Kompyuter tarmoqlari va ularning turlari kompyuter tarmoqlarining topologiyasiDownload 197.1 Kb.
Pdf ko'rish
Sana19.06.2021
Hajmi197.1 Kb.


Kompyuter tarmoqlari va ularning turlari. kompyuter tarmoqlarining topologiyasi 

va tarmoqqa kirish usullari. 

Kompyuter  tarmoqlarining  paydo  bo’lish  sabablaridan  biri  resurslaridan 

hamkorlikda foydalanish, alohida kompyuter imkoniyatini kengaytirishdir. Tarmoq 

orqali  foydalanuvchilar  bir  vaqtning  o’zida  bir  xil  ma’lumot  va  fayl  nusxalari, 

amaliy  dasturlar  bilan  ishlashi  mumkin.  Bu  holat  axborot  tashuvchilardagi  joyni 

tejaydi.  Bundan  tashqari,  printer,  skaner,  modem,  lazer  disklar  majmuining 

birgalikda ishlatilishi qo’shimcha mablag’ni asraydi. 

Tarmoqdan  foydalanganda  axborotni  saqlash  ishonchliligi  ortadi,  chunki 

juda  oddiy  usulda  qimmatli  axborotlarni  qayta  nusxalash  mumkin  va  alohida 

foydalanuvchilar  o’rtasida  axborot  almashish  engillashtiriladi.  Tarmoq 

foydalanuvchilar  so’rovini  mujassamlashtiradi,  bir  vaqtning  o’zida  axborotdan 

ko’plab mijozlar foydalanish imkonini beradi.  

Hozirgi  kunda  kompyuterlarni  yagona  tarmoqqa  ulab,  ular  o’rtasida 

ma’lumot almashishni tashkil etish mumkin.  

 Xo’sh,  tarmoqningo’zinima?Uningqandayturlaribor?  Internet,  intranet, 

elertronaloqakabitushunchalarnimanianglatishi, 

ularningtexnik, 

dasturiy, 

axborotlita’minotininimalartashkilqilishi, 

ularningyaratilishivaishlashi, 

ahamiyatinianglashhamdabevositaishlayolishko’nikmalarigaegabo’lishhozirgijami

yatningharbira’zosiuchunmuhimdir. 

  

Kompyuterdanturlimasalalarnihalqilishdafoydalanishmumkin.Axborotalmashishuchunmagnitvakompaktdisklardanfoydalanishyokiboshqakompyuterlarbilanumumiyt

armoqqaulanishkerakbo’ladi. 

Jamiyatninghozirgibosqichidaaxborottexnologiyalariningrivojlanishinikomp

yutertarmoqlarisiztasavvuretibbo’lmaydi. 

Kompyuter 

(hisoblash) 

tarmog’i 

— 

bu, aloqakanallariorqaliyagonatizimgabog’langankompyutervaterminallarmajmuasidir, 

ya’nikompyuterlarningo’zaroaxborotalmashishimkoniyatlariniberuvchiqurilmalar

majmuidir 

Tarmoqlarni turli me’yorlarga ko’ra sinflarga ajratish mumkin. Bular: 

1)  o’tkazish  qobiliyati,  ya’ni  ma’lumotlarni  tarmoqqa  uzatish  tezligiga 

muvofiq: 

- past  100 Kbit/ s gacha; 

- o’rta 0,5-10 Mbit/s gacha; 

- yuqori 10 Mbit/s dan ortiq.  

2) uzoq  kommunikatsiya  tarmoqlari  bilan  ishlash  tezligi,  ularning  fizik 

o’lchoviga muvofiq: 

- LAN ( Local-Area Network) lokal tarmoq (bir ofis, bino ichidagi aloqa); 
- CAN (Campus-Area Network) - kampus tarmoq, bir-biri bilan telefon yoki 

modemlar  bilan  ulanish,  ammo  etarlicha  bir-birlaridan  uzoqda  joylashgan 

kompyuter lokal tarmoq

-  MAN (Metropolitan-Area  Network) katta  tezlik  bilan  aloqa  uzatish  (100 

Mbit/s)  imkoniyatiga,  katta  radiusga  (bir  necha  o’n  km)  axborot  uzatuvchi 

kengaytirilgan tarmoq; 

- WAN (Wide-Area Network) keng masshtabli (mintaqaviy) maxsus qurilma 

va dasturlar bilan ta’minlangan alohida tarmoqlarni birlashtiruvchi yirik tarmoq; 

- GAN (Global-Agea Network) global (xalqaro, qit’alararo) tarmoq; 

3)  tarmoq  tugunlari  turi  bo’yicha  (tugun  -  hisoblash  tarmoqlari  va  ularning 

alohida elementlari ulangan joyi). Boshqacha aytganda, tugunga shaxsiy, mini- va 

katta  kompyuterlar,  alohida  tarmoq  ham  kiradi.  Masalan,  umumiy  foydalanish 

tarmoqlaridagi  alohida  kompyuterlar  (boshqachasiga  ularni  stantsiyalar  deb  ham 

yuritishadi)  tugunlarga  misol  bo’la  oladi.  Unchalik  katta  bo’lmagan  alohida 

tarmoqlar kampus tarmog’i uchun tugun bo’ladi. 

 4) tugunlar munosabatiga ko’ra: 

-  bir  xil  rangli  (peer-to-peer),  uncha  katta  bo’lmagan,  bir  xil  mavqega  ega 

kompyuterlar (bu erda hamma kompyuterlar ham «mijoz», ya’ni tarmoqning oddiy 

foydalanuvchisi,  ham  «server»,  ya’ni  tarmoq  foydalanuvchilariga  xizmat 

ko’rsatishni ta’minlovchi bo’lishi mumkin). Macalan, WINDOWS 95 OS tarmog’i 

tarqatilgan  (Distributed)  tarmoqlar.  Bunda  serverlar  tarmoq  foydalanuvchilariga 

xizmat ko’rsatadi, biroq tarmoqni boshqarmaydi; 

-server  (Server  based)  yoki  markazlashgan  boshqarishga  ega  tarmoqlar.  Bu 

erda tarmoqning bosh elementi serverdir. Qolgan tugunlar serverning resurslaridan 

foydalanishi  mumkin  (masalan,  Novell  NetWare,  Microsoft  LAN  Mananger  va 

boshqalar). 

 5) tarmoq operatsion sistemalarini ishlatish bo’yicha (tarmoq OS): 

gomogenli  -  hamma  tugunlarda  bir  xil  yoki  yaqin  operatsion  sistemalardan 

foydalaniladi (masalan, WINDOWS OS tarmog’i); 

geterogenli  -  bir  vaqtning  o’zida  bir  nechta  tarmoq  operatsion  sistemalari 

ishlatiladi (masalan, Novell NetWare va WINDOWS). 

 

Tarmoqning  asosiy  imkoniyatlari  tarmoqqa  ulangan  kompyuterlar  va axborot ashyolariga bog’liq. 

Tarmoqda  axborotni  ishlab  chiqaruvchi  va  undan  foydalanuvchi  ob'ektlar 

tarmoq  ob'ektlari  deyiladi.  Tarmoq  ob'ektlari  alohida  kompyuter,  kompyuterlar 

kompleksi, ishlab chiqarish robotlari va boshqalar bo’lishi mumkin.  
Axborotlarni  territorial  joylashuviga  ko’ra  kompyuter  tarmoqlarini  uchta 

asosiy sinfga bo’lish  mumkin: global tarmoqlar, regional (mintaqaviy) tarmoqlar, 

lokal (mahalliy) tarmoqlar. 

Global kompyuter tarmoqlari turli mamlakatlarda, turli qit'alarda joylashgan 

abonentlarni  birlashtiradi,  ya’ni  global  tarmoq  –  dunyoning  ixtiyoriy  davlatidagi 

kompyuterlarni o’zida birlashtirish imkoniniga ega bo’lgan tarmoq. 

Abonentlar  orasida  aloqa  bunday  tarmoqlarda  telefon  aloqa  liniyalarda, 

radioaloqa va sputnik aloqa tizimlari asosida amalga oshiriladi. 

Mintaqaviy kompyuter tarmoqlari bir-biridan ancha uzoqda joylashgan biror 

mintaqaga 

tegishli 

abonentlarni 

birlashtiradi. 

Masalan, 

birorshaharichidagiyokiiqtisodiyregiondayokialohidabirmamlakatdajoylashganabo

nentlarnibirlashtiruvchitarmoq. 

Lokal 

(mahalliy) tarmoqkichikbirhududdajoylashganabonentlarnibirlashtiradi, 

ya’nilokaltarmoqlarbirbinodayokibir 

– 

birigayaqinbinolardajoylashgankompyuterlardao’zaroaxborotalmashishimkoniniberuvchitarmoqhisoblanadi.Bundaytarmoqodatdaaniqbirjoygabog’langanbo’ladi.Mas

alan, 


birorkorxonayokitashkilotga.Mahalliytarmoqninguzunligini 

2-3 


kmbilancheklashmumkin.Bundaytarmoqlardaaxborotalmashinishaloqakabellari 

(ba’zan, 

telefontizimiyokiradiokanal) 

orqali 


amalgam 

oshiriladi.Bundafoydalanuvchilartarmoqqaulangankompyuterlardagima’lumotlarni

ayirboshlashvadastur, 

chop 


etishqurilmasi, 

modem 


vaboshqaqurilmalardanbirgalikdafoydalanishimkoniyatigaegabo’lishadi. 

Shuninguchun, 

bittadanko’pkompyutergaegabo’lganfirmalaro’zkompyuterlarinilokaltarmoqqabirla

shtiradi.Lokaltarmoqdaaxborotniuzatishuchunaxborotnimarshrutlashvaseleksiyalas

hlozimbo’ladi. 

Marshrutlashbu 

keraklimanzilgaaxborotblokiniuzatishyo’linianiqlashjarayonidir. Seleksiyalash – tegishlimanzildagiaxborotnisaralashdemakdir. 

Kompyutertarmoqlari 

server 

(yokixizmatchikompyuter), 

konsentrator 

(HUB), axborotuzatishkabellarivamodemdantashkiltopadi. 

Server – tarmoqishinita’minlovchimaxsuskompyuter. 

Konsentrator 

(HUB) 

– 

tarmoqdakompyuterlarnio’zaroaxborotalmashinuvinita’minlovchimaxsusqurilma. Axborotniuzatishkabellari 

– 

tarmoqdaaxborotnibirkompyuterdanboshqasigauzatishgaxizmatqiladi. Modem 

– 

axborotnikompyuterdanuzatishkabeligao’tkazuvchimaxsuselektronqurilma. Modem  “modulator”  va  “demodulator”  so’zlaribirlashmasidanhosilbo’lgan.  Bu 

qurilmayordamidaaxborotlaruzatuvchikompyuterdaraqamliko’rinishdan 

analog 

ko’rinishigaaylantiriladi, 

shuningdek, 

qabulqiluvchikompyuterda 

analog 

ko’rinishidanraqamliko’rinishigaaylantiradi.  

Global, 

mintaqaviyvamahalliytarmoqlarbirlashmasiko’ptarmoqliierarxiyanitashkiletishimk
oniniberadi. Masalan, Internet kompyutertarmog’ikengtarqalgan, ommaviylashgan 

global 


kompyutertarmog’idir, 

ya’ni 


Internet 

– 

bumihglab local 

vamintaqaviykompyutertarmoqlarinibirbutunqilibbirlashtiruvchibutundunyokompy

utertarmog’i. 

Uningtarkibigaerkinravishdabirlashgantarmoqlarkiradi.Internet 

alohidatarmoqlarnibirlashtirgan.Shuninguchun 

kattaimkoniyatlargaega.O’ziningshaxsiykompyuteriorqaliInternetningixtiyoriyabonentiaxborotniboshqashahargauzatishi, 

Vashingtonkongressikutubxonasidagiadabiyotlarkataloginiko’ribchiqishi, 

Nyu-

Yorkdagimetropolitenmuzeyiningengso’nggiko’rgazmasiningrasmlaribilantanishibchikishi, 

tarmoqgaulanganabonentlarbilankonferentsiyadayokio’yindaishtiroketishimumkin.

Internetningasosiyyacheykasinimahalliykompyutertarmoqlaritashkiletadi.Elektrona

loqa 


– 

buinternetningengko’pxizmatko’rsatishturibo’lib, 

ma’lumelektronmanzilgaaxborotnielektronusuldauzatishvositasidir. 

Kompyuterlarnimahalliytarmoqgaulashninguchkurinishimavjud: 

— halqasimon; 

— shinali; 

— yulduzsimon. 

Halqasimonbog’lanishdakompyuterlaryopiqchiziqbuyichabog’langanbo’ladi.

Tarmoqningkirishqismichiqishqismibilanulanganbo’ladi.Axborothalqabo’yichako

mpyuterdankompyutergao’tadi.

 

Bu 


holatda 

barcha 


kompyuterlar 

yopiq 


xalqasimon,  ketma-ket  bog’lanadilar.  Bunda  xabar  birin-ketin  kompyuterdan-

kompyuterga uzatiladi. Xabarni uzatgan kompyuter yana o’sha xabarni qayta qabul 

qilmaguncha, jarayon davom etaveradi.

 

   

Tarmoqningshinaliboglanishidama'lumotlaruzatuvchikompyuterdanshinabo’

yichaharikkitomongauzatiladi.

  Bu  holda  lokal  tarmoqdagi  barcha  kompyuterlar 

bitta  aloqa  chizig’iga  parallel  bog’lanadi.  Bunday  shinalarni  boshqarish  ham 

alohida,  ham  markazlashgan  bo’lishi  mumkin.  Markazlashgan  boshqaruvda 

tarmoqqa  maxsus  kompyuter-server  ulanadi,  uning  vazifasi  tarmoqda  axborotni 

uzatishni  boshqarishdir.  Alohida  boshqaruvda  hamma  kompyuterlar  bir  xil 

maqomga ega, ular mustaqil ma’lumotlarni uzatish imkoniyatiga ega. 

 

   

Yulduzsimonbog’lanishdamarkaziykompyutermavjudbo’lib, 

ungaqolganbarchakompyuterlarboglanganbo’ladi.

  Yulduzcha  topologiyaga  ega 

tarmoqlar  markaziy  tugunga  ega  (kommutator  yoki  kontsentrator).  Mazkur markaziy  tugunga  barcha  qolgan  kompyuterlar  ulanadi.  Dastlab  uzatilgan  xabar 

ana shu qurilmaga kelib tushadi, so’ng boshqa kompyuterlarga uzatiladi. 

 

 

 Bog’lash uchun qo’llaniladigan kabellar uzatish muhiti deb yuritiladi. 

Kabellarasosanuchgabo’linadi: 

-koaksial  kabellar  (coaxial  cable),  ular  televizion  antennaga  juda  o’xshash. 

O’tkazish  tezligi:  10  Mbit/sek.  Asosan  bino  ichidagi  tarmoqni  hosil  qilishda 

foydalaniladi. 

-juftli o’ram kabellari (tvisted pair) telefon simini eslatadi. O’tkazish tezligi: 

100 Mbit/sek. Asosan bino ichidagi tarmoqni hosil qilishda foydalaniladi 

-  optiktolali  kabel  (fider-optic  cable).  Eng  ishonchli  va  tez,  shu  bilan  birga 

juda  qimmat  kabel  turi.  Oralig’i  100  km  masofadagi  tarmoq  uchun  qo’llaniladi. 

O’tkazish tezligi: 2 Gbit/sek. 

Tarmoq kabellarini  texnik

 ko’rsatkichi 

 

Kabelt


uri 

O’tk


azishtezligi

Mbit/sek 

Tarmoqnihosilqiluvchinuq

talarorasidagimasofa 

Kabeluzilganda

tiklashmukinligi 

Koaks


ialkabellar 

10 


Mbit/sek 

500 m 


Past 

Juftli 


o’ram kabell

ari 


100 

Mbit/sek 

100 m 

yaxshi 


Optikt

olalikabellar 

1-2 

Gbit/sek 100 km 

Maxsusqurilma

lartalabqilinadi  

 

Z. Dexqonova- FVXTPKQTMOI  xodimi  

Download 197.1 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat