Касипке багдарлау м к Б. Ибрагимов2014 j


Mektep oqiwshilarin ka’sipke bag’darlawda ata-analar menen alipDownload 219.78 Kb.
Pdf ko'rish
bet14/19
Sana13.05.2020
Hajmi219.78 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Mektep oqiwshilarin ka’sipke bag’darlawda ata-analar menen alip 

barilatug’in jumislar 

Oqiwshilardi  ka’sipke  bag’darlawdan  ata-analarda  ma’npaatlar.  Sonin’  ushin 

oqiwshilardin’ ata-anasi menen baylanis za’ru’r. Ata-analarg’a oqiwshilardi ka’sipke 

bag’darlawda  ma’sla’h’a’t  beriw  kerek  boladi  ata-analarda  mektepke  ja’rdem 

beriwleri,  o’zlerinin’  ka’sipleri  h’aqqinda  aytip  beriwleri,  lektsiya,  ushirasiwar 

sho’lkemlestirip barsa, bunday kesheler u’lken ja’rdem beredi. 

Mekteptin’  ata-analar  menen  alip  baratug’in  isleri,  oqiwshilardi  ka’sipke 

bag’darlaw  sistemasindag’i  a’h’miyetli  buwini  ta’jriybenin’  ko’rsetiwinshe  ata-

analar  o’z  perzentlerinin’  belgili  o’mirlik  h’a’m  ka’sip  jobalarin  belgilew  ushin 

aktiv  qatnasadi.  Sonin’  menen  birge  ka’sip  tan’law  h’a’m  oqiwdi  dawam  ettiriw 

jollarin  oqiwshilardin’  o’zleri  ushinda  olardin’  ata-analari  ushinda  qiyin  waziypa 

ekenligi belgili. Ata-analardin’ ma’sla’h’a’tleri ko’binshe h’aliq xojalig’inin’ tu’rli 

tarawlarinin’  kadrlarg’a  bolg’an  real  za’ru’rliklerine  tuwri  kelmeydi.  Olar perzentlerinin’  qizig’iwlarin  h’a’m  qa’biyletlerinin’  h’a’r  waqittada  da  bile 

bermeydi  h’a’m  ob`ektiv  bah’alamaydi.  Ata-analardin’  tilekleri  h’a’m  balalardin’ 

ka’sipke  qizig’iwshilig’in  ba’rh’a’da  sa’ykes  kele  bermeydi.  Bulardin’  ba’ri 

balalardi  miynette  h’a’m  ka’sip  tan’lawg’a  tayarlaw  shan’araqqa  ja’rdem 

ko’rsetiwge  qaratilg’an  ata-analar  menen  arnawli  islewdi  sho’lkemlestiriw 

za’ru’rligin talap etedi. 

Oqiwshilardi  ka’sipke  bag’darlaw  isine  ata-analardi  tayarlawdi  oqitiwshi, 

uliwma  mektep  h’a’m  klasslardin’  ata-analar  sho’lkemi  a’melge  asiradi.  Barliq 

mektepler  h’a’m  klasslarda  du’zilgen  ata-analar  sho’lkemi,  oqiwshilar  birgelikte 

islep  shig’ariwshi  ortasindag’i  baylanis  shinjiri  bolip  maydang’a  shig’adi.  Olar 

oqiwshilardin’  miynet  ta’rbiyasi  h’a’m  olardi  ka’sipke  bag’darlawda  birgeliktegi  is 

h’a’reketin’ baylanistiradi. 

Ata-analar  sho’lkemi  to’mendegi  bag’darlar  boyinsha  ka’sipke  bag’darlaw 

boyinsha  ka’sipke  bag’darlaw  islerin  a’melge  asiradi:  tu’rli  ka’siplerdin’  wa’killeri 

menen  ushirasiwlardi  a’melge  asiradi,  ka’rxanalarda  ka’sipke  baylanisli 

ekskurtsiyalar  o’tkeriwdi  sho’lkemlestiredi,  ata-analardi  qatnastiradi;  pa’n 

kabinetlerin bezewge mektepke ja’rdem beredi.  

Ka’sipke bag’darlaw ma’seleleri boyinsha pedagogik bilimlerdi h’a’reketke saliw, 

mekteptin’ oqiwshilari menen birge ka’sipke bag’darlawg’a baylanisli islerge  ata-

analardi aktiv qatnastiriw usi bag’darda alip barilatug’in isinin’ tiykarg’i bag’dari. 

Ata-analar  ortasinda  pedagogika  bilimlerdi  en  jaydiriw,  ka’sipke  bag’darlaw 

ma’seleleri  ken’  propagadanlawdi  ko’zde  tutadi.  Bul  jerde,  bir  ta’repten  balanin’ 

rawajlaniwi,  onin’  jas  o’zgeshilikleri,  onin’  qizig’iwlari  h’a’m  beyimliginin’ 

qa’liplesiwi,  miynetke  muh’abbatti  ta’rbiyalaw  boyinsha  shan’araqtin’  isi 

h’aqqindag’i  lektsiya  h’a’m  sa’wbetler,  basqa  ta’repten,  h’a’zirgi  waqitta  h’a’m 

keleshekte xaliq xojalig’inda kadrlarg’a  bolg’an  talaptin’  rawajlaniwi  h’aqqindag’i 

ekonomikaliq  bilimlerdi  en  jaydiriw,  ata-analardi  ma’mleketimiz  ayriqsha  talap 

sezinetug’in ka’sipler menen tanistirip bariwdi na’zerde tutadi. 

-Ka’sipke  bag’darlaw  ma’seleleri  boyinsha  ata-analardin’  pedagogikaliq 

bilimin  a’melge  asiriw,  ata-analar  ken’esinin’  jumislarin  jedellestiriw,  olardi 

ta’rbiyaliq protsessge ken’irek qatnastiriw imkaniyatin beredi. 

Ka’sip tan’law ma’seleleri barisinda pedagogikaliq bilimlerdi ken’ en jaydiriw 

ata-analardi  ka’sip  tan’law  jolinda  perzentlerine  ja’rdem  ko’rsetiwge  tayarlawdin’ 

tiykarg’i jollarinan biri. Ata-analar o’tkerip atirg’an ushirasiwlardin’ teoriyaliq h’a’m 

metodikaliq bilim da’rejesin asiriw ushin olar menen qosimsha jumis alip bariladi. 

Seminarlar h’a’m metodikaliq ma’sla’h’a’tler o’tkeriledi, olardi mektep basshilari alip 

baradi.  Ata-analardin’  ka’sipke  bag’darlaw  u’stinde  qatnasiwinin’  na’tiyjeli  tu’rin 

izlewde Kamalot jaslar ja`miyetlik h’a’reketi» menen birlikte alip bariladi. 

Ka’sipke  bag’darlaw  ma’selelerin  tabisli  sheshiw  ushin  pedagogikaliq  bilim 

ata-analardin’ ka’siplik bilimnen tisqari shan’araq penen jeke ta’rtipte is alip bariwi 

ushinda  za’ru’r.  Balag’a  ta’sir  ko’rsetiwdin’  tu’rleri,  usillari  h’a’m  qurallarin 

belgilewde  ata-analarg’a  aniq  ja’rdem  ko’rsetiw  bul  tarawdag’i  tiykarg’i  waziypa 

bolip esaplanadi. 

Ata-analar  menen  jeke  ta’rtipte  is  alip  bariw  tu’ri  belgili  qiyinshiliqlar 

tuwdirsada,  ken’  en  jayg’an  usil  bolip  esapdlanadi.  Oni  o’tkeriw  ushin  oqitiwshi 

aldinnan  tayarliq  ko’riw  kerek.  Da’slep  ata-analar  menen  sa’wbette  aniqlanip 

aliniwi  lazim  bolg’an  ma’selelerdi  belgilep  aliw  lazim.  Sa’wbet  waqtinda 

oqiwshilar  h’a’m  ata-analardin’  niyetleri  aniqlanip,  shan’araq  u’yreniledi. 
Shan’araq  u’yrenilmey  turip  shan’araqta  ka’sipke  bag’darlaw  isin  o’tkerip 

bolmaydi. 

Ata-analar  menen  birgelikte  jeke  ta’rtiptegi  jumislar  to’mendegi  bag’dar 

boyinsha  o’tkeriliwi  lazim.  Ka’sipke  bag’darlaw  tuwarli  pedagogik  -  psixologik 

bilimler  menen  tanistiriw;  Ka’sipler  du’n`yasi  h’a’m  olardi  iyelew  jollari, olardin’ 

perzentleri  tan’lap  atirg’an  perzentler  menen  tanisiw  ma’sla’h’a’t  isin  o’tkeriw  bir 

neshe  basqishtan  ibarat  bolip,  olarda  ata-analar  menen  jeke  ta’rtiptegi  is  topar 

tu’rinde o’tkerilip qosip alip bariliwi kerek. 

1. 

Psixologiya h’a’m pedagogikanin’ oqiwshilardin’ jas o’zgeshelikleri menen tanisiw imkaniyatin beretug’in tiykarg’i qag’iydalari. 

2.  Xaliq  xojalig’inin’  talaplari  oqiw  o’ndirislik  kombinatinda  u’yreniletug’in 

ka’sipler  h’aqindag’i  mag’liwmat.  Ata-analar  menen  jeke  ta’rtipte  is  alip  bariw 

olardin’  perzentlerinin’  ka’siplik  ta’repten  o’zin  biliwinde,  ata-analardi 

jedellestiriwdin’  en’ na’tiyjeli tu’ri h’a’m  oqiwshilardi ka’sipke  iykemlestiriwdin’ 

qurali bolip espalanadi. 

Balalalardi ka’siplik jaqtan o’zin-o’zi an’lawina shan’araqtin’ ta’siri - quramali 

qubilis bolip, onin’ ju’rgiziliwinde ata-analar menen balalar ortasindag’i tu’rli o’z-

ara  mu’nasibetler  orin  aladi.  Shan’araqti  u’yreniw  oqitiwshinin’  u’lken  sheberlik 

ko’rsetiwin  talap  etedi.  Ha’r  bir  shan’araq  o’zinin’  ishki  mu’nasibetlerine 

h’a’rekettegi  ma’deniyat  h’a’m  za’ru’rlikler  da’rejesine,  qizig’iwlar  h’a’m  u’rp-

a’detlerdin’  tu’rli  bag’darlarina  o’zine  say  ka’siplik  ortaliqqa  iye.  Shan’araqti 

u’yreniw  oqitiwshig’a  shan’araq  h’a’m  onin’  ayirim  ag’zalarina  jeke  ta’rtipte 

teren’lestirigen  ko’z-qarasti  a’melge  asiriw,  istin’  aniq  tu’rlerin  belgilep  aliwg’a 

imkaniyat beredi. 

Oqitiwshi 

ka’sipke 

bag’darlaw 

isi 

barisinda shan’araq 

penen 


jumis  alip  barg’aninda,  birinshide,  ka’sip  tan’lawg’a  shan’araqtin’  ta’sirinin’ 

uliwmaliq  printsplerin  biliwge,  ekinshiden,  sapali  ka’sip  tan’lawdi  belgilewshi 

tiykarg’i  psixologik-pedagogik  sharayatlardi  biliwge  tiykarlanadi.  Bularg’a 

balanin’  qizig’iwlari  h’a’m  qa’biletin  u’yreniw,  olardin’ shan’araqtag’i  rawajlaniw 

sharayatlari,  miynet  etiw  talaplarin  ta’rbiyalaw,  ka’siplerdin’  ren’-baren’ligi 

h’aqqindag’i  tu’sinikler  sheberligin  ken’eytiw  kiredi  h’a’m  tag’i  basqalar. 

Tiykarg’i pedagogik waziypa adam qaysi tarawda o’zinin’ imkaniyatlarin en’ ko’p 

da’rejede  a’melge  asira  aliwin,  qay  jerde  ja’miyetke  ko’p  payda  keltire  aliwi 

mu’mkin  ekenligin  h’a’m  o’zinin’  ka’sibinen  qanaatlaniwshiliq  payda  ete  aliwin 

aniqlawdan  ibarat.  Pedagoglar  h’a’m  ata-analardin’  buni  duris  tu’siniwi,  sapali 

tu’rde ka’sip tan’lawdin’ tiykarg’i sha’rtlerinen biri. 


Download 219.78 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik