Maktabgacha va boshlangich ta’lim fakulteti boshlang’ich ta’lim yunalishi 3-kurs talabalariga 5-semestr uchun «Umumiy psixologiya»Download 292,5 Kb.
bet1/2
Sana16.03.2022
Hajmi292,5 Kb.
#493895
  1   2
Bog'liq
Ma\'ruza matni
1543673612 72951, XVII ASR FRANSUZ MA, ATOM 5-amaliy, Maxsus asinxron-WPS Office, ulug\'bek hamdamov jahon adabiyoti, Bitimlar va vakillar , Nikoh tuzish tartibi va shartlari...11

Maktabgacha va boshlangich ta’lim fakulteti boshlang’ich ta’lim yunalishi 3-kurs talabalariga
5-semestr uchun «Umumiy psixologiya» fanidan yakuniy nazorat uchun savollar jamlanmasi 1. Psixologiya fani nimani o’rganadi?

+ Psixik faktlar va uning mexanizmlari, qonuniyatlari haqidagi fan
- Idrok qilish shakllarini
- Jon va ruh haqidagi ta'limot
- Ruhiy jarayonlar bilish faoliyatlari, indvidual psxologik xususiyatlarni 1. Qaysi qatorda dastlabki psixologiya to’g’risidagi ilk tasavvur ko’rsatilgan?

+ Dualizm
- Animizm
- Totemizm
- Ideyalizm 1. Jon o’z mohiyatiga ko’ra olovsimon uchqundan iboratligini ilgari surgan olim?

+ Geraklit
- Demokrit
- Aflotun
- Arastu 1. Jon o’z mohiyatiga ko’ra olovsimon atomdan iboratligini ilgari surgan olim?

+ Demokrit
- Aflotun
- Arastu
- Fales 1. "Ideyalar abadiy va o’zgarmas mohiyatdir, ularning tabiiy olamidan tash qarida oliy olam mavjud bo’lib, ularni odam ko’zi bilan ko’ra olmaydi" mazkur fikr muallifini toping?

+ Platon
- Geraklit
- Demokrit
- Arastu 1. "Dualizm" oqimining asoschisi qaysi katorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+ Platon
- Demokrit
- Arastu
- Fales 1. Dualizm talimotining mohiyati?

+ Moddiy va ruhiy olam tana va psixikasining bir- biriga bog’liq bo’lmagan holda mavjud bo’lib, azaldan qarama- qarshi narsalar deb tushuntiradi
- Ideyalar adabiy va o’zgarmas moxiyatdir.
- Jon va tana bir- biriga bog’liqdir.
- Jon va tana bo’linmas birlika ega, lekin faoliyatlar jarayonida ular bir- birlarini tark etadilar. 1. Kishilik tafakkuri tarixida kim birinchi bo’lib, ruh va jonli tananing ajralmasligini isbotlab berdi?

+ Arastu
- Aflotun
- Anakseman
- Geraklit 1. Dunyoda kim birinchi bo’lib psixoterapevtik usullarni qo’llagan?

+ Abu Ali ibn Sino
- Aflotun
- Arastu
- Abu nasr farobiy 1. Qaysi qatorda inson miyasining og’irligi to’g’ri ko’rsatilgan?

+ 1350- 1400g
- 1250- 1300g
- 1250- 1350g
- 1380- 1450g 1. Nerv hujayrasi va uning o’simtalari ularni qoplovchi pardalar ………… deb ataladi?

+ Neyron
- Akson
- Dendrite
- Sinaps 1. "Bosh miya reflekslari" asarining muallifi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+ I.M.sechenov
- I.P.Pavlov
- A.R.Luriya
- M.Teplov 1. "Ongli va ongsiz hayotning barcha aktlari o’zining yuzaga kelishi jihatidan reflekslardan iboratdir" mazkur fikr muallifi va asarning nomi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+ I.P.Pavlov "Oliy nerv faoliyati qonuniyatlari"
- I.M.Sechenov "Bosh miya funksiyalari" "
- I.P.Pavlov "Bosh miya reflekslari"
- I.M.Sechenov "Bosh miya reflekslari 1. Ongning xarakterli xossalari bo’lmagan javob qaysi qatorda ko’rsatilgan?

+ Shartsiz refleks
- Anglash
- Obekt bilan subekt o’rtasidagi farqni anglash
- Maqsad ko’zlash 1. Turli nerv hujayralarining to’plashgan joyi bu……

+ Sinaps
- Neyron
- Dendrite
- Akson 1. ………… tirik organizmlarning biologik ahamiyatga ega bo’lgan ta'sirlarga javob qaytarish qobiliyatidir.

+ Temperament
- Sezuvchanlik
- Tropism
- Instinct 1. Hayvonlarning o’z ehtiyojlarini qondirish uchun qiladigan tug’ma murakkab harakatlari ………… deb ataladi?

+ Instinkt
- Seskanuvchanlik
- Perseptiv
- Tropizm 1. Hayvonlarning individual hayoti davomida paydo bo’ladigan harakatlar bu…………..

Ko’nikma
Instinkt
Shartsiz refleks
Odat 1. Hayvon ko’nikmalarini nimalar asosida vujudga keladi?

+ Instinktlar
- Ilgari hosil qilingan reflekslar
- Shartsiz refleks
- Malakalari 1. Bahor kelishi bilan hashoratlarning jonlanib harakatga kelishi qaysi tropizm turiga misol bo’la oladi?

+ Termotropizm
- Fototropizm
- Xemotropizm
- Geleotropizm 1. ………bu tirik organizmning ma'lum fizikaviy ximiyaviy muhitni tanlab olishga bo’lgan moyilligidir

+ Xemotropizm
- Termotropizm
- Fototropizm
- Xemotropizm 1. Freydizm yo’nalishiga kim asos solgan?

+ Z.Freyd
- K.N Kornilov
- E.Torndayk
- Dj.Uotson 1. Uyushgan va uyushmagan ijtimoiy guruhlardagi shaxslararo o’zaro tasir jarayonida paydo bo’ladigan psixologik hodisalarni o’rganadigan psixologiya sohasi bu........

+ Ijtimoiy psixologiya
- Din psixologiyasi
- Shaxs psixologiyasi
- Instinktiv psixologiyasi 1. Tabiiy tajriba metodini fanga kiritgan olim qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+ A.f.lazurskiy
- Dj.moreno
- I.m.sechenov
- D.b.elkonin 1. O’quvchilarning aqliy qobiliyatlarni aniqlovchi test birinchi bo’lib kimlar tomonidan yaratilgan?

+ A.Bine va G.Simonlar
- V.Shtern va D.Veksler
- G.Marrey va G.Ayzenk
- K.M.Gurevich va V.Shtern 1. Shaxsning xususiyatlari, layoqat va qobiliyatlarining rivojlanishi o’sishi bilimlarni o’zlashtirganlik darajasini aniqlashda qanday psixologik metoddan foydalanish maqsadga muvofiqdir?

+ Test
- Anketa
- Kuzatish
- Eksperement 1. Psixologiyada shaxsning «Men emas» tushunchasi nimani anglatadi?

+ Shaxsning jamiyat normalariga to’g’ri kelmaydigan, noma’qul sifatlarini anglamasligi yoki «yashirish»
- Shaxsning ijtimoiy normalardan qochishini
- Shaxsni o’rab turgan, ta’sir etib turgan obyektlarni
- Shaxsning o’z- o’ziga bahoning pastligini 1. …- shaxsga nisbatan shunday tushunchaki, uning konkret hayotiy vaziyatlardagi xuquq va burchlaridan iborat xarakatlari majmuini bildiradi. Nuqtalar o’rniga mosini toping.

+ Rollar
- Ijtimoiy norma
- Ijtimoiy sanksiya
- Adekvatlik 1. Mnemotexnika usuli bu..

+ Xotirani rivojlantirish va mustahkamlash usuli
- Diqqat hajmini o’lchash
- Aqliy tafakkurni aniqlash
- Idrok fenomenlaridan biri 1. Ongsizlik nazariyasi asoschisi..

+ Z.Freyd
- E.Torndayk
- D.Uotson
- G.Leybnis 1. Proprioreseptiv sezgilar qaysi organlarda joylashgan?

+ Terining yuza qismida
- O’pka, jigan, yurak, qizilo’ngach
- Mushaklar va paylarda
- Ko’rish organida 1. Psixogerontologiya nimani o’rganadi?

+ Keksalik davrining psixologik xususiyatlarini
- O’smirlik yosh davrining psixologik xususiyatlarini
- Yoshlik davrining psixologik xususiyatlarini
- Yetuklik davrining psixologik xususiyatlarini 1. Sosiometriya metodi nima?

+ Sosiometriya guruhda shaxslarning statusini, guruh liderini aniqlash va guruh ichidagi o’zaro munosabatlarni psixologik tekshirish va tahlil qilish usuli
- Sosiometriya - sezgirlikni quyi va yuqori chegarasini aniqlashga qaratilgan metod
- Sosiometriya - aqliy tafakkurni o’rganish metodi
- Sosiometriya - diqqat xususiyatlarini o’rganish metodi 1. Temperament ta’rifi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+ Psixikaning individual jihatdan o’ziga xos, tabiiy jihatdan shartlashgan dinamik ko’rinishlari majmui
- Individga xos dinamik fazilatlar
- Har qanday teng sharoitlarda individning umumiy faolligi, harakatchanligi, emosionalligi
- Asab tizimi bilan bog’liq individual sifatlar 1. Xarakaterning ta’rifi qaysi qatorda ko’rsatilgan?

+ Shaxsning narsa va hodisalarga nisbatan munosabatlaridan orttiradigan sifatlari
- Shaxsning faoliyat va muomalada tarkib topadigan va namoyon bo’ladigan barqaror individual xususiyatlari
- Shaxsning individual psixologik xususiyati
- Kishining jamiatda yashab egallaydigan alohida belgilari 1. Shaxsning u yoki bu unumli faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish sharti hisoblangan va buning uchun zarur bilim, ko’nikma va malakalarini egallay olishni ta’minlaydigan individual psixologik xususiyati bu... Bu ta’rif shaxsning qaysi individual xususiyatiga tegishli?

+ Qobiliyatlar
- Temperament
- Xarakter
- Aqliy salohiyat 1. Eksperiment metodi turlari..

+ Tabiiy, laboratoriya
- Tashqi, ichki, laboratoriya
- Tabiiy, laboratoriya, standartlashtirilgan
- Sosiometrik, proyektiv test, texnik, og’zaki 1. Eksteriorizasiya bu..

+ Aqlda shakllangan g’oyalarni bevosita tashqi harakatlarga yoki tashqi faoliyatga ko’chirilishi
- Narsa va hodisalarning mohiyati va mazmuniga aloqador materialning eslab qolinishi
- Ijodiy jarayonlarda xayol va fantaziya vositasida bevosita ongda berilmagan narsalarning xususiyatlarini anglash
- Ilinayotgan har bir harakat predmetga qaratilgani uchun faoliyat predmetli harakatlar majmui sifatida tasavvur qilinadi 1. Shaxsning guruxlarda ijtimoiy o’rnini aniqlashda qaysi metoddan foydalanish maqsadga muvofiq.

+ Sosiometriya
- Eksperiment
- Suhbat
- Test 1. Insonni xarakatga undovchi sabablar bu:

+ Motivlar
- Kayfiyat
- Imkoniyatlar
- Xarakatlar 1. Shaxsning aktivligining manbai nima?

+ Uning turli- tuman extiyojlari
- Shartli va shartsiz reflekslar
- Jinsiy mayl
- Tabiiy kuchlar, ya’ni kuyosh nuri,elektron- magnit tulkinlar xar xil kimyoviy reaksiyalar 1. Psixologiyada ijtimoiy norma nimani anglatadi?

+ Jamiyatning o’z a’zolari xul- atvoriga, ko’pchilik tomonidan e’tirof etilgan harakatlarga nisbatan talablardir
- Shaxsning jamiyat tomonidan qo’yilgan talablarni bajarishi
- Shaxsning jamiyatdagi biron- bir vaziyatdagi bajarishi lozim bo’lgan xatti- harakatlari
- Shaxsning ko’pchilikning fikriga qarshi borishi 1. Ijtimoiy sanksiya – bu …. i

+ Normalarning shaxs xulqida namoyon bo’lishini nazorat qiluvchi jazo va rag’batlantirish mexanizmlar
- Shaxsning ijtimoiy normalarni bajarishi
- Jamoat tomonidan shaxsga qo’yiladigan talablar
- Shaxsning ijtimoiy muhit ta’sirida vujudga kelgan xatti- harakatlari 1. Psixologiyada refleksiya deb nimaga aytiladi?

+ Aynan o’ziga o’xshash odamlar obrazi orqali o’zi to’g’risidagi obrazni shakllantirishdir
- Shaxsning o’zini o’rab turgan kishilardan ta’sirlanishi
- Shaxsning ma’lum bir vaqtda bajarishi lozim bo’lgan xatti- harakatlari
- Shaxsning ijtimoiy muhit ta’sirida vujudga kelgan xatti- harakatlari 1. Psixodiagnostika nima?

+ Shaxsni psixologik xususiyatlarini uning psixik nuqsonlarini va bu nuqsonlarning sabablarini maxsus psixologik metodlar yordamida o’rganish, aniqlash;
- Shaxs kamoloti va intelektual taraqqiyoti jarayonida vujudga kelishi mumkin bo’lgan psixologik buzilish nuqsonlarni oldini olish;
- Shaxsning ma’naviy shakllanishini ta’minlovchi shart- sharoitlar yaratish;
- Shaxs guruh bilan uning psixologik masalalar bo’yicha saviyasini oshirishga qaratilgan tadbirlar 1. Individuallik – bu?

+ Individning o’zgachaligi, o’ziga xosligi;
- Shaxsning taraqqiy etishi;
- Individ va shaxs o’rtasidagi tafovut;
- Shaxsni hayvonlardan farqlovchi xususiyat 1. Tugma yo’l bilan, tayyor xolda beriladigan, tirik mavjudotlarning tashki olamga muvofiklashuvini ta’minlaydigan, kat’iy ketma- ketlik asosida boglangan xarakatlar kanday xarakatlar deyiladi?

+ Instinktlar
- Tropizmlar
- Intellektual (akliy) xarakatlar
- Kunikmalar 1. «MEN» obraziga to’g’ri tarif berilgan qatorni toping

+ Shaxsning o’zi, o’z xulq- atvori xususiyatlari, jamiyatdagi mavqyeini tasavvur qilishidan hosil bo’lgan obrazi
- Shaxsning o’zining barcha xususiyatlarini adekvat bilishi
- Shaxsning o’z ichki psixologik xususiyatlarini anglashi
- Har bir insonning o’z xulq- atvorini jamiyat talablariga mosligini tan oldirishga doir harakatlari, o’z «men»ini ideallashtirishi 1. Shaxslarning o’z- o’ziga bahosi necha xil ko’rinishda bo’ladi?

+ 3
- 2
- 4
- 5 1. Test metodi fanga kim tomonidan kiritilgan?

+ 1905 yil psixolog A.Bine va G.Simonl ar
- 1920 yilda V.Shtern
- 1937 yilda ingliz psixologi D.Veksler
- 1943 yil Amerika psixologi G.Markey 1. Bosh miya necha qismdan iborat?

+ 4
- 3
- 2
- 5 1. …deb nomlanuvchi testlar ham borki, testning asl maqsadi tekshiriluvchiga sir bo’ladi. Nuqtalar o’rniga mosini toping.

+ Proyektiv test
- Test- sinov
- Sosiometrik test
- Blis test

 1. .”Agar pedagogika odamni har jihatdan tarbiyalamoqchi bo’lsa ,u oldin usha odamni ham har jihatdan bilib olishi kerak” ushbu fikr kimniki

+ Ushinskiy
- Pifagor
- Ploton
- Arastu 1. Kalta o’simtalar sertarmoq bo’lib ular…………….deb ataladi?

+ Dendret
- Akson
- Neyrit
- Snaps 1. ”O’z- o’zingni bil” qaysi buyuk allomaning fikri?

+ Suqrot
- Pifagor
- Ploton
- Arastu 1. Shaxs komolatidagi barcha xususiyatlar tug’ma xarakterga ega deb etirof etuvchi yo’nalish

+ Nativizm
- Emperizm
- Bixovarizm
- Fredizm 1. Psixologiya ta’limoti qachon va qayerda paydo bo’lgan?

+ Ikki yarim mig yil avval Gresiyada
- 170 yil avval Amerikada
- XVI asrning oxirlarida Rossiyada paydo bo’lgan
- XVIII asrning oxiri va XX asrning boshlari Angliyada 1. Freyd ta’limotiga ko’ra Id (U) nimani anglatadi?

+ Psixik energiya- ning o’ziga xos zahira joyi bo’lib, undagi jarayonlar inson tomonidan anglanmasada ongli hayotga ularning ta’siri katta
- Tashqi olam bilan bog’langan, uning ta’sirlariga beriluvchan shaxs xususiyatlarini o’zida mujassam etadi
- Mavjud ijtimoiy tasavvurlar va xulqiy odatlar
- Shaxsning o’zining barcha xususiyatlarini adekvat bilishi 1. Odam bosh miya katta yarim sharlari po’stlog’i o’rtacha qancha neyronlardan tashkil topgan?

+ 14- 15 mlrd
- 11- 12 mlrd
- 14- 15 mln.
- 11- 12 mln 1. Interiorizasiya- ..

+ Faoliyat va uni tashkil etuvchi predmetli harakat aynan nimalarga yo’naltirilganligi
- Aqliy va jismoniy harakatlar mujassamligi
- Ijodiy uyg’onish paytida amalga oshiriladigan mavhum fikrlash faoliyati
- Ichki psixik faoliyatning tashqi amaliy faoliyatdan kelib chiqishi, tashqi harakatlarning ichki harakatlarga, tushunchalarga aylanish jarayoni 1. Sosiometriya metodiga kim asos solgan?

+ J.Moreno
- Ch.Sherrington
- A.Luriya
- V.Shtern 1. Testlar metodi turlari..

+ Test- so’rov, test- topshiriq, proyektiv test, sosiometrik test
- Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan
- Sosiometrik, proyektiv test, texnik, og’zaki
- Tashqi, erkin, mantiqiy, test- so’rov 1. Odam organzmining har qanday sharoitida ham tashqi muhit o’zgarishlari va tasurotlarga moslashishi – bu…..

+ Adaptatsiya hodisasi
- Sensibilizasya hodisasi.
- Kompensatorlik hodisasi.
- Illyuziya hodisasi

 1. Shaxsni o’rab turgan kishilarning o’rinli va asosli baholari mahsuli qanday ataladi?

+ Realistik baho
- O’z- o’ziga nisbatan baho
- O’z- o’ziga bahoning past bo’lishi
- O’z- o’ziga bahoning yuqori bo’lishi 1. O’z- o’zini kuzatish metodiga nechanchi yildan boshlab tanqidiy ko’z bilan qaray boshlangan?

+ 19- asrning 2- chi yarmidan boshlab
- 20- asrning boshlarida
- 20- asrning 2- chi yarmida
- 18- asrning oxirlari 1. Tabiiy eksperiment metodining tashqi kuzatish metodidan farqi nimada?

+ Tekshiruvchi kishi tekshiriladigan psixik hodisalarning zarur bo’lgan maxsus yo’l bilan vujudga keltiradi
- Ularning farqi biri eksperiment biri kuzatish metodi bo’lganligi uchun
- Bir- biridan farqi yo’q
- To’g’ri javob a va b. 1. Tabiiy eksperiment metodi nechanchi asrdan boshlab psixologiyada keng yo’lga qo’yilgan?

+ 20- asrda
- 19- asrda
- 18- asrda
- 17- asrda 1. Tadqiqotchi ham tekshiriladigan ham tekshiruvchi ob’ektga bo’linib qolishi qaysi metodning eng muhim kamchiligi ekanligini ko’rsatadi?

+ O’z- o’zini kuzatish
- Kuzatish metodi
- Suhbat metodi
- Biografik metod 1. Konformizm nima?

+ Shaxsning guruh yoki ko’pchilikning ta’siriga berilishini tushuntiruvchi hodisa
- Shaxsning mustaqil qaror qabul qilishi
- Shaxsning guruh ta’siriga berilmasligi
- Shaxsning o’z fikriga qat’iy turishini tushuntiruvchi hodisa 1. Proprioreseptiv sezgilarni toping

+ Muskul- harakat, statik sezgilar
- Teri, ta’m bilish, hid bilish
- Eshitish, ko’rish, teri sezgilari
- Organik sezgilar, teri sezgilari 1. Temperamentning fiziologik asosini nima tashkil qiladi?

+ Nerv tizimi
- Organizmdagi suyuqlikning holati.
- Reflekslar
- Xarakat kuchi 1. Kichik guruhlarning a’zolari soni nechtagacha bo’lishi mumkin?

+ 3 tadan 30- 40 gacha
- 2 tadan 18- 20 gacha
- 2 tadan 24 gacha
- 2 tadan muloqot qilish imkoni bo’lganicha 1. Qanday guruhlarda shaxs uning ma’qullashiga muhtoj bo’lmaydi, lekin o’z harakatlarini yo’lga solishda unga asoslanadi?

+ Normativ guruhlar
- Negativ guruhlar
- Referent guruhlar
- Qiyoslash guruhlari 1. O’z- o’ziga bahoning past bo’lishining sababi?

+ Shaxsga nisbatan talablarning o’ta ortiqligi
- Turli xil e’tirozlarning doimiy tarzda bildirilishi
- Muomala jarayonidagi muvaffaqiyatsizliklar.
- Barcha javoblar to’g’ri 1. Suhbat metodi shaxsning individual xususiyatlarining asosan qaysi tomonlarini tekshirishda qo’llaniladi?

+ Tekshirishda shaxsning hayoti va faoliyatidagi maxsus voqealar,qahramonliklar
- Biron shaxs bilan suhbat jarayonida
- Shaxsning ijodi davomida
- Guruh- guruh bo’lib suhbatda bo’lish 1. Tabiiy eksperiment metodini birinchi bo’lib rus psixologi … vujudga keltirdi?

+ Lazurskiy
- M.davletshin
- Sechenov
- Pavlov 1. Kuzatish va eksperement metodidagi kamchiliklarni yo’qotish uchun psixologiyada yaratilgan metod

+ Tabiiy eksperiment metodi
- Biografiya metodi
- Suhbat metodi
- O’z- o’zini kuzatish metodi 1. Bu metodning ahamiyatini tamomila inkor qilish odamning yuksak darajadagi bilish qobiliyatiga, ijodiy qobiliyatiga, ongiga ishonmaslik demakdir. Bu ta’rif qaysi metod haqida bormoqda?

+ O’z- o’zini kuzatish
- Ichki kuzatish
- Tashqi kuzatish
- So’rash va suhbat metodi 1. Qaysi qatorda psixik jarayonlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

+ Sezgilar, idrok, xotira, tafakkur, xayol, nutq, diqqat;
- Idrok, e’tiqodlilik, yo‘nalishlar;
- Xotira, idrok, apatiya, ish uslubi;
- Ijodiy ruhlanish, xotira, idrok, diqqat. 1. Psixologiyaning asosiy metodlari qaysi qatorda to‘liq ko‘rsatilgan?

+ Kuzatish, matematik, test, psixik jarayonlar;
- So‘roq, proektiv test, standartlashtirilgan;
- Kuzatish, so‘roq, test, eksperiment, modellashtirish;
- Modellashtirish, sotsiometrik test, so‘roq, psixologik holatlar. 1. Kuzatish metodi turlari....

+ Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan
- Tashqi, matematik, mantiqiy, ichki;
- Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan
- Standartlashtirilgan, erkin, guruh ichida, test- so‘rov 1. So‘roq metodi turlari...

+ Og‘zaki, yozma, erkin so‘roq, standartlashtirilgan;
- Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan;
- Sotsiometrik, proektiv, erkin, yozma;
- Mantiqiy, yozma, og‘zaki, matematik. 1. Testlar metodi turlari...

+ Test- so‘rov, test- topshiriq, proektiv test, sotsiometrik test;
- Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan;
- Sotsiometrik, proektiv test, texnik, og‘zaki.
- Tashqi, erkin, mantiqiy, test- so‘rov; 1. Eksperiment metodi turlari...

+ Tabiiy, laboratoriya;
- Tashqi, ichki, laboratoriya;
- Tabiiy, laboratoriya, standartlashtirilgan;
- Sotsiometrik, proektiv test, texnik, og‘zaki. 1. Modellashtirish metodi turlari...

+ Matematik, mantiqiy, texnik, kibernetik;
- Tabiiy, matematik, mantiqiy, texnik;
- Texnik, kibernetik, tabiiy;
- Sotsiometrik, mantiqiy, tabiiy, matematik. 1. Psixikaning to‘liq ta’rifini toping

+ Psixika- bu yuksak tashkil topgan materiyaning sistemali xususiyati, sub’ekt tomonidan ob’ektiv borliqni faol aks ettirish
- Psixika – predmet obrazi muhitini aks ettirish, tirik tana a’zolarining harakat qilishi;
- Psixika- vaziyat ustuvorligi va qidiruv faolligi tufayli organizmning tarkiblari o‘rtasidagi yashash uchun kurash;
- Psixika- to‘g‘ri aloqalar teskari aloqa qilish prinsipi bo‘yicha aks ettirish to‘g‘riligini nazorat qilish. 1. Ongsizlik nazariyasi asoschisi...

+ Z.Freyd;
- E.Torndayk;
- D.Uotson.
- G.Leybnis; 1. Psixologik holatlar qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

+ Emotsiyalar, tetiklik, apatiya, ruhlanish;
- Emotsiyalar, diqqat, sezgi, idrok, xotira;
- Apatiya, ijodiy ruhlanish, idrok, qiziquvchanlik, diqqat;
- Emotsiyalar, qiziquvchanlik, diqqat, xotira, idrok, tafakkur. 1. Sotsiometriya metodiga kim asos solgan?

+ J.Moreno;
- Ch.Sherrington;
- A.Luriya;
- V.Shtern. 1. Sotsiometriya metodi nima?

+ Sotsiometriya guruhda shaxslarning statusini, guruh liderini aniqlash va guruh ichidagi o‘zaro munosabatlarni psixologik tekshirish va tahlil qilish usuli;
- Sotsiometriya - sezgirlikni quyi va yuqori chegarasini aniqlashga qaratilgan metod;
- Sotsiometriya - aqliy tafakkurni o‘rganish metodi;
- Sotsiometriya - diqqat xususiyatlarini o‘rganish metodi. 1. Shaxsning individual xususiyatlari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

+ Temperament, xarakter, qobiliyat, xulq motivatsiyasi
- Yo‘nalishlar, temperament, diqqat, sezgi, xarakter, qobiliyat;
- Emotsiyalar, yo‘nalishlar, sezgi, aqliy salohiyat;
- Temperament, qobiliyat, xarakter, xotira, sezgi, apatiya 1. Sezgilar klassifikatsiyasi...

+ Eksterioretseptiv, interioretseptiv, proprioretseptiv;
- Eksterioretseptiv, statik sezgilar, teri sezgilari;
- Eksterioretseptiv, interioretseptiv, ko‘rish sezgilari;
- Hid bilish sezgilari, interioretseptiv, ta’m bilish sezgilari. 1. Idrok fenomenlari qaysilar?

+ Gallyusinatsiya, illyuziya, attraksiya, yaqqol ko‘rinish;
- Agglyutinatsiya, sensibilizatsiya, adaptatsiya;
- Giperbolizatsiya, gallyusinatsiya, adaptatsiya.
- Gallyusinatsiya, ongsizlik, adaptatsiya; 1. Temperament tiplari qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

+ Sangvinik, xolerik, melanxolik, flegmatik;
- Sangvinik, flegmatik, emotsional;
- Xolerik, melanxolik, flegmatik, faollik;
- Xolerik, melanxolik, aqliy 1. Psixik tarakkiyotni yuzaga keltiruvchi faktorlarni toping

+ Muxit, ta’lim tarbiya, irsiyat
- Oilaviy sharoit, irsiyat
- Muxit, ta’lim, uyin
- Maktab oila mahalla 1. "O’zaro induksiya" konunining muallifi kim?

+ I.P.Pavlov
- P. I.ivanov
- E. Goziev
- I.M.Sechenev 1. Retseptor nima?

+ Tashki va ichki tassurotni kabul kiluvchi apparat
- Informatsiyalarga javob kaytaruvchi
- Nerv apparati
- Informatsiyalarni ishlab chikarish 1. …psixikaning eng yuksak darajasi bo‘lib u faqat insongagina xosdir.

+ Ong
- Tafakkur
- Ongsizlik
- Psixika 1. Organizmning tashqi va ichki ta’sirotlarga markaziy nerv tizimi orqali beradigan javob reaksiyasi ………… deb ataladi.

+ Refleks
- Instinkt
- Ko‘nikma
- Malaka 1. … psixika yashash sharoiti bilan belgilanadi va sharoit o‘zgarishi bilan o‘zgaradi.

+ Determinizm
- Ong va faoliyat birligi
- Ongni faoliyatda rivojlanishi
- Barchasi to‘g‘ri 1. ….. ong va faoliyat bir- biriga qarama- qarshi ham aynan bir narsa emas ular bir butunlikni tashkil etadi.

+ Ong va faoliyat birligi
- Determinizm
- Ongning faoliyatda rivojlanishi
- Psixika 1. Qaysi qatorda tashkiliy guruh metodlari ko‘rsatilgan?

+ Longityud, qiyoslash, kompleks
- Genetik donalash kuzatish anketa
- Kuzatish, eksperiment, longityud qiyoslash
- Sotsiometriya, kuzatish kompleks qiyoslash 1. Tashqi real rejadan ichki ideal rejaga o‘tish jarayoni bu………..

+ Interiorizatsiya
- Ko‘nikma
- Malaka
- Sa’i –harakat 1. Ichki aqliy harakatdan tashqi predmetli harakatga o‘tish jarayoni bu………..

+ Eksteriorizatsiya
- Malaka
- Ko‘nikma
- Sa’i –harakat 1. Intuitiv so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qator

+ Lotincha “intueri” sinchkovlik, diqqat bilan qaramoq yoki ichki sezgirlik demakdir
- Yunoncha “intueri” uzoqni sezaman degan ma'no anglatadi
- Lotincha “intueri” o’ta sezgirlik degani
- Lotin. “intueri” tashqi olamni biluvchi inson 1. Telepatik so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qator

+ Yunoncha “tele” uzoqni “pathos” sezaman degan ma'no anglatadi
- Lotincha “tele” sinchkovlik, diqqat bilan qaramoq yoki ichki sezgirlik demakdir
- Lotincha “tele” o’ta sezgirlik degani
- Lotin. “tele” tashqi olamni biluvchi inson 1. Ekstrasenzitivlik so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qator

+ Lotincha “extra” o’ta, “sensus” sezgirlik degani
- Lotincha “extra” sinchkovlik, diqqat bilan qaramoq yoki ichki sezgirlik demakdir
- Lotincha “extra” o’ta sezgirlik degani
- Lotin. “extra” tashqi olamni biluvchi inson 1. Ekstrasenslik so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qator

+ Lotincha “extra” o’ta, “sensus” his qilaman ma'nosini bildiradi
- Lotincha “extra” sinchkovlik, diqqat bilan qaramoq yoki ichki sezgirlik demakdir
- Lotincha “extra” o’ta sezgirlik degani
- Lotin. “extra” tashqi olamni biluvchi inson 1. Instinkt so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qator

+ Lot.”Instinctus” tabiiy qo’zg’atuvchi, tug’ma xususiyat demakdir
- Lot.”Instinctus” aks ettirish
- Yunoncha “instinctus” uzoqni sezaman degan ma'no anglatadi
- Lotincha “instinctus” o’ta sezgirlik degani

 1. Refleks so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qator

+ Lot.”Reflexus” aks ettirish
- Yunoncha “reflexus” uzoqni sezaman degan ma'no anglatadi
- Lotincha “reflexus” o’ta sezgirlik degani
- Lot.”Reflexus” tabiiy qo’zg’atuvchi, tug’ma xususiyat demakdir 1. Evolyutsion so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qator

+ Lot. “evolution” tabiiy ravishda o’zgarish
- Lot. “evolution” keskin ravishda o’zgarish
- Lot.”Evolution” aks ettirish
- Yunoncha “evolution” boshqa ta’sirlar natijasida o’zgarish 1. Motiv so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qator

+ Frantsuzcha “motiv” qo’zg’atuvchi sabab ma'nosini bildiradi
- Lot.”Motiv” aks ettirish
- Lot. “motiv” tabiiy ravishda o’zgarish
- Frantsuzcha “motiv”asos, birinchi ma’nosini beradi 1. Psixologiya uzoq o’tmishga va qisqa tarixga ega” ushbu fikr egasi topihg

+ G.Ebengauz
- V.Vundt
- L. S. Vigotskiy
- Z.Fryed 1. Ilmiy psixologiyaga kim tomonidan va qachon asos solingan

+ Nemis psixologi V.Vundt tomonidan 1879 yilda Leyptsig (Germaniya) universitetida
- Venalik psixologz.Freyd tomonidan 1871 yilda Venada
- Afinada 2,5 ming yil oldin Aristotel tomonidan
- Nemis psixologi V.Vundt tomonidan 1800 yilda Leyptsig universitetida 1. Ilmiy psixologiyada birinchi eksperimental laboratoriya ochilgan sana

+ V.Vundt tomonidan 1879 yilda Leyptsig universitetida
- Venalik psixologz.Freyd tomonidan 1871 yilda Venada
- 1905 yilda rus psixologi Bextrrev tomonidan
- V.Vundt tomonidan 1800 yilda Leyptsig universitetida 1. Asalarilar necha xil xidlarni ajratish xususiyatiga ega hisoblanadilar

+ 140 ga yaqin xidlarni ajratish xususiyatiga ega
- 10 ga yaqin xidlarni ajratish xususiyatiga ega
- 1000 ga yaqin xidlarni ajratish xususiyatiga ega
- 60 ga yaqin xidlarni ajratish xususiyatiga ega 1. Inson tebranishlar chastotasini sekundiga qanchasini ajrata oladilar

+ Tebranishlar chastotasini sekundiga 20 dan 20mingga yaqinini ajratadi
- Tebranishlar chastotasini sekundiga 5 dan 10mingga yaqinini ajratadi
- Vibratsion tovushlardan to tebranishlar chastotasinisekundiga 10minggacha
vBarcha tebranishlar chastotasi 1. Evolyusion nazariyaning asoschisi kim hisoblanadi

+ Ch. Darvin
- V.Vundt
- Galton
- Bextrrev 1. 19 asrning birinchi o’n yilliklarida shaxs psixologiyasi muammolari bilan faylasuflar bilan bir qatorda yana kimlar shug’illandilar

+ Shifokor- psixiatrlar
- Psixologlar
- Sotsiologlar
- Huquqshunoslar 1. Qachondan boshlab shaxs, uning holatlari va bilish jarayonlarini tadqiq etish bilan psixologlar shug’ullana boshladilar

+ XX asrning dastlabki o’n yilliklarida
- XIX asrning dastlabki o’n yilliklarida
- XIX asrning oxirgi choragida
- XX asrning dastlabki choragida 1. R.S. Nemov shaxsga doir nazariyalarning nechtasini sanab o’tgan

+ 48 tasini keltiradi
- 30 tasini keltiradi
- 5 tasini keltiradi
- 68 tasini keltiradi 1. R.S. Nemov shaxsga doir nazariyalarni tasniflashda necha ko’rsatkichni asos qilgan

- 5 ko’rsatkichni asos qilgan
- 4 ko’rsatkichni asos qilgan
- 3 ko’rsatkichni asos qilgan
- 6 ko’rsatkichni asos qilgan 1. Shaxs nazariyalarining hulq- atvorni tushuntirib berish usuli bo’yicha qanday nazariyalarga bo’lish mumkin

+ Psixodinamik, ijtimoiydinamik va interaksion nazariyalarga bo’lish mumkin
- Eksperimental va noyeksperimentallarga bo’lish mumkin
- Tuzilishga ega bo’lgan yoki dinamik
- Shaxsning ichki xossalari, qirralari va sifatlari yoki uning tashqi ifodalanishi 1. Psixodinamik nazariyaning mazmuni to’g’ri ko’rsatilgan qator

+ Shaxsning ruhiy yoki ichki xususiyatlaridan kelib chiqib, uni ta’riflovchi va hulq- atvorini tushuntirib beruvchi nazariya
- Hulq- atvor determinasiyasida asosiy o’rinni tashqi vaziyatlar egallaydi
- Insonning dolzarb faoliyatini boshqarishdagi ichki va tashqi omillarning o’zaro harakati tamoyiliga asoslangan
- Tajriba o’tkazish yo’li bilan to’plangan ma’lumotlarni tahlil qilishga asoslangan 1. Ijtimoiydinamik nazariyaning mazmuni to’g’ri ko’rsatilgan qator

+ Hulq- atvor determinasiyasida asosiy o’rinni tashqi vaziyatlar egallaydi
- Insonning dolzarb faoliyatini boshqarishdagi ichki va tashqi omillarning o’zaro harakati tamoyiliga asoslangan
- Tajriba o’tkazish yo’li bilan to’plangan ma’lumotlarni tahlil qilishga asoslangan
- Shaxsning ruhiy yoki ichki xususiyatlaridan kelib chiqib, uni ta’riflovchi va hulq- atvorini tushuntirib beruvchi nazariya 1. Interaksion nazariyaning mazmuni to’g’ri ko’rsatilgan qator

+ Insonning dolzarb faoliyatini boshqarishdagi ichki va tashqi omillarning o’zaro harakati tamoyiliga asoslangan
- Tajriba o’tkazish yo’li bilan to’plangan ma’lumotlarni tahlil qilishga asoslangan
- Shaxsning ruhiy yoki ichki xususiyatlaridan kelib chiqib, uni ta’riflovchi va hulq- atvorini tushuntirib beruvchi nazariya
- Hulq- atvor determinasiyasida asosiy o’rinni tashqi vaziyatlar egallaydi 1. Eksperimental nazariyaning mazmuni to’g’ri ko’rsatilgan qator

+ Tajriba o’tkazish yo’li bilan to’plangan ma’lumotlarni tahlil qilishga asoslangan
- Shaxsning ruhiy yoki ichki xususiyatlaridan kelib chiqib, uni ta’riflovchi va hulq- atvorini tushuntirib beruvchi nazariya
- Hulq- atvor determinasiyasida asosiy o’rinni tashqi vaziyatl’ar egallaydi
- Tajribaga murojaat qilmasdan turib, hayotiy taassurotlarga, kuzatishlar va tajribaga tayangan holda nazariy bilimlarni umumlashtiradigan nazariyalar 1. Noyeksperimental nazariyaning mazmuni to’g’ri ko’rsatilgan qator

+ Tajribaga murojaat qilmasdan turib, hayotiy taassurotlarga, kuzatishlar va tajribaga tayangan holda nazariy bilimlarni umumlashtiradigan nazariyalar
- Tajriba o’tkazish yo’li bilan to’plangan ma’lumotlarni tahlil qilishga asoslangan
- Shaxsning ruhiy yoki ichki xususiyatlaridan kelib chiqib, uni ta’riflovchi va hulq- atvorini tushuntirib beruvchi nazariya
- Hulq- atvor determinasiyasida asosiy o’rinni tashqi vaziyatlar egallaydi 1. B.V. Zeygarnik tomonidan shaxs nazariyalarini tasniflashdagi ko’rsatgichlar ko’rsatilgan qatorni toping

+ Mazmun- mohiyat va tarixiy tamoyillarda, ularning yuzaga kelishi va taraqqiyoti sharoitlariga bog’liq holda
- Hulq- atvorni; shaxs haqida ma’lumotlarga ega bo’lish;burchak ostidan qarash; yosh darajalari; shaxsni tasvirlab beruvchi tushunchalar asos qilingan
- Psixodinamik, ijtimoiydinamik va interaksion ko’rsatkichlarni asos qilgan
- Shaxsning ruhiy yoki ichki xususiyatlaridan kelib chiqib, uni ta’riflovchi va hulq- atvorini tushuntirib beruvchi nazariya 1. Amerikalik ruhshunos G. Ollport va ingliz ruhshunosi R. Kettel tomonidan ishlab chiqilgan shaxs nazariyasi qanday nomlanadi

+ Shaxs qirralari nazariyasi
- Noyeksperimental nazariya
- Psixodinamik nazariyalar
- Interaksion nazariyalar 1. R. Kettel tomonidan ishlab chiqilgan shaxs nazariyasi asosida qanday so’rovnoma ishlab chiqdi

+ 16- omilli shaxs so’rovnomasini tuzib chiqdi
- 5- omilli shaxs so’rovnomasini tuzib chiqdi
- Xarakter xususiyatlarini aniqlovchi so’rovnoma
- Temperament xususiyatlarini aniqlovchi so’rovnoma 1. Shaxsning psixoanalitik nazariyasi asoschilari ko’rsating

+ Z. Freyd, A. Adler, K. Yung
- Z. Freyd, K.rodjers, K. Jevin
- K.Rodjers, K. Jevin, Uotson
- V.Vund. A. Adler, k. Yung 1. Shaxsning psixoanalitik nazariyasi mohiyati aks etgan qator toping

+ Insonning ichki, psixologik hosilasi
- Insonningxulq- atvori
- Insonningijtimoiy tajribasi
- Insonning fiziologik tuzilishi 1. Shaxsning psixoanalitik nazariyasigako’ra, shaxs necha qismdan iborat?

+ Uch qism: Id, ego va Superegodan iborat
- Ikki qism: Id va egodan iborat
- To’rt qismdan: Id, norialego, ego, va Superegodan iborat
- To’rt qismdan: Id, norealego, realego, va Superegodan iborat 1. K.Yung bo’yicha, inson psixikasi uch daraja:…………………. iborat.

+ Id, ego va Superegodan iborat
- Norealego, realego, va Superegodan iborat
- Ong, Id, ego
- Ong, shaxsiy anglanmaganlik va jamoaviy anglanmaganlikdan iborat 1. K.Yung bo’yicha jamoaviy anglanmaganlik – bu,………………iborat.

+ Qadimgi ajdodlarimizning ongi bo’lib, ular o’ylagan va his etgan, hayot va dunyo, xudolar va inson
- Mavjudotlarini o’rganish vositalaridan iborat
- Qachondir anglangan bo’lib, keyinchalik yoddan chiqarilgan yoki ongdan siqib chiqarilgan kechinmalardan iborat
- Odamgacha bo’lgan davrdan, ya’ni, odamning avlodi bo’lgan hayvonlarning tajribasidan iborat
- Ong, shaxsiy anglanmaganlik va jamoaviy anglanmaganlikdan iborat 1. Freydning biologiyalashtirish nazariyasini keskin qoralagan shogirdi

+ Alfred adler
- K.yung
- K. Jevin
- Karen xorni 1. Freydning panseksualizm nazariyasini qarshi chiqqan shogirdi

+ K.yung
- K. Jevin
- Karen xorni
- Alfred adler 1. Shaxs ijtimoiy rollari nazariyasi asoschilari

+ Bern ,K. Levin
- Z.Freyd, k.rodjers, k. Jevin
- V.vund. A. Adler, k. Yung
- A. Adler, k. Yung 1. Shaxs ijtimoiy rollari nazariyasi mohiyati

+ Insonning hayotda ma’lum, o’ziga xos bo’lgan ijtimoiy rollarni ijro etishi
- Shaxsning ruhiy yoki ichki xususiyatlaridan kelib chiqib, uni ta’riflovchi va hulq- atvorini tushuntirib beruvchi nazariya
- Hulq- atvor determinasiyasida asosiy o’rinni tashqi vaziyatlar egallaydi
- Tajriba o’tkazish yo’li bilan to’plangan ma’lumotlarni tahlil qilishga asoslangan 1. Shaxs ijtimoiy rollari nazariyasi mohiyati ko’ra qanday ijtimoiy rollarni ijro etadi?

+ Bola roli, ota- ona roli va katta odam roli
- Bola roli, katta odam roli
- Bola roli, katta odam roli,qariya rolli
- Individ, shaxs rollari 1. Umuminsoniy psixologiya nazariyasiasoschilarini toping

+ K. Rodjers va a. Maslou
- K.rodjers, k. Jevin
- A. Adler, k. Yung
- Bern ,K. Levin 1. Karl Rodjers shaxs nazariyasining markaziy halqasi bu………. hisoblanadi

+ O’zini baholash darajasi
- Idealga taqlid darajasi
- Katta odamga darajasi
- Nodirektiv hulq- atvor darajasi 1. Yoshdavrinirivojlanishnechabosqiajratilgan (1965 yilgitasnifgako’ra)

+ 10
- 8
- 5
- 11 1. Chaqaloqlik davri muddati to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

+ Tug’ilganidan 10kunlikgacha bo’lgan davr
- Tug’ilganidan 1 yoshgacha bo’lgan davr
- Tug’ilganidan 6 oylikkacha bo’lgan davr
- Tug’ilganidan 1 oylikkacha bo’lgan davr 1. «Oliy psixik vazifalar» tushunchasi fanga kim tomonidan kiritilgan?

+ L.S.Vigotskiy tomonidan kiritilgan
- K. Rodjers tomonidan kiritilgan
- K. Jevin tomonidan kiritilgan
- A. Maslou tomonidan kiritilgan 1. L.S.Vigotskiy«Oliy psixik vazifalar»ga qanday vazifalarni kiritgan?

+ Tushunchali tafakkur, mantiqiy xotira, ixtiyoriy diqqatni kiritgan
- Shartsiz reflekslar,mantiqiy xotira, ixtiyoriy diqqatni kiritgan
- Shartli reflekslar, ijtimoiy normalar, aqliy faoliyatni kiritgan
- Shartsiz va shartki reflekslar, ijtimoiy normalar, ko’nikmalarni kiritgan 1. Individ so’zining lug’aviy ma’nosi

+ Lotincha individ ajralmas, alohida zot degan ma’no anglatadi
- Inglizcha individ ajralmas, alohida zot degan ma’no anglatadi
- Lotincha individ biologik mavjudot degan ma’no anglatadi
- Lotincha individtanho, yakka degan ma’no anglatadi 1. Download 292,5 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
pedagogika instituti
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
tashkil etish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
toshkent davlat
vazirligi muhammad
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
saqlash vazirligi
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
fanidan tayyorlagan
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
covid vaccination
sertifikat ministry
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
moliya instituti
ishlab chiqarish
fanining predmeti