muassasalari, boshqa dinlarga tegishli 19 o‘quv yurti ishlab turibdi. Diniy ta'limot muassasalarida 4200 dan ortiq yoshlar dinlar asoslarini hamda dunyoviy bilimlarni o‘rganmoqda32. Ana shu diniy tashkilotlar o‘rtasidagi munosa-batlarni doimiy ravishda yaxshilab borish va bir-birlarini hurmatlash, e'zozlash muhim tamoyillardan biri sanaladi.

4) Jamiyat a'zolarining haq-huquqlarini ta'minlash. Asosiy qonunimiz bo‘lgan O‘zbekiston Konstitutsiyasida ko‘rsatilganidek, to‘la-to‘kis amalga oshirish uchun ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va huquqiy asoslarini ta'minlab berish lozim. Xalqimizda mustaqillik - bu huquq degan aqida ijtimoiy hayotning barcha sohalari uchun asos sifatida xizmat qiladi. Prezidentimiz Islom Karimov «Mustaqillik so‘zining nafaqat o‘zini erkin sezish, o‘z hayotini qurish, balki o‘z hayot-mamotini hal etishda katta huquqqa egalik ham demakdir»33, degan edi.

5) Prezidentimiz Islom Karimov «O‘zbekiston XXI asrga intil-moqda» asarida 2004-2005 yillargacha mamlakatimizni rivojlantirish strategiyasining oltinchi ustuvor yo‘nalishi - jamiyatdagi barqarorlik, tinchlik, millatlar va fuqarolararo totuvlikni, sarhadlarimiz daxlsizligini, mamlakatimiz hududiy yaxlitligini ta'minlashdan iborat bo‘lgan muhim vazifalarni belgilab berdi34.

6) Jamiyat a'zolari barcha toifalarining turmush darajasini yuksaltirish sari yo‘lidan borish va uning farovonligini oshirish eng muhim tamoyillardan biri hisoblanadi. Bu borada davlat narx-navoni to‘la nazorat qilib, jamiyatning turli xil toifa, mutaxassis ishchi-xodimlari maoshlarini mutanosiblikda olib borish ham muhim siyosiy ham amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan tamoyillardan biridir.

7) Mamlakatda tinchlikni, osoyishtalikni ta'minlash uchun Qurolli Kuchlarni, Mudofaa qudratini harbiy-texnikaviy jihatdan qayta qurollan-tirish va yangilash, milliy armiyamiz salohiyatini oshira borish - ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni ta'minlashning tamoyillaridan biri.

8) Shu munosabat bilan mamlakatimiz chegaralarini qo‘riqlash, mustahkamlash maqsadida qudratli rivojlangan davlatlar bilan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ayniqsa harbiy sohalardagi aloqalarni mustahkamlash yo‘li birdan bir to‘g‘ri yo‘l va nihoyatda katta ahamiyat kasb etgan tamoyillardan biridir. Bu borada Prezident Islom Karimov 2001 yil 3-5 may kunlari Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan davlat tashrifi bilan Rossiya Federatsiyasida bo‘ldi. Shuningdek, 2005 yil 25 mayda mamlakatimiz rahbari Xitoy Xalq Respublikasida bo‘ldi. Tashriflar davomida savdo-iqtisodiy munosabatlar, Markaziy Osiyodagi xavfsizlik masalasiga, mintaqada xalqaro terrorchi-likka qarshi birgalikda kurash masalalariga katta e'tibor qaratildi. Mazkur davlatlar o‘rtasida imzo chekilgan hujjatlarning qimmati va ahamiyati benihoya kattadir.

9) Iqtisodiy va siyosiy barqarorlik uzviy bog‘liq jarayonlardan biri. Shu boisdan ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni ta'minlash iqtisodiy islohotlar barqarorligining rivojlanishini ta'min etadi, aholi turmush darajasining sifat jihatdan yaxshilanishiga olib keladi. Mamlakatimizda ijtimoiy hamkorlikni ta'minlashda farovon, barqaror hayotni barpo etishning 4 shartiga e'tibor qaratilmoqda. Bular:

a) tinch-totuvlik va barqarorlikni ko‘z qorachig‘iday asrash;

b) mulkka yangi munosabatda bo‘lish;

v) fuqarolar, avvalo, faollar tafakkurining o‘zgarishi zarurligi;

g) ijtimoiy ongimizda Vatan ozodligi g‘oyasining ustunligi.

Jahonning demokratik mamlakatlari tajribasida mafkuraviy tarbiyaning boy imkoniyatlari, turli namunalari to‘plangan. XX asr 60-70 yillari Farbiy yevropa va AQShda mafkurasizlashuvga, ya'ni ijtimoiy hayotni mafkuradan holi (deideologizatsiya) etishga urindilar. Lekin bu yo‘l o‘zini oqlamadi. Chunki tarbiyadagi mafkuraviy bo‘shliq o‘z asoratlarini ko‘rsata boshladi... Natijada «mafkuraviy yangilanish», «qayta mafkura-viylashuv» (reideologizatsiya)ga kuchli zarurat tug‘ildi va mafkurasizlik xatosini tuzatishga kirishildi. Shu tariqa, Farbiy yevropa va AQShning pozitivistik pedagogikasi ijtimoiy qadriyatlarga e'tiborni, mafkuraviy tarbiyani o‘z ichiga oluvchi «maktabda o‘quvchilarni siyosiy indoktrina-siyalashni amalga oshirish» konsepsiyasini ishlab chiqib, uni hayotga tatbiq qila boshladi.

O‘zbekiston davlati sobiq SSSR davrida ideologizatsiya (mafkuralash-tirish) yo‘lidan 1991 yilgacha keldi. So‘ngra deologizatsiyalashtirildi. Prezident Islom Karimov 1998 yil «Tafakkur» jurnali bosh muharriri bilan suhbatidan «Jamiyat mafkurasi xalqni - xalq, millatni - millat qilishga xizmat etsin», 2000 yil «Milliy istiqlol mafkurasi - xalq e'tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir» («Fidokor» gazetasi muhbiri bilan savol-javoblari) suhbatidan so‘ng O‘zbekiston reideologizatsiya (2000) yo‘lini tanladi.

Amerika maktablarida mafkuraviy immunitetni shakllantirish - o‘z milliy manfaatlarini himoya qiluvchi vosita sifatida qaraladi. Shu sababli AQShning «Millat» («The Nation») jurnali «Agar ijtimoiy fan o‘qituvchisi maktab sinfidan o‘zining liberal qarashlarini bildiradigan joy sifatida foydalana boshlar ekan, u tez orada ishsizga aylanadi», - deya ogohlantiradi.

Demak, xulosa o‘rnida shularni bildirish mumkin:

1. Diniy aqidaparastlik va boshqa yot mafkuralar, eng avvalo, ayrim yoshlarning g‘oyaviy-siyosiy tajribasizligiga tayanadi.

2. Qarshi targ‘ibot samaradorligining zaruriy tamoyillaridan biri - uning tezkorligida bo‘lib, unda muayyan mintaqaviy sharoitlarni, kishilarning yosh xususiyatlarini, oliy o‘quv yurtining u yoki bu muddatda hal qila olishi mumkin bo‘lgan mafkuraviy imkoniyatlarini hisobga olish ko‘zda tutiladi.

3. Shaxsning mamlakat ichkarisida va tashqarisida sodir bo‘layotgan voqyealarni mustaqil tahlil qila olishi, mafkuraviy immunitetni mustahkamlaydi.Chunki mafkuraviy tahdid o‘zining mazmuni, tamoyillari, uslublari va shakllariga ko‘ra murakkab hodisadir. «Biz uchun yot bo‘lgan bir maqsadni, - degan edi Prezident Islom Karimov, - diniy davlat, musulmon xalifaligini o‘rnatishni targ‘ib qilmoqda. Ularni birlashtirib turgan - dunyoviy taraqqiyot yo‘liga bo‘lgan nafrat, g‘arblik jurnalistlar uchun yana bir bor aytmoqchiman, konstitutsiyaviy, dunyoviy taraqqiyot yo‘lini qabul qila olmaslik, uni ko‘rolmaslikdir»35.
Tayanch tushunchalar

Foyaviy bo‘shliq - muayyan sharoitda jamiyat, undagi toifa va qatlamlarning ongida sodir bo‘ladigan g‘oyasizlik, mafkuraviy vakuum holati. Mafkuraviy immunitet (lot. Immunitatis - biror narsadan ozod etish) - shaxs, ijtimoiy guruh, millat, jamiyatni turli zararli g‘oyaviy ta'sirlardan himoyalashga xizmat qiluvchi tizim. Mafkuraviy profilaktika - ijtimoiy institutlar tomonidan amalga oshiriladigan g‘oyaviy-tarbiyaviy, ma'naviy-ma'rifiy tarbiyaviy ishlar. Beqarorlik - notinchlik, barqarorlik - tinchlik, osoyishtalik. Ekstremizm - fransuzcha-lotincha so‘z bo‘lib, keskin fikrlarning bildirilishi, keskin choralarga tarafdorlik. Xizbut - Tahrir - reaksion ruhdagi diniy-siyosiy tashkilot bo‘lib, arab tilidan «Ozodlik partiyasi» degan ma'noni bildiradi. Manipulyasiya - qo‘l, odamlar bilan ob'ekt sifatida munosabatga kirishish. Merkantilizm - pul jamg‘arish, mol-dunyoga hirs qo‘yish.
Takrorlash uchun savollar.

 1. Foyaviy bo‘shliq nima?

 2. Zararli g‘oyalar ta'siri qanday namoyon bo‘ladi?

 3. Mafkuraviy immunitet qanday hosil qilinadi?

 4. Yangi mafkurani yaratish zarurati deganda nima nazarda tutiladi?

 5. Mafkuraviy profilaktikani izohlab bering?

 6. Xavfsizlik va barqarorlik tushunchalarini bayon eting?


Adabiyotlar:

 1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. -T.: «O‘zbekiston», 2003.

 2. Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka, tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T.6.-T.: «O‘zbekiston», 1997. 31-40, 125-135, 149-162-betlar.

 3. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q. T.7. -T.: «O‘zbekiston», 1998, 132-154-betlar.

 4. Karimov I.A. Jamiyat mafkurasi xalqni - xalq, millatni - millat qilishga xizmat etsin. T.7.-T.: «O‘zbekiston», 1999. 84-102-betlar.

 5. Karimov I.A. Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar deb hisoblashar edi. T.: «O‘zbekiston», 2005, 5-33 betlar.

 6. Karimov I.A. Milliy istiqlol mafkurasi - xalq e'tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. T.8. -T.: «O‘zbekiston», 2000. 489-508-betlar.

 7. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot - pirovard maqsadimiz. T.8. -T.: «O‘zbekiston», 2000. 462-467-betlar.

 8. Karimov I.A. Hushyorlikka da'vat. T.8. -T.: «O‘zbekiston», 2000. 18-31-betlar.

 9. Karimov I.A. «Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» risolasiga so‘z boshi. T.9. -T.: «O‘zbekiston», 2001. 220-224-betlar.

 10. Karimov I.A. Vatanimizning tinchligi va xavfsizligi o‘z kuch - qudratimizga, xalqimizning hamjihatligi va bukilmas irodasiga bog‘liq. -T.: «O‘zbekiston», 2004.

 11. Karimov I.A. El-yurtga halol, vijdonan xizmat qilish har bir rahbarning muqaddas burchi. Andijon viloyat xalq deputatlari Kengashining navbatdan tashqari sessiyasida so‘zlagan nutq. «Ishonch», 2004 yil 26 may.

 12. Karimov I.A. Qonun va adolat ustuvorligi faoliyatimiz mezoni bo‘lsin. Surxondaryo viloyat xalq deputatlari Kengashining navbatdan tashqari sessiyasida so‘zlangan nutq «Xalq so‘zi», 2004 yil 2 iyun.

 13. Karimov I.A. Biz tanlagan yo‘l - demokratik taraqqiyot va ma'rifiy dunyo bilan, hamkorlik yo‘li. -T.: «O‘zbekiston», 2003. 320-betlar.

 14. Karimov I.A. Tinchlik va xavfsizligimiz o‘z kuch - qudratimizga, hamjihatligimiz va qat'iy irodamizga bog‘liq. -T.12. -T.: «O‘zbekiston», 2004. - 400 b.

 15. Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz - jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir. -T.: «O‘zbekiston», 2005. -96 b.

 16. Karimov I.A. O‘zbek xalqi hyech qachon, hyech kimga qaram bo‘lmaydi. -T.: «O‘zbekiston», 2005. - 160 b.

 17. Azizxo‘jaev A.A. Mustaqillik: kurashlar, iztiroblar, quvonchlar. -T.: «Sharq», «Akademiya», 2001, 59-96-betlar.

 18. Abbosxo‘jaev O. Markazning g‘irrom o‘yinlari yoxud O‘zbekistonda qurilgan bo‘rilar uyasining yakson qilinishi haqida. «Xalq so‘zi», 8 avgust 2003 yil.

 19. Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. -T.: «Yangi asr avlodi», 2001. 68-78, 100-115-betlar.

 20. Jo‘raev N. Mafkuraviy immunitet. -T.: «Ma'naviyat», 2000.

 21. Saifnazarov I. Ma'naviy barkamollik va siyosiy madaniyat. -T.: «Sharq», 2001. -160 b.

 22. Saifnazarov I., Karimov T.: Muxtarov A. Xalqimizning hamjihatligi terrorizmga qarshi kafolatdir. -T.: «Yangi asr avlodi», 2004. - 56 b.

 23. Saidolimov S.T. Markaziy Osiyoda xavfsizlikni ta'minlashning ayrim jihatlari. «Xalqaro munosabatlar» jurnali, 2004, №1. 20-22-bet.

 24. Bekmurodov A.Sh., Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat: ustuvor masalalar va innovatsiyalar. -T.: TDIU, 2005. - 44 b.


Quyidagi Internet saytlaridan foydalanildi:

 1. www. gov. uz

 2. www. press - service. uz.

 3. www. bilim. uz.

 4. www. philosophy.ru.

 5. www. filosofiya.ru.

 6. www. philosophy.nsc.ru.

 7. http // philosophy.albertina.ru.

 8. www. history.ru.

 9. www. philosophy.com.


II-BO‘LIM. O‘ZBeKISTON MUSTAQILLIGI VA MILLIY

FOYaNING ZARURLIGI

5-MAVZU: O‘ZBeKISTON MUSTAQILLIGINI MUSTAHkam-

LAShDA MILLIY FOYaNING ZARURLIGI VA AHAMIYaTI

Ma'ruza rejasi:

 1. Mustaqillikni mustahkamlashda milliy g‘oyadan kuzlangan maqsadlar.

 2. Milliy g‘oya - O‘zbekiston xalqining asosiy maqsad va muddaolarining ifodasi.

 3. Milliy istiqlol mafkurasining asosiy g‘oyalari.

 4. Milliy istiqlol g‘oyasining O‘zbekiston mustaqilligini mustahkamlashda namoyon bo‘lishi va uning o‘ziga xos rivojlanish xususiyatlari.


1. Mustaqillikni mustahkamlashda milliy g‘oyadan

ko‘zlangan maqsadlar

Milliy g‘oya - millatning o‘tmishi, buguni va istiqbolini o‘zida mujassamlashtirgan, uning tub manfaatlari va maqsadlarini ifodalab, taraqqiyotga xizmat qiladigan ijtimoiy g‘oya shakli.

Milliy g‘oya o‘z mohiyatiga ko‘ra, xalq, millat taqdiriga daxldor bo‘lgan, qisqa yoki uzoq muddatda hal etilishi kerak bo‘lgan vazifalar va mo‘ljallarni ham aks ettiradi. O‘z davrida (1941-1945 yillarda) fashistlar bosib olgan Fransiyada «Qarshilik ko‘rsatish» g‘oyasining milliy g‘oya darajasiga ko‘tarilgani va Fransiyaning ozod etilishi bilan o‘z ahamiyatini yo‘qotgani fikrimizga dalil bo‘la oladi36.

U yoki bu g‘oyaning milliy g‘oya sifatida maydonga chiqishi millatning o‘tmishi, mavjud holati bilan bevosita bog‘liq. Ana shu ikki negizga tayangan holdagina u millatning qisqa yoki uzoq vaqtda erishishi lozim bo‘lgan maqsad-muddaolari va mo‘ljallarini to‘g‘ri ifodalay olishi mumkin.

Har qanday milliy g‘oyada umuminsoniyat uchun ahamiyatli bo‘lgan g‘oyalar mavjud. Masalan, «Milliy yarash» g‘oyasi fuqarolar, urushi ketayotgan davlatlar uchun xos hayotiy mazmunga ega. Yoki «Manfaatli hamkorlik» g‘oyasi dunyoning barcha mamlakatlari uchun birdek ahamiyatga ega.Milliy mafkura - millatning etnoijtimoiy birlik sifatida mavjud bo‘lishi va rivojlanishini, erkin va ozod taraqqiyotini g‘oyaviy asrash, ta'minlashga qaratilgan qarashlar tizimi.

«Milliy mafkura»ni faqat bitta millat yoki xalqning mafkurasi, deb tushunish to‘g‘ri emas. U muayyan jamiyat yoki davlatning umumiy mafkurasi ma'nosini ham anglatadi. Chunki «milliy» sifati «millat» so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, nafaqat muayyan etnik birlik, balki «davlat» ma'nosini ifodalash uchun ham xizmat qiladi. Masalan, «milliy daromad», «milliy qurolli kuchlar» birikmalarida u aynan, «davlat» so‘zining ma'nodoshi sifatida ishlatiladi.

Milliy istiqlol g‘oyasining hayotbaxshligi taraqqiyotning o‘zbek modelini amalga oshirishda yaqqol namoyon bo‘ladi.

O‘zbek modelining asoschisi Islom Karimov rahbarligida amalga oshirilayotgan taraqqiyot yo‘lining ko‘pchilik boshqa milliy modellardan farq qiladigan xususiyati shundaki, u faqat iqtisodiy rivojlanish emas, balki keng ma'nodagi milliy tiklanish va ijtimoiy taraqqiyot modelidir. Shu sababdan u iqtisodiyot bilan bir qatorda davlat qurilishi, ijtimoiy soha va ma'naviyatni, jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab oladi.5.1-chizma.
Taraqqiyotning o‘zbek modeli jamiyatni inqilobiy tarzda emas,

balki evolyusion-tadrijiy ravishda isloh etishdir
Jamiyatni isloh etishning besh tamoyili:


 1. Iqtisodiyotning siyosatdan ustunligi.

 2. Davlat - bosh islohotchi.

 3. Qonunning ustuvorligi.

 4. Kuchli iqtisodiy siyosat.

 5. Bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o‘tish.

O‘zbek modeli tushunchasi, avvalo, O‘zbekistonning mustaqil milliy taraqqiyoti qanday bo‘lishi lozimligini asoslaydigan, uni muayyan maqsadlarga yo‘naltiradigan eng umumiy nazariy xulosalar va mo‘ljallar bilan davlatning belgilangan maqsadlarga erishishga qaratilgan amaliy siyosatining mushtarakligini anglatadi.5.2-chizma.

O‘zbekistonning o‘ziga xos taraqqiyot yo‘li - o‘zbek modeli


Asosiy maqsad va vazifalari

Mazmuni

Tamoyillar
Bozor iqtisodiga asoslangan erkin demokratik jamiyat barpo etish
Millati, tili va dinidan qat'i nazar, davlatimizda yashovchi barcha kishilar uchun munosib hayot sharoitini yaratib berish
Iqtisodiyotning siyosatdan ustunligi

Davlat - bosh

Iqtisodiy, ijti-moiy, siyosiy, ma'na-viy va boshqa soha-larda tub o‘zgarishlar va islohotlarni

Har bir inson uchun ijtimoiy kafolatlangan turmush daraja-sini va erkinliklarini ta'minlash


islohotchi

Qonunning ustuvorligiamalga oshirish

Xalqning turmush farovonligini oshi-


Xalqimizning qadriyatlari va

mentalitetiga, milliy davlatchi-lik an'analariga tayanish


Kuchli ijtimoiy siyosat yuritish

rish, komil insonni


Bozor iqtisodiyotiga

shakllantirish
Dunyo tajribasining ilg‘or yutuq-lariga asoslanish, umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligini ta'minlash
tadrijiy yo‘l bilan bosqichma-bosqich o‘tish

Biz qanday jamiyat barpo etmoqlamiz, degan masala Prezidenti-mizning «O‘zbekiston XX1 asrga intilmoqda» (1997), «O‘zbekistonda demokratik o‘zgarishlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirishning asosiy yo‘nalishlari» (2002), «Bizning bosh maqsadimiz - jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir» (2005) kabi asarlarida ayniqsa o‘zining tugal va mukammal ifodasini topdi. Unda qurilajak yangi jamiyatning ilmiy-falsafiy konsepsiyasi, jamiyat hayotini tubdan isloh etishning navbatdagi strategik vazifalari asoslab berilgan. Ana shu masalalarni bajarish milliy istiqlol g‘oyasining pirovard maqsadlarini belgilaydi va bu maqsadlarga yetishga xizmat qiladi.

Bizning bosh strategik maqsadimiz - ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot, bozor iqtisodiyotiga asoslangan erkin demokratik jamiyat barpo etishdir. Bozor iqtisodiyoti, eng avvalo, ko‘pmulkchilikka va ular o‘rtasidagi raqobatga tayanadi. Unda mulkning barcha qonuniy shakllari teng huquqqa ega bo‘lib, bu huquq davlat tomonidan kafolatlanadi.

Ko‘pmulkchilikka asoslangan bozor iqtisodiyotini joriy qilish orqali yurtimizda yashaydigan barcha insonlar uchun millati, tili va dinidan qat'iy nazar, munosib hayot sharoiti yaratib berish, rivojlangan demokratik mamlakatlardagi kabi kafolatlangan turmush darajasi va erkinliklarni ta'minlash - davlatimiz siyosatining mazmun-mohiyatini ifodalaydi.
5.3-chizma.


Katalog: uum2 -> Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Milliy%20g'oya -> Умумий%20қисм
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Dunyoviy va diniy madaniyat
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Mavz Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va bilish usullari. Ijtimoiy – iqtisodiy extiyojlar
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Iqtisodiyot nazariyaSI
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Toshkent tibbiyot akademiyasi I- ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi Iqtisodiyot nazariyasi fani Mavzu: 6- bozor iqtisodiyotining mazmuni va asosiy belgilari. Bozor va uning tuzilishi. Mavzu
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> O’zbekiston tarixi
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Ishlab chiqarish qanday yirik 2 bo‘linmaga bo‘linadi
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Mavzu: Amir Temur va uning axloqiy o'gitlari. Reja: Amir Temur yirik davlat arbobi va yuksak ma'naviyat egasi. «Temur tuzuklari»
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Toshkent tibbiyot akademiyasi soliqlar va soliqqa tortish
Умумий%20қисм -> Milliy g‘oya fanining predmeti, maqsadi va vazifalari
Milliy%20g'oya -> Toshkent tibbiyot akademiyasi ijtimoiy fanlar kafedrasi «tasdiqlayman»

Download 0.71 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat