«Milliy istiqlol Foyasi» fanining maqsad va vazifalari


Milliy g‘urur, milliy o‘zlikni anglash, qadrlay olish va shaxsiyDownload 0.71 Mb.
bet10/20
Sana11.01.2017
Hajmi0.71 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

4. Milliy g‘urur, milliy o‘zlikni anglash, qadrlay olish va shaxsiy

e'tiqod - ma'rifiy taraqqiyot omili

Milliy g‘urur - shaxs, ijtimoiy guruhning milliy o‘z-o‘zini anglashi asosida shakllanadigan, ajdodlari qoldirgan moddiy, ma'naviy merosdan, o‘z xalqining jahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan hissasi, o‘sha, millatlar oldidagi qadr-qimmati, obro‘-e'tiboridan faxrlanish hissini ifodalovchi tushuncha.

Ommaviy axborot vositalarida milliy g‘urur, milliy faxr, milliy iftixor tushunchalari keng qo‘llanilib, ular asosan, bir ma'noda ishlatilmoqda, ya'ni, milliy iftixor (faxr) bu - milliy g‘ururdir.

Umuman, milliy ruhiyatni shakllantirishda: «milliy g‘urur», «milliy iftixor», «milliy his», «milliy xarakter» kabi tushunchalar ham muhim o‘rin tutadi.

1. Milliy g‘urur - shaxs g‘ururi - bu faxrdir. Har bir shaxs o‘z yutuqlaridan mamnuniyat hissini tuyadi, ota-ona farzandlaridan, ustoz iste'dodli shogirdidan, yozuvchi yaxshi asaridan, bog‘bon so‘lim bog‘idan faxrlanadi va hokazo. O‘zligicha qola bilgan odamning g‘ururi - bu butundir.

2. Milliy iftixor - millat ma'naviy kamolotining barcha jihat-larini, merosi va bugungi qadriyatlarini o‘z ichiga oladi. Milliy istiqlol natijasida erishilgan va erishilajak iqtisodiy va ma'naviy yutuqlar ko‘paygan sari O‘zbekiston bilan faxrlanish hissi - milliy his shunchalik ko‘payib boraveradi.

3. Milliy his - bu millat manfaati bilan yashash, o‘zi kimligini tanimoq. O‘zligini tanimagan insonda milliy iftixor so‘nadi. Milliylik, millatga mansublik - bu umumjahon taraqqiyotining Qonuniyatidir, milliy g‘urursiz hyech bir millat millat sifatida shakllanmaydi.

4. Milliy harakter - o‘zbek xarakteri, milliy ruhiyati, milliy o‘ziga xos tomonlari asrlar davomida shakllangan hamda asta-sekin ularning qoniga va joniga joylashib ketgan.

Milliy g‘urur har bir millat hayotidagi mavjud moddiy va ma'naviy asoslarda, ob'ektiv va sub'ektiv omillar ta'sirida, individual va ijtimoiy darajalarda shakllanib, rivojlanib, o‘ziga xos shakl-ko‘rinishlarda namoyon bo‘luvchi ijtimoiy, ruhiy-ma'naviy hodisadir.

Milliy g‘urur quyidagi shakllarda namoyon bo‘ladi: millatning yutuqlari, obro‘y-e'tibori bilan faxrlanish, uning muammolariga befarq qarab turmaslik; o‘z eliga, millatiga jonkuyar bo‘lish; o‘z millatining moddiy, ma'naviy merosini asrab - avaylash; xalq odatlari, an'analari, qadriyatlarini hurmat qilish, ularni boyitish va takomillashtirish; o‘z millatiga mehr-muhabbatini amaliy faoliyatda namoyon qilish.

Sog‘lom milliy g‘urur o‘zga millatga mansub kishilarga hurmat-ehtirom ko‘rsatishni taqozo qiladi. Boshqa millat vakillarining izzat va g‘ururini kamsitmaydi. Mustaqillik kishilar milliy g‘ururini oshirib, uni xalq, Vatan, ajdodlar xotirasi oldidagi mas'uliyatini his qilishdek, mazmun bilan boyitilmoqda.Milliy g‘urur (tor ma'noda) - insonlarga xos his-tuyg‘u sifati - tushunchaning ifodasidir. Keng ma'noda milliy g‘urur ijtimoiy-ma'naviy xodisa tarzidagi talqindir. Milliy g‘urur milliy ong bilan uzviy bog‘lik holda shakllanib, rivojlanadi. Demak, milliy g‘urur shakllanishi quyidagicha tavsiflanadi:

 1. Milliy g‘urur milliy ong ta'sirida rivojlanadi.

 2. U ob'ektiv va sub'ektiv shart-sharoitlar ta'sirida o‘zgarib boradi.

 3. Milliy g‘urur shaxs(lar) g‘ururi shaklida namoyon bo‘ladi.

 4. Milliy g‘urur siyosiy ong, madaniyat bilan bog‘liq holda fuqarolik g‘ururi shaklida ko‘rinadi.

 5. Milliy g‘urur vatanparvarlik va milatparvarlikda seziladi.

Prezident Islom Karimov mustaqillik - buyuk ne'mat ekanligini ta'kidlab, uni avaylab-asrash ustuvor vazifalardan biri qilib belgilab bergan.

Bugungi kunda milliy masalada ikkita tendensiya mavjud:

1) Millatlarning uyg‘onishi, qo‘shilishi (XX asr boshiga xos).

2) Milliy davlatchilikka intilish (XX asr 90-yillariga va hozirga davrgi xos).

Milliy o‘zlikni anglash deganda:

1) Milliy birlikni va boshqa etnoslarning mavjudligini tushunib yetish.

2) Milliy qadriyatlar: til, tug‘ilib o‘sgan joy, madaniyatga (keng ma'noda) sodiqlik.

3) Milliy manfaatlarni tushunish.

4) Milliy mustaqillik va milliy taraqqiyotga intilish.

5) Vatanparvarlik.

Millatning milliy o‘zligini anglash shaxsning milliy o‘zligini anglash bilan ham chambarchas bog‘liqdir:

1) Millat (etnos)ga mansublikni anglash.

2) Mazkur millatning insoniyat taraqqiyotidagi tarixiy o‘rnini tushunib yetish.

3) Milliy qadriyatlarga sodiqlik.

4) Millatning ehtiyojlari va manfaatlarini angalsh, uning rivoj-lanish yo‘llarini bilish.


 1. Milliy taraqqiyotga vijdonan xizmat qilish.

E'tiqod (arab. - ishonmoq, imon, amin bo‘lmoq) - inson faoliyati uchun ma'naviy asos, yo‘l-yo‘riq va mo‘ljal bo‘lib xizmat qiluvchi, aql, xis va iroda vositasida anglangan bilimlar, g‘oya va tasavvurlar ifodasi bo‘lgan tushuncha. Milliy istiqlol g‘oyasi ishonch va e'tiqodga aylangandagina eski-lik sarqitlarini supurib tashlashi mumkin. Jamiyatda g‘oyaning e'tiqodga aylanishi uning amaliyotga o‘tishidagi muhim bosqichdir. Shaxs e'tiqodiga aylangan g‘oyani ro‘yobga chiqarish uchun harakat qila boshlaydi. E'tiqod qan-chalik kuchli bo‘lsa, uni amalga oshirish uchun shunchalik ehtiros bilan hara-kat qiladi. Kuchli e'tiqod yo‘lida shaxs bilimini, kuchini, boyliklarini, hatto hayotini ham ayamaydi. Bunga tarixdan misollar ko‘p. O‘g‘izxon, To‘maris, Shiroq, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Bobur Mirzo singari shaxslar shular jumlasidandir. Foyaviy e'tiqodning otasi bilim bo‘lsa, onasi his-tuyg‘udir. Ulardan biri bo‘lmasa, g‘oyaviy e'tiqod ham bo‘lmaydi.

Foyaviy e'tiqodni shakllantirish ma'rifiy bilimlar bilan cheklanib qolmasligi kerak, uni amaliyotga yo‘naltirish lozim. Ongni, tafakkurni o‘zgartirish zarur, bo‘lmasa, ozod va obod jamiyatni barpo etib bo‘lmaydi. Millat o‘zligini anglagan taqdirdagina buyuk o‘zgarishlar qilishga qodir bo‘ladi (Karimov I.A. Asarlar. T.8. 465-bet).Milliy g‘oyani yoshlar ongiga singdirish va e'tiqodiga aylantirish shart-sharoitlari quyidagilardan iborat:

 1. Tarbiya yo‘li bilan.

 2. Yoshlarni g‘oyaviy tarbiyalash.

 3. Mas'uliyatni his qilish, fuqarolik mas'uliyatini oshirish.

 4. Iymon-e'tiqodga aylantirish.

 5. Ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy muhiti orqali.

 6. Siyosiy ong va huquqiy madaniyatni o‘stirish yo‘li bilan.

 7. Yoshlarning bilim darajasi.

 8. Yangicha ilg‘or fikrlashga o‘tish.

 9. Ota-onalar savodxonligini oshirish bilan.Tayanch tushunchalar

Bugungi dunyoning mafkuraviy manzarasi - g‘oyaviy qarama - qarshiliklar murakkab tus olgan davr. Shovinizm - fran burjua millatchiligining o‘ta reaksion formasi. Mafkuraviy poligon - odamlar qalbi va ongini egallashga qaratilgan g‘oya. Mafkuraviy immunitet - yot g‘oyaviy «kasallik»ka qarshilik ko‘rsatuvchi qobiliyat. Mafkuraviy profilaktika - ijtimoiy intstitutlar tomonidan amalga oshiriladigan g‘oyaviy - tarbiyaviy ta'lim tarbiya tizimi. Gomogenlashuv - tarkibi, kelib chiqishi jihatidan bir xil, bir jinsli. Globallashuv - muttasil davom etadigan tarixiy jarayon.
Takrorlash uchun savollar

 1. Bugungi dunyoning mafkuraviy manzarasi deganda nimani tushunasiz?

 2. Hukmronlik qilishga intilayotgan qanday mafkura shakllari mavjud?

 3. Buyuk davlatchilikning mohiyati va xavfli jihatlari nimada?

 4. Xalifachilikni tiklash g‘oyasining xavfli va zararli mohiyati nimada?

 5. Mafkuraviy poligon deganda nimani tushunasiz?

 6. Mafkuraviy immunitetning qanday unsurlarini ajratib ko‘rsatish mumkin?

 7. Globallashuv jarayonida globalistlar va aksilglobalistlar kimlar, ularni izohlab bering?


Adabiyotlar:

 1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. -T. «O‘zbekiston», 2003.

 2. Karimov I.A. O‘zbekiston XX1 asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka, tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T.6. - T.: «O‘zbekiston», 1997. 31-40, 125-135, 149-162 - b.

 3. Karimov I.A. Jamiyat mafkurasi xalqni - xalq, millatni - millat qilishga xizmat etsin. T.7.- T.: «O‘zbekiston», 1999. 84-102-b.

 4. Karimov I.A. Milliy istiqlol mafkurasi - xalq e'tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. T.8. -T.: «O‘zbekiston», 2000. 489-508-b.

 5. Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asrga intilmoqda. - T.: «O‘zbekiston», 2000.

 6. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot - pirovard maqsadimiz. T.8. -T.: «O‘zbekiston», 2000. 462-467-b.

 7. Karimov I.A. Egali yurt erkini bermas. T.9. - T.: «O‘zbekiston», 2001. 70-98 -b.

 8. Karimov I.A. «Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» risolasiga so‘z boshi. T.9. - T.: «O‘zbekiston», 2001. 220-224-b.

 9. Karimov I.A. Biz tanlagan yo‘l - demokratik taraqqiyot va ma'rifiy dunyo bilan, hamkorlik yo‘li. - T.: «O‘zbekiston», 2003.

 10. Karimov I.A. Vatanimizning tinchligi va xavfsizligi o‘z kuch - qudratimizga, xalqimizning hamjihatligi va bukilmas irodasiga bog‘liq. -T.: «O‘zbekiston», 2004.

 11. Karimov I.A. El-yurtga halol, vijdonan xizmat qilish har bir rahbarning muqaddas burchi. Andijon viloyat xalq deputatlari Kengashining navbatdan tashqari sessiyasida so‘zlagan nutq. «Ishonch», 2004 yil 26 may.

 12. Karimov I.A. Qonun va adolat ustuvorligi faoliyatimiz mezoni bo‘lsin. Surxondaryo viloyat xalq deputatlari Kengashining navbatdan tashqari sessiyasida so‘zlangan nutq. «Xalq so‘zi», 2004 yil 2 iyun.

 13. Karimov I.A. Biz tanlagan yo‘l - demokratik taraqqiyot va ma'rifiy dunyo bilan hamkorlik yo‘li. T.11. -T.: «O‘zbekiston», 2003. -320-b.

 14. Karimov I.A. Tinchlik va xavfsizligimiz o‘z kuch-qudratimizga, hamjihatligimiz va qat'iy irodamizga bog‘liq. T.: 12. -T.: «O‘zbekiston», 2004. - 400 b.

 15. Karimov I.A. Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar, deb hisoblashar edi. - T.: «O‘zbekiston», 2005. - 64 b.

 16. Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz - jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir. -T.: «O‘zbekiston», 2005. - 96 b.

 17. Karimov I.A. O‘zbek xalqi hyech qachon, hyech kimga qaram bo‘lmaydi. -T.: «O‘zbekiston», 2005. - 160 b.

 18. Abdulla Avloniy. «Turkiy guliston yoxud axloq». -T.: «Sharq», 1994. 36-47 betlar.

 19. Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar, -T.: «Yangi asr avlodi», 2001. 56-67 betlar.

 20. Ergashev I. va boshq. Milliy istiqlol g‘oyasi: O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim bakalavriat bosqichi uchun darslik. -T.: Akademiya, 2005. 80-91-betlar.

 21. Uzoqov X. Panturlizm - bolshevizmning ashaddiy dushmani. «Xalq ta'limi», 1998. №3. 57-62-betlar.

 22. Irisov B. Din, aqidaparastlik va tahdid. -T.: Ma'naviyat, 2000. 4,7-8-betlar.

 23. Jo‘raev N. Mafkuraviy immunitet. -T.: «Ma'naviyat», 2000. - 16 b.

 24. Saifnazarov I., Karimov T.: Muxtorov A. Xalqimizning hamjihatligi terrorizmga qarshi kafolatdir. -T.: «Yangi asr avlodi», 2004. - 56 b.

 25. Ochildiev A. Milliy g‘oya va millatlararo munosabatlar. -T.: «O‘zbekiston», 2004. - 136 b.

 26. Bekmurodov A.Sh. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat: ustuvor masalalar va innovatsiyalar. -T.: TDIU, 2005. - 44 b.


Quyidagi Internet saytlaridan foydalanildi.

1. www. gov. uz

2. www. press - service. uz.

3. www. bilim. uz.

4. www. philosophy.ru.

5. www. filosofiya.ru.

6. www. philosophy.nsc.ru.

7. http // philosophy.albertina.ru.

8. www. history.ru.

9. www. philosophy.com.4-MAVZU. MAFKURAVIY IMMUNITeTNI ShAKLLANTIRISh -

XAVFSIZLIK VA BARQARORLIK OMILI

Ma'ruza rejasi:

 1. Mafkuraviy immunitet tushunchasi hamda jamiyat xavfsizligi va barqarorligining ma'naviy asosi.

 2. O‘zbekiston mustaqilligi, xavfsizligi va barqarorligiga g‘oyaviy tahdidlar hamda mafkuraviy immunitet.

 3. Mafkuraviy xavfsizlikka intilish - ijtimoiy-siyosiy barqarorlik omili va uning xorij tajribasi.


1. Mafkuraviy immunitet tushunchasi hamda jamiyat xavfsizligi

va barqarorligining ma'naviy asosi

Mustaqillikni mustahkamlashning muhim shartlaridan biri bu g‘oyaviy tarbiyani kuchaytirishdan iborat. Bu borada kishilarimizda yot va zararli g‘oyalarga qarshi kurashish uchun mafkuraviy immunitetni shakllantirish zarur. Albatta, mafkuraviy immunitetni shakllantirish kishilar ongida bir xil g‘oyani zo‘r berib tiqishtirish emas, balki odamlarda oq-qorani ajratish, zararli g‘oyalarga qarshi hushyor va ogoh bo‘lish xususiyatlarini tarbiyalash demakdir. 1999 yil 16 fevral, 2004 yil martidagi Buxoro va Toshkent, shahrida 2005 yil 13 mayda Andijon shaharlarida sodir etilgan terrorchilik voqyealaridan to‘g‘ri xulosa chiqarish kerak. Har bir davlat, jamiyatning qudrati uning ichki xavfsizligi va barqarorligiga tayanadi. Ya'ni jamiyat, millat o‘z g‘oyasida mustahkam tursa, ikkilanmasa, har qanday dushman qo‘llashi mumkin bo‘lgan g‘oyaviy tahdidlardan qo‘rqmasa, bunday millatni yengish mumkin emas. Aksincha, jamiyat ichida g‘oyaviy parokandalik, bo‘linishlar bo‘lsa dushmanlarga, ularning yot mafkuralariga yo‘l ochib beradi. Bunday millatni yengish, mustamlaka qilish oson kechadi.

Demak, barqarorlik va xavfsizlik - jamiyatning ongligiga, anglangan to‘g‘ri tushuncha va bilimlarga faol amal qilishiga, fikriy, g‘oyaviy birligiga, bular esa xavfsizlik ma'rifatiga tayanadi. Shu boisdan ham har bir o‘zbekistonlik millatidan, dinidan, tug‘ilgan joyidan, kasbu yoshidan qat'iy nazar Vatan posboni bo‘lishi lozim. Mamlakatimizning xavfsizligi uchun eng birinchi kafolat - o‘zbekistonliklarning milliy istiqlol g‘oyasi atrofida jipsligidir. Milliy istiqlol g‘oyasining asosiy bosh g‘oyasi va maqsadi: ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etishdir.

Milliy istiqlol g‘oyasi o‘zining asosiy g‘oyalari: 1) Vatan ravnaqi; 2) yurt tinchligi; 3) xalq farovonligi; 4) komil inson; 5) ijtimoiy hamkorlik; 6) millatlararo totuvlik; 7) diniy bag‘rikenglikka tayanar ekan, ana shu g‘oyalarga qarshi qaratilgan xatti-harakatlar tashqi va ichki tahdidlarning oldini oladi. Tashqi tahdidlar - O‘zbekistonning davlat chegarasidan tashqaridan kirib keluvchi, ichki tahdidlar esa O‘zbekiston davlati, mamlakatning ichidan chiqayotgan tahdidlardir. Biz ko‘p asrlar ana shu ichki tahdidlar tufayli mustamlakalikda yashab keldik21.

Ichki tahdidlar - o‘z Vataniga, vatandoshiga, vatandoshlariga zarar yetkazishga qaratilgan g‘oya, xatti-harakatlardir. Ana shu ichki tahdidlarni quyidagi sxema asosida tasvirlash ham mumkin:

4.1-chizma.

Ichki


tahdidlar-

ning ko‘rinish-

lari

Ana shu tahdidlar qancha keng tarqalsa, mamlakat g‘oyaviy birligiga shuncha ko‘p zarar yetkazadi, parokanda qiladi, hamjihatlik bo‘lmaydi. Foyaviy birligi mo‘rt millatning davlat xavfsizligi ham mo‘rt bo‘ladi.Ichki va tashqi tahdidlar asosan g‘oyaviy bo‘shliq tufayli sodir bo‘ladi. Demak, g‘oyaviy bo‘shlik nima? Foyaviy bo‘shlik - deb, eski hukmron mafkura halokatga uchrab, u bilan bog‘liq tushunchalarning qadrsizlanishi, bugungi hayot, o‘tmish va kelajakka daxldor qadriyatlar, tushuncha va tasavvurlarni to‘liq anglab yetmasligi oqibatida odamlarning qalbi va ongida vujudga keladigan bo‘shliqqa aytiladi.

Tajovuzkor mafkuralar bunday bo‘shliqdan foydalanib, o‘zlarining zararli g‘oyalarini singdirmoqchi va odamlarni o‘z ortidan ergashtirmoqchi bo‘ladi. Sobiq kommunistik partiya hukmronligi barham topgach, bizning yurtimizga ham zararli oqimlar kirib kela boshladi. Bunga davlat va nodavlat tashkilotlari hamda siyosiy partiyalarning istiqlol g‘oyasini, bozor munosabatlarini odamlar ongi va qalbiga tushuntirishda sustkashlik qilgani, ijtimoiy fanlarning jamiyatimizdagi yangiliklarni vaqtida tahlil qilib bermagani, jamiyat ruhiyati va tafakkurida ro‘y berayotgan murakkab jarayonlarning o‘z yechimini topmagani ham sabab bo‘ldi.

Sobiq sotsialistik mafkuraning illatlari fosh bo‘lgach, nafaqat oddiy odamlar, hatto ziyolilar ham mafkuralarning hammasi taraqqiyot uchun zararli ekan, haqiqiy ozod va erkin bo‘lish uchun har qanday mafkuradan xalos bo‘lish kerak, degan fikrga borib qolgan edi. Odamlar bunyodkor va vayronkor g‘oyalarning farqiga bormagani uchun shunday xulosaga kelgan edi. Biz faqat vayronkor g‘oya - kommunistik mafkuradan voz kechgan edik. Bizga endi bunyodkor g‘oya kerak edi. Chunki tabiatda vakuum - bo‘shliq bo‘lmagani kabi, mafkura sohasida ham bo‘shliqqa yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi.

Insoniyat tarixi shundan dalolat beradiki, muayyan jamiyat taraqqiyot jarayonida bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o‘tishida turmushning barcha sohalarida, xususan, iqtisodiyot, ijtimoiyot va siyosiy sohada bo‘lgani kabi, g‘oyaviy-mafkuraviy sohada ham muayyan muammolarni hal qilish zarurati paydo bo‘la boshladi. Chunki o‘ziga xos yangi davr, sharoit, vaziyat an'anaga aylanib qolgan g‘oyalar, qarashlar, munosabatlarni o‘zgartirmasdan, ma'lum mafkuraga asoslanmasdan yangi maqsadlar sari qadam tashlay olmaydi. Bu esa yangi g‘oya, qarash, munosabat, mafkurani ishlab chiqishni talab etadi.

O‘zbekiston Prezidenti Islom Karimov ta'kidlagani kabi: «O‘zining hayotini, oldiga qo‘ygan maqsadlarini aniq tasavvur qila oladigan, o‘z kelajagi haqida qayg‘uradigan millat hyech bir davrda milliy g‘oya va milliy mafkurasiz yashamagan va yashay olmaydi. Mafkura bo‘lmasa har qaysi davlat va jamiyat, qolaversa, har qaysi inson o‘z yo‘lini yo‘qotishi muqarrar» (Karimov I.A. Asarlar. T.7. 84-85-betlar).
Foyaviy bo‘shliqqa olib keluvchi sabablar quyidagilardan iborat:


 1. Boshqa mafkuralarni tan olmaslik.

 2. Yakka hokimlik (kommunistik) g‘oyasining mutlaq hukmronligi va targ‘iboti

 3. «Yo‘lboshchi sinf» mafkurasi nomigagina ijtimoiy guruhlar mafkurasi ekanligi.

 4. Kommunistik mafkuraning odamlar vijdon erkinligini cheklab qo‘yishi, kim unga jur'at qilsa «xalq dushmani»ga aylantirilishi.

 5. Milliylikdan, qadriyatlardan butunlay xoli bo‘lish.

 6. Milliy tarix, O‘zbekiston tarixi, o‘tmishini tan olmaslik.

 7. Xalqning diniga, diniy merosga, diniy qadriyatlarga mutlaqo noto‘g‘ri munosabat va h.k.

XX asr 90-yillarning boshlarida bunday mafkuraviy bo‘shliq O‘zbekistonda ham namoyon bo‘ldi. Ya'ni deideologizatsiya siyosatiga olib keldi. Ana shu g‘oyaviy bo‘shliqning o‘ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat edi: 1. Kommunistik mafkura tanazzulga uchrab uning o‘rni bo‘sh qoldi.

 2. O‘zbekiston mustaqil davlat sifatida qaror topsada, uning mafkurasi ham shakllanmagan edi.

 3. O‘tish davrida yangicha qarashlar mustahkam e'tiqodga aylanib ulgirmasdan boshqa yot va begona mafkuralarning xuruji.

 4. Markaziy Osiyo mintaqasidagi ekstremistik kuchlar, terrorchi to‘dalarning mafkuraviy kurashni avj oldirishi va boshqa.

Bu sabablar natijasida mustaqillik yillarida, ayniqsa 1991-2005 yillar davrida mamlakatimizda ekstremistik kuchlar va terrorchi to‘dalar tomonidan amalga oshirilgan buzg‘unchilik, vayronchilik ishlarini misol qilib keltirish mumkin.

XX asr 90-yillarining boshlarida ayrim yoshlar, yurtdoshlarimizning zararli g‘oya va mafkuralar ta'siriga tushib qolish sabablarini Preziden-timiz Islom Karimov asarlari asosida quyidagicha izohlab berish mumkin: 1. Dastlabki yillarda milliy g‘oya, milliy mafkura to‘liq shakllanib, odamlar qalbi va ongiga singib ulgurmagani.

 2. O‘zbekiston eski tuzumdan yangi tuzumga o‘tish davrida bir qator tabiiy qiyinchiliklarga duch kelishi.

 3. Bugungi kunda barcha yoshlarning serdaromad ish bilan ta'minlanmaganligi.

 4. Yosh ayrim soddadil yoshlarning ishonuvchanligi tufayli diniy qadriyat-larga intilish tuyg‘usidan ustalik bilan foydalanishi tufayli.

 5. Targ‘ibot-tashviqot ishlarining yetarli olib borilmaganligi (bugun bu ishni siyosiy partiyalar «Ma'naviyat va ma'rifat» markazlari, «Kamolot» ijtimoiy yoshlar tashkilotlari va h.k. olib bormoqda).

Mafkura va mafkuraviy tarbiya masalasi o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritgan, demokratik huquqiy davlat, erkin fuqarolik jamiyatining asoslarini yaratayotgan mamlakatimiz uchun ham muhim hayotiy ahamiyatga ega. Zero, ko‘zlangan maqsadlarga ushbu orzu-umid va intilishlarni o‘zida mujassamlashtirgan g‘oyaviy-nazariy qarashlar majmui bo‘lmish milliy mafkura va unga asoslangan tarbiya tizimisiz erishish mumkin emas. «Men, - deb yozadi Prezidentimiz, - Abdulla Avloniyning «Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir» degan fikrini ko‘p mushohada qilaman. Buyuk ma'rifatparvarning bu so‘zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo‘lgan bo‘lsa, hozirgi kunda biz uchun ham shunchalik, balki undan ham ko‘ra muhim va dolzarbdir» (Karimov I.A. Asarlar. T.7. 93-94-betlar).

Bu masalaning dolzarbligi yuqorida qayd etilgan mafkura shakl-larining xavfini bartaraf etish zarurligi bilan ham belgilanadi. Zero, Prezidentimiz ta'kidlaganidek, ularga g‘oya va ma'rifat bilan qarshi kurashish lozim. Mamlakatimizdagi mavjud ijtimoiy hamkorlik, milliy birlik va hamjihatlikni saqlab qolish va rivojlantirish yo‘li bilangina qo‘lga kiritilgan istiqlolni himoya qilamiz. Xalqaro hamjamiyat, shu jumladan tarix taqozosi bilan aloqalar kuchli rivojlangan davlatlar bilan teng huquqli, izzat-ikromli munosabat, o‘zaro manfaatli aloqalar esa mustaqillikni mustahkamlashning muhim omili bo‘lib xizmat qiladi. Ana shundagina mintaqamiz hyech qachon sivilizatsiyalar to‘qnashmaydigan, balki ular bir-biriga ta'sir etib, bir-birini boyitishning ibratli namunasini beradigan makonga aylanadi.

Mafkuraviy ta'sir va tahdidlar haqida gap ketar ekan, ularni aniqlash, baholash, xususiyatlarini yaqqol ko‘rsatish uchun O‘zbekiston Prezidenti Islom Karimov tomonidan ilmiy muomalaga bir qator tushunchalar kiritilganligini qayd etish lozim. Ular qatorida «mafkuraviy immunitet», «mafkuraviy profilaktika» kabilardir. Ana shu tushuncha-larning mazmuni oydinlashtirilganda hozirgi dunyoda kechayotgan mafkuraviy jarayonlarning xarakterini yanada yaqqolroq tasavvur qilish imkoni tug‘iladi.

Mafkuraviy immunitetni hosil qilish. Mafkuraviy immunitet - ma'naviy barkamol, irodasi baquvvat, iymoni butun shaxsni tarbiyalashda, har qanday reaksion, buzg‘unchi xarakterdagi g‘oyaviy tashabbuslarga bardosh bera oladigan yoshlarni tarbiyalashda qo‘l keladi»22. «Mafkuraviy immunitet» tushunchasini birinchi bor Prezidentimiz Islom Karimov ishlatgan va unga quyidagicha ta'rif bergan (2000 y. 8 iyunda «Fidokor» gazetasi muhbiri savollariga javoblarida «Milliy istiqlol mafkurasi - xalq e'tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir» nomli suhbatida): «Ma'lumki, har qanday kasallikning oldini olish uchun, avvalo, kishi organizmida unga qarshi immunitet hosil qilinadi. Biz ham farzandlarimiz yuragida ona Vatanga, boy tariximizga, ota-bobolarimizning muqaddas diniga sog‘lom munosabatni qaror toptirishimiz, ta'bir joiz bo‘lsa, ularning mafkuraviy immunitetini kuchaytirishimiz zarur» (Karimov I.A. Asarlar. T.8. 494-bet).

Immunitet lotincha (immunitatis) so‘zidan olingan bo‘lib, biror narsadan xalos, ozod va farig‘ bo‘lish, qutilishni, muayyan kasallikni qo‘zg‘atuvchi virusga, dardga qarshilik ko‘rsatish qobiliyatini (masalan, inson tanasi immuniteti) bildiradi. «Immunitet» so‘zining ma'nosi organizmning doimiy ichki barqarorligini saqlash uning turli xususiyatlarga va ta'sirlaridan himoyalanishi, qarshilik ko‘rsatishi, rezistentligini bildiradi. Shuningdek, u daxlsizlik ma'nosini ham anglatadi, (masalan, deputatlik immuniteti, diplomatik immuniteti).

Demak, mafkuraviy immunitet - davlat va millatning ma'naviy birligi, ma'naviy sog‘lomligini himoya qiluvchi g‘oyaviy qalqon vazifasini bajaradi. Shuning uchun ham Prezident Islom Karimov «Farzandlarimiz yuragida ona Vatanga, boy tariximizga, ota-bobolarimizning muqaddas diniga sog‘lom munosabatni qaror toptirishimiz, ta'bir joiz bo‘lsa, ularning mafkuraviy immunitetini kuchaytirishimiz zarar»ligi haqidagi fikrni alohida ta'kidlaganlar (Karimov I.A. Asarlar. T.8. 494-bet).

Aslida organizmni infeksion agentlar va boshqa yot moddalardan himoya qilish omillari tabiati bo‘yicha uchga bo‘linadi:


Katalog: uum2 -> Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Milliy%20g'oya -> Умумий%20қисм
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Dunyoviy va diniy madaniyat
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Mavz Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va bilish usullari. Ijtimoiy – iqtisodiy extiyojlar
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Iqtisodiyot nazariyaSI
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Toshkent tibbiyot akademiyasi I- ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi Iqtisodiyot nazariyasi fani Mavzu: 6- bozor iqtisodiyotining mazmuni va asosiy belgilari. Bozor va uning tuzilishi. Mavzu
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> O’zbekiston tarixi
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Ishlab chiqarish qanday yirik 2 bo‘linmaga bo‘linadi
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Mavzu: Amir Temur va uning axloqiy o'gitlari. Reja: Amir Temur yirik davlat arbobi va yuksak ma'naviyat egasi. «Temur tuzuklari»
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Toshkent tibbiyot akademiyasi soliqlar va soliqqa tortish
Умумий%20қисм -> Milliy g‘oya fanining predmeti, maqsadi va vazifalari
Milliy%20g'oya -> Toshkent tibbiyot akademiyasi ijtimoiy fanlar kafedrasi «tasdiqlayman»

Download 0.71 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
pedagogika universiteti
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
Referat mavzu
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
ishlab chiqarish
fizika matematika
universiteti fizika
Fuqarolik jamiyati