Лиги фарғона давлат университетиDownload 38.91 Kb.
Sana16.04.2020
Hajmi38.91 Kb.
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАъЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

Рўйхатга олинди: “ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ўқув ишлари бўйича проректор Қ. Ғозиев__________

№_____________ ______ ___________________

2019_й. ___ “___” ________ 2019_ йил
ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ НАЗАРИЯСИ ВА МЕТОДИКАСИ
ФАНИНИНГ

ИШЧИ ЎҚУВ ДАСТУРИ (2 Курслар учун)
Таълим соҳаси: 110000-Педагогика

Таълим йўналиши: 5112000-жисмоний маданият

Умумий ўқув соати - 236 соат
Шу жумладан:
Маъруза – 54 соат (3 семестр 26 соат 4 семестр - 28 соат)
Амалий машғулотлар – 16 соат (3 семестр 8 соат 4 семестр - 8 соат)
Семина машғлотлар – 48 соат (3 семестр 24 соат 4 семестр - 24 соат)
Мустақил таълим соати – 98 соат (3 семестр 48 соат 4семестр - 50 соат)

Фарғона-2019

Ушбу ишчи ўқув дастури Олийва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2017-йил “2408 даги “603” -сонли буйруғининг 2-иловаси билан тасдиқланган фан дастури асосида ишлаб чиқилган.

Тузувчилар – Ш.Хонкелдиев - ФарДУ Жисмоний

маданият назарияси ва услубиёти кафедраси

ўқитувчиси

– С.Ураимоев - ФарДУ Жисмоний

маданият назарияси ва услубиёти кафедраси

ўқитувчиси

Тақризчи – А.Хасанов - ФарДУ Жисмоний

маданият назарияси ва услубиёти кафедраси

ўқитувчиси

Кафедра мудири: ________________________Р.Хамроқуло

Факультет декани,

Илмий Кенгаш раиси: _________________ Ғ.Эрназаров

1. Ўқув фани ўқитилиши бўйича услубий кўрсатмалар
“Жисмоний маданият назарияси ва методикасиўқув фанини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида бакалавр: ўқув жараёни ва ўқув услубий фаолиятни модернизациялаш ҳамда инновацион таълим технологияларини жорий этиш асосида таълим жараёнига илгўр педагогик иннавацион технологияларини жорий этиш бўйича назарий ва амалий билимларга эга бўлиши керак.

Талабалар: • ўқув жараёнида талабалар Жисмоний маданият назарияси ва методикасини махсус назарий билимларни амалиётга тадбиқ этишни тушуниши;

 • таълим тарбия жараёнида сўздан фойдаланиш, кўргазмали қуроллардан ҳамда амалий методларни билишлари лозим.

 • жисмониймашқларфаолиятидамалакавакўникмаларниўзлаштириши;

 • жисмониймашқларниорганизмгатаъсири.

 • жисмониймашқларбиланшуғулланишжараёнидажисмонийвоситалардантуғрифойдаланиши

 • Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият йўналиши бўйича Жисмоний маданият назарияси ва методикаси фани бўйича қуйидаги вазифаларни бажара олиши керак;

 • жисмоний тарбия назарияси фани бўйича педагогик амалиёт жараёнида дарснинг тайёрлов, асосий ва якуний қисмларини тула ўтказа билиш;

 • умумтаълим мактабларида бириктирилган синф болалари билан ўзаро мулоқотни тиклаши ва уларда спортга бўлган қизиқишни уйғота олиши;

 • Жисмоний маданият назарияси ва методикаси фанидан махсус адабиёт ва йўриқномалардан тўғри фойдалана олиши.


2. Маъруза машғулотлари

1-жадвалМашғулотмавзулари

Маъруза

Семинар

Тажриба

Амалий

Мустақилиш

Жами

3 семестр

26

24

-

8

48

66

1

Жисмоний маданият назарияси ва методикаси фанининг мақсади ҳамда вазифалари.

2

2

-
6

10

2

Ўзбекистон Республикасида жисмоний маданият тизимини ривожланишининг умумий тавсифи.

4

4

-
6

14

3

Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг жисмоний маданият ва спорт бўйича қабўл қилган ҳужжатларининг аҳамияти.

4

4

-
6

14

4

Жисмоний маданиятнинг жамиятдаги вазифалари ва шакллари.

2

2

-
6

10

5

Жисмоний тарбия назарияси бўйича олиб борилаётган тадқиқот услублари.

6

6

-

4

8

24

6

Жисмоинй машқлар жисмоний тарбияни асосий воситаси сифатида

6

4
2

8

20

7

Табиатни соғломлаштирувчи кучлари ва гигиеник омиллар

2

2
2

8

14

ЖАМИ:

26

24

-

8

48

66

4 семестр

28

24

-

8

50

170

8

Жисмоний тарбиянинг дидактик тамойиллари.

4

4

-

2

6

12

9

Жисмоний тарбия машғулотларида қўлланиладиган жисмоний тарбия методлари.

4

4

-

2

4

16

10

Ҳаракатларга ўргатиш босқичларининг тузилиш асослари. Ўргатиш босқичларининг асосий йўналиши ва хусусияти.

4

2

-
4

14

11

Ҳаракат малакаларининг ташкил этиш қонуниятлари.

4

2

-
4

14

12

Жисмоний сифатларни (куч, тезкорлик, чаққонлик, эгилувчанлик, чидамлилик) тарбиялаш методикаси.

2

2

-
4

14

13

Куч қобилиятини тарбиялаш.

2

2

-

2

4

14

13

Тезкорлик қобилиятини тарбиялаш.

2

2

-
4

14

14

Координацион қобилиятлар ва эгилувчанликни тарбиялаш.

2

2

-
4

14

15

Чаққонликни тарбиялаш методикаси.

2

2

-
4

14

16

Чидамлиликни тарбиялаш.

2

2

-

2

4

14

ЖАМИ:

28

24

-

8

50

170

ҲАММАСИ

54

48

-

16

98

236

Маъруза машғулотлари мултимедиа қурилмалари билан жиҳозланган аудиторияда академик гуруҳлар оқими учун ўтилади.


3. Амалий машғулотлар

2-жадвалАмалий машғулотлар мавзулари

Дарс соатлари хажми

3-семестр

1

Жисмоний тарбия назарияси бўйича олиб борилаётган тадқиқот услублари.

4

2

Жисмоинй машқлар жисмоний тарбияни асосий воситаси сифатида

2

3

Табиатни соғломлаштирувчи кучлари ва гигиеник омиллар

2
Жами

8

4-семестр

1

Жисмоний тарбиянинг дидактик тамойиллари.

2

2

Жисмоний тарбия машғулотларида қўлланиладиган жисмоний тарбия методлари

2

3

Куч қобилиятини тарбиялаш.

2

4

Чидамлиликни тарбиялаш.

2
Жами

16

Амалий машғулотлар мултимедиа қурилмалари билан жиҳозланган аудиторияда ҳар бир академ гуруҳга алоҳида ўтилади. Машғулотлар фаол ва интерфаол усуллар ёрдамида ўтилади, “Кейс-стади” технологияси ишлатилади, кейслар мазмуни ўқитувчи томонидан белгиланади. Кўргазмали материаллар ва ахборотлар мультимедиа қурилмалари ёрдамида узатилади.
4. Семинар машғулотлар

2-жадвалСеминар машғулотлари мавзулари

Дарс соатлари хажми

3-семестр

1

Жисмоний маданият назарияси ва методикаси фанининг мақсади ҳамда вазифалари.

2

2

Ўзбекистон Республикасида жисмоний маданият тизимини ривожланишининг умумий тавсифи.

4

3

Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг жисмоний маданият ва спорт бўйича қабўл қилган ҳужжатларининг аҳамияти.

4

4

Жисмоний маданиятнинг жамиятдаги вазифалари ва шакллари.

2

5

Жисмоний тарбия назарияси бўйича олиб борилаётган тадқиқот услублари.

6

6

Жисмоинй машқлар жисмоний тарбияни асосий воситаси сифатида

4

7

Табиатни соғломлаштирувчи кучлари ва гигиеник омиллар

2
Жами

24

4-семестр

1

Ҳаракатларга ўргатиш босқичларининг тузилиш асослари. Ўргатиш босқичларининг асосий йўналиши ва хусусияти.

4

2

Ҳаракат малакаларининг ташкил этиш қонуниятлари.

4

3

Жисмоний сифатларни (куч, тезкорлик, чаққонлик, эгилувчанлик, чидамлилик) тарбиялаш методикаси.

2

4

Куч қобилиятини тарбиялаш.

2

5

Тезкорлик қобилиятини тарбиялаш.

2

6

Координацион қобилиятлар ва эгилувчанликни тарбиялаш.

2

7

Чаққонликни тарбиялаш методикаси.

2

8

Чидамлиликни тарбиялаш.

2
Жами

24

Семинар машғулотлар мултимедиа қурилмалари билан жиҳозланган аудиторияда ҳар бир академ гуруҳга алоҳида ўтилади. Машғулотлар фаол ва интерфаол усуллар ёрдамида ўтилади, “Кейс-стади” технологияси ишлатилади, кейслар мазмуни ўқитувчи томонидан белгиланади. Кўргазмали материаллар ва ахборотлар мультимедиа қурилмалари ёрдамида узатилади.


5. Мустақил таълим машғулотлар

3-жадвалМустақил таълим мавзулари

Дарс соатлари хажми

3-семестр

1

Жисмоний тарбия назариясига кириш

10

3

Жисмоний маданият тушунчалари, мақсади ва вазифалари

10

4

Жисмоний тарбия воситалари

10

5

Жисмоний маданиятнинг жамиятдаги асосий функтсияси ва шакллари

8

6

Жисмоний маданият тизимининг вужудга келиши, унинг таркиб топиши.

10
Жами

48


4-семестр

1

Жисмоний тарбия воситалари техникасига тавсиф

10

2

Ҳаракатга ўргатиш жараёнининг асослари

8

3

Ҳаракатларга ўргатиш босқичларининг тузилиш асослари

6

4

Ўргатиш босқичларининг асосий йўналиши ва хусусияти

4

5

Ҳаракат малакаларининг ташкил топиш қонуниятлари

6

6

Жисмоний тарбияни ўқитиш принциплари

8

7

Жисмоний тарбияни ўқитиш методлари

8
Жами

50

Мустақил ўзлаштириладиган мавзулар бўйича талабалар томонидан рефератлар тайёрланади ва уни тақдимоти ташкил қилинади.


5. Фан бўйича талабалар билимини баҳолаш ва назорат қилиш мезонлари
Талабанинг амалий ва семинар машгулотларидаги, мустакил таълим топширикларини бажариши хамда фаоллиги “5” баллик тизимда бахоланиб борилади ва назорат турларида инобатга олинади. Талабаларнинг билими куйидаги мезонлар асосида бахоланади:

 • талаба мустакил хулоса ва карор кабул килади, ижодий фикрлай олади, мустакил мушохада юритади, олган билимини амалда куллай олади, саволнинг мохиятини тушунади, билади, ифодалай олади, айтиб беради хамда савол буйича хулосага эга деб топилганда - 5 (аъло) бахо;

 • талаба мустакил мушохада юритади, олган билимини амалда куллай олади, саволнинг мохиятни тушунади, билади, ифодалай олади, айтиб беради хамда савол буйича тушунчага эга деб топилганда- 4 (яхши) бахо;

 • талаба олган билимини амалда куллай олади, саволнинг мохиятни тушунади, билади, ифодалай олади, айтиб беради хамда савол буйича тасаввурга эга деб топилганда - 3 (коникарли) бахо;

 • талаба фан дастурини узлаштирмаган, саволнинг мохиятини тушунмайди хамда савол буйича тасаввурга эга эмас деб топилганда - 2 (коникарсиз) бахо билан бахоланади.

Бахолашни 5 бахолик шкаладан 100 баллик шкалага утказиш жадвали


5 бахолик шкала

100 баллик шкала
5 бахолик шкала

100 баллик шкала
5 бахолик шкала

100 баллик шкала

5,00-4,96

100

4,30-4,26

86

3,60-3,56

72

4,95-4,91

99

4,25-4,21

85

3,55-3,51

71

4,90-4,86

98

4,20-4,16

84

3,50-3,46

70

4,85-4,81

97

4,15-4,11

83

3,45-3,41

69

4,80-4,76

96

4,10-4,06

82

3,40-3,36

68

4,75-4,71

95

4,05-4,01

81

3,35-3,31

67

4,70-4,66

94

4,00-3,96

80

3,30-3,26

66

4,65-4,61

93

3,95-3,91

79

3,25-3,21

65

4,60-4,56

92

3,90-3,86

78

3,20-3,16

64

4,55-4,51

91

3,85-3,81

77

3,15-3,11

63

4,50-4,46

90

3,80-3,76

76

3,10-3,06

62

4,45-4,41

89

3,75-3,71

75

3,05-3,01

61

4,40-4,36

88

3,70-3,66

74

3,00

60

4,35-4,31

87

3,65-3,61

73

3,0 дан кам

60 дан кам


6. Ўқув-услубий адабиётлар ва электрон таълим ресурслари рўйхати
Асосий адабиётлар

1. Абдумаликов. Р. Эшназаров. Ж. Жисмоний маданият ва спорт тарихи. Ўқув қўлланма, Тошкент, 1993.

2. Ярашев. К.Д. Жисмоний тарбия ва спортни бошқариш. Ўқув қўлланма, Тошкент. Абу Али Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти. 2002.

3. Юнусова. Ю.М. Теория и методика физической культуры. Учебное пособие, Ташкент. УзГосИФК. 2007 г.

4. Саломов. Р.С. Спорт машғулотнинг назарий асослари. Ўқув қўлланма. Тошкент. ЎзДЖТИ, 2005 йил - 238 б.

5. Маҳкамджанов. К.М. Жисмоний маданият назарияси ва методикаси. Дарслик. Тошкент. “Иқтисод -молия” 2008 йил - 300 б.

6. Матвеев Л.Р. Теория и методика физического воспитания. Учебник. Москва «Физкультура и спорт» – 2005 г.

7. Давид C. Wатт Спортс манагемент анд администратион © 1998 Давид C.Wатт.Қўшимча адабиётлар

1. Ботиров. Х.А. Жисмоний тарбия ва спорт тарихи. Т. “Ўқитувчи”. 1993 й.

2. Хўжаев. Ф. Ўзбекистонда жисмоний тарбия. 1997 й.

3. Гончарова. О.В. Ёш спортчиларнинг жисмоний қобилиятларини ривожлантириш. Ўқув қўлланма. Тошкент. Ўз ДЖТИ, 2005 й - 171 б.

4. Махкамджонов. К, Туленова Х.Б. Мактабгача таълим муассасалари учун умумий ва кенгайтирилган “Жисмоний тарбия” дастури. Илм-зиё Тошкент. 2006 й

5. Ҳолдоров Т., Туленова Х.Б. Жисмоний маданият, жисмоний тарбия, спорт, туризм, ҳалқ миллий ўйинларининг назарий ва амалий асослари. ТДТУ босмахонаси, 2007 й.

6. Туленова Х.Б. Малинина Н.Н., Умумривожлантирувчи машқларни ўргатиш методикаси, Ўқув қўлланма. ТДПУ, 2005 й.

7. Абдуллаев А., Хонкелдиев Ш. Жисмоний тарбия назарияси ва услубиёти. Ўқув қўлланма. Тошкент., ЎзДЖТИ, 2005 йил - 300 б.

8. Тҳомас Ҳ. Саwер, Лаwренcе W. Жудге Тҳе Манагемент оф фитнесс, Пҳйсикал Аcтивитй, Реcреатион, анд Спорт © 2012 Сагаморе Публишинг ЛЛC АИИ рингҳтс ресервед.
Интернет ресурслар

1. www.тдпу.уз

2. www.педагог.уз

3. www.зиёнет.уз4. www.еду.уз

5. www.лех.уз

6. www.билим.уз

7. www.гов.уз


Download 38.91 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
sinflar uchun
pedagogika universiteti
bilan ishlash
таълим вазирлиги
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
haqida umumiy
fizika matematika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat
universiteti fizika
Buxoro davlat
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti