Milliy g‘oya fanining predmeti, maqsadi va vazifalariDownload 42.48 Kb.
Sana23.09.2019
Hajmi42.48 Kb.
MILLIY G‘OYA FANINING PREDMETI, MAQSADI VA VAZIFALARI

Milliy g‘oya fanining predmeti. Ob'ekti Inson va jamiyat taraqqiyotida g‘oya va mafkuralarning o‘zaro munosabati. Mustaqil O‘zbekistonda milliy g‘oya shakllanishining ilmiy- nazariy va tarixiy asoslari. Uning xalq ishonchi va e'tiqodiga aylanishi. Milliy rivojlanish va milliy g‘oya bilan bog‘liq konuniyatlarning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish.

Milliy g‘oyaning asosiy tushunchalari: «g‘oya», «mafkura», «milliy g‘oya», «milliy istiqlol g‘oyasi», «milliy istiklol g‘oyasining ma'naviy negizlari», «milliy rivojlanish g‘oyasi», «milliy istiqlol mafkurasi», «milliy istiqlol g‘oyasining bosh g‘oyasi», «milliy istiqlol g‘oyasining asosiy g‘oyalari», «Vatan ravnaki», «yurt tinchligi», «xalq farovonligi», «millatlararo totuvlik», «diniy bag‘rikenglik», «ijtimoiy xamkorlik», «komil insonning shakllanishiga ko‘maklashish» va b. Milliy g‘oyaning «sinfiylik», «partiyaviylik» tamoyillaridan begonaligi. Milliy g‘oyaning maqsadi va vazifasi. Yoshlarda milliy g‘oyaga ishonch va e'tiqodni singdirish. Milliy – ma'naviy meros va umumbashariy qadiryatlarga tayangan xolda milliy g‘urur, vatanparvarlik, millatparvarlik fazilatlarini shakllantrish.

Milliy g‘oyani o‘rganishning asosiy qonuniyatlari. Jamiyat rivojining g‘oyalar va mafkuralar bilan bog‘liqligi. Inson va jamiyatning o‘z maksadi va taraqqiyot yo‘lining mavjudligi. Globallashuv jarayonining milliy g‘oyadap aks etishi. Inson ongi va qalbi uchun kurash. Jamiyatda g‘oyaviy bo‘shlikning bulmasligi. Milliy g‘oya xar bir xalkning o‘zligini saklab qolish va o‘ziga xos rivojlanish extiyoji xamda kafolati ekanligi.Adabiyotlar:

  1. I. A. Karimov «Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar deb hisoblashadi». 2005 y 14 yanvar ( Nezavisimae gazetasi muxbiri V. Panfelovaning savollariga javob ).

  2. I. A. Karimov «Bizni tanlagan yo‘limizdan xech kim qaytara olmaydi». 2005 y 14 may «Xalq so‘zi».

  3. I. A. Karimov «O‘zbek xalqi hyech qachon, hyech kimga qaram bo‘lmaydi». Toshkent «O‘zbekiston» 2005 y.

  4. I. A. Karimov «Bizning bosh maqsadimiz jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir». T. «O‘zbekiston» 2005 y.

  5. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: «O‘zbekiston» 2003 y.

  6. Korakalpogiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Nukus: Qoraqalpog‘iston, 1993 y.

  7. Karimov I. A. O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T.6. – T.: «O‘zbekiston», 1997. 31 – 40 , 125 – 135, 149 – 162 – b.

  8. Karimov A. I. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. T.6. – T.: «O‘zbekiston» 1997. 324 – 346 – b.

  9. Karimov I. A. Milliy istiklol mafkurasi – xalk e'tikodi va buyuk kelajakka ishonchdir. T.8. – T.: «O‘zbekiston», 2000. 489 – 508 – b.

  10. Karimov I. A. O‘zbekiston XXI asrga intilmokda. – T.: «O‘zbekiston», 2000. 6 – 12, 14 – 26, 28 – 38, 47 – 48 – b.

YaNGI ADABIYoTLAR

(2010 yil)

 1. Karimov I.A. Asosiy vazifamiz-vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirish. (Toshkent- O‘zbekiston -2010y)

 2. O‘zbekiston konstitutsiyasi-biz uchun demokratik taraqqiyot yo‘lida va fuqarolik jamiyatini barpo etishda mustahkam poydevordir.

(Toshkent-O‘zbekiston 2009y).

 1. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari (Toshkent-O‘zbekiston 2009y).

 2. Karimov I.A. “Barkamol avlod” yili davlat dasturi Toshkent-O‘zbekiston 2010y.

 3. Mavzu bo‘yicha quyidagi internet saytlaridan foydalanish tavsiya qilinadi.

 1. www.gov.uz.

 2. www.press-service.uz.

 3. www.bilim.uz.

 4. www.philosophy.ru.

 5. www.filosofiya.ru.

 6. www.philosophy.nsc.ru.

 7. http // philosophy.albertina.ru.

 8. www.history.ru.

 9. www.philosophy.com.

2-MAVZU: JAMIYaT TARAQQIYoTINIG G‘OYa, MAFKURALAR BILAN O‘ZARO BO­G‘LIQLIGI

Jamiyat tarakkiyotinig muayyan fikrlar, g‘oyalar, mafkuralar bilan bog‘likligi. Jamiyatning mafkurasiz bulmasligi. G‘oya va mafkuralarning inson va jamiyat oldiga qo‘ygan maksadlar bilan mushtarakligi. "G‘oya" va "mafkura"ning "yagona xukmron mafkura" tushunchasidan farki. "Mafkura bulmasa xar qaysi davlat va jamiyat, qolaversa, xar kaysi inson o‘z yo‘lini yukotishi mukarrar"ligi, jamiyatda mafkuraviy bushlikka yul kuyib bulmaslik tug‘risida yangicha konsepsiyaning ishlab chikilishi (I.A.Karimov).

Inson va jamiyat xayotida g‘oyalar, fikrlar xilma-xilligi. Uning tabiiy, ijtimoiy-ma'naviy extiyoj ekanligi.

G‘oya va mafkuralarning inson va jamiyat xayotiga ta'siri. Jamiyat mafkurasining xalkni-xalk, millatni-millat etishdagi urni. G‘oya va mafkura - turli jamiyatlarning uziga xos tarakkiyot yuliga tayangan xolda uzluksiz rivojlanish omili.

Jamiyat va sivilizatsiyalar rivojiga ulkan ta'sir kursatgan g‘oyalar va mafkuralar.

Vayronkor g‘oya va mafkuralarning jamiyat xayotiga salbiy ta'siri. Diniy akidaparastlik, fashizm, bolqshevizm, buk davlatchilik shovinizm, tajovuzkor millatchilik, irkchilik, terrorizm va b. Yagona xukmron mafkuraning cheklanganligi, gayriinsoniyligi, uning fikr erkinligi, g‘oyalar va mafkuralar xilma-xilligiga zidligi. Uning jamiyat tarakkiyotiga zararli ta'sirlari va okibatlari. Dunyoviylik daxriylik emasligi tugrisida (I.Karimov).

"Fikrga karshi fikr, g‘oyaga karshi g‘oya, jaxolatga karshi ma'rifat bilan krashish" tamoyilining turli xalklar va jamiyatlar tarakkiyotidagi axamiyati.

ADABIYoTLAR:

1. I. A. Karimov «Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar deb xisoblashadi». 2005 y 14 yanvar ( Nezavisimae gazetasi muxbiri V. Panfelovaning savollariga javob ).

2. I. A. Karimov «Bizni tanlagan yulimizdan xech kim kaytara olmaydi». 2005 y 14 may «Xalk suzi»

3. I. A. Karimov «Uzbek xalki xech kachon, xech kimga karam bulmaydi. Toshkent «O‘zbekiston» 2005 y.


 1. I. A. Karimov «Bizning bosh maksadimiz jamiyatni demakratlashtrish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va islox etishdir». T. «O‘zbekiston» 2005 y.

5. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: «O‘zbekiston» 2003 y

 1. Karimov I. A. O‘zbekiston XXI asr busag‘asida: xavfsizlikka

taxdid, barkarorlik shartlari va tarakkiyot kafolatlari. T.6.

T.: «O‘zbekiston», 1997. 31 – 40 , 125 – 135, 149 – 162 – b. 1. Karimov I. A. Jamiyat mafkurasi xalkni-xalk, milatni-millat kilishga xizmat etsin. T.7. – T.: «O‘zbekiston», 2000. 489-508-b.

 2. Karimov I. A. Milliy istiklol mafkurasi – xalk e'tikodi va

buyuk kelajakka ishonchdir. T.8. – T.: «O‘zbekiston», 2000. 489 – 508 – b.

9. Karimov I. A. O‘zbekiston XXI asrga intilmokda. – T.:

«O‘zbekiston», 2000. 6 – 12, 14 – 26, 28 – 38, 47 – 48 – b.10. Karimov I. A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon xayot- pirovard maksadimiz. T.8. – T.: «O‘zbekiston», 2000. 462-467-b.

YaNGI ADABIYoTLAR

(2010 yil)

 1. Karimov I.A. Asosiy vazifamiz-vatanimiz taraqqiyoti va halqimiz farovonligini yanada yuksaltirish. (Toshkent- O‘zbekiston -2010y)

 2. O‘zbekiston konstitutsiyasi-biz uchun demokratik taraqqiyot

yo‘lida va fuqarolik jamiyatini barpo etishda mustahkam poydevordir.

(Toshkent-O‘zbekiston 2009y). 1. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston shoroitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari (Toshkent-O‘zbekiston 2009y).

 2. Karimov I.A. “Barkamol avlod” yili davlat dasturi Toshkent-O‘zbekiston 2010y.

 3. Mavzu bo‘yicha quyidagi internet saytlaridan foydalanish tavsiya qilinadi.

 1. www.gov.uz.

 2. www.press-service.uz.

 3. www.bilim.uz.

 4. www.philosophy.ru.

 5. www.filosofiya.ru.

 6. www.philosophy.nsc.ru.

 7. http // philosophy.albertina.ru.

 8. www.history.ru.

 9. www.philosophy.com.

3-MAVZU: GLOBALLAShUV ShAROITIDA MILLIY G‘OYaGA EXTIYoJNING ORTIShI

Jamiyat xayotining globallashuvi. Bugungi globallashuv jarayonida duyoning mafkuraviy manzarasi. Uning turli xalklar xayoti, ong va tafakkuri, ishonch va e'tikodiga ta'siri. Inson ongi va kalbi uchun kurashning davom etayotganligi. Globollashuv jarayonida milliy g‘oyaga extiyoj va uning zarurligi. Milliy g‘oya turli xalklar, millatlarning uzligini saklab kolishi xamda jaxon xamjamiyatida o‘z urniga ega bulish omili ekanligi.

Mafkuraviy jarayonlarning globollashuvi. ikki kutbli dunyoning barxam topishi. G‘oyaviy kurashning uzgarishi. inson ongi va qalbini egallash orkali dunyoni bulib olishga bulayotgan urinishlar. Uning turli xil yo‘llari, kurinishlari. Buyuk davlatchilik shovinizmi, diniy ekstremizm va fundamentalizm, xalifalikni tiklash va terrorizm g‘oyalarining zararli okibatlari. Shark va G‘arb mamlakatlari xayotida milliy g‘oya kurinishlari. Amerika, Fransiya, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Koreya, Rossiya, Germaniya, Malayziya tajribasi. milliy g‘urur, milliy uzlikni anglash va qadrlay olishning tarakkiyot omili ekanligi. Uning ma'rifiy rivojlanish konuniyatlariga mosligi.

Adabiyotlar:


 1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: «O‘zbekiston» 2003 y

2. I. A. Karimov «Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar deb xisoblashadi». 2005 y 14 yanvar ( Nezavisimae gazetasi muxbiri V. Panfelovaning savollariga javob ).

3. I. A. Karimov «Bizni tanlagan yulimizdan xech kim kaytara olmaydi». 2005 y 14 may «Xalk suzi»

4. I. A. Karimov «Uzbek xalki xech kachon, xech kimga karam bulmaydi». Toshkent «O‘zbekiston» 2005 y.


 1. I. A. Karimov «Bizning bosh maksadimiz jamiyatni demakratlashtrish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va islox etishdir». T. «O‘zbekiston» 2005 y.

 2. Karimov I. A. O‘zbekiston XXI asr busag‘asida: xavfsizlikka taxdid, barkarorlik shartlari va tarakkiyot kafolatlari. T.6. – T.:

«O‘zbekiston», 1997. 31 – 40 , 125 – 135, 149 – 162 – b.

7. Karimov I. A. Jamiyat mafkurasi xalkni-xalk, milatni-millat kilishga xizmat etsin. T.7. – T.: «O‘zbekiston», 2000. 489-508-b.

8. Karimov I. A. Milliy istiklol mafkurasi – xalk e'tikodi va

buyuk kelajakka ishonchdir. T.8. – T.: «O‘zbekiston», 2000. 489 – 508 –b. 1. Karimov I. A. Egali yurt erkini bermas. T.9. – T.: «O‘zbekiston» , 2001. 70 – 98 – b.

10. Milliy istiklol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar – T.: «Yangi asr avlod», 2001.

YaNGI ADABIYoTLAR

(2010 yil)

 1. Karimov I.A. Asosiy vazifamiz-vatanimiz taraqqiyoti va halqimiz farovonligini yanada yuksaltirish. (Toshkent- O‘zbekiston -2010y)

 2. O‘zbekiston konstitutsiyasi-biz uchun demokratik taraqqiyot

yo‘lida va fuqarolik jamiyatini barpo etishda mustahkam poydevordir.

(Toshkent-O‘zbekiston 2009y). 1. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston shoroitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari (Toshkent-O‘zbekiston 2009y).

 2. Karimov I.A. “Barkamol avlod” yili davlat dasturi Toshkent-O‘zbekiston 2010y.

 3. Mavzu bo‘yicha quyidagi internet saytlaridan foydalanish tavsiya qilinadi.

 1. www.gov.uz.

 2. www.press-service.uz.

 3. www.bilim.uz.

 4. www.philosophy.ru.

 5. www.filosofiya.ru.

 6. www.philosophy.nsc.ru.

 7. http // philosophy.albertina.ru.

 8. www.history.ru.

 9. www.philosophy.com.

4-MAVZU: MILLIY G‘OYa-XALKNING IShONChI VA E'TIKODI

"Jamiyat mafkurasi", "milliy g‘oya" tushunchasi, ma'nosi va moxiyati. milliy istiklol g‘oyasi - O‘zbekiston jamiyati mafkurasi ekanligi. Milliy g‘oyaning millat va xalkning ishonch va e'tikodiga kuchishi. Ishonch va e'tikod tushunchasi. Milliy g‘oyaning xalk ishonchi va e'tikodi bilan boglikligi. Uning jamiyat xayoti, insonlarning amaliy faoliyatida namoyon bulishi.

Milliy g‘oyani keng jaioatchilik onggiga, e'tikodiga singdirish shart-sharoitlari. Ta'lim-tarbiya, ilm-fan, madaniyat, adabiyot va san'at, din, ma'naviy-ma'rifiy, sport soxalarida milliy g‘oyaning aks etishi. Unga bulgan extirom va e'tiborning milliy g‘oyaga ishonch va e'tikod bilan boglikligi. Jamiyat mafkurasining inson manfaatlarini ifoda etishi. Milliy g‘oyaga mustaxkam ishonch va e'tikod xalklarni birlashtrib turuvchi, oliy maksad va bunyodkorlik ishlariga yunaltiruvchi, ma'naviy-ruxiy kuch-kuvvat manbai. Uning bexatar, tinch-omon, farovon turmushga erishishda axamiyati.

Adabiyotlar:


 1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: «O‘zbekiston» 2003 y

2. I. A. Karimov «Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar

deb xisoblashadi». 2005 y 14 yanvar ( Nezavisimae gazetasi muxbiri

V. Panfelovaning savollariga javob ).

3. I. A. Karimov «Bizni tanlagan yulimizdan xech kim kaytara olmaydi». 2005 y 14 may «Xalk suzi»

4. I. A. Karimov «Uzbek xalki xech kachon, xech kimga karam bulmaydi». Toshkent «O‘zbekiston» 2005 y.


 1. I. A. Karimov «Bizning bosh maksadimiz jamiyatni demakratlashtrish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va islox etishdir». T. «O‘zbekiston» 2005 y.

 2. Karimov I. A. O‘zbekiston XXI asr busag‘asida: xavfsizlikka taxdid, barkarorlik shartlari va tarakkiyot kafolatlari. T.6. – T.: «O‘zbekiston», 1997. 31 – 40 , 125 – 135, 149 – 162 – b.

7. Karimov I. A. Jamiyat mafkurasi xalkni-xalk, milatni-millat kilishga xizmat etsin. T.7. – T.: «O‘zbekiston», 2000. 489-508-b.

8. Karimov I. A. Milliy istiklol mafkurasi – xalk e'tikodi va buyuk kelajakka ishonchdir. T.8. – T.: «O‘zbekiston», 2000. 489 – 508 –b.

9. Karimov I. A. Egali yurt erkini bermas. T.9. – T.: «O‘zbekiston» ,2001. 70 – 98 – b.

10. Milliy istiklol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar – T.: «Yangi asr avlod», 2001.YaNGI ADABIYoTLAR

(2010 yil)

 1. Karimov I.A. Asosiy vazifamiz-vatanimiz taraqqiyoti va halqimiz farovonligini yanada yuksaltirish. (Toshkent- O‘zbekiston -2010y)

 2. O‘zbekiston konstitutsiyasi-biz uchun demokratik taraqqiyot

yo‘lida va fuqarolik jamiyatini barpo etishda mustahkam poydevordir.

(Toshkent-O‘zbekiston 2009y). 1. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston shoroitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari (Toshkent-O‘zbekiston 2009y).

 2. Karimov I.A. “Barkamol avlod” yili davlat dasturi Toshkent-O‘zbekiston 2010y.

 3. Mavzu bo‘yicha quyidagi internet saytlaridan foydalanish tavsiya qilinadi.

 1. www.gov.uz.

 2. www.press-service.uz.

 3. www.bilim.uz.

 4. www.philosophy.ru.

 5. www.filosofiya.ru.

 6. www.philosophy.nsc.ru.

 7. http // philosophy.albertina.ru.

 8. www.history.ru.

 9. www.philosophy.com.

5-MAVZU: MILLIY G‘OYa, MILLIY-MA'NAVIY QADRIYaTLAR VA ULARNING UMUBAShARIY TAMOYIDDARI

Milliy g‘oyaning ma'naviy kadiryatlar bilan uzviy bog‘likligi. Uning milliy tarakkiyot omili sifatida namoyon bulishi. Uning milliy va ma'naviy kadriyatlarda aks etishi. Milliy g‘oyaning shakllanishida milliy-ma'naviy kadriyatlar, til, urf-odat, an'ana, din, yozuv, san'at, musiqa, me'morchilik, xalq falsafasi, dunyokarashi, badiiy va og‘zaki ijodining o‘rni. Unda halqning, millatning ruxiyati, tafakkur tarzi, orzu-umidlarining aks etishi. Milliy-ma'naviy kadriyatlarga xurmat va uning milliy g‘oyadagi o‘rni. Jamoa timsoli bulgan oila, maxalla, el-yurt tushunchalarining mukaddasligi; ota-ona, mahalla oqsoqollari, yurt urug‘lariga, umuman jamoatga yuksak e'tibor; millatning kuzgusi bulgan ona tiliga muxabbat; kattaga hurmat va kichikka izzat; vafo va sadokat, guzallik va nafosat, xayot abadiyligining timsoli bulgan ayolga extirom, andisha sabr-bardosh va mexnatsevarlik; xalollik va mexr-muruvvat; omonatga xiyonat kilmaslik. Bozor iktisodiyoti sharoitida milliy-ma'naviy kadriyatlarga e'tiborning zarurligi. Tadbirkorlik va ishbilarmonlikda milliy-ma'naviy kadiryatlarga tayanishning umuminsoniy moxiyati. Ularning milliy g‘oya bilan bog‘likligi.

An'anaviy madaniyat va "milliy-ma'naviy kadriyatlar"ga fakat eskilik sarkiti sifatida karashning zararli ekanligi. Xalkni, millatni ichdan yemirishga yunaltrilgan giyoxvandlik, ekstremizm va terrorizm muammolariga aloxida e'tibor karatish zarurligi.

Umumbashariy kadriyatlar va tamoyillar tushunchasi. Milliy g‘oyaning umumbashariy kadriyatlar va tammoyillar bilan uyg‘unligi. Xar qanday umuinsoniy (umumbashariy) xodisaning milliy-ma'naviy negizda shakllanishi va rivojlanishi. Milliy g‘oyada umumbashariy tamoyillar: konun ustuvorligi; inson xak-huquqlari va xurfikrlilik; turli millat vakillariga xurmat va ular bilan baxamjixat yashash; diniy bagrikenglik; dunyoviy bilimlarga intilish, ma'rifatparvarlik; uzga xalklarning ilgor tajribalari va madaniyatini urganish zarurati.

Milliy-ma'naviy kadriyatlarda umuminsoniylikning aks etishi. Umumbashariyat erishgan yutuqlardan foydalanishning istikbol uchun zarurligi. Milliy-ma'naviy negizlarga tayangan holda, o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘lini amalga oshishrishning umubashariy tamoyillarga zid emasligi. Milliy-ma'naviy qadriyatlar tizimida umubashariyatga dahldor bulgan tamoyillarning mujassamlashishi. "Milliy bikiklik"ning jamiyat tarakkiyoti konuniyatlariga zidligi.

O‘zligini anglagan xar bir halk yoki millat, davlat yoki jamiyatning umubashariy tamoyillarni e'tirof etishi. Uning o‘zini saqlab qolish, o‘ziga xos va mos rivojlanishga harakat qilishning umumiy konuniyat ekanligi. Mas'uliyatlilik, intizomlilik, halollik, foizlik, ijtimoiy adolat va foydali faoliyatiga intilish kabi sifatlarning umummilliy taraqqiyot uchun zarurligi.


Adabiyotlar:

 1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: «O‘zbekiston» 2003 y

2. I. A. Karimov «Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar

deb xisoblashadi». 2005 y 14 yanvar ( Nezavisimae gazetasi muxbiri

V. Panfelovaning savollariga javob ).

3. I. A. Karimov «Bizni tanlagan yulimizdan xech kim kaytara olmaydi».

2005 y 14 may «Xalk suzi»

4. I. A. Karimov «Uzbek xalki xech kachon, xech kimga karam bulmaydi».

Toshkent «O‘zbekiston» 2005 y.

5. I. A. Karimov «Bizning bosh maksadimiz jamiyatni demakratlashtrish

va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va islox etishdir».

T. «O‘zbekiston» 2005 y.

6. Karimov I. A. O‘zbekiston XXI asr busag‘asida: xavfsizlikka taxdid,

barkarorlik shartlari va tarakkiyot kafolatlari. T.6. – T.:

«O‘zbekiston», 1997. 31 – 40 , 125 – 135, 149 – 162 – b.

7. Karimov I. A. Jamiyat mafkurasi xalkni-xalk, milatni-millat kilishga xizmat etsin. T.7. – T.: «O‘zbekiston», 2000. 489-508-b.

8. Karimov I. A. Milliy istiklol mafkurasi – xalk e'tikodi va

buyuk kelajakka ishonchdir. T.8. – T.: «O‘zbekiston», 2000. 489 – 508

9. Karimov I. A. Egali yurt erkini bermas. T.9. – T.: «O‘zbekiston» ,2001. 70 – 98 – b.

10. Azizxujaev A. A. Davlatchilik va ma'naviyat. – T.: «Shark», 1997YaNGI ADABIYoTLAR

(2010 yil)

 1. Karimov I.A. Asosiy vazifamiz-vatanimiz taraqqiyoti va halqimiz farovonligini yanada yuksaltirish. (Toshkent- O‘zbekiston -2010y)

 2. O‘zbekiston konstitutsiyasi-biz uchun demokratik taraqqiyot

yo‘lida va fuqarolik jamiyatini barpo etishda mustahkam poydevordir.

(Toshkent-O‘zbekiston 2009y). 1. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston shoroitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari (Toshkent-O‘zbekiston 2009y).

 2. Karimov I.A. “Barkamol avlod” yili davlat dasturi Toshkent-O‘zbekiston 2010y.

 3. Mavzu bo‘yicha quyidagi internet saytlaridan foydalanish tavsiya qilinadi.

 1. www.gov.uz.

 2. www.press-service.uz.

 3. www.bilim.uz.

 4. www.philosophy.ru.

 5. www.filosofiya.ru.

 6. www.philosophy.nsc.ru.

 7. http // philosophy.albertina.ru.

 8. www.history.ru.

 9. www.philosophy.com.

6-MAVZU: JAMIYaT BARQARORLIGINI TA'MINLAShNING IJTIMOIY-G‘OYaVIY ASOSLARI

Jamiyat barqarorligini ta'minlashda iqtisodiy - siyosiy, ijtimoiy - ma'naviy omillarning mushtarakligi. Milliy g‘oyaning etnosiyosat va etnomadaniyat rivojiga ta'siri. O‘zbekistonda milliy siyosatning amalga oshirilishi va unda etnik birliklar manfaatlari himoya qilinishining huquqiy va ijtimoiy asoslari. O‘zbekistonda yashayotgan etnik birliklar tafakkurida milliy g‘oyaga sadoqatni shakllantirishning ob'ektiv va sub'ektiv omillari. Mamlakatda millatlararo (totuvlik), hamkorlik, va dinlararo bag‘rikenglik, (tolerantlik) - ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash sharti, uning siyosiy va qonuniy - huquqiy asoslarini mustahkamlashda davlatning bosh islohotchilik roli. "O‘zbekiston – yagona vatan" g‘oyasi barqarorlikni ta'minlashning nazariy asosi.

O‘zbekistonda milliy madaniy markazlarning tashkil qilinishi millatlararo barqarorlikni ta'minlash vositasi. Madaniy muloqot ko‘p millatli aholi orasidagi barqarorlik omili. Til madaniy muloqot va barqarorlikning muhim vositasi. O‘zbekistonda rasmiy tan olingan diniy konfessiyalar faoliyatiningmillatlararo totuvlikni ta'minlashdagi roli. 2007 yilda “Toshkent - islom madaniyati poytaxti” deb e'lon qilinishining tarixiy ahamiyati. Toshkent Islom universiteti va Toshkent Islom institutining aholi ongida dinga munosabatni shakllantirishdagi roli. O‘zbekistonning xalqaro hamjamiyatga integratsiyalashuvi va siyosiy mavqyei mustahkamlanishida millatlararo va dinlararo tolerantlikni mustahkamlash tajribalarining demokratik xarakteri va xalqaro ahamiyati.

Mustaqillik va huquq, demokratiya va oshkoralik - milliy o‘z-o‘zini anglash, axloqiy yangilanish, milliy ma'naviy tiklanishning asosi. “Bu muqaddas vatanda azizdir inson”, “Buyuk va muqaddassan mustaqil Vatan” g‘oyalarining ijtimoiy ma'naviy ahamiyati. Dunyo mamlakatlarida yashovchi etnik birliklarning milliy o‘zligini anglashi uchun yaratilayotgan shart sharoitlarning mafkuraviy ahamiyati. Ba'zi mamlakatlarda millat va elatlar kamsitilishining oqibatlari. Ayrim MDH davlatlarida siyosiy institutlar va liderlarga xalq ishonchi yo‘qolishining sabablari. Dunyo mamlakatalaridagi beqarorlik sabablari. Beqarorlik hukmron mamlakatlarda qochoqlarning ahvoli. Dunyoda tinchlik o‘rnatishda barqaror demokratik taraqqiyot, erkinlik, ijtimoiy-siyosiy hamkorlik, milliy va diniy totuvlik g‘oyalarining ustuvor ahamiyati.

Bozor munosabatlariga o‘tishning inson tafakkuriga ta'siri. Tafakkurga jamiyat, maktab, oila va tarbiyani amalga oshiruvchi boshqa omillar ta'sirining o‘zaro nisbati. Milliy g‘oyaning tafakkur konservatizmini bartaraf qilishdagi o‘rni. Taraqqiyotning milliy modellari va ularning mazmuni. “O‘zbek modeli”-evolyusion taraqqiyot g‘oyasining gumanistik xarakteri. Ijtimoiy ong va tafakkur yangilanishiga milliy taraqqiyot modelining ijobiy ta'siri. Milliy g‘oya qonun ustivorligiga asoslangan demokratik davlat va erkin fuqarolik jamiyati barpo etishning asosiy omili. Davlat boshqaruvini demokratlashtirish va jamiyat hayotini modernizatsiyalashning g‘oyaviy asoslari. “Kuchli davlatdan – kuchli fuqarolik jamiyati sari” tamoyili, uning barcha sohalardagi ma'naviy yangilanish va tafakkur o‘zgarishidagi o‘rni va ahamiyati. Milliy g‘oya va ma'naviy hayot. Istiqlol yillarida ma'naviy tiklanish va yuksalish sohasidagi islohotlar jarayoni. Prezident Islom Karimovning “Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch” asarining yangi dunyoqarash va zamonaviy tafakkurni shakllantirishdagi ahamiyati. Yuksak ma'naviyatni shakllantiradigan asosiy mezonlar. Milliy o‘zlikni anglash va ma'naviy yuksalishning strategik va taktik vazifalari. Prezident Islom Karimov asarlari – milliy ma'naviy taraqqiyot g‘oyasining konseptual asosi va ularning ahamiyati.

Mafkuraviy munosabatlarda milliy va umuminsoniy manfaatlar birligini ta'minlash imkoniyatlari. Prezident Islom Karimovning “O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida” kitobining tafakkur yangilanishiga ta'siri. Milliy g‘oya- ma'naviy yangilanishning nazariy va amaliy asosi. Barkamol avlod tarbiyasida mafkuraning ta'sirchanlik rolini oshirish vazifalari.Adabiyotlar

A -2,3,4,5,6,7,23,29,36

Q-6,7,14,17

7-MAVZU: MILLIY G‘OYaNING BOSh MAQSADI-OZOD VA OBOD VATAN, ERKIN VA FAROVON HAYoT QURISh

Milliy g‘oyaning O‘zbekiston istiqbolini ifoda etuvchi milliy taraqqiyot konsepsiyasi ekanligi. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot qurish - milliy g‘oyaning bosh maqsadi. Uning ma'no-mazmuni va asosiy yo‘nalishlari. Erkinlik, erkin mehnat faoliyati, tadbirkrlik, tafakkur erkinligining axamiyati. Yagona Vatan, O‘zbekistonning kelajagi to‘g‘risida qayg‘urishning zarurligi. O‘zbekiston xalqining ozod va obod Vatanda, erkin va farovon yashashga haqli ekanligi. O‘zbekiston kelajagi buyuk davlat! Uning mezonlari, shart-sharoitlari va omillari. Insonning ma'nan ozodligi va ma'rifatining yuksak bo‘lishi - obod vatan, erkin va farovon xayot qurish omili ekanligi.

O‘zbekistonda erkin demokratik, fuqarolik jamiyati qurilishining insonlar ijtimoiy faol ishtiroki bilan bog‘likligi. Yoshlarda ozod va obod Vatan, erkin va farovon xat kurish tuyg‘usini karor toptiriщda milliy g‘oyaning maksadlari bilan mushtarakligi. Ozod va obod Vatanni anglash va qadrlash tuyg‘usi. Erkin va farovon xayotga erishishning mexnat, ilm-fan sirlarini egallash, yuksak ma'rifat bilan mushtarakligi. Milliy istiqlol g‘oyasini xar bir insonning oliy maksadiga, xoxish-istagiga aylanishining zarurligi va ahamiyati.

Adabiyotlar: 1. I. A. Karimov «Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar deb xisoblashadi». 2005 y 14 yanvar ( Nezavisimae gazetasi muxbiri V. Panfelovaning savollariga javob ).

2. I. A. Karimov «Bizni tanlagan yulimizdan xech kim kaytara olmaydi». 2005 y 14 may «Xalk suzi»

3. I. A. Karimov «Uzbek xalki xech kachon, xech kimga karam bulmaydi». Toshkent «O‘zbekiston» 2005 y. 1. I. A. Karimov «Bizning bosh maksadimiz jamiyatni demakratlashtrish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va islox etishdir». T. «O‘zbekiston» 2005 y.

 2. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: «O‘zbekiston» 2003 y

 3. Korakalpogiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Nukus: Korakalpogiston, 1993 y.

 4. Karimov I. A. O‘zbekiston XXI asr busag‘asida: xavfsizlikka taxdid, barkarorlik shartlari va tarakkiyot kafolatlari. T.6. – T.: «O‘zbekiston», 1997. 31 – 40 , 125 – 135, 149 – 162 – b.

 5. Karimov A. I. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. T.6. – T.: «O‘zbekiston» 1997. 324 – 346 – b.

 6. Karimov I. A. Milliy istiklol mafkurasi – xalk e'tikodi va buyuk kelajakka ishonchdir. T.8. – T.: «O‘zbekiston», 2000. 489 – 508 – b.

10. Karimov I. A. O‘zbekiston XXI asrga intilmokda. – T.: «O‘zbekiston»,

2000. 6 – 12, 14 – 26, 28 – 38, 47 – 48 – b.YaNGI ADABIYoTLAR

(2010 yil)

 1. Karimov I.A. Asosiy vazifamiz-vatanimiz taraqqiyoti va halqimiz farovonligini yanada yuksaltirish. (Toshkent- O‘zbekiston -2010y)

 2. O‘zbekiston konstitutsiyasi-biz uchun demokratik taraqqiyot

yo‘lida va fuqarolik jamiyatini barpo etishda mustahkam poydevordir.

(Toshkent-O‘zbekiston 2009y). 1. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston shoroitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari (Toshkent-O‘zbekiston 2009y).

 2. Karimov I.A. “Barkamol avlod” yili davlat dasturi Toshkent-O‘zbekiston 2010y.

 3. Mavzu bo‘yicha quyidagi internet saytlaridan foydalanish tavsiya qilinadi.

 1. www.gov.uz.

 2. www.press-service.uz.

 3. www.bilim.uz.

 4. www.philosophy.ru.

 5. www.filosofiya.ru.

 6. www.philosophy.nsc.ru.

 7. http // philosophy.albertina.ru.

 8. www.history.ru.

 9. www.philosophy.com.

8-MAVZU: MILLIY G‘OYaNING INSON ONGI VA QALBIGA SINGIShI: YaNGIChA USLUB VA YoNDAShUVLAR

Xalklar va mamlakatlar ijtimoiy-ma'naviy xayoti, maksad va intilishlari. Milliy g‘oyaning inson ongi va kalbiga singishi va unga munosabatning o‘zgarib turishi. Uning g‘oya va mafkura soxasida aks etishi. Milliy g‘oyani keng va jamoatchilik , insonlar va yoshlar ongiga singdirishda, ishonch va e'tiqodiga aylantirishda yangicha uslub, yondashuv va texnologiyalarni qullashga bo‘lgan extiyoj. Ularning uzluksiz yangilanib borish zarurati.

Milliy g‘oyani yoshlar ongiga singishida erkin mavzularni tanlash va takdimotini o‘tkazishning axamiyati. Milliy g‘oyani targ‘ib etishga karatilgan roliklar, videokliplar, ijtimoiy reklamaning ahamiyati.

"Virtual sayoxatlar", "multimediya" dasturlarini birgalikda ishlab chiqish. Unda mamlakatimizning boy tarixiy-ma'naviy merosidan, tarixiy obidalari, muzeylardan foydalanish. Fidoyi insonlar xayoti bilan bog‘lik "Men sizga xavas kilaman" ruknida roliklar tayyorlash. Dunyoning axborot maydonida bulayotgan o‘zgarishlar. OAV, internet ma'lumotlari. Unga milliy manfaatlar nuqtai nazaridan yondashuv.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlarda erkin fikrlashni uyg‘otishga karatilgan baxs, munorazalarga, surovlarga aloxida e'tibor berish. Uni xayot bilan bog‘lashda ma'naviyat kunlari va murabbiylik soatlaridagi suxbatlardan foydalanish. Joylarda, muzeylarda mashgulotlarni tashkil etishning avzalliklari. Milliy - madaniy merosni urganish orkali milliy g‘oyaga bulgan ishonch va e'tikodni mustaxkamlash yullari. Milliy g‘oyaga zid xatti-xarakatlarning oldini olish zarurligi. Xakikat miliy g‘oyaning ozuka mezoni ekanligi. Yangilikka intilish va izlanishning milliy g‘oya talabi ekanligi. Uning mamlakat rivoji uchun axamiyati. Milliy g‘oyada milliy madaniyat va umumbashariy negizlarning uyg‘unligi xamda istikbollari.

Adabiyotlar:


 1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: «O‘zbekiston» 2003 y

2. I. A. Karimov «Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar

deb xisoblashadi». 2005 y 14 yanvar ( Nezavisimae gazetasi muxbiri

V. Panfelovaning savollariga javob ).

3. I. A. Karimov «Bizni tanlagan yulimizdan xech kim kaytara olmaydi». 2005 y 14 may «Xalk suzi»

4. I. A. Karimov «Uzbek xalki xech kachon, xech kimga karam bulmaydi».

Toshkent «O‘zbekiston» 2005 y.

5. I. A. Karimov «Bizning bosh maksadimiz jamiyatni demakratlashtrish

va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va islox etishdir». T. «O‘zbekiston» 2005 y.

6. Karimov I. A. O‘zbekiston XXI asr busag‘asida: xavfsizlikka taxdid,

barkarorlik shartlari va tarakkiyot kafolatlari. T.6. – T.: «O‘zbekiston», 1997. 31 – 40 , 125 – 135, 149 – 162 – b.

7. Karimov I. A. Jamiyat mafkurasi xalkni-xalk, milatni-millat kilishga

xizmat etsin. T.7. – T.: «O‘zbekiston», 2000. 489-508-b.

8. Karimov I. A. Milliy istiklol mafkurasi – xalk e'tikodi va

buyuk kelajakka ishonchdir. T.8. – T.: «O‘zbekiston», 2000. 489 – 508 –b.

9. Karimov I. A. Egali yurt erkini bermas. T.9. – T.: «O‘zbekiston» ,2001.

70 – 98 – b.

10. Milliy istiklol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar – T.: «Yangi

asr avlod», 2001.YaNGI ADABIYoTLAR

(2010 yil)

 1. Karimov I.A. Asosiy vazifamiz-vatanimiz taraqqiyoti va halqimiz farovonligini yanada yuksaltirish. (Toshkent- O‘zbekiston -2010y)

 2. O‘zbekiston konstitutsiyasi-biz uchun demokratik taraqqiyot

yo‘lida va fuqarolik jamiyatini barpo etishda mustahkam poydevordir.

(Toshkent-O‘zbekiston 2009y). 1. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston shoroitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari (Toshkent-O‘zbekiston 2009y).

 2. Karimov I.A. “Barkamol avlod” yili davlat dasturi Toshkent-O‘zbekiston 2010y.

 3. Mavzu bo‘yicha quyidagi internet saytlaridan foydalanish tavsiya qilinadi.

 1. www.gov.uz.

 2. www.press-service.uz.

 3. www.bilim.uz.

 4. www.philosophy.ru.

 5. www.filosofiya.ru.

 6. www.philosophy.nsc.ru.

 7. http // philosophy.albertina.ru.

 8. www.history.ru.

 9. www.philosophy.com.

Download 42.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat