Mavzu: Ko‘paytuvchilarning o‘rinlarini almashtirish va guruhlash



Download 83.49 Kb.
bet1/6
Sana13.02.2020
Hajmi83.49 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Sana______________

Mavzu: Ko‘paytuvchilarning o‘rinlarini almashtirish va guruhlash.

Maqsad: ko’paytirishning o’rinlarini almashtirish xossasi bilan tanishtirish, amaliy ko’rsatib berish orqali ko’nikma hosil qilish;

b) Tarbiyaviy: zukkolik, topqirlikka o’rgatish, mantiqiy fikrlashni o’rgatish.

kishilar o'rtasidagi turli xil miqdoriy munosabatlarni o'rganish:

3. Amaliy, rivojlantiruvchi:

ularni mantiqiy tafakkurlash, ijodiy fikrlash, turli muammoli vaziyatlardan to'g'ri yo'l topa olish, topqirlik, o'tkir zehnlilik kabi shaxs sifatlarini shakllantirish.

Darsning jihozi: darslik, jadval va rasmlar, tarqatmalar.

Darsning metodi: tushuntirish, mustaqil ish.

Darsning borishi:

I.Tashkiliy qism:
Darsga hozirlik ko'rish.

Darsning maqsadi aytib o'tiladi.

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash. Gnomchalar darsga mehmonga keladi. Gnomchalarga misollarni yechishda yordam beramiz.

Og’zaki savol- javoblar:

24 • 3=72 66 : 11=6 970 – 160=810

60 : 20 =3 78 : 26 =3 630 – 90=540

69 : 3=23 520 – 80=440 60 - 60 : 6=60-10=50

72:3=24 430 + 560=990 20-4 + 6=22

III. Yangi mavzu bayoni.

524. Tengliklarning to'g'riligini tushuntiring:

6•8•5 = 5•6•8 7•9•4 = 7• (9•4)

35•4•10•3 = 35•10•4•3 6 • 2 • 9 • 5 = (6 • 9) • (2 • 5)

Yodingizda tuting! Ko'paytuvchilarning o'rnini turli usullar bilan almashtirish va guruhlash mumkin.

Masalan: 7-2-500-9 = (7 • 9) - (500 • 2)

525. Ko'paytma qanday hisoblanganini tushuntiring:

50•49•2 = 49•50•2 = 49•100 = 4 900

7•25•8•4 = (7•8) • (25•4) = 56•100 = 5 600

IV. Mustahkamlash.

526. Qulay usul bilan hisoblang:

9•25•7•4 = 25•4•9•7=100•63=6300 16•7•10•5 = 160•35=5600 45•4•2•5= 45•40=1800 25•8•9•4=100•72=7200

527. 4 ta bir xil bo'lak oq ip va 6 ta shunday havorang ip bir xil narxda sotib olindi. Hamma iplar uchun 9 600 so'm to'landi. Bir bo'lak ipnecha so'm turadi? Hamma oq ip necha so'm turadi? Hamma havorang ip necha so'm turadi?

V.Uyga vazifa:

528. Agar a = 6412 va b = 4 bo'lsa, a•b va a : b ifodalarning qiymatini toping.

529. Amallarni bajaring:

35 532 : 9•4 + 15 618•-3 =3948•4+46854=15792+46854=62646

21 476 : 7=3068

(294 883 - 49 295 - 294) : 7 = 245588-294):7= 245294:7=35042

16 272 : 8= 2034

60 001 - 13 284 : 9=60001-1476=58525 24 348 : 6=4058
Darsni yakunlash. O’quvchilar bilimi rag’batlantiriladi.

Darsdan olgan kayfiyatingiz:


Sana______________

Mavzu: Mustaqil ish misollar yechish

Maqsad: ko’paytirishning o’rinlarini almashtirish xossasi bilan tanishtirish, amaliy ko’rsatib berish orqali ko’nikma hosil qilish;

b) Tarbiyaviy: zukkolik, topqirlikka o’rgatish, mantiqiy fikrlashni o’rgatish.

kishilar o'rtasidagi turli xil miqdoriy munosabatlarni o'rganish:

3. Amaliy, rivojlantiruvchi:

ularni mantiqiy tafakkurlash, ijodiy fikrlash, turli muammoli vaziyatlardan to'g'ri yo'l topa olish, topqirlik, o'tkir zehnlilik kabi shaxs sifatlarini shakllantirish.

Darsning jihozi: darslik, jadval va rasmlar, tarqatmalar.

Darsning metodi: tushuntirish, mustaqil ish.

Darsning borishi:

I.Tashkiliy qism:

Darsga hozirlik ko'rish.

Darsning maqsadi aytib o'tiladi.

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash. Gnomchalar darsga mehmonga keladi. Gnomchalarga misollarni yechishda yordam beramiz.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sana______________

Mavzu:Misollar yechish 530-536 misollar

Maqsad: ko’paytirishning o’rinlarini almashtirish xossasi bilan tanishtirish, amaliy ko’rsatib berish orqali ko’nikma hosil qilish;

b) Tarbiyaviy: zukkolik, topqirlikka o’rgatish, mantiqiy fikrlashni o’rgatish.

kishilar o'rtasidagi turli xil miqdoriy munosabatlarni o'rganish:

3. Amaliy, rivojlantiruvchi:

ularni mantiqiy tafakkurlash, ijodiy fikrlash, turli muammoli vaziyatlardan to'g'ri yo'l topa olish, topqirlik, o'tkir zehnlilik kabi shaxs sifatlarini shakllantirish.

Darsning jihozi: darslik, jadval va rasmlar, tarqatmalar.

Darsning metodi: tushuntirish, mustaqil ish.

Darsning borishi:

I.Tashkiliy qism:

Darsga hozirlik ko'rish.

Darsning maqsadi aytib o'tiladi.

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash. Gnomchalar darsga mehmonga keladi. Gnomchalarga misollarni yechishda yordam beramiz.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sana______________

93-dars. Sonni ko‘paytmaga bo‘lish 541-542

Darsning maqsadi:

Ta’limiy: o‘quvchilarga ko‘paytmani songa bo‘lishni o‘rgatish; TK1: fikrni mantiqiy izchillikda ifodalay olish; FK1: arifmetik amallarning algoritmlaridan foydalangan holda 1 000 000 ichida nomanfiy butun sonlar ustida amallarni bajara olish.

Tarbiyaviy: o‘quvchilarda kitobga bo‘lgan mehrni uyg‘otish; TK4: atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qilish va guruhda ishlash.

Rivojlantiruvchi: O‘quvchilarning mustaqil fikrlashini, misol va masalalarni yechish malakalarini rivojlantirish. FK2: o‘rganilgan matematik tushunchalar, faktlar va algoritmlarni o‘quv vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qila olish

Dars borishi

I. Tashkiliy qism.

II. O‘tilgan mavzuni mustahkamlash.

“T chizma” mashqi. O‘quvchilar bo‘lish va ko‘paytirishni tekshirishga oid o‘xshash va farqli tomonlarini T chizmaga yozib beradi.

III. Yangi mavzuning bayoni.

Yangi mavzu 537-topshiriq asosida ekranda tushuntiriladi.

12ta quyonni turli usullar bilan teng guruhlarga ajratish mumkin.

1) 12: (3 • 2 ) = 12: 6 = 2

1-usulda 12 ni 3 va 2 sonlarining ko‘paytmasiga bo‘lish uchun avval ko‘paytma hisoblanadi, keyin 12 ni ko‘paytma 6 ga bo‘linadi natija 2 ga teng.
2) 12: (3 • 2 ) = (12 : 6) : 3= 2

2- usulda 12 soni ikkinchi ko‘paytuvchiga bo‘linadi va natija birinchi ko‘paytuvchiga bo‘linadi.

3) 12: (3 • 2 ) = (12 : 3) : 2= 2

3- usulda 12soni birinchi ko‘paytuvchiga bo‘linadi va natija ikkinchi ko‘paytuvchiga bo‘linadi.

Har bir usulda hisoblash olib borilganda quyonlar berilgan bo‘linish usulida guruhlarga ajratilib turiladi.

538-misol doskada tushuntirish bilan bajariladi.

30 : (3 • 5) = 30 :15 =2

30 : (3 • 5) = (30 : 3) : 5 = 10 :5 = 2

30 : (3 • 5) = (30 : 5) : 3 = 6 : 3 = 2

28 : (7 • 2) = 28 : 14 = 2

28 : (7 • 2) = (28 : 7) : 2 = 4 : 2 =2

28 : (7 • 2) = (28 : 2) : 7 = 14 : 7 = 2

Bu misollarda nima uchun bir hil natija chiqqanligi tushuntiriladi. Ko‘paytmani songa bo‘lishda ko‘paytiruvchilar o‘rni o‘zgartirilganligi bilan natija o‘zgarmasligi isbotlanadi.

539-misol doskada qulay usulda hisoblash bilan bajariladi.

80 : (5 • 4) = 80 : 20 = 4

90 : (6 • 3) = (90 : 3) : 6 = 30 : 6 = 5

140 : (4 • 7) = (140 : 7) : 4 = 20 : 4 = 5

270 : (9 • 6) = (270 : 9) : 3 = 30 : 6 = 5

360 : (10 cc 2) = (360 : 10) : 2 = 36 : 2 = 18

200 : (200 • 1) = (200 : 200) : 1 = 1 : 1 = 1

Misollar o‘quvchilar bilan birgalikda doskada bajariladi.

540-masala doskada bajariladi.

Sayyohlar 90 km yo‘lni o‘tishni mo‘ljalladilar. Bir kuni yo‘lda bo‘lganlaridan so‘ng ular yana birinchi kun o‘tgan yo‘llarining yarmicha yo‘lni o‘tishlari kerak ekanini payqadilar. Sayyohlar yana necha kilometr yo‘lni o‘tishlari kerak?

Hamma yo‘l – 90 km

Yo‘lda bo‘ldilar – bir kun

Yurish kerak - ?, birinchi kunda yurilganing yarmicha

Yechish:

1) 2 x + x = 90

3 x = 90

x = 90 : 3

x = 30 (km)

2) 30 ∙ 2 = 60 (km) birinchi kun yurilgan yo‘l

Javob: sayyohlar yana 30 kilometr yo‘lni o‘tishlari kerak.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

Yangi mavzuni mustahkamlashda trenajor mashqdan foydalaniladi. Bunda faqat fazoviy jismlar orqali yurib, maymunga banan olishida yordam berish lozim bo‘ladi.

Agar maymunga to‘g‘ri yordam berilsa, u banan oldiga yetib boradi.

V. Uyga vazifa berish: 541 - masala va 542- misollar uyga vazifa qilib beriladi. Masala sharti tushuntiriladi.

VI. Darsni yakunlash va o‘quvchilarni baholash.

Dars davomida faol qatnashgan o‘quvchilar boholanadi va rag‘bantiriladi.

Uyga vazifa beriladi va shartlari tushuntiriladi.


Sana______________

94- dars

Mavzu: Nollar bilan tugaydigan sonlarga og‘zaki bo‘lish usullari.

547-548-misol masalalar.

Darsning maqsadi:

Ta’limiy: o‘quvchilarga ko‘paytmani songa bo‘lishni o‘rgatish; TK1: fikrni mantiqiy izchillikda ifodalay olish; FK1: arifmetik amallarning algoritmlaridan foydalangan holda 1 000 000 ichida nomanfiy butun sonlar ustida amallarni bajara olish.

Tarbiyaviy: o‘quvchilarda kitobga bo‘lgan mehrni uyg‘otish; TK4: atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qilish va guruhda ishlash.

Rivojlantiruvchi: O‘quvchilarning mustaqil fikrlashini, misol va masalalarni yechish malakalarini rivojlantirish. FK2: o‘rganilgan matematik tushunchalar, faktlar va algoritmlarni o‘quv vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qila olish

Darsning jihozi: darslik, jadval va rasmlar, tarqatmalar.

Darsning metodi: tushuntirish, mustaqil ish.

Darsning borishi:


I.Tashkiliy qism:

Darsga hozirlik ko'rish.

Darsning maqsadi aytib o'tiladi.

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.

541. Kitob 100 betli. Qizcha birinchi kuni uning 75 betini, ikkinchi kuni esa birinchi

kuni o‘qiganining beshdan bir qismini o‘qidi. Qizcha kitobning yana necha betini o‘qishi kerak?

75:5=15

100-(75+15)= 100-90=10



Javob: 10 betini o`qishi k-k.
III. Yangi mavzu bayoni.

543. Tushuntirish orqali bajariladi.


545. 280 : 70=4 540 : 36=15 300 : 15=20 1 400 : 700=2

720 : 90=8 490 : 70=7 720 : 45=16 6 300 : 900=7

544. Yechishni og‘zaki tushuntiring:

800 : 40=20 2 400 : 30=80 4 200 : 600=7

IV. Mustahkamlash.

546. Ustaxonada 1 971 m gazlama bor edi. 1 095 m gazlama ayollar kastumlarini tikish uchun sarflandi. Bolalar kastumlariga ayollar kastumlariga sarflanganining beshdan bir qismi sarflandi. Qancha gazlama qolgan?

Bor edi- 1971 m gazlama

Ayollar kastumi uchun sarflandi- 1095 m gazlama

Bolalar kastumiga- ? beshdan bir qismi

Qoldi-?


1095:5= 219 (m)

1971- (1095+219)= 1971- 1314=657 Javob: 657 m gazlama


V. Uyga vazifa. 547-548-misollar

547. Tikuvchi birinchi kun 3 ta bir xil yostiq jildi, ikkinchi kun esa 4 ta shunday yostiq jildi tikdi. U hammasi bo'lib 14 m gazlama sarfladi. Tikuvchi birinchi kun necha metr gazlama sarflagan?

548. 2 340•80 - 164 840=22360 2 943 + 205 480 : 8=28628

VI. Darsni yakunlash. O’quvchilar bilimi rag’batlantiriladi.

Sana______________

95-dars. Mavzu: 10, 100, 1000 sonlariga qoldiqli bo‘lish 549-654-misol masalalar.

Darsning maqsadi:

Ta’limiy: o‘quvchilarga ko‘paytmani songa bo‘lishni o‘rgatish; TK1: fikrni mantiqiy izchillikda ifodalay olish; FK1: arifmetik amallarning algoritmlaridan foydalangan holda 1 000 000 ichida nomanfiy butun sonlar ustida amallarni bajara olish.

Tarbiyaviy: o‘quvchilarda kitobga bo‘lgan mehrni uyg‘otish; TK4: atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qilish va guruhda ishlash.

Rivojlantiruvchi: O‘quvchilarning mustaqil fikrlashini, misol va masalalarni yechish malakalarini rivojlantirish. FK2: o‘rganilgan matematik tushunchalar, faktlar va algoritmlarni o‘quv vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qila olish

Darsning jihozi: darslik, jadval va rasmlar, tarqatmalar.

Darsning metodi: tushuntirish, mustaqil ish.

Darsning borishi:

I.Tashkiliy qism:

Darsga hozirlik ko'rish.

Darsning maqsadi aytib o'tiladi.

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.

547. Tikuvchi birinchi kun 3 ta bir xil yostiq jildi, ikkinchi kun esa 4 ta shunday yostiq jildi tikdi. U hammasi bo'lib 14 m gazlama sarfladi. Tikuvchi birinchi kun necha metr gazlama sarflagan?

I kun- 3 ta bir xil yostiq

II kun- 4 ta shunday yostiq

Sarfladi- 14 m gazlama

I kun-? m gazlama

Yechilishi:

3+4=7 14:7=2 2•3=6 javob: 6 m gazlama


548. 2 340•80 - 164 840=22360 2 943 + 205 480 : 8=28628

III. Yangi mavzu bayoni.

549- misol tushutiriladi.

550-misol

386:10=38(6qol)

1254:10=125(4qol)

6247:100=62(47qol)

53913:100=539(13qol)

IV.Mustahkamlash.

551. 5 ta bir xil kanistrda 90 l benzin bor edi. Bir avtomobilga 54 l benzin, ikkinchisiga 36 l benzin quyildi. Birinchi avtomobilga necha kanistr benzin quyildi? Ikkinchisiga-chi?

90:5=15

54:15=3(9qol)



36:15=2(6qol)

javob: 3 va 2 kanistr

552. x : 20 = 180 : 9 100 + x•20 = 240 60 + 360 : x = 100
553. Agar a = 300 bo‘lsa, 160•a – a•8 ifodaning qiymatini toping.

160x300-300x8= 48000-2400=45600

V.Uyga vazifa: 554-555-misollar.

VI.baholash, darsni yakunlash.

Sana______________

96-dars. Mavzu: Nisbatlar usuli bilan yechiladigan masalalar 56-561-misollar

Darsning maqsadi:

Ta’limiy: o‘quvchilarga ko‘paytmani songa bo‘lishni o‘rgatish; TK1: fikrni mantiqiy izchillikda ifodalay olish; FK1: arifmetik amallarning algoritmlaridan foydalangan holda 1 000 000 ichida nomanfiy butun sonlar ustida amallarni bajara olish.

Tarbiyaviy: o‘quvchilarda kitobga bo‘lgan mehrni uyg‘otish; TK4: atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qilish va guruhda ishlash.

Rivojlantiruvchi: O‘quvchilarning mustaqil fikrlashini, misol va masalalarni yechish malakalarini rivojlantirish. FK2: o‘rganilgan matematik tushunchalar, faktlar va algoritmlarni o‘quv vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qila olish

Darsning jihozi: darslik, jadval va rasmlar, tarqatmalar.

Darsning metodi: tushuntirish, mustaqil ish.

Darsning borishi:

I.Tashkiliy qism:

Darsga hozirlik ko'rish.

Darsning maqsadi aytib o'tiladi.

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.
Uyga vazifa tekshirib, baholanadi. Og’zaki savol- javob o’tkazaman.

III.Yangi mavzu bayoni.

556. Ikki kalava jun ipdan 3 ta qalpoqcha to'qish mumkin. 8 kalava shunday ipdan nechta qalpoqcha to'qish mumkin?

2 tali kalavadan nechta borligini bilsak, masalani yecha olamiz.

Birinchi savolni bunday ifodalash mumkin: 8 kalavada 2 ta kalavadan nechta bor?

Masalaning yechilishini tugallang.

8:2=4

4•3=12 javob: 12 ta qalpoqcha


IV. Mustahkamlash.

557. 1) 10litr sutdan 2 kg qaymoq olinadi. 50 litr sutdan necha kilogramm qaymoq olinadi?

2) 100 kg undan 135 kg non yopiladi. 500 kg un-dan necha kilogramm non yopiladi?

558. Novvoyxonaga tushgacha 4 200 kg va tushdan keyin 2 800 kg un keltirildi. Hamma un 100 qop bo'ldi. Novvoyxonaga tushgacha necha qop va tushdan keyin necha qop un keltirilgan?

559. Qoldiqli bo'lishni bajaring va tekshiring:

2 783:10=278(3) 48 509:100=485(9) 317 461:1 000=317(461)

V. Uyga vazifa. 560-561-misollar

560. Tenglama tuzing va yeching:

1) noma'lum sondan 380 ni ayirganda 70 hosil bo'ladi;

2) noma'lum sonni 60 ga ko'paytirilganda 540 hosil bo'ladi;

3) noma'lum sonni 10 ga bo'lganda 700 hosil bo'ladi.

561. 38412:6=6402 24 056 : 8=3007

840 192 : 6=140032 751 410 : 9=83490

VI. Darsni yakunlash. O’quvchilar bilimi rag’batlantiriladi.

Sana______________

97- dars Mavzu: Nollar bilan tugaydigan sonlarga yozma qoldiqli bo‘lish (bo‘linmada - bir xonali son) 562-567-misollar .

Darsning maqsadi:

Ta’limiy: o‘quvchilarga ko‘paytmani songa bo‘lishni o‘rgatish; TK1: fikrni mantiqiy izchillikda ifodalay olish; FK1: arifmetik amallarning algoritmlaridan foydalangan holda 1 000 000 ichida nomanfiy butun sonlar ustida amallarni bajara olish.

Tarbiyaviy: o‘quvchilarda kitobga bo‘lgan mehrni uyg‘otish; TK4: atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qilish va guruhda ishlash.

Rivojlantiruvchi: O‘quvchilarning mustaqil fikrlashini, misol va masalalarni yechish malakalarini rivojlantirish. FK2: o‘rganilgan matematik tushunchalar, faktlar va algoritmlarni o‘quv vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qila olish

Darsning jihozi: darslik, jadval va rasmlar, tarqatmalar.

Darsning metodi: tushuntirish, mustaqil ish.

Darsning borishi:

I.Tashkiliy qism:

Darsga hozirlik ko'rish.

Darsning maqsadi aytib o'tiladi.

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.

Tenglama tuzing va yeching:

1) noma'lum sondan 380 ni ayirganda 70 hosil bo'ladi;

2) noma'lum sonni 60 ga ko'paytirilganda 540 hosil bo'ladi;

3) noma'lum sonni 10 ga bo'lganda 700 hosil bo'ladi.

38412:6=6402 24 056 : 8=3007

840 192 : 6=140032 751 410 : 9=83490

III. Yangi mavzu bayoni.

562.

1) Yechishni tushuntiring va natijani hisoblang:



540 : 90 = 540 : (9 • 10) = 540 : 10 : 9 = □

7 200 : 800 = 7 200 : (8 • 100) = 7 200 : 100 : 8 = □

2) Qoldiqli bo'lishni bunday bajarish mumkin:

Tushuntirish: 418 ni 60 ga bo'lish kerak.

Bo'lamiz: 418 ni oldin 10 ga, keyin hosil bo'lgan sonni (41 ni) 6 ga bo'lamiz. 6 hosil bo'ladi.

Ko'paytiramiz: 6 ni 60 ga. 360 hosil bo'ladi. Ayiramiz: 360 ni 418 dan. 58 qoladi. 58 — bu qoldiq. Qoldiqni bo'luvchi bilan taqqoslaymiz: 58 kichik 60 dan.

Demak, bo'lish to'g'ri bajarilgan. Javobni o'qiymiz: bo'linma 6, qoldiq 58. Tekshirish: 58 < 60, 6-60 + 58 = 418.

IV. Mustahkamlash.

563. 2 510 ni 600 ga qanday bo'lganingizni yozib tushuntiring.

Doskada birgalikda bajariladi.

564. Qoldiqli bo'lishni bajaring: 157 : 30 174 : 50 670: 300

1 900 : 600

565. « Neksiya» avtomobili 100 km yo'lga 8 / benzin sarflaydi. U 400 km yo'lga necha litr benzin sarflaydi?

400:100=4

4x8=32

Javob: 32 litr



V. Uyga vazifa. 566-567-misollar

VI. Darsni yakunlash. O’quvchilar bilimi rag’batlantiriladi.

Sana______________

98-dars. Mavzu:Yaxlit ikki xonali songa yozma bo’lish algoritmi


Darsning maqsadi:

Ta’limiy: o‘quvchilarga ko‘paytmani songa bo‘lishni o‘rgatish; TK1: fikrni mantiqiy izchillikda ifodalay olish; FK1: arifmetik amallarning algoritmlaridan foydalangan holda 1 000 000 ichida nomanfiy butun sonlar ustida amallarni bajara olish.

Tarbiyaviy: o‘quvchilarda kitobga bo‘lgan mehrni uyg‘otish; TK4: atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qilish va guruhda ishlash.

Rivojlantiruvchi: O‘quvchilarning mustaqil fikrlashini, misol va masalalarni yechish malakalarini rivojlantirish. FK2: o‘rganilgan matematik tushunchalar, faktlar va algoritmlarni o‘quv vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qila olish

Darsning jihozi: darslik, jadval va rasmlar, tarqatmalar.

Darsning metodi: tushuntirish, mustaqil ish.

Darsning borishi:

I.Tashkiliy qism:

Darsga hozirlik ko'rish.

Darsning maqsadi aytib o'tiladi.

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.

566- masala

O'quvchilarning ikkita guruhi 8 savat sabzi terdi. Birinchi guruh 39 kg, ikkinchi guruh 65 kg sabzi terdi. Har qaysi guruh necha savat sabzi terdi?

Terdi- 8 savat

I guruh- 39 kg

II guruh- 65 kg

Har qaysi guruh- ? savat

Yechilishi:

(39+65):8= 104:8=13

39:13=3


65:13=5 javob: 3 va 5 savat

Tarqatmalar bilan ishlash:

894 : 3 = 298 5 536 : 8 = 692 10 703 : 7 = 1529 37 284 : 4 =9321

980 : 4 = 245 4 655 : 5 = 931 39 258 : 6 = 6543 43 668 : 9=4852


III. Yangi mavzu bayoni.

568.


Javobni o'qiymiz: bo'linma 69 ga teng. Tekshirish qanday bajarilganini tushuntiring. 2) 14 160 ni 40 ga qanday bo'lganimizni yozib tushuntiring.

IV. Mustahkamlash.

569. Yuqorida keltirilgan tushuntirishlar bo'yicha yeching:

2 340 : 30=78 | 5 360 : 40=134 | 12 350 : 50=247

570. Ikkita avtomashinada 80t kartoshka keltirildi. Birinchi mashinada 30 t, ikkinchisida esa qolgan kartoshka keltirildi. Mashinalar bir xil yuk oladi. Mashinalar hammasi bo'lib 16 marta qatnadi. Har bir mashina necha marta qatnagan?

Yechish: 80:16=5

30:5=6

80-30=50


50:5=10

Javob: 6 va 10 marta qatnagan.

571. Termiz va Denov shaharlari orasidagi masofa 180 km. Bu ikki shahardan bir-birlari tomon bir vaqtda ikki avtobus yo'lga chiqdi. Avtobuslardan biri butun yo'lning yarmini, ikkinchisi esa butun yo'lning uchdan bir qismini o'tgan paytda avtobuslar orasidagi masofa qancha bo'ladi?


Download 83.49 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat