K I m y o ki my oga oi d atama lar etimilo gi ya siDownload 39.24 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/118
Sana28.09.2021
Hajmi39.24 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   118 
K  I  M 
Y  O 
Ki
my
oga oi

atama
lar
 
etimilo
gi
ya
si
 
I  L  I 

www.Orbita.Uz 
kutubxonasi 
2019 
 
 
  
Mundarija 
I-bob: Kimyoviy elementlar ..................................................................................................... 12
 
Atom, element va qadimdan ma’lum kimyoviy elementlar................................................. 12
 
Element. ................................................................................................................................... 12
 
Atom. ....................................................................................................................................... 12
 
Oltin ......................................................................................................................................... 16
 
Kumush. ................................................................................................................................... 17
 
Mis. .......................................................................................................................................... 18
 
Temir ........................................................................................................................................ 19
 
Oltingugurt ............................................................................................................................... 20
 
Qo‘rg‘oshin .............................................................................................................................. 20
 
Qalay ........................................................................................................................................ 21
 
Simob ....................................................................................................................................... 22
 
Uglerod .................................................................................................................................... 22
 
«Alkimyogarlar» elementlari ............................................................................................... 23
 
Rux ........................................................................................................................................... 23
 
Fosfor ....................................................................................................................................... 23
 
Mishyak.................................................................................................................................... 24
 
Surma ....................................................................................................................................... 25
 
Vismut ...................................................................................................................................... 26
 
Nomi afsonalar bilan bog‘liq elementlar ............................................................................. 28
 
Kadmiy ..................................................................................................................................... 28
 
Kobalt ....................................................................................................................................... 28
 
Nikel ......................................................................................................................................... 29
 
Niobiy va tantal ........................................................................................................................ 29
 
Prometiy ................................................................................................................................... 30
 
Toriy ......................................................................................................................................... 31
 
Titan ......................................................................................................................................... 31
 
Vanadiy .................................................................................................................................... 32
 
Uran, neptuniy, plutoniy .......................................................................................................... 32
 
Geliy ......................................................................................................................................... 34
 
Tellur va selen .......................................................................................................................... 35
 
Seriy va palladiy ...................................................................................................................... 35
 
Toponim elementlar ............................................................................................................. 36
 
Yevropiy .................................................................................................................................. 36
  
Ameritsiy.................................................................................................................................. 36
 
Berkliy...................................................................................................................................... 36
 
Kaliforniy ................................................................................................................................. 36
 
Galliy........................................................................................................................................ 37
 
Fransiy...................................................................................................................................... 37
 
Lyutetsiy .................................................................................................................................. 37
 
Gafniy ...................................................................................................................................... 37
 
Germaniy.................................................................................................................................. 37
 
Reniy ........................................................................................................................................ 38
 
Poloniy ..................................................................................................................................... 38
 
Ruteniy ..................................................................................................................................... 38
 
Skandiy .................................................................................................................................... 38
 
Ittriy, itterbiy, terbiy, erbiy ...................................................................................................... 39
 
Golmiy ..................................................................................................................................... 39
 
Tuliy ......................................................................................................................................... 39
 
Stronsiy .................................................................................................................................... 40
 
Magniy va Marganets .............................................................................................................. 40
 
Berilliy ..................................................................................................................................... 42
 
Dubniy...................................................................................................................................... 43
 
Xassiy ....................................................................................................................................... 43
 
Darmshtadtiy ............................................................................................................................ 43
 
Nihoniy .................................................................................................................................... 43
 
Moskoviy ................................................................................................................................. 44
 
Livermoriy ............................................................................................................................... 44
 
Tennesin ................................................................................................................................... 44
 
Tadqiqotchilar sharafiga atalgan element nomlari ............................................................... 45
 
Samariy .................................................................................................................................... 45
 
Gadoliniy.................................................................................................................................. 45
 
Fermiy va Eynshteyniy ............................................................................................................ 45
 
Kyuriy ...................................................................................................................................... 45
 
Mendeleyeviy ........................................................................................................................... 46
 
Nobeliy ..................................................................................................................................... 46
 
Lourensiy ................................................................................................................................. 46
 
Rezerfordiy .............................................................................................................................. 46
 
Siborgiy .................................................................................................................................... 47
  
Boriy ........................................................................................................................................ 47
 
Meytneriy ................................................................................................................................. 47
 
Rentgeniy ................................................................................................................................. 47
 
Kopernikiy ............................................................................................................................... 47
 
Oganesson ................................................................................................................................ 47
 
O‘z xossalari, yoki, birikmalarining xususiyatlariga ko‘ra nomlangan elementlar ............. 48
 
Ftor ........................................................................................................................................... 48
 
Xlor .......................................................................................................................................... 48
 
Brom ........................................................................................................................................ 49
 
Osmiy ....................................................................................................................................... 49
 
Yod ........................................................................................................................................... 49
 
Xrom ........................................................................................................................................ 50
 
Iridiy ......................................................................................................................................... 50
 
Rodiy ........................................................................................................................................ 50
 
Prazeodim va neodim ............................................................................................................... 51
 
Talliy ........................................................................................................................................ 51
 
Indiy ......................................................................................................................................... 51
 
Rubidiy va seziy ....................................................................................................................... 52
 
Vodorod va kislorod ................................................................................................................ 52
 
Azot .......................................................................................................................................... 53
 
Radiy va radon ......................................................................................................................... 54
 
Aktiniy va protaktiniy .............................................................................................................. 55
 
Astat ......................................................................................................................................... 55
 
Argon ....................................................................................................................................... 55
 
Platina ...................................................................................................................................... 56
 
Molibden .................................................................................................................................. 57
 
Volfram .................................................................................................................................... 57
 
Kashf etilishi uslubiga ko‘ra nomlangan elementlar ........................................................... 58
 
Litiy .......................................................................................................................................... 58
 
Natriy ....................................................................................................................................... 58
 
Kaliy ......................................................................................................................................... 58
 
Kalsiy ....................................................................................................................................... 59
 
Bariy ......................................................................................................................................... 59
 
Bor............................................................................................................................................ 60
 
Alyuminiy ................................................................................................................................ 60
  
Lantan ...................................................................................................................................... 60
 
Kremniy ................................................................................................................................... 61
 
Sirkoniy .................................................................................................................................... 61
 
Texnetsiy .................................................................................................................................. 61
 
Disproziy .................................................................................................................................. 61
 
Neon, kripton, ksenon .............................................................................................................. 62
 
II-bob: Umumiy kimyo va fizik-kimyoga oid terminlar, old qo‘shimchalar, yasovchi 
qo‘shimchalar, atoqli birliklar .................................................................................................. 63
 
Umumiy terminlar ................................................................................................................ 63
 
Kimyo ...................................................................................................................................... 63
 
Absorbsiya va adsorbsiya ........................................................................................................ 64
 
Additivlik ................................................................................................................................. 64
 
Addukt...................................................................................................................................... 64
 
Adgeziya .................................................................................................................................. 64
 
Adiabatik (jarayon) .................................................................................................................. 64
 
Akkumulyator .......................................................................................................................... 64
 
Allotropiya ............................................................................................................................... 64
 
Amorf ....................................................................................................................................... 65
 
Analiz va sintez ........................................................................................................................ 65
 
Antifriz ..................................................................................................................................... 65
 
Anximer effekti ........................................................................................................................ 65
 
Approksimatsiya ...................................................................................................................... 66
 
Avtoklav ................................................................................................................................... 66
 
Azeotroplar .............................................................................................................................. 66
 
Bufer eritmalari ........................................................................................................................ 66
 
Byuks ....................................................................................................................................... 66
 
Byuretka ................................................................................................................................... 66
 
Deflagmator ............................................................................................................................. 66
 
Dentritlar va dendrimerlar ........................................................................................................ 66
 
Detergent .................................................................................................................................. 67
 
Diafragma ................................................................................................................................ 67
 
Diskret ...................................................................................................................................... 67
 
Dispersiya ................................................................................................................................ 67
 
Disproporsionallik.................................................................................................................... 67
 
Dissotsiatsiya ........................................................................................................................... 67
  
Distillyatsiya ............................................................................................................................ 67
 
e1, e2, e1cb, s
n
1, s
n
2 ................................................................................................................. 68
 
Eksergiya.................................................................................................................................. 68
 
Ekstraksiya, ekstrakt ................................................................................................................ 68
 
Elektron qavatlar: k, l, m; s, p, d, f, g....................................................................................... 68
 
Elektron, elektrod, elektroliz, elektrolit, ion, kation, anion ..................................................... 69
 
Eliminatsiya ............................................................................................................................. 70
 
Empirik .................................................................................................................................... 70
 
Energiya ................................................................................................................................... 70
 
Entalpiya va entropiya ............................................................................................................. 70
 
Filtr ........................................................................................................................................... 70
 
Flogiston .................................................................................................................................. 70
 
Flotatsiya .................................................................................................................................. 71
 
Foton, fotokimyo, fotosintez, fosforoessensiya, lyuminessensiya, fluoressensiya .................. 71
 
Fugitivlik (fugativlik)............................................................................................................... 71
 
Gaz ........................................................................................................................................... 71
 
Geterogen va gomogen ............................................................................................................ 72
 
Getter........................................................................................................................................ 72
 
Gidrofil va gidrofob ................................................................................................................. 72
 
Glyot ........................................................................................................................................ 72
 
Gradient.................................................................................................................................... 72
 
Gradus ...................................................................................................................................... 72
 
Ingibitor, katalizator, ferment, enzim ...................................................................................... 72
 
Inversiya ................................................................................................................................... 73
 
Izotop, nuklid, izomer, tautometriya, prototrop ....................................................................... 73
 
Izotrop va anizotrop ................................................................................................................. 73
 
Kaliksaren ................................................................................................................................ 74
 
Kaloriya, kalorimetr, termometr, termodinamika, kinetika ..................................................... 74
 
Karboranlar .............................................................................................................................. 74
 
Karserandlar, kavitandlar, kriptandlar, .................................................................................... 74
 
Ketananlar ................................................................................................................................ 75
 
Klaster ...................................................................................................................................... 75
 
Klatrat ...................................................................................................................................... 75
 
Koeffitsient .............................................................................................................................. 76
 
Kolba, retorta, probirka ............................................................................................................ 76
  
Kolloid, kollodiy, kley, gel, agar-agar, jelatin, zol, aerozol, aerosil, suspenziya, emulsiya, 
koagulyatsiya, sinerezis, dializ, membrana .............................................................................. 76
 
Kolorimetr ................................................................................................................................ 78
 
Komplekslar, ligand, dentatlik ................................................................................................. 78
 
Konformatsiya.......................................................................................................................... 78
 
Konsentratsiya.......................................................................................................................... 79
 
Konversiya ............................................................................................................................... 79
 
Krioskopiya, ebullioskopiya, osmos ........................................................................................ 79
 
Kvant ........................................................................................................................................ 79
 
Lakmus ..................................................................................................................................... 79
 
Liofillik, liofoiblik ................................................................................................................... 80
 
Metatezis .................................................................................................................................. 80
 
Mol, molekula .......................................................................................................................... 80
 
Nefelometriya .......................................................................................................................... 80
 
Neytrallash ............................................................................................................................... 80
 
Oksid, peroksid, superoksid, gidroksid, gidroksil, gidroliz, supra, giper, gipo, sehrli kislota. 80
 
Paraxor ..................................................................................................................................... 82
 
Parsial ....................................................................................................................................... 82
 
pH ............................................................................................................................................. 82
 
Piroliz ....................................................................................................................................... 83
 
Potensial ................................................................................................................................... 83
 
Proton, neytron ......................................................................................................................... 83
 
Qovushqoqlik ........................................................................................................................... 84
 
R (gaz doimiysi) ....................................................................................................................... 84
 
Radikal ..................................................................................................................................... 84
 
Rafinadlash .............................................................................................................................. 85
 
Reaksiya ................................................................................................................................... 85
 
Sement...................................................................................................................................... 85
 
Sentrifuga ................................................................................................................................. 85
 
Seolit ........................................................................................................................................ 85
 
Singoniya ................................................................................................................................. 85
 
s
n
r1 ........................................................................................................................................... 86
 
Solvat, solvent, solvatatsiya ..................................................................................................... 86
 
Spektr, batoxrom, gipsoxrom, auksoxrom spektrlar; izobest .................................................. 86
 
Stexiometriya ........................................................................................................................... 87
  
Sublimatsiya ............................................................................................................................. 87
 
Surfaktantlar ............................................................................................................................. 87
 
Termostat ................................................................................................................................. 87
 
Titrlash ..................................................................................................................................... 87
 
Tribokimyo .............................................................................................................................. 88
 
Turbidimetriya ......................................................................................................................... 88
 
Valentlik ................................................................................................................................... 88
 
Xelatlar ..................................................................................................................................... 88
 
Xirallik ..................................................................................................................................... 88
 
Xromatografiya, affin, sorbsiya, sorbent, elyuent, faza ........................................................... 89
 
Xromofor.................................................................................................................................. 89
 
Old qo‘shimchalar va yasovchi qo‘shimchalar .................................................................... 90
 
Karrali va ulushli birliklar uchun old qo‘shimchalar ............................................................... 91
 
Allo- ......................................................................................................................................... 92
 
Ambi- ....................................................................................................................................... 92
 
Amfo- va amfi- ........................................................................................................................ 92
 
Ansa- ........................................................................................................................................ 92
 
Anti- ......................................................................................................................................... 92
 
Apo- ......................................................................................................................................... 93
 
Atsi-.......................................................................................................................................... 93
 
Bi- va Di- ................................................................................................................................. 93
 
Bis-, tris-, tetrakis- ................................................................................................................... 93
 
Vits-.......................................................................................................................................... 93
 
Gapto- ...................................................................................................................................... 93
 
Gem- ........................................................................................................................................ 93
 
Gemi- ....................................................................................................................................... 94
 
Gomo- ...................................................................................................................................... 94
 
Desmo- ..................................................................................................................................... 94
 
Dia- .......................................................................................................................................... 94
 
Dis- ........................................................................................................................................... 94
 
Izo- ........................................................................................................................................... 95
 
Infra- ........................................................................................................................................ 95
 
Ipso- ......................................................................................................................................... 95
 
Kata- ......................................................................................................................................... 95
 
Krio- ......................................................................................................................................... 95
  
Ksanto- ..................................................................................................................................... 95
 
Mezo- ....................................................................................................................................... 96
 
Meta-, orto-, para- .................................................................................................................... 96
 
Neo-.......................................................................................................................................... 96
 
Nor- .......................................................................................................................................... 97
 
Peri- .......................................................................................................................................... 97
 
Psevdo- ..................................................................................................................................... 97
 
Seka- ........................................................................................................................................ 97
 
Semi- ........................................................................................................................................ 97
 
Sin-, sis- ................................................................................................................................... 97
 
Spiro-........................................................................................................................................ 97
 
Tio- ........................................................................................................................................... 98
 
Ultra- ........................................................................................................................................ 98
 
Ximo- ....................................................................................................................................... 98
 
Xrizo- ....................................................................................................................................... 98
 
Sis-, trans- ................................................................................................................................ 98
 
Ekvi- ......................................................................................................................................... 98
 
Ekzo- va endo- ......................................................................................................................... 99
 
Epi- ........................................................................................................................................... 99
 
eu-, ev- ..................................................................................................................................... 99
 
-an .......................................................................................................................................... 100
 
-at ........................................................................................................................................... 100
 
-en .......................................................................................................................................... 100
 
-il ............................................................................................................................................ 100
 
-id ........................................................................................................................................... 100
 
-in ........................................................................................................................................... 101
 
-it ............................................................................................................................................ 101
 
-ol ........................................................................................................................................... 101
 
-oz .......................................................................................................................................... 101
 
-oid ......................................................................................................................................... 101
 
Atoqli nomga ega birliklar ................................................................................................. 102
 
Amper .................................................................................................................................... 102
 
Angstrem ................................................................................................................................ 102
 
Bekkerel ................................................................................................................................. 102
 
Bel .......................................................................................................................................... 102
 


10 
 
Bod ......................................................................................................................................... 102
 
Bome gradusi ......................................................................................................................... 102
 
Debay ..................................................................................................................................... 102
 
Dobson birligi ........................................................................................................................ 103
 
Farad ...................................................................................................................................... 103
 
Fermi ...................................................................................................................................... 103
 
Gal .......................................................................................................................................... 103
 
Gauss ...................................................................................................................................... 103
 
Genri ...................................................................................................................................... 103
 
Gers ........................................................................................................................................ 103
 
Grey........................................................................................................................................ 103
 
Harorat shkalalari ................................................................................................................... 103
 
Joul ......................................................................................................................................... 104
 
Kayzer .................................................................................................................................... 104
 
Kelvin ..................................................................................................................................... 104
 
Kulon...................................................................................................................................... 104
 
Kyuri ...................................................................................................................................... 104
 
Nyuton.................................................................................................................................... 104
 
Om.......................................................................................................................................... 104
 
Paskal ..................................................................................................................................... 104
 
Puaz ........................................................................................................................................ 104
 
Qattiqlik shkalalari ................................................................................................................. 105
 
Rentgen .................................................................................................................................. 105
 
Rezerford................................................................................................................................ 105
 
Selsiy ...................................................................................................................................... 105
 
Simens .................................................................................................................................... 105
 
Tesla ....................................................................................................................................... 105
 
Vatt ......................................................................................................................................... 105
 
Veber ...................................................................................................................................... 105
 
Volt ........................................................................................................................................ 106
 
Zivert ...................................................................................................................................... 106
 
 
 
 


11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download 39.24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   118
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
махсус таълим
Alisher navoiy
Toshkent axborot
Buxoro davlat