Kimyo test-3soniDownload 52,71 Kb.
bet1/4
Sana31.12.2021
Hajmi52,71 Kb.
#261342
  1   2   3   4
Bog'liq
Juma test-3 tayor.


Kimyo test-3soni

1-Variant

1. 0,1 mol kislorodda 6,9 g natriy metali oksidlandi va qizdirish davom ettirildi. Hosil bo`lgan qattiq modda(lar) issiq suvda eritilishidan hosil bo`lgan gazning hajmini (l) aniqlang.

A) 0,336 B) 0,112 C) gaz ajralmaydi D) 0,56
2. 100 g 3,4% li vodorod peroksid eritmasi qizdirilishidan 5,6 litr (n. sh.) kislorod ajralib chiqdi. Peroksidning parchalanish darajasini (%) aniqlang.

A) 50 B) 80 C) 60 D) 70


3. Noma`lum III valentli metall asosli fosfat tuzining molyar massasi 278. Shu tuzning ekvivalenti 92,67 ga teng bo’lsa, metalining massa ulushini (%) aniqlang.

A) 33,3 B) 45,1 C) 29,1 D) 26,5


4. Olti valentli elementning 0,4373 g ikki asosli kislotasi parchalanishidan 0,4058 g angidridi hosil bo’ldi. Kislotaning molyar massasini, (g/mol) aniqlang.

A) 118 B) 121 C) 250 D) 98


5. Kannissaro reaksiyasi bo‘yicha 0,6 mol chumoli aldegid bilan reaksiyaga kirishish uchun 50% li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?

A) 6 B) 12 C) 18 D) 24

6. 1 hajm XO va 3 hajm YO3 aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 33,75 ga teng. Agar gazlar 2:3 hajmda olingan aralashmadagi kislorodning massa ulushi 44/75 ga teng bo`lsa, noma`lum elementlarni mos ravishda aniqlang.

A) C; S B) N; Se C) N; S D) S; Se


7. A va B, moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilan ifodalanadi. A va B moddalarning boshlang’ich konsentratsiyasi mos ravishda 1,4 va 0,8 mol/1 ni tashkil etadi. Boshlang’ich vaqtdagi tezligi esa 1,176 mol/(l-min) ga teng bo’lsa, A moddaning konsentratsiyasi 0,8 mol/1 ga kamaytirilgan vaqtdagi tezligini (mol/(l min) hisoblang.

A) 0,241 B) 0,23 C) 0,12 D) 0,108


8. 144 g x% li Cu(NO3)2 eritmasi elektroliz qilinganda tarkibida massa jihatdan 62% nitrat ionini suqlovchi eritma hosil bo`ladi. Agar hosil bo`lgan eritmada NO3 va Cu2+ ionlari soni nisbati 4:1 bo`lsa, eritmadan necha faraday tok o`tganini aniqlang (tuzning gidrolizlanishini hisobga olmang).

A) 0,5 B) 1,6 C) 0,4 D) 0,6


9. 17,68 g yog`ning to`la gidrolizlanishidan 19,2 g bitta karbon kislotaning kaliyli tuzi hosil bo`ldi. Yog`ni aniqlang.

A) linol kislotaning gliserati

B) stearin kislotaning gliserati

C) olein kislotaning gliserati

D) palmitin kislotaning gliserati
10. Noma’lum alkenning 12 litrini to’liq yoqish uchun 75 litr ozon- kislorod aralashmasi

(φ (02) = 60%) sarflandi. Noma’lum alkenni toping.

A) eten B) buten C) propen D) penten
11. 0,125 mol metakril kislotadan foydalanib 96% unum bilan qancha (g) organik shisha xomashyosini olish mumkin?

A) 24 B) 12,5 C) 25 D) 12


12. Bertlo usulida olingan metan 1773 K da qizdirilganda, ajralgan gazlarning miqdori shu alkan hosil bo‘lishida olingan H2S gazining miqdoridan 0,6 marta katta bo'lsa, alkan hosil bo‘lish reaksiyasi unumini aniqlang.

A) 0,6 B) 0,2 C) 0,5 D) 0,7


13. Suv bug’lari va vodoroddan iborat 12 g aralashmaga ma’lum miqdor geliy gazi qo’shilganda aralashmaning zichligi o’zgarmadi. Dastlabki aralashmadagi suvning massasini (g) aniqlang.

A) 6,75 B) 2,25 C) 5,25 D) 11,25


14. 0,45 mol sirka kislotadan 60% unum bilan olingan xlorsirka kislota orqali 0,3 mol ammiak o`tkazilganga hosil bo`lgan aminosirka kislota maqdorini (mol) aniqlang.

A) 0,27 B) 0,51 C) 1,27 D) 2,31


15. 100 g 4% li AlCl3 va 200 g 2% li o`yuvchi natriy eritmalari aralashtirilganda hosil bo`lgan cho`kma filtrlandi va qizdirildi. Bunda hosil bo`lgan qattiq qoldiqning massasini (g) aniqlang.

A) 2,34 B) 0,51 C) 1,02 D) 1,17


16. Magnitli temirtoshning kimyoviy formulasini aniqlang.

A) Fe2O3*3H2O B) FeO*3H2O

C) Fe3O4 D) Fe2O3
17. Atomlarning umumiy elektron juftlari vositasida bog’lanishi qanday bog’lanish deyiladi.

A) kovalent B) ion C) metall D) vodorod

18. Xromning xlor va vodorod xlorid bilan reaksiyasida qanday birikmalar hosil bo’lishini mos ravishda aniqlang.

A) CrCl2 va CrCl3 B) CrCl3 va CrCl2

C) CrCl3 va CrCl3 D) CrCl2 va CrCl2

19. 20 g mis, temir va rux aralashmasiga mo`l miqdordagi xlorid kislota eritmasi ta`sir ettirilganda 0,2 mol gaz ajraldi. Xuddi shuncha miqdordagi aralashmaga mol miqdordagi o`yuvchi kaliy ta`sir ettirilganda, 0,1 mol gaz ajraldi. Boshlang`ich aralashmadagi metallarning massa ulushlarini (%) toping.

A) 39,5; 28; 32,5 B) 19,2; 20,8; 60

C) 22,2; 37,8; 40 D) 20; 30; 50


20. 12 g ugleroddagi atomlar soniga teng sonda atom tutuvchi temir kislorod bilan ta`sirlashib qancha (g) qo`shoksid hosil qiladi?

A) 52 B) 72 C) 79,8 D) 77,33


21. Quyidagi elektron formulaga ega bo‘lgan elementlar uchun berilgan iboralardan qaysilari to‘g‘ri? X: ...3s23p2; Y: ...3p64s2; Z: ...4s23d5.

1) uchala element - metall;

2) X atom kristall panjara hosil qiladi, Y va Z esa metall kristall panjara hosil qiladi;

3) Z ning ionizatsiya energiyasi X ning energiyasidan kattaroq;

4) Y ni suvda eritilsa, ishqor hosil qiladi.

A) 2, 4 B) 1, 4 C) 2, 3 D) 3, 4


22. Amfoter xossa namoyon qiluvchi birikmalarni tanlang.

1) ZnO; 2) CH3CH(NH2)COOH; 3) (NH4)SO3;

4) CH3COONa; 5) KHCO3; 6) (NH4)2S;7) Cr(OH)3.

A) 1, 2, 3, 6, 7 B) 1, 3, 6, 7

C) 1, 4, 5, 7 D) 1, 2, 7
23. Noma`lum konsentratsiyali (mol/l) CuSO4 eritmasiga 3M li 400 ml CuSO4 eritmasidan qo`shilganda hosil bo`lgan eritmaning hajmi 2 marta, konsentratsiyasi esa dastlabki eritmaga nisbatan 1,25 marta ortgan bo`lsa, dastlabki eritmada necha mol CuSO4 bo`lganligini toping.

A) 0,8 B) 1,5 C) 2,5 D) 2


24. Sr atomida elektron bilan to`lgan nechta pog`ona va pog`onacha mavjud?

A) 2; 6 B) 3; 9 C) 3; 7 D) 3; 6

25. Qaysi usulda olingan xrom juda toza bo’ladi?

A) Cr2O3 + Al → Al2O3 + Cr

B) Dixromatlarning eritmalarini elektroliz qilish

C) Fe(CrO2)2 + 4CO → Fe + 2Cr + 4CO2

D) Cr2O3 + Si → SiO2 + Cr
26. Murakkab efirlar ishqorlar ta`sirida gidroliz qilinganda qanday mahsulotlar hosil bo`ladi?
A) tuz va spirt B) kislota va sovun

C) kislota va spirt D) kislotalar


27. Sirka angidridning quyidagi moddalar bilan boradigan reaksiyalarini qaysi guruhga kirishini o‘zaro moslang.

a) alkogoliz; b) gidroliz; c) ammonoliz;

1) ammiak; 2) propil spirt; 3) suv.

A) 1-c, 2-a, 3-b B) 1-c, 2-b, 3-a

C) 1-b, 2-a, 3-c D) 1-a, 2-b, 3-c

28. Allil spirtini oksidlab qaysi kislotani olish mumkin?

A) buten-2 kislota B) propion kislota

C) akril kislota D) metakril kislota


29. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HC1 reaksiya turini aniqlang.

A) oksidlanish-qaytarilish B) ajralish

C) izomerlanish D) birikish
30. Adenin (6-aminopurin) molekulasi tarkibidagi azot atomlarining oksidlanish darajasi yig`indisini toping.

A) -18 B) -15 C) -12 D) -9


31. Dixloralkan molekulasida massa ulushi 0,0531 bo`lgan vodorod mavjud. Birikmaning mumkin bo`lgan struktur izomer soni nechta?

A) 3 B) 6 C) 4 D) 5


32. Qishloq xo‘jalik mahsulotlaridan konservalar tayyorlashda qaysi modda antiseptik sifatida ishlatiladi?

A) natriy benzoan B) magniy stearat

C) xlorsirka kislota D) natriy atsetat

33. Alkan molekulasidagi protonlar sonini topish formulasini ko’rsating.

A) N = 2n + 2 B) N = 8n + 2

C) N = 6n - 2 D) N = 6n + 2

34. Sellyulozani eritish xususiyatiga ega bo’lgan “shveysar reaktivi”ning formulasini aniqlang.

A) [Ag(NH3)2]OH B) [Cu(NH3)4](OH)2C) [Cu(NH3)2](OH)2 D) [Cu(NH3]OH

35. 32,6 g Na va K dan iborat aralashmaga suyultirilgan HNO3 ta`sir ettirilganda argonga nisbatan 10% og`ir bo`lgan 2,8 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Hosil bo`lgan natriyli tuzning massasini (g) toping. Metallar faqat kislota bilan ta`sirlashadi deb hisoblang.

A) 17 B) 42,5 C) 34 D) 10,5

36. Argentit mineralining tarkibi qaysi moddadan iborat?

A) Ag4C B)Ag2S C)Ag2O D) HgS


Download 52,71 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish